Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 

 

 

Commission/Sub-Commission Team (1503 Procedure) Support Service Branch Kommission / Sub-Commission Team (1503 Verfahren) Support Service Branch
Office of the High Commissioner for Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte
Palais des Nations Palais des Nations Palais des Nations Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland CH-1211 Geneva 10, Switzerland CH-1211 Genf 10, Schweiz CH-1211 Genf 10, Schweiz

Ermelo, September 10, 2008. Ermelo, September 10, 2008.

Dear Sir / Madam, Sehr geehrte Damen und Herren,

Subject: COMPLAINT International Convenant on Civil and political Rights PART III Betrifft: BESCHWERDE Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte TEIL III

COMPLAINT in accordance with complaint procedures Fact Sheet no. 7 Beschwerde in Übereinstimmung mit Beschwerdeverfahren Fact Sheet Nr. 7

Page 26. Page 26. Under the 1503 procedure, the Commission has the mandate to examine a consistent pattern of gross and reliable attested violations of human rights and fundamental freedoms ocurring in any country of the world. Im Rahmen des Verfahrens 1503 hat die Kommission das Mandat zu prüfen, ein konsistentes Muster der Brutto-und zuverlässig, bescheinigt Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten ocurre in jedem Land der Welt. Any individual or group claiming to be the victim of such human right violations may submit a com,plaint, as may any other person or group with with direct and reliable knowledge of such violations. Jede Einzelperson oder Gruppe Anspruch auf die Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen einreichen kann ein com, plainte, wie jede andere Person oder Gruppe mit direkten und zuverlässige Kenntnis solcher Verletzungen.

COMPLAINT in accordance with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 Beschwerde in Übereinstimmung mit Human Right bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1

Article 14.1: Everyone shall be entitled to a fair and public hearing bij a competent, INDEPENDENT and impartial tribunal established by law. Artikel 14,1: "Jeder hat Anspruch auf eine faire und öffentliche Anhörung vor einem zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Gericht, die durch Gesetz.

Article 14.3: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him Artikel 14.3 (a) Es wird unverzüglich und detailliert in einer ihm verständlichen Sprache über die Art und den Grund der Anklage gegen ihn

Article 14.3: (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence Artikel 14.3 (b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung

Article 14.4: (e) To examine, or have examined, the witnesses, against him and to obtain the attendence and examinatation of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him Artikel 14.4 (e) zu prüfen, oder haben geprüft, die Zeugen, gegen ihn zu erhalten und die Teilnahme und examinatation von Zeugen, in seinem Namen unter den gleichen Bedingungen wie Zeugen gegen ihn

Article 17: 1. Artikel 17: 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, Familie, Heimat Schriftverkehr oder rechtswidrigen Angriffen auf seine Ehre und Ansehen. 2. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks Jeder hat das Recht auf den Schutz des Gesetzes gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen

Article 19: 1. Artikel 19: 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference Jeder hat das Recht, Meinungen ohne Einmischung

THIS IS NO COMPLAINT to review the evaluation of facts and evidence by the national courts and authorities, NO review of the interpretation of domestic legislation Das ist keine Beschwerde an die Bewertung der Tatsachen und Beweismittel durch die nationalen Gerichte und Behörden, keine Rezension über die Auslegung des innerstaatlichen Rechtsvorschriften

Previous. Zurück.

This complaint was already received at your Office on 26 augustus 2008 in Dutch language and returned with a letter "With the compliments of the Office of the High Commisioner for Human Rights PLEASE WRITE IN ENGLISH. So today the complaint is posted again to you in ENGLISH Diese Beschwerde hatte bereits in Ihrem Büro am 26. August 2008 in niederländischer Sprache und kehrte mit einem Brief "Mit dem Kompliment des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte, schreiben Sie bitte in englischer Sprache. Also heute die Beschwerde wird wieder zu Ihnen in ENGLISCH

This complaint dated September 1, 2008 was already received at your Office on 5 september 2008 in ENGLISH language and returned with a letter "After careful consideration of the contents of your petion (communicatyion/complaint) we sincerely regret having to inform you that the Inited Nations Office of the Hight Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter: "The Human Rights Committee is not generally in a positions to review the evaluation of facts and evidence bij the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation" along with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 and Complaint procedures Fact Sheet no. 7 Diese Beschwerde vom 1. September 2008 hatten bereits in Ihrem Büro am 5. September 2008 in englischer Sprache und kehrte mit einem Brief "Nach sorgfältiger Prüfung der Inhalte Ihrer Petion (communicatyion / Beschwerde) haben wir aufrichtig bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass die Inited Nationen Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte ist nicht in der Lage, Ihnen in dieser Angelegenheit Sie werfen, aus den genannten Gründen auf der Rückseite dieses Schreibens: "Die Menschenrechts-Ausschusses ist im Allgemeinen nicht in der Lage zu überprüfen, die Bewertung der Tatsachen und Beweismittel in den nationalen Gerichten und Behörden, noch kann es die Auslegung des innerstaatlichen Rechtsvorschriften "zusammen mit Human Right bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1 Beschwerdeverfahren und Fact Sheet Nr. 7

FOR THE THIRD TIME I SEND YOU THIS COMPLAINT again and implemented your advise in two factsheets you send me: Bereits zum dritten Mal schicke ich Ihnen diese BESCHWERDE wieder und beraten Sie in zwei Merkblättern senden Sie mir:

Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 Menschenrecht bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1

and und

Complaint procedures Fact Sheet no. 7 Beschwerdeverfahren Fact Sheet Nr. 7

I propose to the United Nations that in the future when you return a complaint to a person with the request to write in English you also include these two fact sheets immediately. Ich schlage vor, dass die Vereinten Nationen, dass in Zukunft, wenn Sie wieder eine Beschwerde an eine Person, mit der Bitte schreiben Sie in Englisch auch diese beiden Merkblätter sofort.

1. 1. Klager. Der Beschwerdeführer. Hierbij dient ondergetekende, J. Es sollte Unterzeichnete, J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, The Netherlands een klacht in tegen de Staat der Nederlanden (The Netherlands) omdat de Staat der Nederlanden niet voldoen aan de verplichting een burger een eerlijk proces aan te bieden. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Niederlande eine Beschwerde gegen den Staat der Niederlande (Die Niederlande), weil der Staat der Niederlande nicht die Anforderung erfüllen, ein Bürger ein faires Verfahren zu bieten.

2. 2. Ontvankelijkheid. Zulässigkeit. Klager J. Der Beschwerdeführer J. Hop is PERSOONLIJK het slachtoffer geworden van schending van een mensenrecht als voorwaarde voor een procedure bij het VN comité voor burgerlijke en politieke rechten. PERSÖNLICHE Hop ist das Opfer einer Verletzung der Menschenrechte als Bedingung für Verfahren nach dem UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte.

3. 3. De klacht wordt ingediend met als grondslag voor de klacht: Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO sommen een aantal procedurele waarborgen op die eenieder moet genieten “bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen” of “bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging”. Die Beschwerde ist bei der Grundlage für den Antrag: Artikel 6 EMRK und Artikel 14 BUPO aufzählen eine Reihe von Verfahrensgarantien, dass jeder sollte genießen "bei der Bestimmung seiner bürgerlichen Rechte und Pflichten" oder "bei der Bestimmung der Vorteile eines es war kriminell ".

Deze waarborgen zijn: Diese Garantien sind:

  1. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. De onpartijdigheid van de rechter moet boven elke twijfel verheven zijn, omdat hij over anderen dient te oordelen. Das Recht auf einen unabhängigen und unparteiischen Gericht. Die Unparteilichkeit des Gerichts muss über jeden Zweifel, denn er hat zu beurteilen, über die andere.
  2. Het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak. Een eerlijke behandeling houdt ondermeer in dat de procedure op tegensprekelijke wijze verloopt.  Dit vereist dat de partijen kennis krijgen van alle argumenten en bewijsstukken die aan de rechtbank worden voorgelegd en dat zij hierover kunnen debatteren voor de rechtbank. Das Recht auf einen fairen und öffentlichen Verhandlung seines Falles. Eine faire Behandlung bedeutet, dass unter den Gegner Verfahren Weise. Dies setzt voraus, dass die Beteiligten bewusst sind, von der alle Argumente und Beweismittel, die an das Gericht und das können sie diskutieren für das Gericht.
  3. Het recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Das Recht auf die mündliche Verhandlung innerhalb einer angemessenen Frist.

Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt bijzonder streng beoordeeld: “Justice must not only be done, it must also be seen to be done”.  Vooreerst moeten de rechterlijke organisatie en de rechtspleging zo zijn gestructureerd dat er in hoofde van de rechtzoekenden geen twijfel omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke instantie kan rijzen (objectieve of structurele onpartijdigheid).  Vervolgens mag de rechter niet persoonlijk vooringenomen zijn (subjectieve of persoonlijke onpartijdigheid) of zich onder druk laten zetten. Die Anforderung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist besonders streng bewertet: "Die Justiz muss nicht nur getan werden, sie muss auch gesehen werden zu tun." Erstens, das Justizsystem und die Gerichte sind so strukturiert, dass im Hinblick auf die Prozessparteien kein Zweifel die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts entstehen können (Ziel oder strukturellen Unparteilichkeit). Dann kann das Gericht nicht persönlich befangen (subjektive oder persönliche Unparteilichkeit) oder setzen sie unter Druck.

4.1 De klacht betreft een afgewezen verzoek wraking drie rechters Mr. 4,1 Die Beschwerde betrifft einen Antrag zurückgewiesen drei Richtern Herr Einwände. RA Eskes, Mr. RA Eskes, Hr. D. D. Vergunst en Mevrouw Mr. Herr und Frau Vergunst. IGMTh Weijers-van der Marck van de Rechtbank Zutphen, The Netherlands. IGMTh Weijers-van-der-Marck des Gerichts Zutphen, Niederlande.

4.2 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,2 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, von den drei Richtern, deren Disqualifikation angefordert worden sind. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Sie haben in ihrem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling. Es besteht Interesse. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Die drei Richter, deren Disqualifikation wurde aufgefordert alle drei interessieren sich für den Fall, dass diese drei Richter gegen den Kläger J. Hop hebben behandeld. Hopfen behandelt werden. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

en/of und / oder

4.3 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,3 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, von den drei Richtern, deren Disqualifikation angefordert worden sind. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Sie haben in ihrem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling. Es besteht Interesse. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Die drei Richter, deren Disqualifikation wurde aufgefordert alle drei interessieren sich für den Fall, dass diese drei Richter gegen den Kläger J. Hop hebben behandeld en hebben alle drie geweigerd een schriftelijke aanklacht tegen J. Hopfen behandelt werden, und alle drei haben verweigert eine schriftliche Anklage gegen J. Hop op papier te zetten. Hop auf dem Papier. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

en/of und / oder

4.4 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,4 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, von den drei Richtern, deren Disqualifikation angefordert worden sind. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Sie haben in ihrem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling. Es besteht Interesse. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Die drei Richter, deren Disqualifikation wurde aufgefordert alle drei interessieren sich für den Fall, dass diese drei Richter gegen den Kläger J. Hop hebben behandeld en hebben alle drie geweigerd J. Hopfen behandelt werden, und alle drei sich geweigert haben, J. Hop afschrift van het onderhavige procesdossier te geven. Hop procesdossier Kopie dieser Informationen. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

en/of und / oder

4.5 Er is niet objectief recht gesproken, door rechter Mr. 4,5 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, Herr Richter. D. D. Vergunst van wie wraking werd verzocht. Vergunst dessen Disqualifikation angefordert worden sind. Hij heeft zich in zijn oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Er hat in seinem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling bij het uitoefenen van nevenfuncties door rechter Mr. Es besteht Interesse an der Ausübung der sekundären von Herrn Richter. D. D. Vergunst De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter waren herausgefordert Vergunst direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

en/of und / oder

4.6 Er is niet objectief recht gesproken, door rechter Mr. 4,6 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, Herr Richter. D. D. Vergunst van wie wraking werd verzocht. Vergunst dessen Disqualifikation angefordert worden sind. Hij heeft zich in zijn oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Er hat in seinem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling bij het uitoefenen van politieke rechten. Es besteht Interesse an der Ausübung der politischen Rechte. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

en/of und / oder

4.7 De zaak Rechtbank Zutphen tegen J. 4,7 Der Fall Zutphen District Court gegen J. Hop Ermelo had niet behandeld mogen worden door de Rechtbank Zutphen maar door een andere Rechtbank in Nederland Hop Ermelo noch nicht behandelt werden, indem das Gericht Zutphen, sondern von einem anderen Gericht in den Niederlanden

5.1 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters die op het verzoek wraking hebben beslist. 5,1 Es gibt kein Gesetz, objektiv gesehen, von den drei Richtern, haben Einwände gegen den Antrag entscheidet. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Sie haben in ihrem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling. Es besteht Interesse. De drie rechters die op het verzoek wraking hebben beslist zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Die drei Richter, haben Einwände gegen den Antrag entscheiden, alle drei sind interessiert an den Fall, dass diese drei Richtern gegen die Kläger J. Hop hebben behandeld. Hopfen behandelt werden. De onderhavige zaak betreft immers een procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Dieser Fall betrifft ein Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop en klager is van mening dat een zaak waarin een rechtbank de aanklager en dus ook een rechtstreeks belanghebbende is niet over die procedure mag beslissen. Hop und der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass ein Fall, in dem ein Gericht der Staatsanwaltschaft und ist somit nicht eine direkte Partei entscheidet über das Verfahren.

en/of und / oder

5.2 Er is niet objectief recht gesproken door de drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) , die ook op het verzoek wraking hebben beslist. 5,2 Es gibt keine objektiven Recht gesprochen von den drei Richtern und / oder der Präsident des Gerichtshofes Zutphen (Television Broadcasting Gelderland), auch Einwendungen gegen den Antrag beschlossen haben. De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Die drei Richter und / oder der Präsident des Gerichtshofes Zutphen stattgefunden haben in ihrem Urteil orientiert sich an den falschen Interessen. Er is sprake van belangenverstrengeling. Es besteht Interesse. De President van de Rechtbank Zutphen heeft in een TV uitzending van Omroep Gelderland verklaart dat hij wetgeving wil laten aanpassen om wraking van een rechter door klager Hop en/of andere deskundige en daardoor voor de rechterlijke ambtenaren van de Rechtbank Zutphen lastige tegenstanders onmogelijk te maken. Der Präsident des Gerichts Zutphen in einer Fernsehsendung Gelderland Rundfunkrecht Rechtsvorschriften erklärt, dass er will, um sich an ein Gericht Herausforderung durch den Beschwerdeführer Hop und / oder anderen Experten und damit auf die Richter des Handelsgerichts Zutphen schwierigen Gegner unmöglich.

en/of und / oder

5.3 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist frustreren een in de WET vastgelegd recht omdat hen dit niet uitkomt. 5,3 Die drei Richter und / oder der Präsident des Gerichtshofes Zutphen (Television Broadcasting Gelderland) Einwände gegen den Antrag entschieden haben, frustrieren ein Recht verankert in der Akte, weil er nicht erreichbar ist.

en/of und / oder

5.4 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist zijn van mening dat een deskundige en daardoor lastige tegenstander geen mogelijkheden gegeven mag worden toepassing te geven aan een bij wet geregelde voorziening in het recht; nl een verzoek tot wraking. 5.4 Die drei Richter und / oder der Präsident des Gerichtshofes Zutphen (Television Broadcasting Gelderland), haben Einwände gegen den Antrag entscheidet, sind der Meinung, dass ein Experte und daher schwierig Gegner keine Chancen können sowohl für die regelmäßige Versorgung per Gesetz in das Recht, KOM einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung.

en/of und / oder

5.5.0 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist laten de collegiale verhoudingen met de drie rechters waartegen een verzoek wraking was ingediend prevaleren boven een in de WET vastgelegd recht om een rechters te wraken terwijl: 5.5.0 Die drei Richter und / oder der Präsident des Gerichtshofes Zutphen (Television Broadcasting Gelderland), haben Einwände gegen den Antrag zu entscheiden, die kollegiale Beziehungen mit den drei Richtern, an dem ein Antrag wurde Einspruch Vorrang vor ein Recht verankert in der Akte zu Die Richter in Frage zu stellen, während ein:

5.5.1 - onomstotelijk vast staat dat de drie gewraakte rechters ZELF BELANGHEBBENDEN waren in de procedure tegen klager J. 5.5.1 - steht außer Zweifel, dass die drei Richter werden INTERESSIERTEN wurden in dem Verfahren gegen den Beschwerdeführer J. Hop. Hop.

5.5.2 - onomstotelijk vast staat dat de aanklacht tegen J. 5.5.2 - steht außer Zweifel, dass die Anklage gegen J. Hop in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Hop in dem Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop voor de hoorzitting NIET op schrift was gezet zodat klager J. Hop nicht für die Anhörung wurde in schriftlicher Form, so dass Kläger J. Hop geen tijd en faciliteiten heeft gehad om zijn verdediging goed voor te bereiden en/of zelf stukken in te dienen Hop keine Zeit und Gelegenheit wurde gut für seine Verteidigung vorbereiten und / oder Dokumente an sich zu dienen

5.5.3 - onomstotelijk vast staat dat in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. 5.5.3 - ist überzeugende Beweise, dass das Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop klager J. Hop Beschwerdeführer J. Hop geen afschrift heeft gekregen van een COMPLEET procesdossier welk dossier alleen de drie rechters hadden die op de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Hopfen hat keine Kopie einer Datei nur vollständige procesdossier, was die drei Richter, hatte das Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop gingen beslissen in welke zaak deze drie rechters zelf belanghebbenden waren. Hop ging entscheiden, wie wichtig, dass diese drei Richtern selbst interessiert waren.

