CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

1. De norm! Jurisprudentie over melden van nevenfuncties door een ambtenaar! Niet opgeven van nevenwerkzaamheden. Disciplinaire sanctie van overplaatsing.

2. Het gevaar! Correspondentie J. Hop Ermelo met raadsgriffier O. Schuwer gemeente Heerde

 

 

 

1. De norm! Jurisprudentie over melden van nevenfuncties door een ambtenaar! Niet opgeven van nevenwerkzaamheden. Disciplinaire sanctie van overplaatsing.

LJN: BA3082, Centrale Raad van Beroep , 06/753 AW

Datum uitspraak: 29-03-2007

Rechtsgebied: Ambtenarenrecht

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Niet opgeven van nevenwerkzaamheden. Disciplinaire sanctie van overplaatsing.

Uitspraak 06/753 AW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellant], (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 8 december 2005, 03 987 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris)

Datum uitspraak: 29 maart 2007

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 februari 2007. Appellant is verschenen, bijgestaan door
mr. F.A.M. van Hooft, advocaat te Venray. De staatssecretaris heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Q.A. Witsen Elias, werkzaam bij het ministerie van Financiën.

II. OVERWEGINGEN

1. Voor een uitgebreidere weergave van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden wordt verwezen naar de aangevallen uitspraak. De Raad volstaat met het volgende.

1.1. Appellant was werkzaam als teamleider bij de [naam werkgever].

1.2. Bij besluit van 3 juni 1994 heeft de staatssecretaris appellant desgevraagd toestem-ming verleend voor de uitoefening naast zijn dienstbetrekking van de functie van [functie 1]. Daarbij heeft de staatssecretaris appellant onder meer voorgehouden dat als de omstandigheden waaronder de betrokken nevenactiviteiten worden verricht wijzigen, hij hem daarvan op de hoogte moet stellen.

1.3. In september 2001 is appellant officieel voorzitter van voormelde vereniging geworden, nadat hij deze functie al vanaf januari 2001 feitelijk had vervuld.

1.4. Bij brief van 16 april 2002 is appellant onder meer ten laste gelegd dat hij nevenwerkzaamheden heeft verricht voor een vereniging die haar fiscale verplichtingen niet is nagekomen alsook dat hij aan het hoofd van de eenheid niet heeft gemeld dat hij voorzitter van die vereniging is geworden noch dat er door de bedrijfsvereniging Cadans bij de vereniging een boekenonderzoek is gehouden en vervolgens ook door de Belasting-dienst. Hierbij is medegedeeld dat appellant heeft gehandeld in strijd met de leden een en drie van artikel 61 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), reden waarom het voornemen bestond appellant een disciplinaire sanctie op te leggen. Appellant is hierbij de gelegenheid gegeven zijn zienswijze ter zake te geven.

1.5. Nadat appellant van die gelegenheid gebruik had gemaakt, heeft de staatssecretaris hem bij besluit van 14 oktober 2002 met toepassing van artikel 81, eerste lid, aanhef en onder j, van het ARAR wegens plichtsverzuim bij wijze van straf met ingang van 16 oktober 2002 verplaatst door hem binnen zijn eigen eenheid de functie van groeps-functionaris I op te dragen, belast met heffingswerkzaamheden inzake de inkomstenbelasting.
De staatssecretaris heeft hierbij opgemerkt dat niet (meer) als vaststaand wordt aangenomen dat de voetbalvereniging haar fiscale verplichtingen niet nakomt. Dit deel van de tenlastelegging is dan ook niet gehandhaafd.

1.6. Bij het bestreden besluit van 26 februari 2003 heeft de staatssecretaris na door appellant gemaakt bezwaar zijn besluit van 14 oktober 2002 gehandhaafd.

2. De rechtbank heeft het beroep van appellant tegen het bestreden besluit bij de aangevallen uitspraak ongegrond verklaard.

3. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep hebben aangevoerd overweegt de Raad het volgende.

3.1. Appellant heeft allereerst gesteld dat bij besluit van 19 maart 2002 niet krachtens rechtsgeldig mandaat namens de staatssecretaris ontheffing van de in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen fiscale geheimhoudingsplicht is verleend met betrekking tot het fiscale dossier van de voetbalvereniging.
De Raad kan en zal in het midden laten of deze stelling juist is. Immers, volgens vaste jurisprudentie (zie onder andere CRvB 22 januari 2004, LJN AO3220) is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen slechts dan niet toegestaan indien zij zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Naar het oordeel van de Raad is daarvan in dit geval geen sprake.

3.2. De Raad overweegt voorts dat appellant op grond van de hem bij het onder 1.2. vermelde besluit van 3 juni 1994 opgelegde verplichting gehouden was aan het hoofd van zijn eenheid te melden dat hij voorzitter werd van de voetbalvereniging. Daartoe was appellant voorts gehouden krachtens artikel 61, eerst lid, van het ARAR, in samenhang met onderdeel 1.3.2. van hoofdstuk 10 van het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst, welke bepalingen in de aangevallen uitspraak zijn weergegeven. Daarbij wijst de Raad erop dat in 1999 een boekenonderzoek bij de voetbalvereniging is gehouden door Cadans, hetgeen tot een navordering heeft geleid die door de vereniging in rechte niet is aangevochten. Bij deze stand van zaken kon ten aanzien van de activiteiten van appellant ten behoeve van de vereniging worden gesproken van werkzaamheden die de belangen van de Belastingdienst voor zover deze in verband stonden met de functie-vervulling van appellant, konden raken als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van het ARAR. De functiewijziging bij de vereniging was in dit verband zeker niet van belang ontbloot aangezien de voorzitter meer dan de secretaris het gezicht is van de vereniging en de rol van appellant dan ook een meer in het oog lopende werd.

3.3. Appellant heeft bij het hoofd van zijn eenheid geen opgave gedaan van zijn voor-zitterschap van de vereniging. Weliswaar heeft appellant gesteld op een in oktober 2000 gehouden themadag over integriteit waarbij bedoeld hoofd aanwezig was, een uiteen-zetting te hebben gegeven waaruit dit voorzitterschap naar voren kwam, maar naar het oordeel van de Raad kan dit niet worden geacht een opgave te zijn in de zin van meer-genoemd artikel 61, eerste lid. De omstandigheid dat de opgave ten tijde in geding (nog) niet schriftelijk behoefde te geschieden neemt niet weg dat de opgave naar zijn aard en bedoeling op een duidelijke en als zodanig kenbare wijze rechtstreeks aan het hoofd van de eenheid diende plaats te vinden. Nu dit niet is gebeurd, is sprake van plichtsverzuim.

