Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)


Een uitnodiging van Jan Hop om over de volgende stelling na te denken. Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.

Censuur in Nederland ©

 

 

 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na het ONDERONSJE met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het GEZAG te zetten. (12) (124) (180) (445)

 

 

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 

 

 

Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Ermelo, 22 augustus 2008.

Onderwerp: Klacht tegen The Netherlands omdat de Staat der Nederlanden niet voldoet aan de verplichting een burger een eerlijk proces aan te bieden

 

 

 

Klacht Hop tegen Rechtbank Zutphen tegen afgewezen verzoek wraking drie rechters bij de Verenigde Naties

Productie 7. Pleitnotities Hop met nadere motivering wraking drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen

 

 

Nadere motivering J. Hop wraking drie rechters op de hoorzitting 30 oktober 2007 in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Hop.

 

Rechtbank Zutphen

T.a.v. de President

Martinetsingel 2

7201 DT ZUTPHEN

 

Ermelo, 29 oktober 2007

 

Geachte President,

 

Betreft: Wraking rechters in de zaak met kenmerk 88730 / JE RK 07-864 wegens subjectieve en objectieve partijdigheid.

 

Ondergetekende heeft gewraakt:

 

Mr. D. Vergunst,

Mr. I.G.M.Th. Weijers-van der Marck

Mr. R.A. Eskes

 

Op 19 oktober 2007 ontving ondergetekende de brief van 18 oktober 2007 met de namen van de rechters die deze zaak behandelen.

 

Ondergetekende wraakt direct na het bekendmaken van de namen van de rechters in de zaak met kenmerk 88730 / JE RK 07-864 deze drie rechters wegens subjectieve en objectieve partijdigheid.

 

Bovengenoemde rechters zijn partijdig omdat ze in strijd met een wettelijk voorschrift hebben gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.

 

Artikel 81

1. De kantonrechter kan bij met redenen omklede beschikking bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan en die geen advocaat, procureur of deurwaarder is, weigeren. De weigering geldt voor een bepaalde zaak of voor een door de kantonrechter te bepalen tijd.

2. De weigering wordt aan de desbetreffende partij en aan de in het eerste lid bedoelde persoon schriftelijk meegedeeld met vermelding van de reden van de weigering. Tevens stelt de kantonrechter de partij in de gelegenheid een andere persoon aan te wijzen. Daartoe houdt hij de zaak zo nodig aan.

3. De kantonrechter kan bepalen dat een beschikking, op grond van het eerste lid gegeven, uitvoerbaar bij voorraad is.

4. De persoon die is geweigerd, kan binnen vier weken na de verzending van de beschikking in beroep komen bij het gerechtshof.

5. Het gerechtshof beslist na de betrokken kantonrechter te hebben uitgenodigd de nodige inlichtingen te verstrekken en na de appellant te hebben gehoord.    

 

Grond 1.  

Aan artikel 2 wordt niet voldaan maar belangrijker is dat dit artikel niet van toepassing is nu het geen dagvaardingszaak betreft maar een verzoekschriftenzaak Zie artikel 78 RV. Cfm het procesreglement

Bovengenoemde rechters zijn partijdig omdat ze in strijd met een wettelijk voorschrift hebben gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.  

 

Grond 2.  

De reden van de weigering is niet schriftelijk aan de in het eerste lid bedoelde persoon schriftelijk meegedeeld. Conclusie geen zitting indien de redenen niet schriftelijk worden aangeleverd.

Bovengenoemde rechters zijn partijdig omdat ze in strijd met een wettelijk voorschrift hebben gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.  

 

Gr ond 3.

Het is geen zaak bij de kantonrechter maar bij de kinder(bestuurs)rechter.

Bovengenoemde rechters zijn partijdig omdat ze in strijd met een wettelijk voorschrift hebben gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.  

 

 

Artikel 281

1. Indien het verzoekschrift ten onrechte niet door een procureur is ingediend, biedt de rechter de verzoeker de gelegenheid binnen een door hem te bepalen termijn dit verzuim te herstellen. Maakt de verzoeker van deze gelegenheid geen gebruik, dan wordt hij in het verzoek niet ontvankelijk verklaard.

2. Tegen een beslissing ingevolge het eerste lid staat geen hogere voorziening open.

Grond 4.

Er is geen sprake van een verplichte procureurstelling.

Er is geen sprake van indiening van verzoekschriften door J. Hop. Alle ingediende verzoekschriften in de zaak van der V. zijn ingediend door de familie van der V. en ook ondertekend door de familie van der V..