6. 6. Onomstotelijk vast staat dat de drie rechters zelf rechtstreeks belanghebbenden waren in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Onomstotelijk fest, dass die drei Richter selbst interessiert waren direkt in dem Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop en op de zaak wilden gaan beslissen zonder schriftelijke aanklacht tegen klager J. Hop und wollten der Sache entscheiden, ohne die schriftliche Anklage gegen den Kläger J. Hop op papier en zonder compleet procesdossier voor J. Hop auf dem Papier und ohne vollständige procesdossier für J. Hop voor de hoorzitting is het absoluut noodzakelijk in de onderhavige wraking ZEER STRIKT TE ZIJN en terwille van EIGEN BELANG en COLLEGIALE BELANGEN geen loopje te nemen met de WET. Hop auf die mündliche Verhandlung, ist es absolut notwendig, in der Gegenwart dagegen sehr streng zu seinem eigenen Interesse und im Interesse Kollegialprinzip Interessen und nicht zu Fuß zu dem Gesetz. De Staat der Nederlanden niet voldoet aan de verplichting een burger een eerlijk proces aan te bieden Der Staat der Niederlande nicht die Anforderung erfüllen, ein Bürger ein faires Verfahren zu bieten

7.0 Er is sprake van "SMERIGE STREKEN" van de Rechtbank Zutphen tegen klager J. Es ist 7,0 "SMERIGE AREAS" der Zutphen Bezirksgericht gegen den Kläger J. Hop waarbij de Rechtbank in strijd met geschreven recht handelt zoals wetten, verordeningen, algemene maatregelen van bestuur en dergelijke. Hop, in denen das Gericht handelt im Gegensatz zu Recht als schriftliche Gesetze, Verordnungen, allgemeine Maßnahmen der Staatsführung und dergleichen. Hierin zijn regels te vinden wat wel of niet mag. Dazu gehören Regelungen zu finden, was kann oder nicht. Het zijn dus dwingende gedragsregels die moeten worden nagekomen. Es ist daher unbedingt notwendig Verhalten zu respektieren. Deze dienen niet alleen aan te geven hoe men zich moet gedragen, wat men te doen en te laten heeft, maar ook is het zo dat niet-naleving, aan overtreding ervan, bepaalde onaangename of schadelijke gevolgen zijn verbonden. Diese dienen nicht nur, um anzuzeigen, wie sie sich zu verhalten, was zu tun und zu lassen, aber es ist auch wahr, dass Nicht-Compliance, die gegen bestimmte schädliche oder unangenehme Folgen haben. Deze gedragsregels noemt men rechtsnormen, normen die zijn vastgelegd in het recht. Dieses Verhalten wird als juristische Normen gemäß dem Gesetz.

Kennelijk lukte het de Rechtbank Zutphen (na de Vedivo hetze tegen Hop ( 137 ) met als grondslag websites die niet van Hop waren) alleen van de INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER J. Offensichtlich gelang es Zutphen District Court (nach der Hetze gegen Vedivo Hop (137) mit einer Grundfläche Websites, die nicht Hop) nur der INTEGERE, Expert und damit LASTIGE GEGEN J. Hop Ermelo te winnen met behulp van "smerige streken" waarbij al het geschreven recht en gedragsregels voor een "onpartijdige rechter" aan de kant werden gezet om Hop vervolgens in een oneerlijk rechtsproces zonder geschreven aanklacht op papier en zonder afschrift procesdossier aan te pakken om op die manier een INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER op de hoorzittingen van de Rechtbank Zutphen kwijt te raken door rechters op die zaak te laten beslissen die steeds met Hop op de hoorzittingen kinderbeschermingsmaatregelen te maken hadden. Hop Ermelo zu gewinnen mit "schmutzigen Raum", in dem alle schriftlichen Recht und die Durchführung einer "unparteiischen Richter" auf der Seite wurden Hop zu einem unfairen rechtsproces ohne Anklage auf Papier und ohne Kopie procesdossier beabsichtigt zur Bekämpfung der in So ein INTEGERE, Expert und damit LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörungen des Gerichts Zutphen wird rückgängig gemacht werden, indem die Richter in diesem Fall zu entscheiden, immer Hop Anhörungen zu dem Kind gehabt hätte.

7.1 In de onderhavige klachtzaak zijn de drie gewraakte rechters RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. 7,1 Im vorliegenden klachtzaak sind die drei Richter herausgefordert direkt beteiligten in dem Verfahren Zutphen District Court gegen J. Hop (klager) in welke zaak ze zelf ook rechter zijn en ook in die zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Hopfen (Kläger), in dem Fall sind sie selbst auch Gericht und auch in diesem Fall Zutphen District Court gegen J. Hop hebben beslist zonder aanklacht op schrift voor J. Hopfen beschlossen haben, ohne Anklage in schriftlicher Form an J. Hop en zonder procesdossier voor J. Hop und ohne procesdossier für J. Hop Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO. Hop Artikel 6 EMRK und Artikel 14 BUPO. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung.

7.2 Om duidelijk te maken aan het Verenigde Naties comité voor burgerlijke en politieke rechten dat er sprake is van "smerige streken" van de Rechtbank Zutphen worden voorbeelden gegeven van dwingende gedragsregels In Nederland en hoe een rechter zich zou moeten gedragen. 7,2 Um deutlich zu machen, dass der Ausschuss der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte, es gebe "schmutzigen Raum" des Gerichts Zutphen sind Beispiele für extreme Verhalten in den Niederlanden und wie ein Richter verhalten soll.

Voorbeeld 1. Beispiel 1. Bron: Rechtspraak in Nederland. Quelle: Justiz in den Niederlanden. Uitgave: Raad voor de Rechtspraak, Den Haag oktober 2002. Ausgabe: Rat für das Justizwesen, Den Haag im Oktober 2002.

1.1 Citaat pagina 3. 1,1 Quote Seite 3. Inleiding. Einleitung. Jarenlang gingen rechters gebukt onder een stoffig imago. Seit Jahren leidet Richter wurden von einer staubigen Bild. Rechters waren oudere heren die, gehuld in zwarte jurken, de hele dag saaie wetboeken lazen. Die Richter waren ältere Herren, gekleidet in schwarzen Kleidern, den ganzen Tag langweilig-Codes lesen. Wat zich buiten de rechtbank afspeelde, daar hadden rechters geen weet van. Was ist passiert außerhalb des Gerichts, weil der Richter wurden nicht bekannt. Dat beeld klopt al lang niet meer. Das Bild gilt nicht mehr. Zo bestaat het RECHTERSLEGER tegenwoordig voor een aanzienlijk deel uit vrouwen. Wenn es RECHTERSLEGER heute einen beträchtlichen Teil sind Frauen. Daarnaast staat de moderne rechter midden in de samenleving. Darüber hinaus hat das Gericht in der modernen Gesellschaft. De rechter moet niet alleen de wet kennen maar ook goed weten wat er leeft onder de burgers. Das Gericht muss nicht nur wissen, das Gesetz, sondern auch wissen, was ist, die Bürgerinnen und Bürger. Zo ontstaat draagvlak voor zijn uitspraken. Es gibt Unterstützung für seine Aussagen.

1.2 Citaat pagina 4 regel 1,2,3 en 4. 1,2 Quote Seite 4 Regel 1,2,3 und 4. Algemeen Wat is rechtspraak. Allgemein Was ist Gerechtigkeit. De rechter spreekt recht. Der Richter äußert Recht. HIJ NEEMT EEN ONPARTIJDIGE BESLISSING ALS TWEE PARTIJEN EEN CONFLICT HEBBEN. Er nimmt einen ONPARTIJDIGE Urteil als zwei Parteien haben einen Konflikt.

Voorbeeld 2. Beispiel 2. Bron: Rechtspraak in Nederland. Quelle: Justiz in den Niederlanden. Uitgave Raad voor de Rechtspraak, Den Haag december 2004. Pagina 6 citaat: "Een belangrijke voorwaarde voor eerlijke rechtspraak is dat een rechter onafhankelijk is" Ausgabe Rat für das Justizwesen, Den Haag Dezember 2004. Page 6 zitiere: "Eine wichtige Voraussetzung für einen fairen Gesetz ist, dass ein unabhängiges Gericht"

Voorbeeld 3. Beispiel 3. Leidraad voor de onpartijdigheid van de rechterlijke macht tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de vergadering van presidenten van rechtbanken en appèlcolleges Bron: www.burojeugdzorg.nl/480.htm Een citaat uit deze leidraad door de beroepsgroep zelf opgesteld: "Richtlijn voor de „onpartijdigheid van rechters”. Een citaat: „Een rechter zorgt er voor geen zaken te behandelen waarbij hij zodanig betrokken is dat zijn rechterlijke onpartijdigheid ter discussie zou kunnen komen te staan.” Leitlinien für die Unparteilichkeit der Justiz erstellt im Auftrag des niederländischen Verbands für das Justizwesen und die Sitzung der Präsidenten der Gerichte und appèlcolleges Quelle: www.burojeugdzorg.nl/480.htm Ein Zitat aus diesem Leitfaden vom Berufsstand selbst kompiliert haben: "Anleitung für die" Unparteilichkeit der Richter. "Ein Zitat:" Ein Richter darf auch nicht befassen sich mit Fällen, in denen er ist so besorgt, dass seine richterliche Unparteilichkeit in der Diskussion könnte in den Vordergrund. "

Voorbeeld 4. Beispiel 4. De gemeente Noord-Oostpolder heeft burgemeester mr. Der nördliche Stadt hat Bürgermeister Oostpolder mr WLFC ridder van Rappard en deze burgemeester heeft als een van zijn nevenfuncties de functie: "lid commissie Aantrekken Leden Rechterlijke macht". Vanuit de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Noordoostpolder wordt de eis gesteld dat de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden geen deel uit mogen maken of niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Noordoostpolder (artikel 2 vierde lid van de verordening). WLFC Ritter von Rappard und dieser Bürgermeister hat als eines ihrer sekundären Funktion: "Collection Mitglied Ausschuss-Mitglieder vor." Von der Verordnung Ausschuss Einwände Noordoostpolder Stadt ist die Vorschrift, dass der Präsident und die (Stellvertreter) Mitglieder nicht Teil machen kann oder nicht, die unter der Verantwortung eines Verwaltungsorgan der Gemeinde Noordoostpolder (Artikel 2 Quartale Mitglied der Verordnung). Verder mogen de leden niet deelnemen aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn (artikel 13) . Außerdem haben die Mitglieder beteiligen sich nicht an der Prüfung eines Widerspruchs, wenn er in Frage gestellt ihre Unparteilichkeit werden könnten (Artikel 13). Het is dus onaanvaardbaar dat een lid van de bezwaarschriftencommissie over een zaak gaat beslissen waarin hij/zij zelf een belanghebbende is. Es ist daher nicht hinnehmbar, dass ein Mitglied der bezwaarschriftencommissie entscheiden über einen Fall, in dem er / sie ist selbst eine betroffene Partei.

Voorbeeld 5. Bij elke rechtbank zijn "rechters-commissarissen" aanwezig. Beispiel 5. Mit jedem Gericht "Richter Kommissare". De rechter-commissaris is belast met toezicht of een strafproces wel volgens de juiste procedure verloopt en hij heeft nog extra bevoegdheden. Das Gericht Kommissar ist verantwortlich für die Überwachung, ob ein Gerichtsverfahren durchgeführt werden sollten unter dem korrekten Verfahren und dass er noch zusätzliche Befugnisse. Een rechter-commissaris mag echter nooit rechtspreken in een zaak waarin hij ook rechter-commissaris is geweest, deze taak moet hij overlaten aan een van zijn collega-rechters. Ein Gericht Kommissar werde nie rechtspreken in einem Gerichtsverfahren, in denen er auch Kommissar wurde, sollte er verlassen diese Aufgabe an einen seiner Kolleginnen und Richter.

Voorbeeld 6. Bron: Conferentie 16 maart 2001, congrescentrum "De Reehorst"Ede. Beispiel 6. Quelle: Konferenz am 16. März 2001, Congress Center "Die Reehorst" Ede. Leergang recht. Natürlich Recht. Klachtrecht, tuchtrecht, civiel recht, strafrecht; consequenties voor praktijk en beleid. Klachtrecht, die Einleitung von Disziplinarverfahren, Zivilrecht, Strafrecht; Implikationen für die Praxis und Politik. Klachtrecht consequenties voor praktijk en beleid E. Klachtrecht Implikationen für die Praxis und Politik E. Roelofs - de Bruin. Roelofs - de Bruin. Door Mr. Von Herrn. Paul te Horst, directeur Juridisch Adviesbureau Achterhoek/Warnsveld (Gld) Paulus an Horst, Director of Legal Consultancy Achterhoek / Warnsveld (Gld)

6.1 Citaat pagina 4: Enkele juridische uitgangspunten van het klachtrecht. Quote 6,1 Seite 4: Einige rechtliche Grundsätze der Beschwerde. A. A. Onafhankelijkheid: De leden van de klachtencie zijn vanuit hun beroepsuitoefening niet bij de klacht betrokken. Unabhängigkeit: Die Mitglieder des klachtencie aus ihren Beruf nicht auf die Beschwerde. Ook niet bij het beleid van de instelling. Selbst mit der Politik der Institution. ZIJ MOGEN GÉÉN DIRECT BELANG HEBBEN BIJ DE KLACHT, OF DE CONSEQUENTIES HIERVAN. DIRECT GÉÉN können sie haben Interesse an der Beschwerde der Folgen davon.

6.2 Citaat pagina 18: "De voorzitter stuurt een klacht die aan de hiervoor geformuleerde eisen voldoet en bij het bevoegde college is ingediend naar degene tegen wie geklaagd wordt en vraagt hem of haar om een schriftelijke reactie" Quote 6,2 Seite 18: "Der Präsident schickt eine Beschwerde an den oben genannten Anforderungen, wie sie von den zuständigen Kollegium vorgelegt worden ist an die Person, gegen die beklagten und fragt ihn oder sie auf eine schriftliche Antwort"

6.3 Citaat pagina 18: "Beide partijen krijgen tijdens de procedure de beschikking over (kopieën van) de stukken." Quote 6,3 Seite 18: "Beide Parteien gewinnen während des Verfahrens über die Entscheidung (Kopien) der Stücke."

Voorbeeld 7. Bron: Jaarverslag Provincie Noord-Brabant. Beispiel 7. Quelle: Geschäftsbericht der Provinz Buenos Aires. Provinciale Klachtenverordening Jeugdhulpverlening Noord-Brabant 1998 Provincial Jugend Klachtenverordening Sydney 1998

Citaat pagina 10 eerste alinea: "De leden van de commissie mogen daarom niet verbonden zijn aan een voorziening, instelling of instantie die onder de werking van de verordening valt. Daarmee worden in ieder geval bedoeld mensen die een arbeidsverhouding met zo'n instelling hebben en bestuursleden van een instelling. BELANGRIJK IS IN IEDER GEVAL DAT ZELFS DE SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING VERMEDEN WORDT. Voorts mogen de leden niet verbonden zijn aan een organisatie die zich inzet voor de behartiging van jeugdigen en hun ouders, voogde, stiefouders, pleegouders in de jeugdhulpverlening, zoals de Stichting Rechtspleging in Familiezaken (SOR) of het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AJK). De leden mogen tenslotte ook niet in dienst zijn of bestuurder zijn van de provincie. Zitat Seite 10 den ersten Absatz: "Die Mitglieder des Ausschusses können nicht in Verbindung gebracht werden mit der Möglichkeit, die Einrichtung oder die Agentur unter der Kraft der Verordnung. Sie werden auf jeden Fall nach einem Arbeitsverhältnis stehen, mit Menschen, haben eine solche Einrichtung und Direktoren einer Institution. Wichtig ist auf jeden Fall, SELBST die scheinbare von Interesse zu vermeiden. Auch die Mitglieder sind nicht an eine Organisation, die sich verpflichtet, den Schutz der Jugendlichen und deren Eltern, den Vormund, Stief-, Pflegeeltern in der jeugdhulpverlening, wie die Justiz-Stiftung in Familiezaken (SOR) oder die Beratung und Beschwerden Jugend (AJK). Mitglieder können schließlich auch kein Angestellter oder Direktor der Provinz.

Voorbeeld 8. Dekenale adviezen Orde van Advocaten. Beispiel 8. Dekenale Meinungen Anwaltskammer.

Bron: Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen mr. BAI Baks, Deken 1 april 1996 inzake mr X/Hop Citaat: Zoals u zelf schrijft, treedt u op cq wenst u op te treden voor de heer X die met de voormalige echtgenote van de heer Hop -mevrouw X- is gehuwd. Quelle: Verband der Rechtsanwälte für den Bezirk Zutphen mr BAI BAKS, Dean 1 April 1996 von Herrn X / Hop Zitat: Wie Sie schreiben, Sie tritt oder wollen Sie handeln von Herrn X mit der ehemaligen Ehefrau des Herr Hop-Frau X ist verheiratet. Uiteraard staat het u vrij om voor de heer X op te treden, echter niet tegen de heer Hop voor zover het daarbij gaat om kwesties die nog uit de echtscheiding voortvloeien. Natürlich steht es Ihnen frei zu entscheiden, für Herrn X zu handeln, aber nicht gegen Herrn Hop, wenn es um Fragen, die noch in der Scheidung. Vast staat immers dat u in het verleden voor de heer Hop in diens echtscheidingsprocedure contra mevrouw X bent opgetreden. Es ist sicher, dass in der Vergangenheit für Herrn Hop in seiner Scheidung contra Frau X sind aufgetreten. Het staat u hierbij dan niet vrij ooit nog terzake van echtscheiding odf daarmee samenhangende kwesties TEGEN hem op te treden. Es erlaubt Ihnen sind nicht frei als je zuvor über die Scheidung ODF Fragen gegen ihn zu handeln. Hier geldt immers aloude jurisprudentie volgens dewelke huwelijksmoeilijkheden van zo delicate en hoogst persoonlijke aard zijn, dat het een advocaat volstrekt verboden is ooit op te treden tegen zijn vroegere cliënt. Hier der Tat gilt nach der alten Rechtsprechung huwelijksmoeilijkheden so heikel und sehr persönliche Art, dass ein Anwalt ist absolut verboten, jemals zu handeln, gegen seinen ehemaligen Auftraggeber.