3.4. Na het boekenonderzoek door Cadans is in 2001 eveneens een boekenonderzoek ten aanzien van de voetbalvereniging gehouden door de Belastingdienst, eenheid Onder-nemingen Helmond. Volgens zijn verplichting, vervat in het besluit van
3 juni 1994, had appellant van deze onderzoeken mededeling moeten doen aan het hoofd van zijn eenheid. Deze onderzoeken brachten mee dat de nevenwerkzaamheden die appellant als secretaris respectievelijk voorzitter van de vereniging verrichtte, zouden kunnen leiden tot schade aan het aanzien van de Belastingdienst of het ambt van appellant. Zeker als voorzitter had appellant immers enige bemoeienis met de behandeling binnen de vereniging van het resultaat van dat onderzoek. Ook gelet op de onder 3.2. vermelde bepalingen en zijn in artikel 50, eerste lid, van het ARAR neergelegde plicht zich als een goed ambtenaar te gedragen, had appellant er dan ook toe moeten overgaan een en ander onder de aandacht van het hoofd van zijn eenheid te brengen. Appellant heeft dit evenwel verzuimd. De hiervoor door appellant aangegeven reden dat door de melding achterwege te laten juist iedere schijn van een poging tot beïnvloeding werd voorkomen, zodat de fiscale discussie over het concept-rapport op een correcte en transparante manier zou kunnen plaatsvinden, acht de Raad niet valide. Een melding bij de aanvang van het boekenonderzoek, nog voordat het resultaat daarvan bekend was, had deze schijn juist voorkomen.

3.5. De Raad ziet onvoldoende grond aanwezig voor het oordeel dat de appellant opgelegde sanctie van verplaatsing onevenredig is aan de omvang en ernst van het plichtsverzuim. Daarbij is in aanmerking genomen dat appellant zijn salaris heeft behouden. Voorts had appellant als leidinggevende een voorbeeldfunctie en had hij tot taak erop toe te zien dat zijn medewerkers zich hielden aan de verplichtingen die hij zelf in dit geval juist heeft geschonden.

3.6. Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt en de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

4. De Raad acht tot slot geen termen aanwezig toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door H.A.A.G. Vermeulen als voorzitter en J.Th. Wolleswinkel en A.A.M. Mollee als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van A.J. Rentmeester als griffier, uitgesproken in het openbaar op 29 maart 2007.
(get.) H.A.A.G. Vermeulen.
(get.) A.J. Rentmeester.

 

 

 

2. Het gevaar! Correspondentie J. Hop Ermelo met raadsgriffier O. Schuwer gemeente Heerde

Het gevaar! Vraag 1. Was er WEL of NIET een raadsgriffier op 11 november 2008 toen J. Hop zijn verzoek toezending afschrift (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier indiende?

Indien neen, waarom niet?

Toelichting. 1. Het ingediende VERZOEK 11 november 2008. 2. Correspondentie Hop/griffier Heerde. 3. CDA verslag van de raadsvergadering van 8 december 2008. 4. BESLUIT 21 januari 2009 gemeente Heerde op VERZOEK van J. Hop d.d. 11 november 2008 met kenmerk BV/BOA/PP Ondertekeningsblok BURGEMEESTER gemeente Heerde gemeentesecretaris gemeente Heerde citaat:

Citaat: "Momenteel is er in de gemeente Heerde geen raadsgriffier, zodat derhalve de door u gewenste informatie niet bestaat". 

Citaat: "Daarom kan uw verzoek niet gehonoreerd worden, zodat wij uw bezwaar daarom alleen maar kunnen afwijzen."

Citaat: Daarom zien wij op grond van 7:3 van de Awb tevens af van de hoorplicht."

 

 

 

1. Monday, November 10, 2008 10:57 AM diende Hop VERZOEK toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier in bij de gemeente Heerde

 

----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Monday, November 10, 2008 10:57 AM

Geachte heer/mevrouw,
 
Onderwerp: Verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier
 
Hierbij verzoek ik beleefd om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties
 
raadsgriffier van uw gemeente.
 
Toelichting verzoek.
De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.
 
Met vriendelijke groet,
 
J. Hop

 

 

2. January 19, 2009 10:31 AM Emailverkeer antwoord J. Hop aan bestuursorgaan gemeente Heerde, raadsgriffier O. Schuwer

 

----- Original Message -----

From: "J. Hop" <j.hop3@chello.nl>
Sent: Monday, January 19, 2009 10:31 AM
Subject: Ons e-mailverkeer zal ik als bijlage meesturen met mijn reactie aan de VNG n.a.v. de door VNG geopende "helpdesk" voor gemeentes tegen J. Hop.
 

> Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde,
> te
> Heerde.
>
> Geachte heer Schuwer,
>
> Ons e-mailverkeer zal ik als bijlage meesturen met mijn reactie aan de VNG
> op de door VNG geopende "helpdesk" voor gemeentes nadat ik een eenvoudig
> verzoek toezending afschrift nevenfuncties raadsgriffier heb ingediend als
> voorbeeld van een STEREOTIEPE REACTIE VAN EEN INGEHUURDE RAADSGRIFFIER.
>
> Misschien kunt u dan weer een mooi artikeltje schrijven voor de VNG n.a.v.
> mijn schriftelijke reactie aan de VNG.
>
> Ik dank u voor uw bijdrage aan een steeds betere onderbouwing van mijn
> stellingname in mijn brief aan de VNG.
>
> Fijntjes wijs ik erop dat er nog maar 25 PROBLEEM gemeentes zijn in
> Nederland waar problemen zijn met het toesturen van de nevenfuncties raadsgriffier.
>
> TENSLOTTE weet de burgemeester van de gemeente Heerde dat u als
> raadsgriffier van het bestuursorgaan de gemeente Heerde namens de gemeente
> Heerde dit soort reacties aan een gewone burger stuurt die een eenvoudig
> verzoek toezending afschrift opgave nevenfuncties heeft ingediend?
>
> Met vriendelijke groet,
>
> J. Hop
>
> Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo
> www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm

