CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling, klagers hadden geen stukken/contactjournaal

PERSBERICHT

Op 10 maart 2000 heeft de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Haaglanden, Rotterdam, Zuid-Holland in de twee klachtzaken met de nummers 100300-77/NO32/JC/NS en 100300-78/NO33/JC/NS ingediend door J. Hop uit  Ermelo namens twee klagers tegen gezinsvoogdij-instelling X belangrijke uitspraken gedaan m.b.t. contactjournaal gezinsvoogd en equality of arms. Klagers hadden niet alle stukken.

De klacht

De interne klachtencommissie heeft ten onrechte geen afschrift van het contactjournaal en andere stukken die bij gezinsvoogdij-instelling t.b.v. het klachtdossier waren opgevraagd aan klagers verstrekt.

 

De beoordeling van de klacht door de Provinciale Klachtencommissie.

Klagers hebben in hun toelichting meegedeeld dat zij geen inzage hebben gehad in het dossier en dat zij geen inzage kregen in het schriftelijk verslag van het verloop van de hulpverlening. Voor een goede beoordeling van hun klachten moesten die stukken opgevraagd worden door de interne klachtencommissie, maar ook dat is niet gebeurd. De Interne Klachtencommissie kan zonder die stukken niet tot een zorgvuldige beoordeling komen. Door de Stichting is naar aanleiding van deze klacht meegedeeld dat de sectordirecteur voor de behandeling van de klachten schriftelijk op die klachten zal reageren en dat die schriftelijke reactie ook aan klagers zal worden toegezonden. De klacht betreft echter het niet ter inzage krijgen van het hulpverleningsdossier in het kader van de klachtprocedure, zodat alleen het krijgen van een reactie op de klacht niet de informatie geeft waarop klagers menen recht te hebben.

In de Wet op de Jeugdhulpverlening voorziet hoofdstuk VIII in het inzagerecht. De klacht over inzage van het contactjournaal dient beoordeeld te worden in het kader van dat inzagerecht. De wet spreekt over inzagerecht van "bescheiden" zonder nader te definiŽren wat daaronder wordt verstaan. Van Daale grootwoordenboek der Nederlandse taal verstaat onder bescheiden, een geschreven stuk, aan akte, (bewijs)stuk. Naast de jeugdige die inzagerecht heeft, hebben ook ouders die met het gezag zijn belast, als wettelijke vertegenwoordigers, inzagerecht. Uit de stukken waarover de Provinciale Klachtencommissie beschikt blijkt niet welke gegevens naar de Interne Klachtencommissie zijn gegaan. Het verslag van de Interne Klachtencommissie geeft aan dat de voorzitter van de Interne Klachtencommissie het dossier gelezen heeft. Niet gebleken is dat klagers hetzelfde dossier hebben kunnen lezen. Het recht op inzage in dezelfde stukken, die ter inzage zijn gegeven aan de Interne Klachtencommissie maakt deel uit van het rechtsbeginsel "equality of arms", gelijke rechten voor beide procespartijen. Dat beginsel is geschonden. In zoverre is de klacht gegrond.

 

Toelichting J. Hop: 

1. Vast staat dat het contactjournaal is opgevraagd t.b.v. het klacht dossier.

2. Er bestaat een schriftelijk memo inzake het opvragen van het contactjournaal.

3. Niet weersproken wordt dat tijdens de klachtafhandeling van het contactjournaal gebruik is gemaakt, omdat hierover in het zitting verslag melding van wordt gemaakt. 

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top