Bron: BESLUIT 1 november 1996 Raad van Toezicht der Orde van advocaten in het arrondissement Zutphen Mr. Quelle: ACT 1. November 1996 Board of Trustees des Ordens der Rechtsanwälte im Bezirk Herr Zutphen. JH Brouwer. JH Brouwer. Betreft: mr X/Hop. Citaat: Inmiddels heb ik kennis genomen van het dossier, meer in het bijzonder van uw brief (mr X) van 8 oktober jl. U geeft daarin aan dat het u enigszins vrijstaat om mevrouw X en haar kinderen op te treden en hun standpunt aan derden mee te delen. Betrifft: X MR / Hop. Zitat: "Inzwischen habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Datei, insbesondere Ihres Schreibens (Herr X) am 8. Oktober letzten, es zeigt Ihnen, dass Sie etwas kostenlos an Frau X und ihre Kinder zu handeln und ihre Meinung zu äußern sie an Dritte weitergegeben. In ons gesprek heb ik u aangegeven een andere mening te zijn toegedaan. In unserem Gespräch Ich habe eine andere Sicht auf ihn. Ik verwijs allereerst naar de inhoud van de brief van mr. Baks van 1 april jl. waarin u bent verzocht te bevestigen dat u noch voor de heer X, noch voor mevrouw X tegen de heer Hop in echtscheidingskwesties of daarmee samenhangende geschillen zult optreden. Ich beziehe mich zunächst auf die Inhalte des Schreibens von Herrn BAKS zuletzt ab 1. April in denen Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie noch für Herrn X, noch für Frau X gegen Herrn Hop in echtscheidingskwesties oder verwandte Streitigkeiten auftreten. Mr. Hr. Baks heeft ambtshalve optreden voorbehouden voorzover u daartoe niet bereid zou zijn. BAKS von Amts wegen Aktion hat bisher vorbehalten Sie nicht bereit sind, zu handeln. In uw reactie bij brief van 16 april 1996 geeft u aan op dat moment noch mevrouw X, noch de heer X in enige zaak tegen de heer Hop te begeleiden. Als Reaktion auf Ihr Schreiben vom 16. April 1996 zeigte sich damals noch Frau X, weder Herr X in jedem Fall gegen Herrn Hop Freiheit. Mr. Hr. Baks heeft u bij brief van 7 oktober 1996 verzocht hem mee te delen, waarom u hebt gemeend - ondanks zijn eerdere dekenale adviezen - niettemin opnieuw voor mevrouw X en haar kinderen te moeten optreden. BAKS Sie haben mit Schreiben vom 7. Oktober 1996 gebeten, ihm zu erklären, warum Sie der Auffassung - trotz seiner früheren Stellungnahmen dekenale - keine nochmals für Frau X und ihre Kinder zu müssen, auftreten. Gelet op de geschetste voorgeschiedenis staat het u niet meer vrij om voor mevrouw X te (blijven) optreden. Angesichts der skizzierten Geschichte der Staat kann nicht mehr frei für Frau X an (weiterhin) handeln. U heeft mij aangegeven uw bemoeienissen met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen en u heeft zich voorts bereid verklaard in de toekomst niet opnieuw voor mevrouw X op te treden indien de geschillen met de heer Hop, respectievelijk zijn huidige partner, te maken hebben met echtscheiding of daarmee samenhangende kwesties. Sie haben mir gezeigt, Ihre Bemühungen mit sofortiger Wirkung als beendet und die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, künftig wieder für Frau X zu handeln, wenn die Streitigkeiten mit Mr. Hop, bzw. seinem aktuellen Partner, die sich mit Scheidung oder verwandte Themen.

Voorbeeld 9. Bron www.burojeugdzorg.nl/114.htm 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage. Citaat: "De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht vormt een van de essentiële verworvenheden van onze rechtsstaat. De verplichting tot melding, registratie en openbaarmaking van nevenbetrekkingen in Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 937, nr. 3 5 artikel 44 Wrra komt voort uit de gedachte dat openbaarheid in het belang is van het vertrouwen in de (onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de) rechterlijke macht. Uit vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betrekking tot de onpartijdigheid van rechters vloeit voort dat er geen feiten of omstandigheden mogen zijn die, ongeacht de persoonlijke instelling van de rechter, twijfel wekken over de vraag of de rechter onpartijdig is. Er mag zelfs geen schijn van partijdigheid bestaan." Beispiel 9. Quelle www.burojeugdzorg.nl/114.htm 29 937 Änderungen des Gesetzes rechtliche gerichtlichen Beamten im Zusammenhang mit ein paar Ergänzungen zum System der sekundären gerichtlicher Gericht Offiziere und Beamten in der Ausbildung während der binnenstage. Zitat: "Die Unparteilichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz ist eine der wichtigsten Errungenschaften unseres Staates. Die Pflicht zur Meldung, Registrierung und Offenlegung von sekundären im Unterhaus, 2004-2005, 29 937, Nr. 3 5 Artikel 44 Wrra ergibt sich aus der Idee Offenheit ist das im Interesse des Vertrauens in (der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der) Justiz. Die etablierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Bezug auf die Unparteilichkeit der Richter bedeutet, dass es keine Fakten oder Umstände sein können, unabhängig von der persönlichen Errichtung des Gerichts, die zu Zweifeln darüber, ob der Richter ist unparteiisch. Möglicherweise gibt es nicht einmal einen Anschein von Parteilichkeit. "

De Staat der Nederlanden gelet op, de door klager naar voren gebrachte bovenstaande NORM-voorbeelden, NIET voldoet aan de verplichting klager J. Der Staat der Niederlande die Übernahme der Beschwerdeführer höher als Beispiele Norm, nicht die Anforderung erfüllen, Beschwerdeführer J. Hop een eerlijk proces aan te bieden. Hop ein faires Verfahren zu bieten. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter wurden direkt beteiligten Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop, weil sie in ihren Rollen als kinderrechter jemals zu tun hatten als mit dem Hopfen INTEGERE, Experte und SO LASTIGE erhob Einwände gegen die Anhörung. De rechters die op de wraking hebben beslist waren belanghebbenden in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Die Richter entscheiden, auf den sich der Einwand haben Interesse an dem Fall Zutphen District Court gegen J. Hop. Hop.

Voorbeeld 10. Op 7 maart 2002 is de wet 'Dualisering gemeentebestuur' ingevoerd. Beispiel 10. Am 7. März 2002, das Gesetz "Dualisering communal". Deze wet bracht een reeks van veranderingen met zich mee voor zowel de raad als het college van B en W. Dieses Gesetz hat eine Reihe von Veränderungen mit sich für den Rat als das Kollegium von B und W. met als gevolg een duidelijke scheiding tussen de taken en bevoegdheden van de raad en het college. die Ergebnisse in einer klaren Trennung zwischen den Aufgaben und Befugnisse des Rates und der Hochschule. De raad bepaalt vooral de kaders waarbinnen het college het beleid ontwikkelt en uitvoert. Der Vorstand bestimmt vor allem die Rahmenbedingungen, innerhalb derer der Hochschule entwickelt und implementiert. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: Unten ist eine Liste der wichtigsten Änderungen:

De wethouder: Der Stadtrat:

8.0 Toelichting en onderbouwing van de stelling dat J. 8,0 Erläuterungen und die Untermauerung der Behauptung, dass J. Hop een INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER is die de kinderrechters van de Rechtbank Zutphen graag kwijt wilden op de hoorzittingen kinderbeschermingszaken met als grondslag tien jaar praktijkervaring en praktijkvoorbeelden. Hop ein INTEGERE, Expert und damit LASTIGE GEGEN ist, dass die kinderrechters des Gerichts Zutphen sagen, bei den Anhörungen wollte kinderbeschermingszaken mit zehn Jahren Erfahrung als Grundlage und Praxisbeispiele.

8.1 Beroepsethiek en mentale instelling J. 8,1 Berufskunde und geistige Institution J. Hop. Om burgers als gemachtigde/procesvertegenwoordiger in een emotioneel vaak kwetsbare en lastige situatie zoals kinderbeschermingsmaatregelen bij te staan in procedures tegen bestuursorganen en rechtersleger is een goede mentale instelling noodzakelijk. Hop. Für Leute wie Agent / procesvertegenwoordiger in einer emotional anfällig und oft schwierigen Situation, wie den Schutz von Kindern zu helfen, sich in einem Rechtsstreit gegen die Verwaltungsorgane und rechtersleger ist eine gute psychische Institution. Het is van groot belang zowel geestelijk als mentaal opgewassen te zijn tegen de problemen waarmee de gemachtigde te maken kan krijgen. Es ist von großer Bedeutung, sowohl psychisch und geistig fähig, die Probleme, denen sich die Agenten zu gewinnen. Omdat het optreden van de gemachtigde als een integere en daardoor lastige tegenstander vaak zal bestaan "uit het corrigeren van anderen" bijvoorbeeld na gewonnen klachtzaken en/of andere procedures zal dit optreden van de gemachtigde bij de ander kritiek en weerstand oproepen. Da die Aktion der Agent als eine ehrliche und daher oft schwierig Gegner werden "Berichtigung der Anderen" zum Beispiel nach dem Sieg klachtzaken und / oder anderen Verfahren wird diese Aktion durch die von der anderen Kritik und Widerstand fordert. Degene tegen wie opgetreden (vaak medewerkers RvdK en/of "jeugdzorg") wordt zal het optreden van de gemachtigde/procesvertegenwoordiger zien als een bemoeial en dit klemt des te meer omdat Hop erom bekend staat procedureel en systematisch te klagen en te procederen en om informatie te vragen. Die Person, gegen die die aufgetreten ist (oft RvdK Mitarbeitern und / oder "Jugend") wird die Tätigkeit der Makler / procesvertegenwoordiger sehen als aufdringlich und dies umso mehr, als bekannt Hop verfahrensmäßig und systematisch zu beschweren und zu gehen und für Informationen zu fragen. Systematisch om normen en gevaren te vragen om te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Systematische auf Normen und Gefahren zu fragen, um zu sehen, wie der Vergleich erzielt wurde.

8.2 Van een integere, deskundige en daardoor lastige gemachtigde/procesvertegenwoordiger kan worden verwacht dat hij zijn taak goed blijft uitvoeren, ondanks de weerstand tegen het optreden en de daaruit voortvloeiende negatieve invloeden. 8,2 Aus Integrität, Kompetenz und daher schwer Makler / procesvertegenwoordiger kann davon ausgegangen werden, dass er weiterhin an der Ausübung seiner Pflichten gut, trotz der Widerstand gegen die Aktion und die daraus resultierenden negativen Einflüssen. Dit klemt des te meer wanneer kritiek wordt geuit op de werkwijze van het rechtersleger in het verleden in zaken vaak gelinkt aan omgangsregelingen en later vaker in zaken gelinkt aan kinderbeschermingsmaatregelen. Dies gilt umso mehr, wenn Kritik über die Funktionsweise des rechtersleger in der Vergangenheit oft in Fällen, in Zusammenhang mit Zugang zu Kindern und später häufiger in den Fällen, in Zusammenhang mit den Schutz von Kindern.

8.3 Hop is eerlijk, onkreukbaar en onomkoopbaar. 8,3 Hop ist ehrlich, aufrecht und unbestechlich. In het verleden is Hop dan ook nimmer ingegaan op voorstellen van een tegenpartij, commissie of rechtersleger om klachten op maximaal een A4-tje in te dienen, niet steeds opnieuw dezelfde klachten tegen een beklaagde in te dienen, maximaal 5 klachten in te dienen en geen klachten meer in te dienen over afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd. In der Vergangenheit Hop daher nie in Angriff genommen Vorschläge eines Geschäftspartners oder rechtersleger Ausschuss zur Untersuchung von Beschwerden zu einem Maximum von einem Blatt A4 auf, nicht wiederholt die gleichen Beschwerden gegen einen Schuldner zu dienen einem Maximum von 5 auf Einreichung von Beschwerden und keine mehr Beschwerden eingereicht werden über die Erteilung von contactjournaal gezinsvoogd. Deze mentaliteit van Hop in het belang van de burger die Hop bijstaat kwam Hop vaak duur te staan omdat Hop bij steeds meer instellingen in de jeugdzorg als gemachtigde werd geweigerd. Diese Mentalität der Hop im Interesse der Bürger, kamen zur Unterstützung Hop Hop oft zu teuer, weil Hop in einer wachsenden Zahl von Einrichtungen wie die Jugend-Vertreter abgelehnt wurde. Pas ingevoerde klachtwetgeving op verzoeken van de "jeugdzorg" aan het Parlement en de Minister zo snel mogelijk werd aangepast om een deskundige en daardoor lastige tegenstander uit te kunnen schakelen. Nur importiert klachtwetgeving auf Anfragen aus dem "Jugend" an das Europäische Parlament und die Minister so bald wie möglich wurde an ein Experte und daher schwierig zu sein Gegner eingeschaltet. Dit betekende dan ook gelijk het einde van alle Provinciale Klachtencommissies Jeugdzorg in Nederland. Dies bedeutete daher, als das Ende aller Klachtencommissies Provincial Jugend in den Niederlanden.

8.4 Hop burgers is gaan adviseren GEEN KLACHTEN meer in te dienen maar is burgers gaan adviseren alleen maar te gaan procederen met een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEP tegen de "jeugdzorg" en RvdK. 8,4 Hop Bürger beraten werden keine Beschwerden mehr zu gehen, sondern berät die Menschen nur zu streiten mit der Aufforderung, Maßnahmen gegen die "Jugend" und RvdK. Hierdoor wederom de Rechtbank Zutphen op zijn pad tegenkwam welke rechtbank Zutphen in eerste aanleg lang bleef weigeren op de ingediende beroepschriften te gaan beslissen met ook steeds meer kritiek van Hop op de ongelijke doorlooptijden die door de Rechtbank Zutphen gehanteerd worden bij verzoekschriften. Dies noch einmal die Zutphen Bezirksgericht auf ihrem Weg begegnet jedem Gericht der ersten Instanz Zutphen blieb lange auf die vorgelegten Berufungen weigern zu gehen, ist auch zunehmend kritisch gegenüber Hop in den ungeraden Wende vom Hof Zutphen Umgang mit Petitionen. De ergernis van de Rechtbank Zutphen jegens Hop die geen universitaire studie heeft doorlopen maar toch gelijk bleek te hebben met het indienen van beroepschriften met als grondslag Wob en artikel 5.5 Woj. Die Verärgerung der Zutphen District Court gegen Hop, die nicht durch die Universität gehen Studie hat noch erwies sich gleich mit der Einreichung der Beschwerde auf der Grundlage WOB und Artikel 5,5 woj. werd hiermee alleen maar groter. es wurde nur größer. Hierbij vond de Rechtbank Zutphen ook de complete "jeugdzorg" in Nederland als "maatje" tegen Hop want de advocaat van die beroepsgroep die tegen Hop werd ingezet beweerde op de hoorzitting bij de rechtbank Zutphen "dat als het indienen van een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEPSCHRIFT bij kinderbeschermingsmaatregelen zou worden toegestaan het "hek van de dam zou zijn". Er spelen dus enorme (financiële) belangen bij zowel het rechtersleger en de "jeugdzorg" in Nederland om kost wat kost Hop uit te schakelen om het indienen van een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEPSCHRIFT door burgers te voorkomen en kritiek op de ongelijke doorlooptijden van ingediende verzoekschriften en beroepschriften en hoger beroepen met als grondslag Wob en artikel 5.5 Woj. Es dauerte die Zutphen District Court auch die "Jugend" in den Niederlanden als "Buddy" in Hop, weil der Anwalt von diesem Beruf, war im Einsatz gegen mutmaßliche Hop in der mündlichen Verhandlung vom Gericht Zutphen ", wenn die Vorlage eines Verweises und BESCHWERDE ANWENDUNG auf den Schutz von Kindern gewährt werden, würde das "Tor des Dammes wäre." Es gibt so enormen (finanziellen) Interessen in der rechtersleger und die "Jugend" in den Niederlanden die Kosten für Hop off auf die Vorlage eines Hinweises, Beschwerde Anwendung durch die Bürgerinnen und Bürger und zu verhindern, und Kritik an der ungleichen Turnaround von Petitionen und Appelle und Berufungen auf der Grundlage WOB und Artikel 5,5 woj.

8.4 De advocatuur over Hop: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. 8,4 die Anwaltschaft über Hop: "Zitat:" Mr. Hop war ein Vorläufer beschäftigt Lamm auf dem System. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304." In der ersten Instanz wurde in diesem Zusammenhang mit Belästigungen, aber die rechtlichen Mittel, wie die systematische beschweren und fragen Sie nach Informationen systematisch "Quelle Artikel 21, 22 und 23 Pleitnotities X Rechtsanwalt bei der öffentlichen Anhörung des Gerichts 150304 Disziplin."

8,5 Darüber hinaus hat der Staat wie das oben auf jedes Kind eine Risikoanalyse machen würde und die "Jugend" in den Niederlanden, ist aber nicht für Kinderkardiologie zur Skalierung. Kritik an Hop über die Zusammenarbeit rechtersleger, RvdK und "Jugend" und arbeiten an den Inhalt der Petitionen von RvdK und "Jugend" zu kinderrechters, damit noch schneller Petitionen von Leitungsgremien es von ihnen zu jagen und immer mehr Kinder wachsen schnell OTS und UHP, dass die kinderrechters des Gerichts Zutphen in die falsche runzelte die Stirn. Der Beruf kinderrechters in Zutphen explodierte, wenn Hop Kritik ging in die kinderrechters van Zutphen, sie hätten besser aufpassen und ihre Arbeit besser zu tun hatten und mussten, um die Daten über die Berichte der Jugend in Übereinstimmung mit dem Tag des faxverzoeken zu spoeduithuisplaatsingen von Kindern und dass der Beruf zu tun hatten mit der Wahrheit und nach hatte zu entscheiden, ob das AANKLACHTEN DER JEUGDZORG ist richtig und könnte mit Fakten untermauert.