 

Monday, January 19, 2009 7:40 AM Emailverkeer bestuursorgaan gemeente Heerde raadsgriffier O. Schuwer aan gewone burger J. Hop Ermelo
>
> ----- Original Message -----
> From: <o.schuwer@heerde.nl>
> To: <j.hop3@chello.nl>
> Sent: Monday, January 19, 2009 7:40 AM
> Subject: Uw spoedbericht d.d. 15 januari 2009>
>
> Goedemorgen meneer of mevrouw Hop,
>
> Ik nam zojuist kennis van uw bovenaangehaald mailbericht.
>
> Als ik u goed begrijp, stevent Nederland, en dan met name de Nederlandse
> gemeenten, af op een ramp van ongekende omvang. Er zijn namelijk 29
> gemeenten (lees: griffiers) die weigeren om de nevenfunctie van hun
> griffier aan u kenbaar te maken. Sterker nog: diezelfde griffiers doen
> alles om u vooral niet vooruit te helpen. De (wnd) griffier van Heerde
> maakt deel uit van deze groep booswichten.
>
> Jammer, dat u zich in dit soort bochten moet wringen. Ook jammer, dat u één
> vraag die ik u enige tijd geleden stelde niet wenste te beantwoorden: wat
> is de wettelijke basis voor uw verzoek??
>
> Vreemd, dat u anderen (goedwillende, positief ingestelde en door en door
> betrouwbare griffiers) in een kwaad daglicht stelt, op volstrekt
> verwerpelijke gronden, door hen te verwijten dat zij vragen van ene Hop
> niet wensen te beantwoorden, terwijl u zelf één simpele vraag uit de weg gaat.

> Heb ik nog een vraag: wat drijft u eigenlijk? Van alle kanten wordt de
> beroepsgroep griffiers lof toegezwaaid. U bent kennelijk de enige die ons
> als een gevaar voor de samenleving ziet.
>
> Hoe kijkt u hier zelf tegenaan?
>
> Laat ik u geruststellen: vanaf 01 februari 2009 zal de griffierskamer van
> de gemeente Heerde worden bemensd door een nieuwe griffier. Misschien dat
> zij uw vreemde vraagstelling wil beantwoorden.
Ik ben zo vrij, haar dit te ontraden.
>
> Met vriendelijke groet,
> Olaf Schuwer
> Inmiddels ex- doch tijdelijk wnd. griffier Heerde

> 06-50922034
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG.
> Version: 7.5.552 / Virus Database: 270.10.9/1900 - Release Date: 18-1-2009
> 12:11


 

 

 

 

Op 25 november 2008 om 4:20 PM en 5:56 PM en 8:51 PM reageerde raadsgriffier de heer O. Schuwer 3 X op het (herhaald) VERZOEK:
Kennelijk heeft de raadsgriffier het ingediende BEZWAARSCHRIFT ONDERSCHEPT, geen reactie bezwaarcommissie tot 010209! 

Citaat e-mail raadsgriffier Heerde: "Het is niet mijn bedoeling om een ellenlange emailwisseling met u aan te gaan."
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <o.schuwer@heerde.nl>
> To: <j.hop3@chello.nl>
> Sent: Tuesday, November 25, 2008 4:20 PM>
>
>>
>> Geachte heer/mevrouw Hop,
>>
>> kunt u mij vertellen, in welke wet in formele zin de verplichting staat
>> opgenomen op basis waarvan de griffier, de gemeentesecretaris en
>> afdelingsmanagers hun nevenfunctie(s) openbaar moeten maken?
>> Ik verneem graag spoedig.
>>
>> Met vriendelijke groet,
>> mr. Olaf Schuwer
>> Griffier Heerde
>> 0578-699405
>> 06-50922034
>> ----- Doorgestuurd door Olaf Schuwer/HEERDE op 25-11-08 16:22 -----
>> |---------+---------------------------->
>> |     |      Rietje de Graaf -|
>> |     |      van de Put    |
>> |     |              |
>> |     |      25-11-08 12:18  |
>> |---------+---------------------------->
>>
>>
>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>
>> |    Aan:   Olaf Schuwer/HEERDE@Heerde
>> |
>> |    cc:
>> |
>> |Onderwerp:
>> |
>>
>>
>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>
>>
>>
>>
>>
>> ----- Doorgestuurd door Rietje de Graaf - van de Put/HEERDE op
25-11-2008
>> 12:23 -----
>> |---------+---------------------------->
>> |     |      "J. Hop"     |
>> |     |      <j.hop3@chello.nl|
>> |     |      >        |
>> |     |              |
>> |     |      25-11-2008 10:54 |
>> |---------+---------------------------->
>>
>>
>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>
>> |    Aan:   <gemeente@heerde.nl>
>> |
>> |    cc:
>> |
>> |Onderwerp:
>> |
>>
>>
>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>
>>
>>
>>
>>
>> Betreft: Integriteit. Herhaald verzoek om toezending afschrift opgave
>> nevenfuncties raadsgriffier,
>>
>> Kenmerk 1 van 145
>>
>> Geachte heer/mevrouw,
>>
>> Beleefd verzoek ik om toezending afschrift opgave nevenfuncties
>> raadsgriffier?
>>
>> Toelichting van het (herhaald) verzoek.
>> 1. De functie raadsgriffier is een functie waarvoor openbaarmaking
>> nevenfuncties in verband met de integriteit noodzakelijk is.
>> 2. De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris,
>> afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger
>> zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun
>> taken als ambtenaar.
>> 3. Tot 25 november 2008 zijn er nog 143 van de 442 gemeentes waar
>> problemen
>> zijn over toezending nevenfuncties raadsgriffier en/of is nog niet op
het
>> verzoek beslist. Uw gemeente is 1 van die 145 gemeentes.
>> 4. Ook wordt gekeken hoe de gemeente het verzoek om toezending afschrift
>> opgave nevenfuncties afhandeld. Op dit moment is 14 DAGEN na indiening
> van
>> het verzoek nog geen afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier
>> ontvangen. Dit is vreemd omdat de functie raadsgriffier een functie is
>> waarvoor openbaarmaking nevenfuncties in verband met de integriteit
>> noodzakelijk is.
>>
>> In de hoop met dit herhaald verzoek de nevenfuncties raadsgriffier
> vandaag
>> van u te mogen ontvangen, verblijf ik
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> J. Hop
>>
>> Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo
>>
>>
>>
>> --
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG.
>> Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.10/1810 - Release Date:
>> 24-11-2008 14:36
>>
>>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG.
> Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.10/1810 - Release Date:
> 24-11-2008 14:36
>
>

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.10/1810 - Release Date: 24-11-2008 14:36

 

Op 25 november 2008 om 4:20 PM en 5:56 PM en 8:51 PM reageerde raadsgriffier de heer O. Schuwer 3 X op het (herhaald) VERZOEK:
Kennelijk heeft de raadsgriffier het ingediende BEZWAARSCHRIFT ONDERSCHEPT, geen reactie bezwaarcommissie tot 010209! 