Bovengenoemde rechters zijn partijdig omdat ze in strijd met een wettelijk voorschrift hebben gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.

 

Grond 5.

5.1 De nevenfuncties betreft van de heer mr. D. Vergunst.

Mr. Vergunst vervult een nevenfunctie bij de Vluchtheuvel.

Voor hulpverlening participeert De Vluchtheuvel in de SGJ.

 

5.2 De nevenfuncties betreft van de heer mr. D. Vergunst.

Mr. Vergunst vervult een nevenfunctie bij de Vluchtheuvel.

De Vluchtheuvel beveelt de SGJ aan in een advertentiecampagne. Er is een praktische samenwerking tussen de Vluchtheuvel en de SGJ.

 

5.3 De nevenfuncties betreft van de heer mr. D. Vergunst.

Mr. Vergunst vervult een nevenfunctie bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

De heer Hop is een bekwame en daardoor lastige tegenstander waar ook de SGJ met hun advocaat het moeilijk tegen heeft. Door Hop uit te schakelen als bekwame en daardoor lastige tegenstander van de advocaat van SGJ bevoordeeld deze rechter de SGJ en haar advocaat door een lastige tegenstander die geen advocaat is te weigeren

5.4 Zijn er participaties en/of praktische samenwerking tussen de andere organisaties waar de heer Vergunst een nevenfunctie heeft volgens zijn bijbanen opgave?  

Driestar!

 

Rechter Vergunst is partijdig omdat hij in strijd met een wettelijk voorschrift en/of richtlijnen inzake nevenfuncties heeft gehandeld waardoor het beginsel “fair trial”wordt geschonden.

 

 

Grond 5.

De zaak van der V./tegen SGJ.

Op 22 oktober 2007 heeft de SGJ een BESLUIT genomen inzake 4 kinderen van der V..

Besluit MDO

Wij gaan de raad voor de kinderbescherming verzoeken een onderzoek te doen of u, ouders van X, X, X en X uit uw ouderlijke macht ontheven dan wel gezet kan worden.

 

 

 

DE HOOFDAANKLACHT KINDERMISHANDELING TEGEN DE OUDERS van der V.

LET OP! DE ZAAK van der V. IS EEN MISDRIJF 70!
Kinderdieven! Citaat: "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de overheid een misdrijf!"

De twee oudste minderjarige hebben een zeer ernstige (spier)ziekte met sondevoeding! De ouders hebben steeds alle benodigde vrijwillige hulpverlening voor deze ernstig zieke minderjarige ingezet en komen alle afspraken met hulpverleners netjes na.  De norm! Informantenverklaring Jantje Sietsma-Elzinga (M-ANP i.o) Produktie 1. De ziekte bij beide kinderen is omstreeks oktober 2006 tot stilstand gebracht en het ging steeds beter met deze twee kinderen. Vrijwillige hulpverlening heeft hier niet gefaald!

 

DE HOOFDAANKLACHT KINDERMISHANDELING TEGEN DE OUDERS van der V.

LET OP! DE ZAAK van der V. IS EEN MISDRIJF 70!
Kinderdieven! Citaat: "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de overheid een misdrijf!"

Eind februari 2007 worden alle vier de kinderen van der V. onder toezicht gesteld waarbij de ouders door de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming ervan beschuldigd worden kort samengevat deze oudste twee kinderen te hebben “mishandeld” om het ziektebeeld van hun kinderen te verergeren. Het gaat hier dus om een zaak waarbij artsen te maken hebben met een ernstige (spier)ziekte bij twee kinderen uit een gezin en omdat de ziekte niet genezen kan worden krijgen de ouders hiervan de schuld door gemakshalve de ouders van kindermishandeling te beschuldigen.

 

 

Geschiedenis, achtergronden en inleiding.

NRC, Prof. dr. A. de Zwaan publiceerde op 1 februari 1997 in de NRC over de praktijken van de Raad voor de Kinderbescherming onder de titel "Kinderdieven".
Citaat: "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de overheid een misdrijf!"

 

Algemeen Dagblad 3 september 2007.

Hans Lomans bestuurder Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland:

Volgens de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming nemen hulpverleners geen enkel risico meer, nadat falende jeugdzorg leidde tot de dood van kinderen. Jeugdzorg gaat steeds sneller over tot een voorlopige ondertoezichtstelling (vots), die meestal gepaard gaat met acute uithuisplaatsing. Ze (hulpverleners) hopen daarmee strafrechtelijke vervolging te voorkomen als ze een foute beslissing nemen. Lomans (bestuurder Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland): “We geven veel minder ouders het voordeel van de twijfel” De veiligheid van het kind staat centraal. Je loopt altijd het risico dat je ten onrechte ingrijpt”.