 

Beispiel 1. Quelle: Justiz in den Niederlanden. Ausgabe: Rat für das Justizwesen, Den Haag im Oktober 2002.

1,1 Quote Seite 3. Einleitung. Seit Jahren leidet Richter wurden von einer staubigen Bild. Die Richter waren ältere Herren, gekleidet in schwarzen Kleidern, den ganzen Tag langweilig-Codes lesen. Was ist passiert außerhalb des Gerichts, weil der Richter wurden nicht bekannt. Das Bild gilt nicht mehr. Wenn es RECHTERSLEGER heute einen beträchtlichen Teil sind Frauen. Darüber hinaus hat das Gericht in der modernen Gesellschaft. Das Gericht muss nicht nur wissen, das Gesetz, sondern auch wissen, was ist, die Bürgerinnen und Bürger. Es gibt Unterstützung für seine Aussagen.

1,2 Quote Seite 4 Regel 1,2,3 und 4. Allgemein Was ist Gerechtigkeit. Der Richter äußert Recht. Er nimmt einen ONPARTIJDIGE Urteil als zwei Parteien haben einen Konflikt.

Offenbar, die Richter des Gerichtshofes Zutphen noch nicht als Richter in der modernen Gesellschaft und das Gefühl der kinderrechters so angegriffen von Hop, dass die Rechtsvorschriften und Normen für ein "unabhängiges Gericht" und "unabhängige Justiz", weil es ihnen im Fall gegen nicht-Hop Reichweite für alle gesichert, aber auf die Seite legen zu Hop werden eingeschaltet.

8,7 Studien und Entscheidungen mit J. Hop als Agent gegen die Verwaltungsorgane in den Niederlanden.

Allgemeine Verwaltungs-Verfahren Gesetz gegen ein Verwaltungsorgan mit dem Hopfen
547 Appeal Nienhuis / Leenders mit dem Hopfen als procesvertegenwoordiger gegen "Jugend" UNBEGRÜNDET der Staatsrat
JH3 J. Hop gegen Ermelo Stadt. Ermelo ist nicht verpflichtet, Detektiv spielen. Richter gibt die gleiche Summe in Ermelo Weigerung Überblick über alle finanziellen Zusammenarbeit für diesen Zweck. Hop got it right in seinem Einwand der verspäteten Fertigstellung des Falles durch die Gemeinde. Vraagje von Hop: "Ist es nicht seltsam, dass eine Gemeinde nicht verpflichtet ist, einen Überblick über alle finanziellen Partnerschaften in der Sache?"
      
Der Kampf für die Ausstellung von contactjournalen gibt Ihnen einen perfekten Einblick in die Mentalität der Jugend
070 Der Artikel "kinderdieven" prof. Dr. A. Swaan wurde von der Hop als Grundlage entgegen Thema contactjournaal
069 Unlauterer rechtsproces auf Beschwerden Handling! Die Beschwerdeführer hatten keine Dokumente und keine contactjournaal
068 Vereniging Direktor VOogdij Institutionen (Vedivo) würde bestimmen, was Richter und Bürger sollten lesen
067 Hetz gegen Hop! Stiftung Jugend Amt weigert Hop Utrecht, nachdem sich über Namen und Institution contactjournaal
335 Hetz gegen Hop! Letter Office-Jugend-Stiftung Utrecht, dass keine Kopie der contactjournaal ist
130 Hetz gegen Hop! Office-Stiftung Jugend Limburg weigert contactjournaal Problem und beteiligt sich an Hetze gegen Hop
066 Hetz gegen Hop! Jugend-und Familienstiftung Nord-Holland weigert Hop "Aufstachelung zu beklagen, nachdem die Ausstellung contactjournaal"
252 Hetz gegen Hop! Pressemitteilung gezinsvoogdijinstelling Hop auf einen Kampf für die Ausstellung contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetz gegen Hop! Schreiben gezinsvoogdijinstelling Hop über alle Kunden
250 Support für Hop! Plattform Kunde ist erfreut darüber, dass Eltern sich für das Thema contactjournalen
222 Komplott gegen das Gesetz! Der Fall Admiral / Vermaas bietet direkten Einblick in die Bedeutung Bürger in contactjournaal
062 Hetz gegen Hop! AKJ und Veringmeier starten und Verluste einstweilige Anordnung gegen Hop zu rechtbankpresident mr PA Angebote
Call 064 auf der gezinsvoogden: "Nehmen Sie Ihre eigene Rechnung und kinderrechter ga zeigen, dass 200 Millionen zusätzlich
065 Hop ergreift Maßnahmen mit den Eltern und teilt Flugblätter in den Ministerien und dem Parlament zur Frage contactjournaal gezinsvoogd
Hop 063 Anrufe nicht mehr demonstrieren in Den Haag nach Zensur in den Niederlanden nach der Demonstration Richter gezinsvoogden
116 Hetz gegen Hop! Präferenz für subventionierte klachtondersteuners in der Provinz Buenos Aires, Perth, Overijssel
316 Hetz gegen Hop! Präferenz für subventionierte klachtondersteuners Provinz in Süd-Holland
220 Hetz gegen Hop! Beroepsverbod für Hopfen in drei Provinzen nach Ablehnung Hop Beschwerden up! 4-Papier vorgelegt werden soll
061 Die HVRM Urteil Mc Michael! Niederlande Verletzung der Menschenrechte
053 Vedivo öffnet ein Help-Desk für gezinsvoogdijinstellingen, die sie bei ihrem Kampf gegen Hop
055 Contactjournaal: First Bona-fide-Urteil Stellungnahme Justizielle College Kind
056 Contactjournaal: Zweiter Bona-fide-Urteil Beschwerden Provinz Buenos Aires
057 Contactjournaal: Dritter Bona-fide-Urteil Beschwerden Provinz Groningen
058 Contactjournaal: Vierte Bona-fide-Urteil Complaints Commission Provinz Süd-Holland
059 Contactjournaal: Fünfte Bona-fide-Urteil Provincial Beschwerden Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Sechster Bona-fide-Urteil Beschwerden Provinz Buenos Aires
137 Margriet Storms Memo an alle sectormanagers Jugend Bureau Amsterdam am Vedivo Formulierung zu verweigern Hop
054 Vedivo Entscheidung über die Frage contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetz gegen Hop! Vedivo führt Hetze gegen Hop mit einem US-Stützpunkt Websites, die NICHT Hop
052 Hetz gegen Hop! Beroepsverbod Hop für jetzt, weil er sich weigert, um den Anbau der gleichen Beschwerden vorgelegt werden
051 Hetz gegen Hop! Beschwerde gegründet! Hopfen ist zu Unrecht verweigert, wie Interessen der Bürger beschweren
050 Letter Plattform Cliëntenorganisaties Familie zu Hop Hop mit der Hoffnung, dass seine Arbeit auch weiterhin
084 Hetz gegen Hop! Rechtsanwalt Jugend: "Hop Blutungen sollten" nach der siegreichen Schlacht für die Ausstellung contactjournaal
300 Liegen und Betrug ist die Norm für den Betrieb der Jugend, um Menschen zu dämonisieren und zu brechen
020 Rene Diekstra: "Macht ist Recht! Wer hat mehr Macht behält sich ungestraft zunehmend Rechte"
134 Hop berät die Bürger nicht mehr zur Einreichung von Beschwerden gegen die Jugend, sondern Einwände auf der Grundlage von 5,5 woj

Die Verbesserung der Auftritt Recht: RvdK sollte zittingzaal gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Betreten und Verlassen
014 LMT RvdK Der Hopfen ist damit einverstanden, dass mit Vertretern rvdK betreten und verlassen den Saal zusammen mit anderen Parteien
 
Verwenden Sie raadsmedewerkers ersten 142 von kinderrechters nach Anhörung über die Beschwerde von Hopfen an das Gericht Utrecht Tabu
141 Nach dem 29. März 2000, die Fristen für die Bearbeitung und Autorität zu raadsonderzoek noch überschritten
144 Generaldirektor des Rates für das Kind verlässt nach Beschwerden von Hop auf Zinsen vor Gericht Den Bosch
012 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rates für das Kind nach Hop-Projekt wurde auf den Tisch zu kinderrechter
    
Hop nach zehn Jahren Erfahrung beraten die Bürger keine Beschwerden mehr gegen den Rat für das Kind vorlegen
136 Erste-Hop Beschwerde gegen RvdK unbegründet! Umgangsrecht Vater und die Kinder können nicht durchgesetzt werden Entscheidung
085 2006 Verfahren mit dem Hopfen gegen RvdK bringt Kindern gegen Eltern Streit um die Einhaltung der Regeln leeftijdsadequate "
Neun gegründet, 357 Beschwerden! Mutter mit X-Hop als Bevollmächtigten gegen Rat für den Kinderschutz Department of South-West
Zu viele Beschwerden gegründet 667! Mutter mit X-Hop als Bevollmächtigten gegen Rat für den Kinderschutz Department of North-West
666 2006 Beschwerde gegründet! Vater X mit Hop als Bevollmächtigten RvdK Lelystad fordert seinem Arzt ändern informantenverklaring
Beschwerde gegründet 168! Hopfen, 19 Beschwerden gegen den Rat für die Kinder! Alle 19 Beschwerden fundierte
Beschwerde gegründet 298! Der Fall S. und perfekte Handhabung von Beschwerden durch den Direktor des Rates für das Kind
Beschwerde gegründet 209! Raadonderzoeker ersetzt nach Beschwerde über Parteilichkeit für die Mutter
Beschwerde gegründet 208!
Research Council für das Kind in die Münchhausen-Syndrom by Proxy
Beschwerde gegründet 325!
Raadsrapport falsch deklariert nach einem erfolgreichen klachtzaak nicht zerstört
Acht Beschwerden gegründet 606! Vater X mit Hop als autorisiert durch den Rat für den Schutz von Kindern Nord-West
Beschwerde gegründet 321! Raadsonderzoeker Rat für den Kinderschutz Direktion Osten Partisanen während raadsonderzoek
Beschwerde gegründet 673! Mutter mit X-Hop als Bevollmächtigten gegen RvdK zum Thema "Überprüfung informantenverklaringen"
Beschwerde gegründet 672! Mutter mit X-Hop als Agent. Gebezigde Qualifikationen in schriftlicher Form vor Gericht zu viele Ton
Beschwerde gegründet 688! Vater X mit Hop wie gemacht für langfristige Forschung, keine Vermittlung, keine einwandfreie Untersuchung
      
Die Verbesserung der Auftritt Recht: Hop bricht für die Eltern durch ein Verbot der Access-Datei nach außen
106 Hop bricht aus Ermelo an das Gericht durch die Verweigerung des Zugangs Zutphen rechtbankdossiers durch gewöhnliche Bürger rund
117 gründete Beschwerde gegen den Kanzler des Gerichts von Arnhem, ein Kanzler, dem Gesetz über die Kontrolle von Know-Datei
143 Griffieformulier "Vormundschaft: Die Mutter" auf Antrag der Hopfen an die Geschäftsstelle des Gerichts entfernt Arnhem
      
Beschwert mit Hop gegen GGD, MHC, Pädagogen und Psychiater
322 Der Fall H. Beschwerde gegen MHC gegründet Hop gegen Psychiater von MHC-Assen, verschiedene Beschwerden unbegründet
Beschwerde gegründet 195! Geert van Spronsen mit Hop gegen Mw Drs. C. Snijder par Lehrer Amsterdam
687 Beschwerde gegründet mit dem Hopfen als Bevollmächtigten im Fall S. GGD gegen Twente
Beschwerde gegründet 195! Geert van Spronsen mit Hop gegen Mw Drs. C. Snijder par Lehrer Amsterdam
      
Beschwert mit Hop gegen Richter und Gerichte in unvollständig und veraltet Datensätze zusätzliche Aufgaben
390 Gerichts 211004 Präsident Arnheim hat eine Beschwerde über unvollständige Aufgabe Hop zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurde fundierte
607 Zutphen District Court hat Beschwerde von Hop auf eine veraltete registrieren zusätzlichen Justiz war fundierte
      
Klagen im Namen Hop, Minderjährige und ihre Eltern gegen Justizielle Betriebe JJI
471 Keiharde Verpflichtungen Direktion JJI Harreveld in Absprache mit dem Hopfen während Aussetzung Tagung Stellungnahme Justizielle College Kind
086 Hinweise Hop auf der Grundlage von Namen Veröffentlichung Regierung mit ihren Mitarbeitern die Telefonnummer mit der Regierung
  
      
Hop nach zehn Jahren Erfahrung beraten die Bürger keine Beschwerden mehr gegen die "Jugend" zu dienen
690 Die Gefahr! Der Gesetzgeber hat bisher davon ausgegangen, dass der fehlende Zugang zu den kinderrechter könnte ausgeglichen werden durch ein internes Beschwerdeverfahren. Dieser Strecke, aber für viele von ihnen in den dunklen Dschungel voortstrompelende bürgerlichen Parteien nicht leicht zu finden
Der Standard 300! "Zitat:" Mr. Hop war ein Vorläufer beschäftigt Lamm auf dem System. In der ersten Instanz wurde in diesem Zusammenhang mit Belästigungen, aber die rechtlichen Mittel, wie die systematische und Beschwerden an die systematische Information "Quelle Artikel 21, 22 und 23 Pleitnotities X Regierung Anwalt in der mündlichen Verhandlung des Gerichts 150304 Disziplin."
Alle 050 Beschwerden entgegen BERUHT Frage contactjournaal gezinsvoogd hier sein, wenn wiederholt und als eingefügt
689 Max Wattimena! 12 Beschwerden auf der Grundlage Hop als Agent X gegen Mutter von Max und andere Wattimena Jugend Bureau Amsterdam
137 Max Wattimena! Unerwünschte doppelte Mitarbeiter Familienmitglied interne Beschwerden in Hetze gegen Hop
693 bjz17151696 gegründet Beschwerde gegen SBJNB erklärt sich durch Provincial Kommission Beschwerden wegen Belästigung der Teenager-Mutter
Beschwerde gegründet 460! Logtenberg gegen Abhören VVP Schriftverkehrs im Zusammenhang mit Beschwerden von Direktor VVP
Beschwerde gegründet 461! Logtenberg gegen SBJG Intercept Schriftverkehrs im Zusammenhang mit Beschwerden von Politik
681 16 gegründet Beschwerden gegen die Jugend-Stiftung Groningen in zwei klachtrondes mit dem Hopfen, die im Namen von Beschwerdeführern
204 VVP Beschwerde gegründet Vorläufige Pleegzorg Flevoland hatten zwei keine internen Rechtsvorschriften nach Beschwerden
691 Geschichte! Beschwerde gegen gegründet mit dem Hopfen-Stiftung Zentrum für Pleegzorg Rotterdam
694 Beschwerde gegen gegründet mit dem Hopfen-Stiftung Jugend-Büro in Rotterdam Stadsregio Provincial Beschwerden
700 Geschichte! Beschwerde gegründet mit dem Hopfen als Bevollmächtigten gegen "unzulässig" bietet eine Definition von "Pflegeeltern"
126 swsg44200840 Reklamations-Stiftung gegründet von William Schrikker Gruppe "Eltern zu Unrecht erhielt keine hulpverleningsplan"
669 Beschwerde gegen Stiftung gegründet William Schrikker-Fraktion unverständlich, nach fast einem Jahr nicht haben OTS einen Plan zur Anzug aus
198 Beschwerde-Stiftung gegründet Jugend in Sydney auf die Schikanierung von Teenager-Mutter
Das Verfahren mit 676 gegen SBJF Hop! Von sechs Kindern, die OTS-und ausschalten, da sie nicht sehr glücklich SBJF
134 Hop berät die Bürger nicht mehr zur Einreichung von Beschwerden gegen die Jugend, sondern Einwände auf der Grundlage von 5,5 woj
198 13 gegründet Beschwerden gegen die Jugend-Stiftung Nord-Brabant in den ersten klachtronde mit dem Hopfen, die im Namen von Beschwerdeführern
674 19 gegründet Beschwerden gegen die Jugend-Stiftung in Buenos Aires mit zwei klachtrondes Hop, die im Namen von Beschwerdeführern
670 Nochmals vielen Beschwerden gegründete Stiftung Jugend in Sydney in drei klachtrondes mit dem Hopfen, die im Namen von Beschwerdeführern
678 Beschwerden von Müttern mit X-Hop-Stiftung Jugend gegen Nordholland BERUHT erklärte während Vedivo Hetze
682 Beschwerden gegründet mit dem Hopfen, die im Namen der Eltern gegen Office-Jugend-Stiftung Zealand
683 gründete Beschwerde im Fall J. Hop als Agent gegen die Stiftung Heilsarmee Soziales und Gesundheit
684 gründete Beschwerde im Fall Z. Hop als Agent gegen die Stiftung Heilsarmee Soziales und Gesundheit
685 gründete Beschwerde im Fall E. Hop als Agent gegen die Stiftung Heilsarmee Soziales und Gesundheit
686 Beschwerden gegründet mit dem Hopfen als Bevollmächtigten gegen Office Jugend in der Provinz Süd-Holland Beschwerden
051 Vedivo Hetze. Beschwerde vom Hop-BASIERTES gegen beroepsverbod für Hop auf der Grundlage von Websites, die NICHT Hop
Beschwerde gegründet 668! Direktor für Jugend und Familie Melbourne UNAUTHORIZED Hop Verweigerung der internen Beschwerden (Vedivo Abstrich)
680 Geschichte! Fight Hop im Namen der Beschwerdeführer gegen die Familie zu erteilen contactjournaal gezinsvoogd! "Jugend und VVP" fordere die Minister auf die Verordnung (6) (Omroep Gelderland) für interne Beschwerden zur Anpassung an die Beschwerden über den Missbrauch für ihre eigenen Zwecke durch Dritte (lesen Hop), die als Mittel zur Steigerung der Interessen der einzelnen Beschwerden Beschwerdeführer "direkten Aktionen" (Lesen Kampf der Eltern mit dem Hopfen als Bevollmächtigten für die Ausstellung contactjournaal gezinsvoogd) im Streit um Schutz vor Kontamination
692 Zensur in den Niederlanden Hop bis zu 5 lehnt Beschwerden zum Einreichen der Provinzen Jugend Beschwerden Buenos Aires
211 Vedivo Hetze gegen Hop bedeutete, zu kämpfen, nachdem die Ausstellung contactjournaal Ende aller Provincial Klachtencommissies in Niederlande
006 Challenge von Hop unbegründet Zutphen District Court, um eine Fortsetzung der Vereinten Nationen Beschwerde Hop
  Omroep Gelderland: Präsident Zutphen District Court will Herausforderung Vorschriften anzupassen, gegen kinderrechters
      