Citaat e-mail raadsgriffier Heerde: "Het is niet mijn bedoeling om een ellenlange emailwisseling met u aan te gaan."----- Original Message -----
From: <o.schuwer@heerde.nl>
To: "J. Hop" <j.hop3@chello.nl>
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:56 PM
Subject: Betr.: Re:


> Geachte heer/mevrouw Hop,
>
> dank voor uw snelle reactie. Echter: ik kan dit niet zien als een
antwoord
> op mijn eerder deze middag gestelde vraag naar de wettelijke basis.
>
> Kan ik uw antwooord op die specifieke vraag alsnog ontvangen?
>
> Met vriendelijke groet,
> Olaf Schuwer
> Griffier Heerde
> 0578-699405
> 06-50922034
>
>
> |---------+---------------------------->
> |         |           "J. Hop"         |
> |         |           <j.hop3@chello.nl|
> |         |           >                |
> |         |                            |
> |         |           25-11-08 16:54   |
> |---------+---------------------------->
>
>
>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>  |       Aan:      <o.schuwer@heerde.nl>
> |
>  |       cc:
> |
>  |Onderwerp:       Re:
> |
>
>
>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

>
>
>
>
> Geachte heer Olaf Schuwer,
>
> Dank voor uw bericht.
>
> Beleefd wijs ik op het ingediende bezwaarschrift tegen besluit weigering
> nevenfuncties raadsgriffier bij de gemeente Heerde. De inhoud van het
> bezwaarschrift wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
>
> Ik heb een nieuw herhaald verzoek ingediend. Door toezending
nevenfuncties
> raadsgriffier kan ik het bezwaarschrift gelijk intrekken.
>
> Op dit moment zijn er nog maar 128 van de 442 gemeentes in Nederland waar
> problemen zijn over de nevenfuncties raadsgriffier en/of waar nog niet op
> het verzoek is beslist.
>
> Het zou mooi zijn als de gemeente Heerde ook de nevenfuncties
> raadsgriffier
>
> gaat toesturen zodat het nog maar 127 gemeentes worden.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> J. Hop 

 

Op 25 november 2008 om 4:20 PM en 5:56 PM en 8:51 PM reageerde raadsgriffier de heer O. Schuwer 3 X op het (herhaald) VERZOEK:
Kennelijk heeft de raadsgriffier het ingediende BEZWAARSCHRIFT ONDERSCHEPT, geen reactie bezwaarcommissie tot 010209! 

Citaat e-mail raadsgriffier Heerde: "Het is niet mijn bedoeling om een ellenlange emailwisseling met u aan te gaan."
----- Original Message -----
From: <o.schuwer@heerde.nl>
To: "J. Hop" <j.hop3@chello.nl>
Sent: Tuesday, November 25, 2008 8:51 PM
Subject: Betr.: Re: Betr.: Re:

Geachte heer/mevrouw,

Het is niet mijn bedoeling om een ellenlange emailwisseling met u aan te
gaan. Het eerste bericht van u dat ik vanmiddag beantwoordde bevatte de
volgende passage:

De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris,
>> afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken.

Als u vindt, dat u mij moet wijzen op een voor mij in uw ogen bestaande
"plicht", moet u niet vreemd opkijken, als ik u vervolgens vraag, om aan te
geven uit welke wettelijke bepaling die plicht voortspruit. Ik verneem
graag.

Ook wil ik erop aandringen, dat u kwalificaties in de trant van "slim" en
"slimmer" achterwege laat. Laat ons dit zakelijk houden.

Ik beschouw deze mailwisseling als te zijn beëindigd wanneer u mij in uw
antwoord op dit bericht geen antwoord geeft op mijn op zichzelf eenvoudig
te beantwoorden vraag: gewoon wet plus wetsartikel noemen en ik doe wat u
graag heeft dat ik doe.

Met vriendelijke groet,
Olaf Schuwer
Griffier Heerde
0578-699405
06-50922034


                                                                                                                                      
                      "J. Hop"                 Aan:      <o.schuwer@heerde.nl>                                                        
                      <j.hop3@chello.nl        cc:                                                                                    
                      >                 Onderwerp:       Re: Betr.: Re:                                                               
                                                                                                                                      
                      25-11-2008 19:01                                                                                                
                                                                                                                                      
Geachte heer Schuwer,

Het zijn nu nog maar 123 van de 442 gemeentes waar problemen zijn met de
nevenfuncties raadsgriffier en/of waar nog niet op het verzoek is beslist.

Een kernpunt van alle ingediende bezwaarschriften tegen besluit weigering
nevenfuncties raadsgriffier is dat de raadsgriffier/ambtenaar van de
gemeente de wet moet kennen en niet omgekeerd.

De eerste uitspraken van de bezwaarschriftencommissie op ingediende
bezwaarschriften heb ik al ontvangen en al die zaken hebben geresulteerd in

toezending nevenfuncties raadsgriffier.

De allerslimste raadsgriffiers die ik tegen ben gekomen zijn die
raadsgriffiers die zelf ook vinden dat hun nevenfuncties openbaar gemaakt
moeten worden en vervolgens zelf dat voorstel aan het Presidium doen zodat
het Presidium dit voorstel van de raadsgriffier kan overnemen. Zo kun je
als
raadsgriffier een perfecte indruk op het bestuur van de gemeente
maken.......

Misschien een goede tip voor u als de raadsgriffier van Heerde?