 

De Stentor, zaterdag 27 oktober 2007, 2 pagina’s SAVANNAH

Kolom 1: “Toen bekend werd dat de gezinsvoogd (van Savannah) zelf zou worden vervolgd, werkte zij bij Bureau Jeugdzorg Gelderland en ook daar sloeg het nieuws in als een bom.”

Kolom 2: “De gezinsvoogden voelden zich aangevallen na de dood van Savannah.”

 

“De gezinsvoogden voelden zich aangevallen na de dood van Savannah.”

 

Het resultaat! Gezinsvoogden gedragen zich steeds agressiever jegens ouders en sommige gezinsvoogden zijn stapelgek geworden! De falende jeugdzorg is compleet doorgeslagen.

 

Het “jeugdzorg gevaar” dat alle ouders van kinderen in Nederland nu bedreigt! Een Stasi werkwijze van de jeugdzorg en/of gezinsvoogd) in strijd met het negende gebod jegens ouders om hun kinderen zo snel mogelijk afhandig te maken om daarmee strafrechtelijke vervolging van de gezinsvoogd te voorkomen.

 

LJN: BB1671, Rechtbank Leeuwarden , 83523 / KG ZA 07-213 Uitspraak 15-08-2007. Onrechtmatige daad. Anonieme melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

 

De overheid doet dat onder meer door burgers in de gelegenheid te stellen om (desgewenst ook anoniem) melding te maken van (het vermoeden van) kindermishandeling. Het doen van zo'n melding is niet onrechtmatig, ook niet als achteraf blijkt dat van mishandeling geen sprake was. Van een onrechtmatige melding van kindermishandeling is pas sprake indien blijkt dat er opzettelijk een valse beschuldiging van kindermishandeling is gedaan.

 

De Minister van Jeugd en Gezin Rouvoet wil meer meldingen bij het AMK=Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland zien en met media campagnes worden burgers opgeroepen hun mede-burgers aan te klagen wegens kindermishandeling.

 

Dit betekent in de praktijk dat (met media campagnes en cursussen) steeds meer ouders worden aangeklaagd met de valse aanklacht kindermishandeling bij het AMK om aan de vraag naar meer meldingen kindermishandeling van minister Rouvoet te kunnen voldoen.

 

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling bij het AMK blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de Raad voor de Kinderbescherming door “Bureau Jeugdzorg” tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen”.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de “Kinderrechter” door de “Raad voor de Kinderbescherming” tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen”.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling bij de “Kinderrechter” blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de gezinsvoogd door “de Kinderrechter” tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen”.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling bij de “gezinsvoogd” blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de “gezinshulp als spionage in het gezin onder het mom van pedagogische ondersteuning” door “de gezinsvoogd” tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen”.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling bij de “gezinshulp als spionage in het gezin onder het mom van pedagogische ondersteuning” blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de kinderrechter en de politie tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen” door de kinderen met politiegeweld weg te laten halen.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling na het weghalen van de kinderen blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” worden de kinderen tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen” door geen of een minimale omgangsregeling onder toezicht van de gezinsvoogd met een waslijst aan regels en voorwaarden

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten kindermishandeling na het weghalen van de kinderen en geen omgang met hun kinderen blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt een psycholoog tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen” door in de onderzoeksvragen de valse aanklacht kindermishandeling alvast op te nemen.

 

Het gevaar! Als ouders de valse aanklachten bij de psycholoog blijven ontkennen lees de valse aanklacht kindermishandeling niet “bekennen” wordt de Raad voor de Kinderbescherming door de gezinsvoogd tegen de ouders ingezet om de “ouders te laten bekennen” door de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken onderzoek te doen of de ouders uit de ouderlijke macht ontheven dan wel gezet kunnen worden.

 

Het gevaar! Ondertussen functioneert de rechtspraak niet omdat er tussen de Kinderrechter, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg werkafspraken zijn gemaakt hoe verzoekschriften van de Raad en jeugdzorg steeds sneller kunnen worden toegewezen en de verzoekschriften van ouders zo lang mogelijk blijven liggen door voor ouders van kinderen andere –langere- doorlooptijden te hanteren.