Methode Teil "Jugend" ist nicht INCOMPETENTIE und durch die erschreckende Praxis der diesen Beruf zu halten, um Kosten auf einem Pfad, selbst wenn es sehr gravierende Fehler. Um sich ein Strom von Beschwerden BERUHT erklärt ein Ende auf Antrag der "Jugend" Rechtsvorschriften für "Jugend" NICHT KINDGERICHT und nur Absicht war es, Maßstab zu mehr und mehr Kindern zu können, geben staatsopvoeding
070 Der Artikel "Kinderdieven" von 1997 von J. Hop als Grundlage für etwaige Widerstand gegen die "Jugend" wird verwendet,
300 "Zitat:" Mr. Hop war ein Vorläufer beschäftigt Lamm auf dem System. In der ersten Instanz wurde in diesem Zusammenhang mit Belästigungen, aber die rechtlichen Mittel, wie die systematische und Beschwerden an die systematische Information "Quelle Artikel 21, 22 und 23 Pleitnotities X Regierung Anwalt in der mündlichen Verhandlung des Gerichts 150304 Disziplin."
006 Beroepsverbod im Jahr 2007 für Hopfen in Zutphen Bezirksgericht nach Gebrauch Artikel "Kinderdieven" in einem Rechtsstreit gegen die "Jugend"
220 Beroepsverbod für Hopfen in 3 Provinzen nach seiner Weigerung Beschwerden gegen die "Jugend" zu einem Maximum von A4-Papier vorgelegt werden soll
137 Vedivo Gesetz zur Hetze gegen Hop contactjournaal entgegen genommen, ein kleines ohne Anhörung
Beschwerde gegründet 668! Direktor für Jugend und Familie Melbourne UNAUTHORIZED Hop Verweigerung der internen Beschwerden (Vedivo Abstrich)
067 Beroepsverbod für Hopfen in der Provinz Utrecht nach Rekordzahl von Beschwerden gegen gegründet erklärt "Jugend Utrecht"
052 Beroepsverbod Hop für die Jugend-Stiftung in Buenos Aires nach großen Zahl von Beschwerden unbegründet erklärt
121 bjz01099530 Beroepsverbod für Hop. Stasi-Praxis im Widerspruch zu der neunte Gebot ohne mündliche Verhandlung ist repräsentativ für den Betrieb der Stiftung Jugend Assistance Office mit Friesland als inkompetent General Manager mw. Drs. BA skyler
121 bjz01099530 Generaldirektor der Stiftung Jugend Amt Friesland mw. drs BA skyler wieder in den Fehler mit der unberechtigten Verweigerung Hop Interessen als Familie H. Interne Beschwerden an das Amt Jugend-Stiftung Friesland
137 Beroepsverbod für Hopfen in Amsterdam von Memos zeigen, dass etwa Hop innerhalb der Jugend in der Umlaufbahn
130 Beroepsverbod für Hopfen in der Provinz Limburg nach verfahrenstechnischen und systematische klagen gegen "Jugend Limburg"
677 Ein Stasi-Praxis im Widerspruch zu der neunte Gebot ohne mündliche Verhandlung ist repräsentativ für das Funktionieren der internen Beschwerden der Stiftung William Schrikker-Fraktion als Vorsitzender mit Frau M. Moons
677 Ein Stasi-Praxis im Widerspruch zu der neunte Gebot ohne mündliche Verhandlung ist Vertreter der modus operandi der Stiftung William Schrikker Arbeiten mit dem Regisseur drs K. Verwey, MMC
066 bjz34186307 Beroepsverbod für J. Hop wegen "Anstiftung zum beschweren sich über die Ausstellung von contactjournaal" Ein Stasi-Praxis im Widerspruch zu der neunte Gebot ohne mündliche Verhandlung ist repräsentativ für den Betrieb des Jugend-Hilfe-Stiftung Nord-Holland mit dem Direktor ESP Oudejans
678 Ein Stasi-Praxis im Widerspruch zu der neunte Gebot ohne mündliche Verhandlung ist repräsentativ für das Funktionieren der internen Beschwerden über die Jugend-Hilfe-Stiftung Nord-Holland mit dem Präsidenten HR Smits (Vorsitzender), Frau mr AB Boukema (stellvertretender Vorsitzender), Frau L. drs Rooijer (Mitglied), Frau MAC Gouwenberg (Sekretärin)
680 Geschichte! Fight Hop im Namen der Beschwerdeführer gegen die Familie zu erteilen contactjournaal gezinsvoogd! "Jugend und VVP" fordere die Minister auf die Verordnung (6) (Omroep Gelderland) für interne Beschwerden zur Anpassung an die Beschwerden über den Missbrauch für ihre eigenen Zwecke durch Dritte (lesen Hop), die als Mittel zur Steigerung der Interessen der einzelnen Beschwerden Beschwerdeführer "direkten Aktionen" (Lesen Kampf der Eltern mit dem Hopfen als Bevollmächtigten für die Ausstellung contactjournaal gezinsvoogd) im Streit um Schutz vor Kontamination
211 Vedivo Hetze gegen Hop bedeutete, zu kämpfen, nachdem die Ausstellung contactjournaal Ende aller Provincial Klachtencommissies in Niederlande
006 Challenge von Hop unbegründet Zutphen District Court, um eine Fortsetzung der Vereinten Nationen Beschwerde Hop
  Omroep Gelderland: Präsident Zutphen District Court will Herausforderung Vorschriften anzupassen, gegen kinderrechters
      
Charakteristik Prozess Zutphen District Court wurde Handling anderen Turnaround für Anfragen / Berufe Eltern!
GHK 4 Jahren OTS 310808! Dirkje Logtenberg Dijkhof-Kandidat Wahlen Hop-Gruppe 2010 liefert robuste Widerstand gegen SGJ
519 4 Jahre bis OTS 310808! SGJ hat keine bezwaarcommissie, Gelderland Jugend-Stiftung Büros!
426 4 Jahre bis OTS 310808! Erläuterungen Opposition 1, 2, 3, 4 und 5 gegen Logtenberg SGJ / SBJG Anhörung Rb Zutphen 300807
453 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet, ist aber nach wie vor Anlass zur Opposition 1
454 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet, ist aber nach wie vor Anlass zur Opposition 2
455 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet, ist aber nach wie vor Anlass zur Opposition 3
456 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet, ist aber nach wie vor Anlass zur Opposition 4
517 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet, ist aber nach wie vor Anlass zur Opposition 5
518 4 Jahre bis OTS 310808! Geschichte! Beroepschrift Logtenberg gegründet von administrativen Frau J. Barrau Gericht Arnhem
710 4 Jahre bis OTS 310808! Alle Opposition Logtenberg BERUHT kehrte mit Hop als procesvertegenwoordiger
    9. Einer der Gründe für Herrn. Vergunst war eine Herausforderung, weil alle seine (reformiert) zusätzliche Positionen. In den Fällen mit dem Hopfen als procesvertegenwoordiger ging an das Verfahren gegen die reformierte Jugend-Stiftung. Vergunst zeugt von Vermögenswerten (reformiert) Glauben, und er schreibt auch, dass die Elemente der (reformierten) glaubt eine deutliche Unterton auf seine Umwelt für seine Arbeit. Ein Einwand von Herrn. Vergunst hatte deshalb auf Basis erklärt, hier zu sein, weil die Verfahren mit der reformierten Jugend Protection Foundation (SGJ) als Kontrahent von Eltern mit dem Hopfen als procesvertegenwoordiger und SGJ ein direktes Interesse an der Beseitigung der Hop wie Integrität, Kompetenz und daher schwer Gegner .

 

Dirk Vergunst, Vize-Präsident Gericht Zuthphen
Meine Arbeit sehe ich nicht in erster Linie als Chance zur aktiven Zeugen meines Glaubens. Die Qualität der Arbeit ist von zentraler Bedeutung, auch wenn dies sollte eingebettet in ein Leben der (Kollegialprinzip) dienstbetoon, Nächstenliebe und eine uitnemender halten als die anderen. So habe ich, ehrlich gesagt, meine Hände mehr als voll. Ich hoffe, dass diese Elemente in meiner Umgebung die auffallende Unterton Formen von meiner Arbeit, sowohl in der kollegialen Umgang im Hinblick auf die Prozessparteien. Das soll nicht heißen, dass ich mich nicht für meine Überzeugung, Ergebnisse, im Gegenteil. Staunen über meinen Glauben, wie ich oft begegnet, mit Erstaunen, ich bin reagiert auf Unglauben: Blick auf den Himmel, die Bäume, Ihre eigenen Hände genommen und mich dann, wie kann man das nur, um das Material im Ort für das Wunder. Dann manchmal schafft Raum für das Leben in einer Nachricht von einem Gott will, halten die Menschen, nicht weil sie so süß, sondern weil er ist die Liebe.

Quelle: Impact, Christian sind in Arbeit, Beziehungen und Gesellschaft Nr. 3. Jahr am 3. Juli 2002 hat der Crazy Bob's?

   Die Crazy Bob's?
Christian an Ihrem Arbeitsplatz. Bedeutet dies, dass Ihre Arbeit so gut wie möglich? Oder die Chance zu nutzen, Nicht-Gläubige Kolleginnen und Kollegen zu sagen, das Evangelium? Zehn Personen plus eine Erklärung: "Christen wären stärker in ihre Arbeit. Klarere Zeugen, und klar ihre Ansichten über berufliche und soziale Fragen. Es ist nicht nur eine gute Handlung, Christen haben eine offene und auf breiter Buch lesen. "

Nolda Griffioen, den Betrieb Ingenieur Shell
Verkündet Christian. Was ist das? Bedeutet dies, dass ich täglich meinen Nachbarn in der Straßenbahn sollte fragen: "Sind Sie geboren?" Ist die eifersüchtig beweisen, dass trotz meiner christenzijn Ich bin immer noch ein professionelles?
Das Leben als Kind Gottes ist meine Liebe für meine Mitmenschen, Integrität, Zuhören und Handeln. Verkündet Christian ist subtil. Ich bete zu Gott Weisheit. Es ist oft falsch. Ich habe eine Frage und bekam selbst in eine Diskussion, die ich geblendet durch verbale Kriegsführung Angebots oder nicht wirklich zuhören zu meiner Gegner. Im Rückblick Ich bete: "Gott, wo warst du?" Aber wo war ich?

Richard Doornbosch, Offizier Finanzministerium
Es ist wichtig zu erkennen, dass Christen haben kein Monopol auf Nächstenliebe. Sie sind nicht die Einzigen sind, um eine gerechte Gesellschaft. Natürlich Sie als Christ ersten und nur Ihre Arbeit tun und nicht den ganzen Tag auf einem Stuhl zu stehen für das Evangelium zu predigen. Der Glaube, irgendwo in die Haare bijslepen, erzeugt mehr als ein wenig Irritation. Das Mittag-oder ein Bier nach der Arbeit in der Taverne oft gibt mir mehr Möglichkeiten zu erklären, was der Glaube bedeutet für mich. Also nicht immer und überall mit dem Evangelium in die Spitze meiner Zunge. Aber hoffentlich immer erreichbar und identifizierbar als christlich.

Dirk Vergunst, Vize-Präsident Gericht Zuthphen
Meine Arbeit sehe ich nicht in erster Linie als Chance zur aktiven Zeugen meines Glaubens. Die Qualität der Arbeit ist von zentraler Bedeutung, auch wenn dies sollte eingebettet in ein Leben der (Kollegialprinzip) dienstbetoon, Nächstenliebe und eine uitnemender halten als die anderen. So habe ich, ehrlich gesagt, meine Hände mehr als voll. Ich hoffe, dass diese Elemente in meiner Umgebung die auffallende Unterton Formen von meiner Arbeit, sowohl in der kollegialen Umgang im Hinblick auf die Prozessparteien. Das soll nicht heißen, dass ich mich nicht für meine Überzeugung, Ergebnisse, im Gegenteil. Staunen über meinen Glauben, wie ich oft begegnet, mit Erstaunen, ich bin reagiert auf Unglauben: Blick auf den Himmel, die Bäume, Ihre eigenen Hände genommen und mich dann, wie kann man das nur, um das Material im Ort für das Wunder. Dann manchmal schafft Raum für das Leben in einer Nachricht von einem Gott will, halten die Menschen, nicht weil sie so süß, sondern weil er ist die Liebe.

Mirjam Siesling, AIO Fakultät Rechte - Universität Utrecht
Als Christ Sie haben keinen Grund zu verbergen Ihrem Lebensstil Banken stechenden. Dies gilt nicht nur für Arbeit, sondern für jeden Tag und jeden Umstand. Ich versuche in meiner Arbeit so weit wie möglich immer daran denken, dass Gott hat mich mit den Talenten ich habe. Ich will, dass die bestmögliche Nutzung gegen meinen Nachbarn und Ehre von ihm.
Meine Kollegen wissen sofort, dass ich ein Christ, und ich kann offen mit ihnen über diese. Der Inhalt habe ich nicht direkt damit zu tun, philosophische Probleme in meiner Arbeit. Ich weiß, dass es auch anders geht. Jemand, hier gearbeitet hat, betrifft viele seiner christlichen Ansichten in seiner Forschung. Die Vermischung von persönlichen Meinungen und objektive wissenschaftliche Forschung war nicht danke ihm abgelehnt. Ich bedauere, dass sie die mit ihm waren offenbar nicht Verstand ändern.

Johan Bac, eine gerichtliche offiziellen in der Ausbildung - Staatsanwaltschaft in Utrecht
Jesus hatte sehr starke Ansichten, aber der Mann nie aus den Augen verloren. Christen mit starken Ansichten und ein bisschen zendingsijver kann manchmal zu sehr betonen, die erste und die zweite zu viele aus den Augen verlieren. Gibt es etwas, wo meine nicht-christlichen Kollegen sind empfindlich gegenüber, ist es, daß Finger fest, dass, ohne jemals hörten.
Darüber hinaus müssen wir auch Hand in seiner eigenen Brust stechenden wagen. Die viel beleden Streben nach einem hohen professionellen Niveau und eine gute Fellowship (übrigens völlig einig) ist manchmal ein Feigenblatt, um eine tiefe, wesentliche Konversation aus dem Weg von einem Kampf der Köpfe zu vermeiden. Vor kurzem wurde ein Kollege gefragt, ob ich noch kein Problem mit euthanasiemeldingen ich auf meinem Schreibtisch. Ich erklärte ihm, was ich denke, aber es links. Vielleicht eine nette Gelegenheit.

Cor Verkade, Lehrer und onroerendgoedontwikkelaar
Christen manchmal schuldig fühlen, wenn sie Kollegen, Nachbarn oder Mitschüler nicht leben in einer Nachricht haben Sie gesagt, sie sind daher verantwortlich für die zielenheil derjenigen, die nicht konfrontiert mit der Nachricht. In meinem Glauben Christen sind genau so viel für sie die Verbreitung der guten Nachricht und die Konsequenzen, die das hat, die durch andere (Ekel, Härten, Ekel).
Wir müssen den richtigen Ort und die Art und Weise auf die intimsten, dass wir gemeinsam mit den Familien zu diesem Zweck ausgewählt. Und der wee schreien und der neurotischen. Auch in diesen Situationen: "Nicht mit Gewalt oder durch Gewalt, sondern durch meinen Geist stattfinden wird."

Esther Roeleveld, Finanz-Berater
Wenn Sie meiste Zeit des Tages arbeiten, dann nehmen Sie Ihre christenzijn zurück zur Arbeit. Sie können sich nicht selbst einschalten Sie im Moment geben Sie das Büro geht, wie Sie Fell hängen in den Schrank. In meinem christenzijn in meiner Arbeit, die Kompetenz in erster Linie. Dabei versuche ich die Liebe Gottes und im Dienste der Menschen und der Gesellschaft zu handeln. Ich glaube, dass der Wert Ihrer Arbeit in den Augen Gottes basiert auf der Absicht, mit denen es gemacht wird. Also Zeugen durch Ihre gute Arbeit zu tun und mit der rechten Absicht!
Gott ist die treibende Kraft hinter Ihrer Arbeit, so dass Sie wollen, machen einen Unterschied im Leben der anderen? Oder geht es tatsächlich tun, um Einfluss, Gehalt und selbst? Sind Sie zu öffnen versuchen, alle zu handeln, und niemand nicht in der Lage sind zu arbeiten, einschließlich derjenigen Kollegen, die Sie auf den ersten Blick und die möglicherweise nicht scheinen, so langweilig?