Een mooi voorbeeld hoe het perfect kan in Heerde:


Een bijzondere vermelding van een gemeente die perfect op het verzoek
toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier heeft gereageerd

http://www.schagen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=251&fontsize=12


Bijgewerkt op 25 november 2008 en een perfect voorbeeld voor de laatste 123

gemeentes om het ook op die manier te doen. J. Hop


Ik denk dan ook dat het veel slimmer is wanneer u als raadsgriffier meegaat

op de rijdende trein die met mijn verzoeken in beweging is gezet en niet
meer te stoppen is.

Mag ik ook uw nevenfuncties ontvangen zodat er nog maar 122 gemeentes
overblijven?

Met vriendelijke groet,

J. Hop
 
Tuesday, November 25, 2008 10:54 AM stuurde J. Hop een HERHAALD VERZOEK en schrijft aan de gemeente Heerde:
Ook wordt gekeken hoe de gemeente het verzoek om toezending afschrift opgave nevenfuncties afhandeld." 
 
----- Original Message -----
From: J. Hop
To: gemeente@heerde.nl
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:54 AM

Betreft: Integriteit. Herhaald verzoek om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier,
 
Kenmerk 1 van 145
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Beleefd verzoek ik om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier?
 
Toelichting van het (herhaald) verzoek.
1. De functie raadsgriffier is een functie waarvoor openbaarmaking nevenfuncties in verband met de integriteit noodzakelijk is.
2. De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.
3. Tot 25 november 2008 zijn er nog 143 van de 442 gemeentes waar problemen zijn over toezending nevenfuncties raadsgriffier en/of is nog niet op het verzoek beslist. Uw gemeente is 1 van die 145 gemeentes.
4. Ook wordt gekeken hoe de gemeente het verzoek om toezending afschrift opgave nevenfuncties afhandeld. Op dit moment is 14 DAGEN na indiening van het verzoek nog geen afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier ontvangen. Dit is vreemd omdat de functie raadsgriffier een functie is waarvoor openbaarmaking nevenfuncties in verband met de integriteit noodzakelijk is.
 
In de hoop met dit herhaald verzoek de nevenfuncties raadsgriffier vandaag van u te mogen ontvangen, verblijf ik
 
Met vriendelijke groet,
 
J. Hop
 
Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

Friday, November 14, 2008 4:53 PM Bezwaarschrift tegen besluit 11 november 2008 weigering afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier
----- Original Message -----
From: "J. Hop" <j.hop3@chello.nl>
To: <a.roeke@heerde.nl>
Sent: Friday, November 14, 2008 4:53 PM
Subject: Bezwaarschri
> Aan de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Heerde>
>
> Geachte heer/mevrouw,>
>
> Ondergetekende dient bezwaar tegen besluit 11 november 2008 om 7:34 uur
>
> waarbij afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier wordt geweigerd.>
>
>
> Toelichting.
>
> Ambtenaren van de gemeente Heerde dienen de WET te kennen
>
> Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/117.htm.>
>
>
> Verzocht wordt om de namen van de leden en secretarissen van de
> bezwaarschriften commissie gemeente Heerde>
>
> BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in
> overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden
> doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een
> besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende
> bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding
> toe te kennen als ware de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen van kracht.
> Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/92.htm
>
> Het verzoek, besluit en bezwaarschrift wordt gepubliceerd op
> www.groephop.nl/heerde.htm>
>
>
> Met vriendelijke groet,>
>
> J. Hop.>
>
> Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo
 

 

Tuesday, November 11, 2008 7:34 AM reageerde de gemeente Heerde dat volgens de gemeente Heerde in geen enkele WET staat beschreven dat de nevenfuncties raadsgriffier openbaar gemaakt moeten worden hetgeen door J. Hop als een BESLUIT weigering (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier werd aangemerkt


> ----- Original Message -----
> From: <a.roeke@heerde.nl>
> To: <j.hop3@chello.nl>
> Cc: <l.liefers@heerde.nl>; <ewdevries@heerde.nl>
> Sent: Tuesday, November 11, 2008 7:34 AM
> Subject: nevenfuncties raadsgriffier>
>>
>> Geachte heer/mevrouw,
>>
>> Naar aanleiding van uw verzoek om een overzicht van de nevenfuncties van
>> de
>> raadsgriffier
>> deel ik u mee dat er volgens ons in geen enkele wet staat beschreven dat
>> de
>> nevenfuncties
>> van een raadsgriffier openbaar gemaakt moeten worden.
>>
>> Voor een overzicht van de nevenfuncties van de raadsleden verwijs ik u
>> naar
>> onze website.
>>
>> Met vriendelijke groeten,
>> Ada Roeke,
>> team Personeel & Organisatie
>>
>> Aan de inhoud van dit bericht en bijgevoegde documenten kunnen geen
>> rechten
>> worden ontleend.
>> --
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG.
>> Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.0/1778 - Release Date: 9-11-2008
>> 14:14
 
 

 

3. CDA verslag van de raadsvergadering van 8 december 2008. 

Bijlage 3. CDA verslag van de raadsvergadering van 8 december 2008.

 

13 december 2008
Afscheid van Olaf Schuwer
CDA Verslag van de raadsvergadering van 8 december 2008.

De raadsvergadering van deze avond stond in het teken van het afscheid van onze griffier, Olaf Schuwer. Olaf heeft vanaf het begin de functie van griffier in Heerde vervult. Hij stond de raad bij met raad en daad en was een zeer prettige persoonlijkheid om mee samen te werken. Olaf heeft besloten zijn eigen adviesbureau verder uit te bouwen en dit niet langer te combineren met de functie van griffier. Erg jammer, maar we respecteren uiteraard zijn keuze. Olaf, namens de fractie van het CDA enorm bedankt voor de prettige samenwerking en we wensen je veel geluk en succes voor de toekomst.

Gelukkig konden wij in dezelfde vergadering ook de opvolgster voor Olaf benoemen. Bianca Espeldoorn uit Amersfoort wordt onze nieuwe griffier. Bianca, vanaf deze plek welkom in Heerde en we wensen je veel succes in je nieuwe functie.