 

Het gevaar! Ouders die gebruik maken van hun recht om zich tegen de valse aanklachten kindermishandeling –met beroep- en verzoekschriften- zich zo goed mogelijk proberen te verdedigen met een bekwame en daardoor lastige procesvertegenwoordiger wordt verweten “zich defensief op te stellen” en het “niet meewerken aan de ondertoezichtstelling” waarbij een goed verdediging van de ouders tegen de gezinsvoogd de grondslag is voor het verzoek van de gezinsvoogd om de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken de ouders uit de ouderlijke macht te ontheven danwel te ontzetten.

 

Het gevaar! 5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen J. Hop. De rechtbank Zutphen maakt het voornemen bekend om de bekwame en daardoor lastige tegenstander van de ouders in verzoekschriftprocedures tegen jeugdzorg bij de kinderrechter te gaan weigeren om de jeugdzorg nog veel meer behulpzaam te zijn om de “ouders de valse aanklacht kindermishandeling te laten bekennen”

 

 

Tegen ouders die een valse aanklacht kindermishandeling blijven ontkennen worden steeds zwaardere maatregelen genomen om een valse aanklacht kindermishandeling te bekennen. Door de bijstand van de zeer ervaren Hop aan de familie van der V. te weigeren wordt door de gewraakte rechters ten onrechte meegedaan aan het nemen van steeds zwaardere maatregelen tegen ouders van kinderen door deze ouders bijstand door een bekwame en lastige tegenstander van SGJ te weigeren. Er is hierdoor in deze zaak van der V. sprake van wegens subjectieve en objectieve partijdigheid omdat de gewraakte rechters meewerken aan het nemen van steeds zwaardere maatregelen tegen ouders van kinderen die de valse aanklacht kindermishandeling van het SGJ tegen de ouders blijven ontkennen.

 

Dit klemt des te meer omdat de kinderrechters in Nederland werkafspraken met de jeugdzorg hebben gemaakt hoe de jeugdzorg verzoekschriften moeten indienen zodat de kinderrechter zo snel mogelijk op verzoekschriften van de jeugdzorg kan beslissen.

 

 

Grond 6.

Door de bekwame en lastige tegenstander Hop in de zaak van der V. tegen SGJ te weigeren ontbreekt het de gewraakte rechters aan respect voor een bekwame en daardoor lastige verdediging van van der V. tegen SGJ.

Er is wederom sprake van subjectieve en objectieve partijdigheid door bekwame en daardoor lastige bijstand tegen SGJ te gaan weigeren.

 

Grond 7.

Het middel “weigering procesvertegenwoordiger” wordt door de gewraakte rechters ten onrechte ingezet omdat de “weigering procesvertegenwoordiger” meer lijkt te zijn ingegeven door de betrokken rechters door de wens tot uitstel van behandeling van de ingediende verzoekschriften van de familie van der V. vanaf medio augustus 2007.  

Deze ouders wachten al meer dan twee maanden op behandeling van hun verzoekschriften. Er was zelfs een hoorzitting gepland op 4 september 2007. Met het uitstellen van de behandeling van de verzoekschriften van der V. spelen deze rechter de SGJ in de kaart. Dit klemt des te meer omdat afschrift van het RST dossier in de procedure is ingebracht met welke documenten van der V. kan bewijzen dat SGJ de rechters heeft misleid inzake de RST hulpverlening in het gezin van der V. om uithuisplaatsing van vier kinderen van der V. uit te lokken. Er kan dus aan de hand van het RST dossier aan waarheidsvinding worden gedaan met als grondslag documentenverificatie. Er is hier wederom sprake van subjectieve en objectieve partijdigheid.  

 

Uit de bovenstaande gronden en informatie is er sprake van het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 14 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een rechtzoekende een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij een onverwijlde behandeling van het wrakingsverzoek geïndiceerd was.  

Uit de gang van zaken kan WEL van enige vooringenomenheid van de rechters ten gunste van SGJ blijken.

 

Verzocht wordt de wraking gegrond te verklaren.

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.  

 

 

 

Productions:

 
10 september 2008 Complaint J. Hop The Netherlands to the United Nations. Complaint is based on International Convenant on Civil and political Rights PART III articles 14,1, 14.3, 14.4, 17 and 19 and page 26 complaint procedures Fact Sheet No 7 (Rev. 1)
712

COMPLAINT in accordance with complaint procedures Fact Sheet no. 7

COMPLAINT in accordance with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1

Article 14.1: Everyone shall be entitled to a fair and public hearing bij a competent, INDEPENDENT and impartial tribunal established by law.