Teunis van Kooten, Rechtsanwalt und Doktorand an der Freien Universität
In Ihrer Arbeit, ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Erstens, die Sie gerade tun, gute Arbeit. Also nicht während der Arbeitszeit Dinge für die Kirche regeln: Da wir kleben überall einwandfrei. Zweitens, (Arbeit) Vereinbarungen mit Kollegen und Sie begegnen ihnen sozial leicht (nicht zu weich übrigens) vorzubereiten. Bringen Sie es zu beobachten. Zwar gibt es immer etwas für jedermann oder Bemerkung, dann werden Sie abgewickelt. In Gesprächen mit Kollegen - zum Beispiel über die zugrunde liegenden Wochenende - man kann sagen, was über Ihre Motive, ohne auf etwas. Auch können Sie sagen - in meiner Kiste, die immer noch spielt regelmäßig - warum einem bestimmten Fall, ob es sich um eine bestimmte Strategie entscheiden. Sie können die Tatsachen in einer positiven Art und Weise für Ihre Client-Farben, aber das, was Sie dort ga?

Leon Frantzen, Leiter DKN Financial Consultants Ltd
Dr. D. Martyn Lloyd-Jones sagte vor einigen Jahrzehnten: "Ich bin nie müde zu sagen, dass keine evangelischen Kirche sollten Kampagnen organisieren, um Außenseiter, aber selbst beginnen müssen die christlichen Lebens in der Praxis." In seinem Buch Lassen Sie die Völker gerne schreibt J. Piper: "Missionen ist nicht das Endziel der Kirche; Gottesdienst. Missionen gibt es da nicht anbeten. " Wenn ich diese beiden unterschiedlichen Aussagen (das hat nichts damit zu tun zu haben scheinen mit unseren Arbeitsplatz) auf dem Argument, dann komme ich Sie an der "deugdenlijst 'von Petrus (vgl. 2 Peter 1:5-7). In Übereinstimmung wird dazu führen, dass Frömmigkeit (Vers 8). Die Betonung liegt nicht umsonst auf einem Stück Eifer (frisch 5). Es ist ein Geschenk und eine Mission. Gott will die Dinge in unserem Leben, zusammen mit uns. Gott ruft uns weiter im Leben. Fordert uns zu tun?

Justin de Jong, Chirurgen in der Ausbildung
Christian betreiben. Nicht im Umgang mit dem Messer, aber mit, dass manchmal Probleme auftreten, am Anfang und am Ende des Lebens. Die beliebte jedes Einzelnen und der Glaube an ein Leben nach dem Tod geben zusätzliche Dimension zu Ihrem Beruf. In Gesprächen mit Abweichler gibt Ihnen etwas mehr zu berichten als das, was ist die Qualität "oder" Alles ist nach wie vor unter reicht. " Sie werden in eine halsbrecherische Bob gefunden, aber voll akzeptiert. Durch die offene, ohne allzu aufdringlich, und um zu sehen, wo Sie stehen, können die Menschen neugierig machen, zur Identifizierung der Quelle von Mad Bob. Gott tut den Rest für Sie.

 


  

  

10. Präsident Zutphen Gericht ist ein politischer Gegner von Hop zum Thema "lekenrechtspraak"

Macht ist Recht. Hr. G. Vrieze Präsident des Gerichtshofes Zutphen: "Training und Reflexion sind nicht für eine Jury.

10,1 Es gibt Ressentiments von mindestens einem zu wissen, Herr. G. Vrieze Präsident des Gerichtshofes Zutphen oder mehrere der Richter gegen den Beschwerdeführer im vorliegenden Fall. Der Beschwerdeführer hat kritisiert, das Gesetz und seine politische Position "Betreten lekenrechtspraak", um die Qualität der Justiz in den Niederlanden. Hr. G. Vrieze Präsident des Gerichtshofes Zutphen ist ein standhafter Gegner der Einführung von lekenrechtspraak.

10,2 Quelle: Gesetz Dagblad 11 April 2008.

Von einem unserer Redakteure

Vrieze juryrechtspraak sieht düster aus: ohne Begründung schuldig oder unschuldig?

Jury fördert nicht-Gesetz Know-how. " Das sagt ein Rechtsmittelgericht. Hr. G. Vrieze, der Präsident des Gerichts Zutphen, in seiner Rede während der installatiebijeenkomst heute lekenrechtspraak auf das Korn. In verschiedenen Medien "- das Justizwesen immer das allgemeine - würde die Einführung von juryrechtspraak Wetter 'ns befürwortet, denn das wäre demokratisch. Nach Vrieze Demokratie geht auf die Gesetzgebung, dass für alle gilt und nicht volksgerichten, zumindest warnt er. Schließlich, kurz nach seinem cri de coeur in der "Aussprache". Seine Aussage lautet: Eine Jury hat keine Verbesserung der Kompetenz der Justiz und erhöht auch das Vertrauen in das Gesetz. Herr Vrieze: "Was hat die Gesellschaft auf eine Jury ohne Begründung" schuldig "oder" unschuldig "nennt? Die weit reichende Entscheidungen jeden Tag im Gerichtssaal getroffen haben, eine gründliche Erklärung ist nötig. "Herr Vrieze denkt, dass das Gesetz verbessert werden könnte:" Durch die Investition in die Kompetenz der Richter, wenn es darum geht, kritisch prüfen, alle Arten von Beweismitteln. Und die Eröffnung eines Standes für die Idee, dass die Experten glauben, können variieren. Beispielsweise gibt es bereits investiert in die Weiterbildung, die Verbesserung der Untersuchung, eine landesweite Datenbank von zertifizierten Experten und Reflexion danach. Training und Reflexion sind nicht für eine Jury. "

10,3 Wie viel Geld sollte das Unternehmen noch akademisch ausgebildeten Justizbeamten investieren, wenn dieser Beruf "Experte" und daher schwieriger Gegner versuchen, ihn auszuschalten und Tod zum Schweigen zu bringen NICHT von unabhängigen Richtern in einem Fall, keine Anklage auf Papier geschrieben, um fortzufahren, und kein procesdossier Kopie an den Beruf, weil es nicht wahr, weil eine heikle Gegner ausschalten sollte?

10,4 Dies scheint umso mehr angesichts der Entscheidung von Jeanne Dijkstra-Editor von Wegener's Weekly Ermelo an den Rat für Journalismus. Hören Sie beide Seiten. Zitat aus der regierenden Rat für Journalismus: "Die Beklagte betont, dass es sich nicht um ein Mitglied einer politischen Partei und völlig neutral. Es wurde 15 Jahre arbeitete er für Ermelo's Weekly und ist bekannt als zuverlässiger Reporter." Hören Sie beide Seiten. Zitat aus seiner Verteidigung an den Rat für Journalismus: "Von allen Seiten in Ermelo, den Drang zu hören, diese politische Partei (Gruppe Hop) Tod in Schweigen, und ich bin traurig, dass dies wohl wahr", schreibt Frau Jeanne Dijkstra-Editor der Ermelo's Weekly an den Rat für Journalismus.

10,5 Dies scheint umso mehr, weil während der letzten Wahlen in der Provinz Assam verkiezingsposters der "Hop-Gruppe" überall auf der verkiezingsborden erfüllt waren in overplakt zu "Hop-Gruppe" Tod zu schweigen.

10,6 Macht ist Recht! Erläuterungen www.burojeugdzorg.nl/20.htm von allen Seiten gehört werden und das Gespräch noch einmal durch den Gerichtshof Zutphen Kläger eine Ehre, J. Hop und der politischen Gruppe (Gruppe Hop) tote Stille. Der Einwand unbegründet erklärt, mit drei Richtern des Gerichts Zutphen wie oben beschrieben, ist ein weiterer Beweis dafür, dass versucht wird, mit Integrität, Kompetenz und daher schwer Gegner zu beschweren und die UN-J. Hop so weit wie möglich zu beeinträchtigen und zum Schweigen gebracht werden.

 

11. Der Antrag auf Entzug der Vergunst wurde abgelehnt, aber der Einwand hatte Auswirkungen auf die vervolgprocedures in der Fall ist. Richter Vergunst ersetzt wurde auch im Falle. Was dann tat, war sehr merkwürdig, dass die gleichen Richter Vergunst plötzlich funktioniert wie persrechter und in diesem Fall als Zuschauer, auch war bei den Sitzungen, an denen die Gemeinschaft, wo Herr Vergunst auch ein Mitglied von Wachs.

  

12. Der District Court Zutphen passt diese Praxis gelegentlich gibt es ein strukturelles Prozess. Auch in der vervolgprocedure nach der Weigerung von Herrn Hop passen diese drei Richtern gleichen Taktik und ignoriert das Urteil Mantovanelli von den Klägerinnen haben nicht alle eingereichten Dokumente zur Verfügung stehen. Während einer wrakingszitting des Gerichts war wieder bestritten, dass das Tribunal auf die Dokumente seien nicht empfangen werden, wenn eine Quittung des Gerichts, die sich im Besitz der Antragsteller. Die Untersuchung der relevanten Dokumente wurden von der Untersuchungsrichter Herr Eskes. Diese Untersuchung dauerte so lange, dass das Ergebnis der wäre von Bedeutung für andere Fälle vor Gericht anhängig. Ein Appell an dieser Untersuchung sollte nicht profitieren, weil die neue Untersuchungsrichter war einfach Entscheidung über diese Fragen. Das Ergebnis der Studie war, dass ein 3 zahlreichen Stücken gehörte ein anderes Verfahren, während die eingereichten Unterlagen 9 Produktionen.

  

13. Der District Court Zutphen verliert durch diesen Prozess ihrer Richter und dem Präsidenten der Glaubwürdigkeit als ein unabhängiges Gericht. Von einem Gericht Herausforderung, aber unbegründet Erlös zur Anwendung, was ist die Kriegsdienstverweigerung und einen Präsidenten, lud seine eigene Frustration über das Fernsehen auf Rechtsbehelfe und es gibt natürlich keine guten Fähigkeiten gehen kann, ebenso wie ein Gericht ohne die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen sowie ein Vertreter weigert ein Gericht, das erlaubt keine unabhängigen Richter Teilnahme an Sitzungen können nicht geltend gemacht werden, dass sie glaubwürdige Art und Weise. Ergo ist es nachteilig auf die Unparteilichkeit der Justiz das hätte zu massiven schoonmaakacties.

 

 

14,1 Es ist von zweierlei Maß zu messen, indem das Gericht Zutphen.

14,2 Der Fall Kongregation Heilsarmee in der Stadt Zutphen war WEL vom Gericht genannten Zuthpen an das Gericht Almelo, weil in diesem Fall, ein Angestellter des Zutphen District Court war.

Messen mit zweierlei Maß gemessen, weil

Zutphen District Court im Fall gegen J. Hop NICHT Ermelo wurde an ein anderes Gericht, während die Zutphen District Court im Fall Zutphen District Court gegen J. Hop selbst kinderrechters drei der Zutphen District Court und der Rechnungshof selbst Zutphen interessiert waren.

14,3 Rechtsvorschriften zitiere: Es könnte ein Fall gebracht, indem sie zur weiteren Behandlung auf, wenn ein anderes Gericht sein Urteil über die Beteiligung des Gerichts Umgang mit diesem Fall von einem anderen Gericht gewünscht wird. "

Abschnitt 8.1.3

"Verweis", Verbindungen und getrennte

Kunst. 8:13. [Verweis] (8.1.3.1)
-1. Das Gericht kann in seiner anhängigen Fall für die weitere Behandlung beziehen sich auf das Gericht, wo ein weiterer Fall anhängig ist, wenn die Behandlung dieser Fälle als von einem Gericht gewünscht wird. Es mag sein, einen Fall gebracht, indem sie die Behandlung weiter zu beziehen, wenn ein anderes Gericht sein Urteil über die Beteiligung des Gerichts Umgang mit diesem Fall von einem anderen Gericht gewünscht wird.
-2. Ein Antrag auf eine Änderung kann bis zum Beginn des Prozesses.
-3. Wenn das Gericht, dass ein Fall wurde nach stimme den Verweis, werden auf den Fall Dokumente im Zusammenhang mit ihr.

14,4 Im Falle Kongregation Heilsarmee in der Stadt Zutphen war WEL vom Gericht genannten Zuthpen an das Gericht Almelo LJN: BA2013, Präsident des Gerichts Almelo, 07 / 189 V GEMWT AQ1

14,5 Entscheidung: Das Gericht hat Zutphen, die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 8:13, der erste Absatz des AWB der Antrag auf einstweilige Anordnung nach den Zwischenbericht des Gerichts Almelo

LJN: BA2013, Präsident des Gerichts Almelo, 07 / 189 V GEMWT AQ1

Aussprache Datum: 30-03-2007

Publication Date: 02-04-2007

Justizielle: Administrative andere

Art des Verfahrens: Vorläufige Einrichtung

Inhoudsindicatie: In der vorliegenden Rechtsstreits, die relevante Frage ist, ob die unmittelbare Dringlichkeit, dass die Entscheidung vom 31. Januar 2007, teilweise geändert durch Beschluss vom 15. Februar 2007, die auch die Einführung einer Belastung unter Strafe in Bezug auf ausdrücklich gebeten, sich über Lärm, weil Aktivitäten aus dem Bausektor, ausgesetzt oder auf andere Weise eine einstweilige Maßnahme getroffen. APV Zutphen, Freiheit der Religion.

Pronunciation Gericht Almelo
Verwaltungsabteilung


Anmeldung: 07 / 189 V GEMWT AQ1

Entscheidung des Präsidenten entschieden, gemäß Artikel 8:84 General Administrative Law Gesetz vom 30. März 2007

Im Streit zwischen:

Kerkgenootschap der Heilsarmee,
mit Sitz in Almere, Klägerin,
Agent: Herr B.J.W. Walraven, einen Anwalt in Rotterdam,

und

das Kollegium der Bürgermeister und Stadträten der Stadt Zutphen,
Beklagte.


Third-Party: Adamanshuis Stiftung mit Sitz in Zutphen.


1. Beschluss über den sich der Antrag bezieht
Beschluss des Beklagten vom 31. Januar 2007 und dem geänderten Beschwerde anhängig Entscheidung vom 15. Februar 2007.


2. Process
Nach der Beklagten eingegangen Beschwerden über Lärm verursacht durch die Tätigkeiten, die von der Klägerin entwickelt werden, das Gebäude Hagepoortplein 4A in Zutphen (das Versprechen), beschäftigte Beamte von Angeklagten Stadt Kontrollen und Lärm. Mit Schreiben vom 22. Mai 2006 Beklagte hat dem Antragsteller innerhalb einer Frist von einem Monat Brassband und andere Aktivitäten mit einer verbesserten Musik sind nicht mehr erlaubt. Beklagte hat auch angegeben, dass er erwägt, mit seiner Vollmachten zur Verhängung einer Sanktion unter Belastung, wenn nach Ablauf dieser Frist die Lärmstandards überschritten werden. Der Antragsteller ist Gelegenheit zu geben, seine Ansichten. Mit Schreiben vom 14. Juni 2006 hat die Klägerin Ausblick. Mit Schreiben vom 11. Juli 2006 Beklagte Klägerin hat mitgeteilt, dass gestützt auf die Vereinbarungen, die zwischen ihm und der Klägerin, er sieht keinen Grund zu der Durchsetzungsmaßnahmen.
Mit Entscheidung vom 31. Januar 2007 (Primar-Entscheidung 1) Beklagte hat eine Belastung der Klägerin unter Strafe auferlegt, dass Container, der im Wesentlichen ein Antragsteller Strafe verwirkt, wenn das primäre Beschluss 1 explizit definiert maximal zulässigen Geräuschpegel Normen verletzt werden. Die begunstigingstermijn wird am 1. Februar 2007.

Dass die Klägerin in einem Schreiben vom 13. Februar 2007 eingereichten Einspruch ein. Die gleichzeitige zum voorzieningenrechter Zutphen bat das Gericht um eine einstweilige Maßnahme umfasst die Aussetzung der Primar-1 Entscheidung.
Mit Entscheidung vom 15. Februar 2007 (Primar-Beschlusses Nr. 2) die Beklagte hat begunstigingstermijn der primären Entscheidung 1, bis 1. Mai 2007. Gestützt auf die Bestimmungen von Artikel 6:19, das erste Mitglied der General Administrative Law Act (AWB) ist die Einrede der Ko-Antragsteller davon wurden in erster Linie richtet sich gegen die Entscheidung 2.
Beklagter hat sich auf den Fall der entsprechenden Papiere am 20. Februar 2007 eingeführt.
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 8:13, der erste Absatz des AWB ist der Antrag auf einstweilige Anordnung im Sinne der Präsident entschieden, in diesem Gericht.
Beklagten am 1. März 2007 weitere Dokumente im Streit.

Öffentliche Prüfung des Antrags stattgefunden hat, vor Gericht am 26. März 2007 Wo die Klägerin vertreten durch JCY Van Vliet, J.N.J. Wisseborn und R.L.J. Keijzer, unterstützt von seinem Agenten gesagt. Beklagter war vertreten durch Herrn FBM von Aanhold und N. van Buitenen. Third-Party wird vertreten durch P. Werden.


3. Erwägungen

Der Kern des Streites
Gemäß Artikel 8:81 des AWB, wenn vor einer möglichen Rechtsmittel an das Gericht Einspruch wurde von der Antragsteller der Beschwerde an den Präsidenten entschied das Gericht in einer einstweiligen Verfügung beantragt werden. Bei der Beurteilung eines solchen Antrags sollten in Betracht gezogen werden, ob unmittelbare Dringlichkeit, da die konkurrierenden Interessen, die Einführung einer einstweiligen Anordnung. Soweit diese Überprüfung bedeutet, dass ein Urteil ausgesprochen wird, dass auch Gegenstand der bezwarenprocedure berührt, dieser Sichtweise hat einen vorläufigen Charakter. Daher werden in diesem Fall stellt sich die Frage zu beantworten, oder die unmittelbare Dringlichkeit, dass die Entscheidung vom 31. Januar 2007, teilweise geändert durch Beschluss vom 15. Februar 2007, die auch die Einführung einer Belastung unter Strafe in Bezug auf ausdrücklich gebeten, sich über Lärm, weil Aktivitäten aus dem Bausektor, ausgesetzt oder auf andere Weise eine einstweilige Maßnahme getroffen.