Toch werd er ook nog even vergaderd. De startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage met betrekking tot de Hoogwatergeul stond op de agenda. Inhoudelijk gaf dit geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. Dat gold niet voor de brief van de staatssecretaris. Deze brief is erg onduidelijk over de eisen op het gebied van veiligheid waaraan nu en in de toekomst moet worden voldaan. Ook is er veel onduidelijkheid over de financiering van nieuwe ontwikkelingen. De raad heeft opdracht gegeven een brief aan de staatssecretaris te schrijven en daarin te vragen naar meer duidelijkheid.

De VVD fractie vroeg om aandacht voor de ontwikkelingen op het bedrijventerrein H2O. Dit bedrijventerrein is in samenwerking tussen de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde tot stand gekomen. Door diverse oorzaken ligt de grondprijs (erg) hoog. Gevreesd wordt dat de grond onverkoopbaar wordt. Afgesproken is hier in één van de komende commissievergaderingen verder over door te praten.

De heer Hanekamp sprak in namens de ouders van kinderen van de Horsthoekschool. De ouders zijn tegen het opgaan van de Horsthoekschool in de MFA. Zij vrezen voor het verlies van het kleinschalige karakter van de school en willen graag hun school buiten de MFA houden. Onze fractie heeft nog eens gehamerd op de communicatie rondom dit project. Het is onvoorstelbaar dat ouders maar ook omwonenden feitelijk nog van niets weten. Het schoolbestuur communiceert niet of nauwelijks. Hetzelfde geldt voor Triada. Het CDA heeft gesteld dat de gemeente dan maar het voortouw moet nemen. Een stelling dat door andere partijen werd onderschreven. Inmiddels is Anton Westerkamp portefeuillehouder geworden. Hij zegde toe dat op korte termijn een informatieavond wordt belegd. Tevens is afgesproken dat de gemeenteraad in de volle breedte hierover z.s.m. wordt geïnformeerd.

Tot slot is de heer Dijkslag namens de Boerenpartij geïnstalleerd als raadslid en lid van de commissie Samenleving. Hij volgt daarmee Gerda Smit op die onlangs te kennen heeft gegeven te willen stoppen met het raadswerk. Henk, vanaf deze plek welkom in de raad en veel succes!

 

4. BESLUIT 21 januari 2009 gemeente Heerde op VERZOEK van J. Hop d.d. 11 november 2008 met kenmerk BV/BOA/PP Ondertekeningsblok BURGEMEESTER gemeente Heerde gemeentesecretaris gemeente Heerde citaat:

Citaat: "Momenteel is er in de gemeente Heerde geen raadsgriffier, zodat derhalve de door u gewenste informatie niet bestaat". 

Citaat: "Daarom kan uw verzoek niet gehonoreerd worden, zodat wij uw bezwaar daarom alleen maar kunnen afwijzen."

Citaat: Daarom zien wij op grond van 7:3 van de Awb tevens af van de hoorplicht."

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkaantekeningen voor de procedure J. Hop Ermelo tegen de gemeente Heerde

 

Marienburg Groep Opleiding, advies, mediation

Leo Eijkhout NMI
Komt oorspronkelijk uit het onderwijs en was werkzaam op de gemeentelijke terreinen juridische-, sociale- en ondernemerszaken.

Docent sociale zekerheid en mediator.

Directeur van MariënburgGroep.

 

Mandy Bongers
Voorheen directiesecretaresse en congresmanager. Bij ons voert Mandy het officemanagement en is ze opleidingscoördinator. 

De spil op ons kantoor.

 

mr. Erik Klein Egelink
Bestuursrechter en vice-president van de rechtbank te Arnhem. Voordien was Erik adjunct-directeur bij de Raad van State en Hoofd JZ bij de Sociale Dienst Nijmegen. Verder is hij docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging en redacteur bij Kluwer.

Wij zijn er bijzonder content mee dat Erik aan ons is verbonden.

 

mr. Harry van der Linden
Docent bijstandsrecht en een bevlogen jurist uit de actuele SoZa-praktijk. Als geen ander brengt Harry de theorie aan de hand van de dagelijkse praktijk.

Een docent die de taal spreekt, uw taal.

 

Gérard Weerden NMI 
Een gekend juridisch adviseur bij vele gemeenten. Gérard is bestuursrechtdeskundige en voorzitter van diverse (bezwaren)commissies. Adviseur van MariënburgGroep.

Voorts is hij voorzitter van ons Kennisnet SR (periodieke vakbijeenkomst voor sociaal rechercheurs en bijzonder opsporingsbeambten) 

 

drs. Hans Kaldenbach
Studeerde opvoedkunde en is een uiterst kundig trainer rond de thema's interculturele communicatie en omgaan met de straatcultuur. Daar schreef hij ook enkele boekwerkjes over.

Men noemt zijn trainingen 'enthousiasmerend,
concreet, vrolijk- confronterend, zeer leerzaam'. En dat zijn ze.

 

Yvonne Verhoeff
Interculturalist en trainer. Van huis uit lerares en daarna docente Nederlands-als-tweede-taal. Kernwoorden bij Yvonne: rustig, veilig, enthousiast en betrokken.

 

Luuc Mergler
Interculturalist, bedrijfskundige en organisatieadviseur.
Luuc wordt getypeerd als: analytisch, deskundig en betrokken.

 

Pierre van der Schaaf
Als geen ander verstaat Pierre de kunst om zijn 35 jaar kennis en ervaring rond subsidieverstrekking en accommodatiebeleid op anderen over te brengen: compact, met een hoge praktische waarde en altijd enthousiast.

Pierres kracht? Dat hij vooral voor z'n plezier les geeft.

 

Marja van der Kaaij
Projectleider Wet inburgering en lid van de landelijke werkgroep BPI - ISI. Verder is Marja  beleidsmedewerker bij een sociale dienst. 

We zijn blij deze gerenommeerde praktijkdocente tot ons team te mogen rekenen.

 

mr. Olaf Schuwer
Voorheen gemeentesecretaris, nu  raadsgriffier.

Olaf schrijft vierwekelijkse de column 'Recht' in het VNG-magazine en
annoteert uitspraken in het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten.

Docent Publiek- en bestuursrecht van MariënburGroep

 

mr. Wanda Everts
Zij is vice-president bij de rechtbank Zwolle en NMI-mediator. Wanda is voorts een ervaren voorzitter van klachtencommissies en tuchtrechter.