Article 14.3: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him

Article 14.3: (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence

Article 14.4: (e) To examine, or have examined, the witnesses, against him and to obtain the attendence and examinatation of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him

Article 17: 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks

Article 19: 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference

701   Production 1. Call Zutphen District Court for hearing without trial file for Hop in violation of Article 6 ECHR and 14 BUPO
702   Production 2. Letter J. Hop 15 oktober 2007 with a request to forward names of judges within 1 week after the date
703   Production 3. Mr. Letter Registrar October 18, 2007 with the names of the three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck Zutphen District Court that the case against Hop on 5 november 2007 at 09:30 hours deal
704   Production 4. Objection Hop three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck
705   Production 5. Letter Zutphen District Court to Hop which is informed that his request for disqualification should further motivate
706   Production 6. NO COPY process-verbal case number 89285 KGRK 07-665 Zutphen District Court hearing objection Hop avaible
707   Production 7. Pleitnotities Hop with detailed justification objection three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck Zutphen District Court that the case against Hop on 5 november 2007 at 09:30 hours deal
708     Production 8. Objection Hop 3 Zutphen court judges declared UNFOUNDED on 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665 89285
709    History! Procedures Rb Zutphen against Hop hearing without trial file for Hop in violation of Article 6 ECHR and 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Everything from the cabinet, informative TV broadcast over the objection of the childjudge
710 History! Complaint September 1 J. Hop Ermelo (Netherlands) v unfounded objection Zutphen District Court at the United Nations
711   This complaint was already received at your Office on 5 september 2008 in ENGLISH language and returned with a letter "After careful consideration of the contents of your petion (communicatyion/complaint) we sincerely regret having to inform you that the Inited Nations Office of the Hight Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter: "The Human Rights Committee is not generally in a positions to review the evaluation of facts and evidence bij the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation" along with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 and Complaint procedures Fact Sheet no. 7
   

 

Klopt het proces-verbaal hoorzitting? Worden belangrijke uitspraken verdraaid weergegeven of uit PV weggelaten? (1)
619 Verzoek 619 om 1. CORRECTIE proces-verbaal hoorzitting 2. Correctie beschikking. NAMEN vertegenwoordigers jeugdzorg ontbreken!
263 Verzoek 263 om TOEZENDING proces-verbaal hoorzitting met als grondslag het doel, de eisen en functie van het proces-verbaal
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal (PV) hoorzitting kinderrechter
614 Verzoek om CORRECTIE proces-verbaal hoorzitting met als grondslag het doel, de eisen en functie van het proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
226 Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?
106 De zaak Hop. Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 De zaak Hop. Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
078 De zaak Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
251 Jeugdzorg hetze tegen Hop in de strijd om openbaarmaking van contactjournaal gezinsvoogd en werkaantekeningen
363 Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
267 Politiek en "onafhankelijke rechtspraak" in Nederland. Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam.
587 Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als het PV hoorzitting geweigerd aan u geweigerd wordt en/of niet deugt zodat problemen met PV hoorzittingen rechtersleger deze gevestigde politieke partijen gelijk stemmen gaat kosten en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   
Wraking (kinder)rechter wegens objectieve partijdigheid! Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten hoorzitting om!
500 TO WHOM IT MAY CONCERN! Hop bewijst dat rechtbanken en jeugdzorg overleggen in welke zaak Hop procesvertegenwoordiger is!
653 1. Klacht naar President rechtbank geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen van ingeleverde procedure bij rechtbank
2. Klacht naar President rechtbank geen NAMEN RECHTERS in oproep vermeld
621 Het is essentieel een wrakingsverzoek van een rechter steeds in een hoger beroep op te nemen
435 Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het PV na WRAKING (605) van een rechter?
605 Wraking kinderrechter omdat de kinderrechter weigert op hoorzitting eerst op de VOORVRAGEN te beslissen
610 IDENTIFICATIEPLICHT RECHTER! Wraking rechter omdat de rechter weigert om haar/zijn naam te vertellen
611 Wraking KIR vertegenwoordiger BJZ/RVDK blijft voor/tijdens schorsing/na hoorzitting bij kinderrechter zitten
095 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS in Nederland zijn KINDERRECHTERS, AANKLAGERS en BELANGHEBBENDEN
664 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS buiten de hoorzitting om met jeugdzorg overleggen hoe op verweer met Hop beslist moet worden!
226 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS buiten de hoorzitting om met jeugdzorg overleggen over in te dienen (NIEUWE) verzoekschriften
095 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS in Nederland zijn KINDERRECHTERS, AANKLAGERS en BELANGHEBBENDEN
710