Ablehnungsgründe / einstweilige Anordnung
Er macht geltend, dass die primäre Beklagte ist nicht befugt, eine Belastung unter Strafe. Zur Untermauerung dieser Behauptung führt er die folgenden.
Erstens ist die Belastung in erster Linie zur Beseitigung der Verletzung von Artikel 4.1.5 der Allgemeinen Verordnung Lokale der Stadt Zutphen (APV). Dieser Artikel enthält keine Behörde für die Bereitstellung von weiteren Grenzen / Lärm. Angesichts dieser Beklagte kann die Vollstreckung nicht gegen die Überschreitung der Lärm Normen, die durch ihn. Alternativ kann der Antragsteller mit, dass, wenn Buchse können nach der Entscheidung Wohn-und verblijfsgebouwen Umwelt, Regel 1.1.2, Einführungs-und B des Anhangs zu dieser Entscheidung in diesem Fall verhindert diese Verbindung. Tatsächlich heißt es, dass bei der Festlegung Lärm, der Lärm in der Unterstützung von Anrufen zu bekennen der Religion oder Weltanschauung oder Teilnahme an religiösen oder philosophischen Sitzungen und lijkplechtigheden und Ton in Verbindung mit der Abhaltung dieser Sitzungen oder Feiern, nicht berücksichtigt.
Zweitens, alle Aktivitäten der Klägerin durch Artikel 6 der Verfassung. Der erste Absatz dieses Artikels enthält die Möglichkeit der Einschränkung der Religionsfreiheit, sondern nur durch eine formelle Recht. Beschränkungen durch ein - konkretisiert - APV Bestimmung nicht zu erfüllen. Die genannte Rechtsprechung durch die Beklagte sieht die Ausübung der Religionsfreiheit außerhalb von Gebäuden und Plätzen, so dass sie beschlossen Rechtsprechung in diesem Fall nicht anwendbar ist. Der Petent verweist auch auf die in Artikel 9 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte (EMRK) und Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (Ivbpr) verankerten Religionsfreiheit.
Die Einführung der Belastung ist verfrüht, da gibt es noch keine Verletzung vorliegt.

Stellt sich heraus, dass die Beklagte hat die Zuständigkeit zur Verhängung dieser Belastung, dann die Klägerin hilfsweise, dass die Aufnahme von Grenzwerten und die Festlegung, dass die Verletzung dieser Grenzen zum Verfall von einer Strafe was zu einem einzigen Rechtsakt steht im Widerspruch zum Grundsatz der Rechtssicherheit. Darüber hinaus gibt es keine unzumutbaren begunstigingstermijn.

In der Sitzung hat die Klägerin geltend, dass die Belastung ist unklar, was gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit.

Aus Gründen des voorzieningenrechter
Gestützt auf die Bestimmungen von Artikel 125 des Gesetzes Gemeinden in Verbindung mit den Artikeln 5:21 und 5:32 von der AWB ersten Beklagten zuständig ist, zu belasten unter Strafe, wenn Es handelt sich in der Verletzung einer gesetzlich vorgeschrieben. Zuerst einmal wurde festgestellt, dass ein solcher Verstoß vorliegt, sollte überprüft oder Beklagte vernünftigerweise von dieser Ermächtigung hat der Lage gewesen, zu machen.

Im Hinblick auf die Befugnis zur Verhängung einer Sanktion unter Belastung, der Präsident entschieden, die folgenden.

Artikel 4.1.5, den ersten Absatz der APV sieht vor, dass ist es verboten, Flugzeuge oder Audio-oder lichtapparaten in Kraft getreten ist, oder Handlungen in einer Weise, dass ein oder Umgebung, für die Ton-oder verursacht lichthinder .
Der zweite Absatz dieses Artikels sieht vor, dass das Kollegium der Verzicht auf das Verbot gewährt werden kann.
Das Verbot gilt nicht, soweit Artikel 2.4.16, basierend auf dem Environmental Management Act Verordnungen, das Gesetz Lärm, der Wegenverkeerswet 1994, die Zondagswet, das Strafgesetzbuch, das Air Cargo, die Verkehrsschilder und Verkehrsregeln 1990 oder der geltenden Vuurwerkbesluit sein.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Gebäude Tätigkeiten können nicht als Niederlassung im Sinne des Umweltmanagementsystems und Gesetz, dass die Artikel 4.1.5, zweiter Absatz der APV genannten Gesetze nicht gelten. Der Präsident unterstützt diese Auffassung.

Der Begriff "Rauschen" ist nicht näher definiert in der APV. Um zu beurteilen, ob es sich um Lärm, der durch die Beklagte beantragt die meetwijze und Normen, sind üblich bei der Zulassung Unternehmen. In diesem Fall hat der Beklagte beantragt, indem die Standards der Entscheidung Wohn-, und verblijfsgebouwen Umwelt und / oder die Entscheidung Verpflegung, Sport und Umwelt recreatieinrichtingen. Anders als Antragsteller muss dieses Verhalten Beklagten. Der Präsident entschied, in diesem Zusammenhang bezieht sich auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Abteilung des Staatsrates (im Folgenden: die Abteilung) von 1. Mai 2002, LJN AE2053. Jetzt einzige Verbindung Beklagte hat sich bemüht, Normen über Apostelgeschichte (Apostelgeschichte und die Beklagte ist nicht uneingeschränkt anwendbar erklärt) ist Herausgeber der Regulierung 1.1.2, Einführungs-und B des Anhangs zu der Entscheidung leben und eine verblijfsgebouwen Umwelt keine solche Verbindung in den Weg. Der Präsident ist daher der Auffassung, dass der Beklagte, vertreten durch die Verengung des Begriffs "Lärm" in Artikel 4.1.5 des APV-Verbindung in der Lage war, zu finden, die Lärmstandards für Einrichtungen im Sinne des Umweltmanagementsystems Gesetz. Nun, in diesem Fall gibt es eine Verengung einer bereits vorgegebenen Standard (in Artikel 4.1.5 des APV) und nicht eines neuen Standards, fehlt der Beschwerde des Klägers in diesem sachlichen Grundlage.

Er macht geltend, dass alle Aktivitäten durch die Freiheit der Religion, wie sie in die Verfassung und internationale Verträge. In diesem Zusammenhang hat der Präsident entschieden, die folgenden.

Artikel 6, Absatz der Verfassung sieht vor, dass jeder Anspruch zu haben, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen, frei zu bekennen, es sei denn, alle in der Verantwortung vor dem Gesetz.
Der zweite Absatz dieses Artikels sieht vor, dass das Gesetz über die Ausübung dieses Rechts außerhalb von Gebäuden und privaten Orten kann Vorschriften zum Schutz der Gesundheit, im Interesse des Verkehrs und zur Bekämpfung der Erkrankung oder zu verhindern.

 

Angesichts der Formulierung dieses Artikels kann dieses Grundrecht, wenn nicht ausgeübt außerhalb von Gebäuden und privaten Orten, nur begrenzt durch ein formelles Recht ohne Möglichkeit der Delegation. Dies bedeutet nicht, dass alle Aktivitäten im Rahmen der godsdienstbelijding in Gebäuden und entschieden, diesen Schutz zu begegnen. Der Präsident verweist auf das Urteil des Department of 5 Januar 1996, veröffentlicht im AB 1996, 179, der hat auch Beklagten. Das Argument des Petenten, dass dieser Präzedenzfall in diesem Fall nicht anwendbar, weil diese Entscheidung nur befasst sich mit religiösen Versammlungen unter freiem Himmel (und daher kommt nach Artikel 6 Absatz der Verfassung) ist nicht korrekt. Die Abteilung hat in diesem Urteil in seinen Erwägungen ausdrückliche Bezugnahme auf Artikel 6, Absatz der Verfassung.

In diesem Urteil hat das Ministerium fest, dass die - mit den richtigen Zusammenhang zu bekennen - eine solide Connex Gesetz, das ist zu unterscheiden von der rechten Seite zu bekennen sec und dass untergeordnet. Connexe Dieses Recht kann im Prinzip nur durch eine kommunale Verordnung als APV. Dabei ist folgendes zu beachten:
a. Die Einschränkung des Rechts auf connexe Sound ist nicht im Zusammenhang mit dem Inhalt der bekennen.
B. Die Einschränkung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Interessen der Rechtsvorschriften der Begrenzung der Rest soll dienen und nicht über das hinausgeht, um zum Schutz dieser Interessen unbedingt erforderlich ist.
C. Die Einschränkung geht nicht so weit, dass der richtige connexe keine nennenswerten bleibt.

Der Präsident sollte prüfen, ob die Belastung erfüllt diese Kriterien formuliert, von der Abteilung.
Die Belastung, wie sie formuliert wurde in der Primar-Entscheidung 1, liest - im Grunde - wie folgt (Unterstrich, die von der interim):

I. Für Aktivitäten auf Ihrem Eigentum, das wäre viel Verzicht auf das Grundrecht der connexe es für richtig, als vorbereitende Aktivitäten in Kirchen, einschließlich der Ausübung der zangkoren und (Messing) Bands gelten in den angegebenen Zeiträumen des Tages, da die Lärmgrenzwerte wie unten angegeben:

Tabelle A-Standards.

Wann sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie jederzeit beteiligen, die nicht in diesem Teil dieser Belastung erfüllt ist, werden Sie automatisch verliert einen Betrag von € 1.000, - eine Feststellung des Überschreitens der Lärm, zu einem Höchstbetrag von € 10.000, -.

II. Für Aktivitäten in Ihren Räumlichkeiten, die im Einklang mit den Grundrechten connexe berühren, wie zum Beispiel das Recht auf eine gute, gilt:
1. In den genannten Zeiträumen des Tages, da die Lärmgrenzwerte wie unten angegeben in A.
2. Abweichend von den Bestimmungen unter 1. auf allen Sonn-und Feiertagen bis zu fünf pro Kalenderjahr während eines Gottesdienst einem höchstzulässigen Lärmpegel wie unter B.
3. Abweichend von den Bestimmungen unter 1. und zusätzlich zu den angeblichen unter 2. ist auf maximal acht Tage pro Kalenderjahr zu wählen einem höchstzulässigen Lärmpegel wie unten angegeben B während einer Tätigkeit für eine Dauer von maximal vier Stunden, sofern die Befreiung gewährt wurde, auf der Grundlage von Artikel 4.1.5 APV.

Tabelle A-und B-Normen-Standards.

Wann sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie jederzeit beteiligen, die nicht in diesem Teil dieser Belastung erfüllt ist, werden Sie automatisch verliert einen Betrag von € 1.000, - eine Feststellung des Überschreitens der Lärm, zu einem Höchstbetrag von € 10.000, -.

In der Sitzung hat gezeigt, dass diese Last ist nicht klar. Bevollmächtigte auch Angeklagten wurden zunächst gespalten über den Umfang der Belastung. Nach der Erklärung der Angeklagten Bevollmächtigte voorzieningenrechter gehen davon aus, dass der Beklagte hat die folgenden Ziele mit der Belastung.

Es ist eine Unterscheidung zwischen drei Kategorien von Aktivitäten.
Kategorie 1 umfasst die Tätigkeiten, die unmittelbar auf das Grundrecht. Das bedeutet, dass die Abhaltung der Gottesdienste ohne Ton.
Kategorie 2 umfasst die Tätigkeiten, dass das Recht auf eine gute (ein in das Grundrecht Connex) berühren. Dies bedeutet Stärkung der Ton während der Gottesdienste.
Kategorie 3 umfasst die Tätigkeiten, das wäre weit Verzicht auf das Recht oder das Recht auf connexe Sound. Dies bedeutet, dass alle anderen Tätigkeiten als die Anbetung.

Die Belastung ist nicht in Kategorie 1, so dass keine maximal zulässigen Lärm. Die Belastung wird nur der Kategorie 2 und 3.
Für die Kategorie 2 gelten für Alleinstehende explizit definiert Zeiten / Situationen, die (höhere) B-Standards. Dies ist ein Gottesdienst an Sonn-und Feiertagen Gottesdienst auf fünf pro Kalenderjahr. Es kann darauf verzichtet werden für eine bestimmte Tätigkeit von bis zu vier Stunden bei einem Maximum von acht Tagen pro Kalenderjahr. Für die "extra" verehren, die (niedrigeren)-A-Standards.
Für Kategorie 3 gelten in vollem Umfang die (niedrigeren)-A-Standards.

Der Angeklagte sagte dem Haus autorisierten eine Reihe von Beispielen, um den Anwendungsbereich der Belastung.
• Der Gesang (kein Mikrofon) und Wiedergabe Brassband (nicht verstärkte Musik) während der Gottesdienste kommt unter der Kategorie 1, so dass keine maximale Geräuschpegel.
• Das Stück einer E-Gitarre (verstärkte Musik) während der Gottesdienste unter Kategorie 2 eingestuft.
• Das Stück einer E-Gitarre, zu spielen und zu singen Brassband (mit oder ohne Mikrofon) außerhalb der Gottesdienste kommt unter der Kategorie 3.

Der Präsident stellt fest, dass der Anwendungsbereich der Belastung er erst wurde klar, nachdem die Beklagten ermächtigt hatte diese Erklärung und nach Beispielen erörtert wurden. Diese Belastung ist nicht klar, gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit. Auch ja, vor allem bei der Beschlussfassung 1 Einwand nicht unverändert beibehalten werden. In den letzten Angeklagte wird im Objekt, so dass es formulieren sollte eine Erklärung und das ist anfällig für alle Parteien, einschließlich der Klägerin und von Drittanbietern, für welche Tätigkeiten klar, welche Normen gelten. Der Präsident verweist in diesem Zusammenhang auch, dass die Unsicherheit über den Anwendungsbereich der Belastung kann dadurch verhindert werden, dass die Begriffe "wie" und "einschließlich" nicht mehr in Gebrauch, sondern explizit beschreiben, welche Maßnahmen die Belastung sehen.

In der Sitzung hat die Klägerin geltend gemacht, dass er, um die Last, eine große Zahl von Gnaden wie Beerdigung und huwelijksdiensten, können nicht mehr halten, da die maximal zulässige Anzahl der Anbetung. In diesem Zusammenhang hat der Präsident entschieden, dass die Abhaltung der Gottesdienste Sek. ist nicht beschränkt. Religiöse Gemeinschaften, ohne Ton, fallen unter die Kategorie 1 und sind kein Lärm in der Belastung. Die Beweislast liegt daran, dass in Bezug auf die Verehrung, sondern nur auf die Stärkung der Sound bei diesem Gottesdienst.

Die letzte zeigen, dass über eine Reihe von Gnaden (eine pro Sonntag + ein alle fünf Feiertage pro Kalenderjahr) und für acht Operationen pro Kalenderjahr, der breitere B Standards. In der Sitzung hat gezeigt, dass der Antragsteller im Besitz Gottesdienst mehr als die vorhergehenden ein, so dass während dieser "extra" Gottesdienst in der unteren A-Normen sollten geblieben. Es ist nicht klar, ob voorzieningenrechter Erfüllung der A-Normen bedeutet, dass während solcher Gottesdienst keine Verwendung eines Mikrofons. Wäre dies der Fall ist, die der Vorgänger zu den Gläubigen nur onversterkt sprechen können, kann es zu Verstößen gegen die über einem Schwellenwert und / oder c Kriterium. Denn für das Recht auf seinen Glauben / Überzeugungen zu bekennen in Gemeinschaft mit anderen zu nutzen, ist es verständlich, dass er benötigt, oder er gehört werden können. Noch nicht absehbar ist, ob die Standards niedriger sind A-Hinlänglichkeit.

Angesichts der oben voorzieningenrechter kann nicht beurteilen, ob die Belastung steht im Widerspruch zur Religionsfreiheit, wie sie in Artikel 6 der Verfassung.

Primäre 1 Entscheidung, wegen der Mehrdeutigkeit des Anwendungsbereichs der Belastungen und der Unsicherheit aufgrund der Anbetung oder in denen die A-Normen müssen erfüllt sein, wurde eine Verletzung der Religionsfreiheit, nicht widersprochen werden unverändert beibehalten. Der Präsident wird auch diese Entscheidung auszusetzen, als 6 Wochen, nachdem der Beklagte getroffen hat, eine Entscheidung über die Beschwerde des Antragstellers.

Mit Blick auf das Finale Wunsch für die Anfechtung der voorzieningenrechter geht es auch um die restlichen Land.

Er macht geltend, dass die Einführung einer Belastung für verfrüht, weil es keine Verletzung der angeblichen Lärm gemacht worden sind. In diesem Zusammenhang hat der Präsident entschieden, dass die Figur in der Rechtsprechung der letzten präventive unter Strafe Qualifikation (einschließlich der Abteilung am 25. Januar 2006, AB 2006, 229). Eine Belastung Mai präventiv, vor dem letzten definierten begangen worden ist, auferlegt werden, wenn die Gefahr einer Verletzung durch eine konkrete oder nach dem Gesetz vorgesehen ist, dass praktisch bestimmten Wahrscheinlichkeit stattfinden wird und wenn diese Straftat in der Entscheidung beschrieben werden kann mit diesem Maß an Klarheit unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit erforderlich ist.
In diesem Fall ergibt sich aus den Akten, dass die Klägerin nicht bereit ist, angemessen akustische Maßnahmen zur Erreichung der vorgeschriebenen Lärm. Tatsächlich Kläger hat nur die oben isoliert und rund um die Isolierung der großen Halle besteht nur aus Isolier-Verglasung. Außerdem Die Klägerin Beklagte darauf hin, dass er die Tätigkeiten, mit Ton arbeiten wird wieder aufgenommen. Die Verletzung des Lärms wird daher praktisch bestimmte Wahrscheinlichkeit.
Wo genau ist eine der Beklagten in dem Verletzung müssen sich eindeutig die Belastung.

