CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 

 

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

 

 

 

Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen SGJ tegen klacht "niet-ontvankelijk" levert een definitie van "pleegouders" op

De klacht bij de provinciale klachtencommissie Utrecht
Ontvankelijk is de klager in de klacht (in andere woorden weergegeven) dat de instelling ten onrechte toegang tot de interne klachtencommissie heeft geweigerd. Klager schrijft dienaangaande: "Uit jurisprudentie uit andere zaken blijkt dat minderjarigen in het kader van een netwerkplaatsing bij familie kunnen worden ondergebracht, waarbij de familie als pleegouder kan worden aangemerkt. Het is dan ook raadselachtig waarom in casu de klachtencommissie deze klachtzaak niet-ontvankelijk heeft verklaard."

Hoorzitting 10 december 2001 van 20:00-20:30 uur in provinciehuis Utrecht
mw. mr. A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra, voorzitter
dhr. J. Ehrenburg, lid
mw. drs. T.P. Barendse-Cornelissen, lid
dhr. drs. Th.W. Wormgoor, secretaris

Klacht: Door uit te gaan van ene definitie van pleegouder die niet strookt met de wet en met jurisprudentie op dit punt, heeft de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, in navolging van de interne klachtencommissie, klager ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

In de wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder pleeggezin: een gezin van anderen dan de ouders of stiefouder van de jeugdige waarin de jeugdige wordt verzorgd en opgevoed.

Relevant voor de ontvankelijkheid is derhalve niet het feit of de instelling klager formeel als pleegouder kon erkennen en zich tot haar als plaatsende instantie kon verhouden, maar of er feitelijk sprake was van verzorging en opvoeding van het meisje dat zich zelf voor hulp tot de instelling had gewend.

De commissie acht de klacht GEGROND!
Maatregelen.
De commissie stelt als maatregel voor dat de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn begrippen in haar reglement zo gebruikt als de wet bedoeld. Ten aanzien van klager, mevrouw B. verzoekt de instelling (en de klachtencommissie) de niet-ontvankelijk verklaring in heroverweging te nemen en klager op korte termijn schriftelijk uitsluitsel te geven over deze heroverweging.

De commissie adviseert de instelling er zorg voor te dragen dat de interne klachtenregeling niet langer aanleiding geeft voor verwarring ten aanzien van gebruikte begrippen.

De commissie raadt de instelling aan om te term pleegouder niet restrictiever op te vatten dan de Wet op de Jeugdhulpverlening en het BW bedoelen. Niet alleen omdat het een instelling die tot de jeugdhulpverlening gerekend wordt past zich aan relevante wetgeving te houden, maar ook omdat hiermee de belangen van minderjarigen die voor langere tijd worden verzorgd en opgevoed door een ander dan de gezagsdrager gediend zijn.

 

Gezocht, hoe reageerden onderaannemers in de jeugdzorg op uw informatieverzoek (575)
550 Iedere zaak begint met verzoek afschrift gegevens van u in het centraal justitieel informatieregister!
489 Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
169 Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als uw pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor pleegzorg
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
204 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop, Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
312 Grootvader Visscher: "Als ik mag kiezen tussen de GESTAPO of de Raad voor de Kinderbescherming dan kies ik de GESTAPO"
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
509 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Bezwaarschrift tegen BESLUIT gemeente om uw kind uit te schrijven uit de gemeente
125 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Verzoek aan gemeente om uw kind in te schrijven in de gemeente
214 Kinderrechter over de positie van een pleegouder
467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.