Ze staat bekend om haar betrokkenheid, creativiteit en ervaring met mensen in conflictsituatie. Ervaren trainer rond conflicthantering en mediation.

 

Gerrit Huisman

Gerrit heeft veel ervaring als docent en schoolleider VMBO.


Hij werkt zowel met kleine groepjes als in meer theatrale settings. Een topper op
de thema's interculturele communicatie en omgaan met de straatcultuur.

 

Willem Donders
Voorheen hoofd van een sociale dienst en opleidingsmanager bij Deloitte.

Willem is tevens gecertificeerd coach en intervisiebegeleider.

 

Nick Verhagen
Is een gedreven trainer en coach met jaren ervaring in de gemeentelijke sociale zekerheid. Nick was voorheen controller en docent bij Deloitte.

 

mr. Friso de Jong
Eén van de weinige ICT-juristen die Nederland rijk is. 

Friso is grondlegger van het Gelders Innovatie Platform en voorzitter van het Nationaal Congres Elektronisch Factureren en Betalen.

 

Theo Derksen
Hoofddocent bij een landelijke recherche-instituut en voormalig sociaal rechercheur.

Theo verzorgt o.m. onze trainingen fraude-alertheid en huisbezoek bij uitkeringsfraude. Geroemd om zijn aanpak en om de succesvolle samenwerking met acteur Johann Glaubitz.

 

Johann Glaubitz
Als acteur zeer ervaren met het trainen van overheidsmedewerkers. Tijdens de rollenspelen zorgt hij steevast voor een veilige (= prettige) oefensituatie in combinatie met een hoog leereffect.

Johann is zowel prof als artiest.

 

Paul Janssen
Rechercheur Vreemdelingenzaken. Paul treedt tevens op als getuige-deskundigen bij de rechtbank.
Voorheen werkzaam bij de Koninklijke Marechaussée en op Schiphol.

 

Janneke Valbracht
Trainer (juridische) vaardigheden voor overheidsorganisaties, commissies, het notariaat, de advocatuur en de rechterlijke macht. Voorts redigeert Janneke rechterlijke beschikkingen.

 

Amar El-ajjouri
Amar is een professioneel acteur uit het Nederlands theater en film. Daarnaast werkt hij veel bij vaardigheidstrainingen en assesments voor instellingen en overheden.

 

Rob Braat
Verhaalsdeskundige uit de praktijk van een grote sociale dienst.

Cursisten waarderen zijn aanpak doordat Rob ieder thema, elke vraag koppelt aan 'hoe werkt dat in de praktijk?

 

 

 

Recht : Geen bezwaar

Gepost door : Fa Pvbb
Op: 22/07/2008 10:48

Voor u gelezen in: VNG Magazine 17 - 18 juli 2008

Recht: Geen bezwaar

Na de inwerkingrreding van de wet AROB (1 juli 1976) maakte overheidsminnend Nederland massaal gebruik van de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen door tout besturend Nederland genomen overheidsbeslissingen.
Bezwaarschriften zijn er in vele soorten en maten. Zo is er het bezwaarschrift dat alvast wordt ingediend tegen het voomemen om een vergunning te verlenen (niet-ontvankelijk, want er is nog geen besluit genomen), het bezwaarschrift tegen niet voor beroep vatbare beslissingen (niet-ontvankelijk), het te laat ingediende bezwaarschrift (idem), het bezwaarschrift afkomstig van een niet-belanghebbende (idem), het pro forma-bezwaarschrift (ontvankelijk).
Gelukkig zijn er genoeg ontvankelijke bezwaarschriften om de (meestal) speciaal daarvoor ingestelde commissie in alle rust en sereenheid zijn werk te laten verrichten.

Er gaat binnen gemeentehuizen in de regel geen gejuich op als de postkamer laat omroepen dat een bezwaarschrift is ontvangen. Eerder gaan mondhoeken in de hangstand, want dit betekent dat we aan de bak moeten.
Er moet een dossier bij elkaar worden gescharreld, een verweerschrift worden opgesteld en - o ja, wie heeft er die avond tijd ?

- de commissie bezwaarschriften moet met een bezoek worden vereerd voor het voeren van verweer.
Terzijde: nog steeds zijn er gemeenten die een commissie voor bezwaar- en beroepschriften hebben rondlopen. De toevoeging 'en beroep' kan gevoeglijk worden verwijderd, omdat gemeenten niet meer aan administratief beroep doen.

Maar goed: nadat de commissie haar hoorzitring heeft gehouden, wordt met spanning uitgezien naar het advies. Zouden ze met een `gegrond' of `ongegrond' advies komen?
In het laatste geval wordt de afdelingskas geopend voor een rondje gebak.
In het eerste geval gaan we met ons allen kijken of we wellicht onder her advies van de commissie kunnen uitkomen. De Awb biedt daar immers de ruimte voor.

Toch kan uit een bezwaarschriftprocedure meer worden gehaald dan passieve ongehoorzaamheid.
Allereerst is menig advies van de commissie bezwaarschriften een vrijwel gratis advies tot verbetering van de (juridische) bedrijfsvoering.
Geen overbodige luxe in het hedendaagse tijdsgewricht, waarin termen als visie, missie, afdelingsplan en benchmark je dagelijks om de oren vliegen.
Je zou haast denken dat een gemeente een bedrijf is.
Ook kan een bezwaarschrift worden uitgelegd als een goedbedoelde poging van de indiener om het gemeentebestuur erop te wijzen dat ze het dit keer toch echt mis hebben. En waarom geven we die burger dan niet gewoon per omgaande gelijk? De Awb biedt daar voldoende ruimte voor. We hOeven toch niet elke procedure te winnen. Daar zijn we toch geen gemeente voor geworden. Ook de juridische waarheid ligt vaak in het midden.
Wat te denken van toepassing van het instrument 'mediation' als alternatief voor bezwaarschriftbehandeling. Sorry, ook hier weer een uit het Engelstalige deel van de wereld overgewaaide term die wij Nederlanders kritiekloos toevoegden aan ons multi-linguIstisch taalgebruik. Dit pracht- instrument heeft zijn grote waarde inmiddels vele malen bewezen in geschillen tussen overheid en burger. Het is verbazingwekkend dat hier niet op grote schaal door gemeenten op is overgegaan. Her scheelt bergen tijd en levert veel goodwill (ja ja, alweer een Engels woord) op.
Een gegrond verklaard bezwaar betekent niet zelden, dat de werkvloer zich moet afvragen of de juridische kwaliteit van zijn productie geen bijstelling behoeft.
Hoe vaak wordt niet gegrond verklaard wegens onvoldoende motivering, geen kenbare belangenafweging of geen dan wel verkeerde vermelding van het juridisch kader.
Kortom: geen bezwaar is prachtig, een bezwaar is leerzaam.