 

Rechter heeft geen vertrouwen in rechters rechtbank Zutphen! Een vice-president van de Zutphense rechtbank die door een Harderwijkse ondernemer is gewraakt, heeft op zijn beurt de wrakingskamer van de rechtbank gewraakt. De wrakingskamer bestond uit drie collega's, onder wie rechtbankpresident Gert Vrieze. Drie Almelose rechters komen donderdag naar Zutphen om dit tweede wrakingsverzoek te behandelen. Rechtzoekenden die hun rechter partijdig vinden, mogen via een wrakingsverzoek vragen om een andere rechter. De wrakingskamer, bestaande uit drie rechters, behandelt zo'n verzoek. In dit geval is faillissementsrechter R. van Valderen, tevens vice-president van de rechtbank, gewraakt door een ondernemer. Die had tijdens de faillissementszitting de indruk dat Van Valderen vooringenomen was. De ondernemer vond dat voor de zitting weinig tijd was uitgetrokken. Hij beschuldigde Van Valderen van partijdigheid; de rechter zou de aanvrager van het faillissement kennen. Dit wrakingsverzoek werd op 26 oktober jongstleden behandeld. Tijdens deze zitting beschuldigde Van Valderen zijn collega's van partijdigheid. Van deze zitting is geen verslag verschenen, omdat de zaak niet is afgerond. De rechtbankwoordvoerder wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Volgens het Reformatorisch Dagblad, dat met de ondernemer sprak, wilde Van Valderen geen openbare wrakingszitting, terwijl het wrakingsprotocol van de rechtbank dat wel voorschrijft. Ook protesteerde hij tegen het feit dat andere rechters in de wrakingskamer zaten dan was aangekondigd. Van Valderen was niet voor commentaar bereikbaar. "Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat zoiets op de Zutphense rechtbank gebeurt", stelt een woordvoerder.
JH Wie is Jan Hop? Antwoord: Bekijk uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28 over wraken rechters
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als de NAAM van de RECHTER(S) niet in uw oproep hoorzitting staat vermeld zodat iedere oproep van het rechtersleger ZONDER NAAM van de RECHTER(S) deze gevestigde politieke partijen gelijk stemmen gaat kosten en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   
Bijbanenregisters nevenfuncties rechterlijke ambtenaren op internet sloeg in als een bom bij de rechterlijke macht
JH Wie is Jan Hop? Antwoord: Bekijk uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28 over wraken rechters
131 18 november 19997 De Telegraaf: "Rechters rechtbank Den Bosch willen juridische stappen tegen Hop Ermelo na publicatie van hun bijbaantjes op internet
610 Modelverzoek wraking van een rechter die haar/zijn naam NIET wil zeggen
006 Modelverzoek wraking leden en secretarissen bezwaarcommissie die hun/haar/zijn naam NIET wil zeggen
001 De zaak Hop gaf niet alleen zicht op onderonsjes tussen rechters en kinderbescherming maar ook op bijbaantjes van rechters
184 Bijbanenregisters nevenfuncties rechterlijke ambtenaren op internet sloeg in als een bom bij de rechterlijke macht
431 Lijst leden selectiecommissie rechterlijke macht met ingang van 24 mei 2007
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
327 Zutphen, President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
469 Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
210 Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
353 De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
480 Leidraad voor onpartijdigheid rechterlijke macht door beroepsgroep zelf opgesteld
389 Project 389 Openbaar Ministerie. Juiste weergave gegevens OM over namen en (neven)functies met KB-informatie op internet
176 Nevenfuncties leden Eerste Kamer Staten-Generaal op internet
094 Nevenfuncties leden Tweede Kamer Staten-Generaal op internet 1999, 2006, 2007, 2008
GPH Project (bestuurlijke) nevenfuncties bestuurders Nederlandse gemeenten op internet
GEM Project (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretarissen Nederlandse gemeenten op internet
GRI Project (bestuurlijke) nevenfuncties griffiers Nederlandse gemeenten op internet
BSC Project (bestuurlijke) nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies Nederlandse gemeenten op internet
102 Project (bestuurlijke) nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies "jeugdzorg" op internet
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN de dubbelfuncties advocaat/rechter en/of OvJ/rechter bent zodat deze dubbelfuncties deze gevestigde politieke partijen gelijk stemmen gaat kosten en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   

 

 

 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na het ONDERONSJE met
BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het GEZAG te zetten. (12) (124) (180) (445)

top