OLAF SCHUWER
Griffier Heerde en docent Publiekrecht
o.schuwer@orange.nl

 

 

           

 

 

 

 

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

Sent: Friday, January 02, 2009 1:50 PM

 

Ermelo, 2 januari 2008.

1. Nog 37 van de 441 gemeentes waar problemen zijn met nevenfuncties raadsgriffier.

2. Brief J. Hop aan VNG als reactie op de VNG HELPDESK voor gemeentes die met J. Hop te maken krijgen in welke brief de bureaucratie reactie van het VNG. Welke VNG bureaucratische reactie door Hop wordt omgedraaid en nu door Hop tegen de VNG wordt ingezet m.v.v. en verwijzing naar zijn ervaringen met de laatste 37 gemeentes.

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 januari 2009 zijn er nog maar 37 gemeentes waar problemen zijn met toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier en/of waar bezwaarschriften de komende dagen moeten worden ingediend tegen WEIGERING BESLUIT te nemen en/of weigering nevenfuncties waarbij de vaardigheden van J. Hop om een goed bezwaarschrift in te dienen tegen 20 pagina's VNG bureaucratie als verweer van sommige gemeentes tegen het eenvoudige verzoek van J. Hop inmiddels flink zijn toegenomen en zichtbaar zullen zijn in die 37 bezwaarschriften die de komende dagen ook per post worden verzonden en voor een ieder op internet zijn te bekijken.

Hierbij informeer ik de burgemeester, wethouders, raadsgriffier, gemeentesecretaris dat ondergetekende bezig is een brief op te stellen voor de Vereniging van Nederlandse Gemeentes als reactie op de VNG HELPDESK voor gemeentes die te maken krijgen met bezwaarschriften van J. Hop.

In deze brief wordt gebruik gemaakt van en verwezen naar bezwaarschriften en correspondentie met de laatste 37 gemeentes OM DE BUREAUCRATISCHE REACTIE van de VNG op het eenvoudige verzoekje van J. Hop om toezending nevenfuncties raadsgriffier OM TE DRAAIEN EN OMGEKEERD TEGEN DE VNG-bureacratie te gebruiken.

Deze brief van J. Hop aan de VNG wordt als productie bij iedere bezwaarschriftenprocedure ingezet. Het weerwerk en/of geen reactie of verzoek van de laatste 37 gemeentes wordt dus GEBUNDELD tegen het VNG advies ingezet. Het gaat om de volgende 37 gemeentes Boekel, Bunnik, Castricum, Cromstrijen, Eemnes, Ermelo, Graafstroom, Groesbeek, Haren, Halderberge, Heerde, Heerhugowaard, Hellendoorn, Hendrik-Ido-Ambacht, Het Bildt, Kampen, Leeuwarderadeel, Lelystad, Lingewaard, Maassluis, Moordrecht, Nieuw-Lekkerland, Nieuwegein, Nijefurd, Noordwijk, Oegstgeest, Oosterhout, Reeuwijk, Simpelveld, Spijkenisse, Steenwijkerland, Tiel, Valkenburg aan de Geul, Weesp, West, Maas en Waal, Wieringermeer en Woudrichem.

Hierbij VERZOEK ik beleefd om toezending van 

1. "Overzicht hoofden van iedere afdeling van de gemeente met vermelding van naam, titel, initialen en functie"?

2. De naam van de politieke partij waar de raadsgriffier LID van is en/of voor welke partij de raadsgriffier meegedaan heeft aan verkiezingen voor waterschap, gemeente, provincie of landelijke verkiezingen.

BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen met als grondslag de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/92.htm

Het staat u vrij om de nevenfuncties raadsgriffier vandaag nog naar ondergetekende toe te sturen zodat J. Hop niet naar uw gemeente hoeft te verwijzen in de brief J. Hop aan VNG welke brief in alle bezwaarschriftprocedures tegen BESLUIT weigering afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier gebruikt zal gaan worden en een einde wordt gemaakt aan de absurde situatie dat een burger moet procedures voor toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier.

Hoogachtend,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm

www.burojeugdzorg.nl/startwatikbereiktheb.htm

 

 

 
J. Hop verzoekt om afschrift van de overeenkomst tussen de gemeente en het adviesburo van de raadsgriffier

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

Sent: Wednesday, December 03, 2008 9:42 AM

Subject: Verzoek toezending afschrift besluit benoeming griffier en afschrift overeenkomst tussen adviesburo griffier en gemeente

 

Aan de gemeente Heerde.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om toezending van:

 

1. Afschrift besluit benoeming raadsgriffier

2. Afschrift overeenkomst tussen de gemeente en het adviesburo van de raadsgriffier

3. Afschrift opgave van alle (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester van Heerde

 

BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen als ware de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen van kracht. Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/92.htm 

 

Hoogachtend,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

Stemwijzer Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 als u uw weerzin tegen bovenstaande bejegening van de raadsgriffier gemeente Heerde en de gemeente Heerde jegens J. Hop kenbaar wilt maken?

 

 

 

Lees eerst de uitgangsformule

To whom it may concern!

Stockholmsyndroom

Groep Hop Programma uitgebreid met financiële onderbouwing

Groep Hop Programma specifiek voor gemeente Ermelo 2010

Groep Hop Programma in 100 woorden

Competentie ambtenaar gemeente

Achterkamertjespolitiek

Groep Hop Stemwijzer

Project 31 innovatief voorbeeld hoe Groep Hop woningnood starters wil oplossen

Archief: Deelname Groep Hop aan verkiezingen gemeenteraad 2006

Archief: Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007

Archief: Groep Hop deed niet mee aan de schijnvertoning verkiezingen waterschap 2008  

Een uitnodiging van Jan Hop om over de volgende stelling na te denken. Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.  

top