Er macht geltend, dass die Beklagte auf die Belastung unter Strafe hat keine begunstigingstermijn. Diese Beschwerde ist veraltet jetzt Beklagte in der Primar-Entscheidung 2 hat noch einen begunstigingstermijn.

Zusammenfassend lässt sich der Richter die vorläufige voorzieningenrechter dass Beklagte hat zu Recht als kompetenter zu belasten unter Strafe. Die Belastung könnte keine Einwände unverändert beibehalten, weil der Unsicherheit eines der Umfang der Belastung (Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit) und die anderen im Voraus, weil nicht klar ist, ob es angemessen ist, im Gegensatz zu der Religionsfreiheit nach Artikel 6 der Verfassung. In der nächsten Entscheidungsfindung in den letzten Einwand Beklagten wird die Bearbeitung, so dass der Umfang der Belastung für alle Beteiligten ist klar. Darüber hinaus Beklagte muss prüfen, ob sie anbeten, die müssen erfüllt sein, in der A-Normen, die Verwendung von Ton über ein Mikrofon durch den Vorgänger für die es ihr erlauben, um die Gläubigen wird verständlich, kann zufrieden sein mit dieser Ein-Standards unterstützt.

Folglich gab es gerechtfertigt, vor allem entscheiden, bleiben 1 und 2.

Gestützt auf die Bestimmungen von Artikel 8:84, vierter Absatz, in Verbindung mit Artikel 8:75 des AWB, der Präsident entschieden, den Beklagten zu verurteilen fairen die Kosten in angemessener Klägerin hat, um im Zusammenhang mit der Prüfung dieses Antrags, der Kosten für die dritte professionelle Prozesskostenhilfe gewährt (2 Punkte auf € 322, -) und Reisekosten der drei Vertreter der Klägerin vor Gericht erscheinen.

Sicherlich ist es daher, wie folgt.


4. Entscheidung
Der Präsident des Gerichts Almelo,

Richtigen Weg:

-- Ablehnung des Antrags auf einstweilige Verfügung zur Aussetzung der Primar-und Entscheidungen 1 und 2 bis 6 Wochen nach der bevorstehenden Entscheidung über den Einspruch in der vorgeschriebenen Form gemacht wurden;
-- Verurteilt Beklagte im Rechtsstreit entstandenen Kosten von dem Antragsteller fest, welche Kosten werden auf € 691,20 durch die Stadt Zutphen zahlbar an den Antragsteller;
-- Versteht, dass die Stadt Zutphen in den Bewerberländern der Registry zu € 285, - erstattet.

Gegen dieses Urteil keine weiteren Rechtsmittel.

So von Herrn W.M.B. Elferink, in Anwesenheit von Herrn A.E.M. Leber als Registrar.

Transcript gesendet am 30. März 2007
AW

  

  

15. Hop hat entdeckt, dass die Niederlande die Kosten versuchen Einwände und Beschwerden gegen Anzeichen von Kindern für alle MITTEL ONDERDRUKKEN. Also gibt es enorme finanzielle Interessen an die Eltern von Kindern und J. HOP Als Experte UND GEGEN LASTIGE durch Einwände und Beschwerden gegen Aussagen.

Verfahren gegen Eltern Logtenberg Proposition Care Stiftung mit Angabe Hop als procesvertegenwoordiger vom Court of Zutphen. Attribut Nummer 06/1769 AWBZ 257. Es ist uneben und langsam Turnaround der Behandlung der Beschwerde von Eltern gegen Angabe Bewertung AWBZ Indikationen für die langfristige Pflege durch die Dinge so lange zu strecken, um die Unzulässigkeit. Bei der Gerichtsverhandlung Zutphen Hop entdeckt, dass die vorgeschriebenen Standard für die Angabe der Jugend Präsidium und / oder eine Indikation Stiftung Angabe Stelling Stellen Sie sicher, dass der IQ-Standard für ein Kind "einen fiktiven IQ Zahl ist nicht wissenschaftlich ONDERBOUWING". Die Entdeckung von Hopfen hat enorme Folgen für die Kinder und machen den Unterschied, ob ein Kind ist gefangen in einem Gerät mit einer Bewertung der Bedarfsanalyse Care Stiftung oder eine andere Art und Weise Pflege was ein Indiz Jugend Präsidium. Hr. K. Duyvendijk war ein Richter abgelehnt, die Zwischen-und dann der Fall, nur so lange zu verlassen, bis der Appell "unzulässig" erklärt werden könnte.

Hr. K. Duyvendijk war einer der Richter des Gerichts, dass die Einrede der Zutphen Hop unbegründet, und erklärt, er spielte ebenfalls eine Rolle bei der Verzögerung der Fertigstellung des Zwischenberichts Bestimmungen im Rechtsmittelverfahren gegen Angabe Care Stiftung Angabe, wo die speziell die Marke IQ, offenbar erfunden von einem Regisseur und hat enorme Auswirkungen für die Zukunft eines Kindes

339 Quelle jeugdzorgbrigade zitiere: "Es kann indicatieproces von einem cleveren Design (für die Unterscheidung der Schwere der Angaben und Beschränkung auf indicatiediagnostiek statt behandeldiagnostiek stattfinden schneller"

339 Quelle jeugdzorgbrigade zitiere: "Ein zentrales Empfehlung aus dem ersten Berichtsjahr war die Streichung von Tausenden von unnötigen (Wieder-) Angaben, die nur in bürokratischen Gründen stattfinden sollte. Das wäre viel unnötige Arbeit und erhebliche Kosten gebracht haben. Die Ministerien für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport Justiz und haben die Empfehlung des jeugdzorgbrigade uns abgeholt. Das Ergebnis ist, dass schätzungsweise 10.000 weniger Angaben erforderlich zu machen. "

339 Quelle jeugdzorgbrigade Zitat: "D. Beschränken Sie die Informationen auf das absolut Notwendige für ein Indiz. Alle Maßnahmen sollten gezielt für die indicatieproces. Denken Sie daran, dass innerhalb der Dienststelle für die Jugend indicatiediagnostiek und nicht behandeldiagnostiek. Dies bedeutet, dass nicht alle Details und Aspekte im Zusammenhang mit der Erteilung des Kunden berücksichtigt werden müssen, sondern nur das, was notwendig ist, um einen Anhaltspunkt zu kommen. "

339 Quelle jeugdzorgbrigade zitiere: 10. Versöhnung Gesetz über die Jugend, Bürgerliches Gesetzbuch, "AWBZ und WGBO (Gesetz geneesk. Behandelovereenkomst). Wenn die Jugend Büro zeigt eine AWBZ Institution, basiert auf der WGBO Zustimmung beider Eltern als (ab 12 Jahre) den minderjährigen . Unter Überwachung Schüler und / oder ihre Eltern möglicherweise nicht wollen, dass diese Vereinbarung, so dass die erforderliche Sorgfalt nicht oder nur durch den Rückgriff auf die Gerichte, können angegeben werden. Dies ist ungerade gezienhet Tatsache, dass das Jugendgericht bereits überwachten . Als Folge-, Jugend-Agentur mehr als einmal konfrontiert mit einer sehr schwierig oder überhaupt nicht machbar Aufgabe für Minderjährige, AWBZ spezifischen Bedarf. Dieses Problem wird durch das Gesetz über die Jugend, BW, unzureichende Pflege und WGBO Becken.

Die folgenden möglichen Lösungen sind möglich:

a. Anpassung der WGBO in dem Sinne, dass eine Ausnahme besteht für die instemmingvereiste im Falle einer Überwachungsanordnung (OTS) und eine Genehmigung Entführung in einem Pflege-Einstellung;

B. Anpassung des Gesetzes über die Jugend in dem Sinne, dass im Falle einer Entführung in einem AWBZ instemmingsvereiste die Institution des WGBO erhält die Genehmigung der kinderrechter;

C. Befreiung von der Muttergesellschaft aus der Haft im Fall keine Einigung gewährt wird.
  

16. Was bedeutet der jeugdzorgbrigade, und gibt es in der jeugdzorgbrigade?

Links! Quelle: Antrag Einwand zitiere: "Dies gilt umso mehr, weil kinderrechters in den Niederlanden die Arbeit mit den Jugendlichen wurden Ratschläge erhalten, wie die Jugend müssen Petitionen einreichen, so dass die kinderrechter so bald wie möglich auf Petitionen aus der Jugend entscheiden kann."

www.burojeugdzorg.nl/339.htm Quelle JEUGDZORGBRIGADE!

Quote: 17. Machen Sie einen Termin mit ländlichen kinderrechters Petitionen, so dass keine "materiellen" Informationen zu enthalten haben (dies bezieht sich auf Anlagen), aber nur Geschäfts-und rechtliche Hinweise. Derzeit sind einer Umfrage im Rahmen der besser geschützt, in dem die Informationen gesammelt kinderrechters für die meisten relevant für Entscheidungen zu treffen. Die Ergebnisse werden veröffentlicht Ende Juni das Projekt in Versöhnungsprozess in der Kette, der will auch zur Verbesserung des Informationsaustauschs.

Die Mitgliedschaft jeugdzorgbrigade

Die jeugdzorgbrigade ist wie folgt: Frank de Grave ist Vorsitzender, Dick van Hemmen und Thijs Malmberg sind Mitglieder der Brigade. Die Unterstützung liegt in den Händen von Capgemini. Für die erste Meldung von Bosteels Esther verantwortlich war. Marian Louppen trägt die Verantwortung für die zweite und letzte für diesen Bericht. Die Überwachung von Capgemini liegt mit Prof. Dr. Caren A. von Egten.

Die Familie van der Vee sind Einwohner der Stadt Nunspeet

Dick van Hemmen ist Bürgermeister der Stadt Nunspeet mit der folgenden zusätzlichen Funktionen aus dieser Zeit:

Bürgermeister Ir. D.H.A. von Hemmen
-- Mitglied archiefcommissie Streekarchivariaat nein *
-- PLV. Stellvertretender General Board Recreatiegemeenschap Veluwe nein *
-- PLV. Agent Treffen der Aktionäre zu NUON ENW nein *
-- PLV. Agent Treffen der Aktionäre keine Vitens NV *
-- Patron Oranjevereniging Nunspeet nein *
-- Patron Harmony Nunspeet nein *
-- Mitglied der Lenkung Zukunft kein Wasser Gelderland
-- Mitglied der Labour-College of VNG keine
-- CDA-Mitglied keine royementscommissie
-- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ROC-Flevoland Aufwendungen / vacatie
-- Vorsitzender des Aufsichtsrats der NAI (Niederländische Institut Ambulanz) Aufwendungen / vacatie
-- Präsident Plattform Jugend Health Care Aufwendungen / vacatie
-- Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung TriAde Aufwendungen / vacatie
-- The Cube-Stiftung Vorsitzender, Zentrum für Kunst und Kultur Aufwendungen / vacatie
-- Mitglied des Board of Trustees der Parc Spelderholt Aufwendungen / vacatie
-- Präsident Spectrum Zentrum für soziale Entwicklung Gelderland Aufwendungen / vacatie
-- Mitglied Jeugdzorgbrigade Aufwendungen / vacatie

Quelle: www.groephop.nl / nunspeet.htm

Während der Provinz Wahlen waren überall verkiezingsposters der Fraktion der verkiezingsborden Hop entfernt und overplakt.

Quelle: www.groephop.nl/nunspeet1.htm


17. Es ist Hop in eine direkte Beziehung zwischen der Deaktivierung des HipHop und die Unterdrückung der Beschwerdepunkte und Appelle von Eltern gegen die Jugend Entscheidungen und die Arbeit der jeugdzorgbrigade und nicht die Bereitstellung von ein faires Verfahren zu Hop

Es wurde von der Beschwerdeführerin in dem Vorstehenden hat es eine direkte Verbindung zwischen der Arbeit der jeugdzorgbrigade auf die Position der Eltern von Kindern je zu untergraben und Hetze gegen Hop on Hop als schwierig und gewaltigen Gegner vor Gericht und Politik aus und Tod in der Stille

Die Arbeit der Jugend in den Niederlanden basiert auf einer STASI Operation in Konflikt mit den NEUNTEN GEBOD Eltern können keine Einwände gegen Entscheidungen der Jugend in den Niederlanden und wenn die Eltern nicht einverstanden mit den Beschlüssen sie sind Jugendliche aus dem Sorgerecht für ihre Kinder absolviert

Es gibt auch Hop mit Fakten untermauert, was der Grund war, dass keine Hop faires Verfahren zu bieten. Hop mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu beseitigen.

Wenn irgendetwas Hop etabliert, als er ermordet wurde auf Drängen der rechtersleger der großen finanziellen Interessen der Jugend in sicheren und Einwände und Beschwerden gegen Entscheidungen der Eltern der Jugendlichen, unter Bezugnahme auf Tatsachen vor, die Kosten zu verhindern

Die rechtersleger und die Jugend haben das Klima für die Kosten-Hop off


18. FAZIT. Der Staat der Niederlande nicht die Anforderung erfüllen, ein Bürger ein faires Verfahren zu bieten. Unter Bezugnahme auf die Gründe 1 bis 17, was hier als Begründung wiederholt und eingefügt werden

Der Staat der Niederlande nicht die Anforderung erfüllen, ein Bürger ein faires Verfahren zu bieten. Der Beschwerdeführer einen Verstoß gegen Artikel 6 EMRK und Artikel 14 BUPO eine Reihe von Verfahrensgarantien, dass jeder sollte genießen "bei der Bestimmung seiner bürgerlichen Rechte und Pflichten" oder "bei der Bestimmung der Vorteile einer Strafverfolgung gegen ihn" hat zu Unrecht NICHT .

Der Beschwerdeführer hat nicht erhalten folgende Garantien:

Das Recht auf einen unabhängigen und unparteiischen Gericht. Die Unparteilichkeit des Gerichts muss über jeden Zweifel, denn er hat zu beurteilen, über die andere.
Das Recht auf einen fairen und öffentlichen Verhandlung seines Falles. Gerechte Behandlung bedeutet, dass unter den Gegner Verfahren Weise. Dies setzt voraus, dass die Beteiligten bewusst sind, von der alle Argumente und Beweismittel, die an das Gericht und dass sie diskutieren können, bevor das Gericht.
Die Anforderung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist besonders streng bewertet: "Die Justiz muss nicht nur getan werden, sie muss auch gesehen werden zu tun". Erstens, das Justizsystem und die Gerichte sind so strukturiert, dass in Bezug auf die Kläger keine Zweifel über die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts entstehen können (Ziel oder strukturellen Unparteilichkeit). Dann kann das Gericht nicht persönlich befangen (subjektive oder persönliche Unparteilichkeit) oder setzen sie unter Druck.
Der Staat der Niederlande im Hinblick auf die oben genannten, zusammen mit Fakten und BEISPIELE nicht die Anforderung erfüllen, in diesem Fall ein Bürger Kläger J. Hop Ermelo Die Niederlande ein faires Verfahren zu bieten.

 

Artikel 14,1: "Jeder hat Anspruch auf eine faire und öffentliche Anhörung bij einer zuständigen unabhängigen und unparteiischen Gericht, die durch Gesetz.

 

 

 

Der Beschwerdeführer fordert, dass jeder Beschwerde auf der Grundlage von Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte TEIL III
Beschwerde in Übereinstimmung mit Beschwerdeverfahren Fact Sheet Nr.7
Page 26. Im Rahmen des Verfahrens 1503 hat die Kommission das Mandat zu prüfen, ein konsistentes Muster der Brutto-und zuverlässig, bescheinigt Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten ocurring in jedem Land der Welt. Jede Einzelperson oder Gruppe Anspruch auf die Opfer solcher Menschenrechts Verletzungen können ein com, Klage, soweit dies einer anderen Person oder Gruppe mit direkten und zuverlässige Kenntnis solcher Verletzungen

Beschwerde in Übereinstimmung mit Human Right bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1
Unabhängigen und unparteiischen Gericht, die durch Gesetz.
Artikel 14,3: (a) bis bis informiert werden prompt und ausführlich in einer ihm verständlichen Sprache über die Art und den Grund der Anklage gegen ihn
Artikel 14,3: (b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung

Artikel 14,4: (e) zu prüfen, oder haben geprüft, die Zeugen, gegen ihn zu erhalten und die Teilnahme und examinatation von Zeugen, in seinem Namen unter den gleichen Bedingungen wie Zeugen gegen ihn

Artikel 17: 1. Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, Familie, Heimat Schriftverkehr oder rechtswidrigen Angriffen auf seine Ehre und Ansehen. 2. Jeder hat das Recht auf den Schutz des Gesetzes gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen

Artikel 19: 1. Jeder hat das Recht, Meinungen ohne Einmischung

gegen die Niederlande zu erklären begründet.


Mit freundlichen Grüßen,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Niederlande

 

 

 

Produktionen:

   10. September 2008 Beschwerde J. Hop Die Niederlande bei den Vereinten Nationen. Beschwerde stützt sich auf Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte TEIL III Artikel 14,1, 14,3, 14,4, 17 und 19 und Seite 26 Beschwerdeverfahren Fact Sheet Nr. 7 (Rev. 1)
712 Beschwerde in Übereinstimmung mit Beschwerdeverfahren Fact Sheet-Nr. 7

Beschwerde in Übereinstimmung mit Human Right bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1

Artikel 14,1: "Jeder hat Anspruch auf eine faire und öffentliche Anhörung bij einen kompetenten, unabhängigen und unparteiischen Gericht, die durch Gesetz.

Artikel 14,3: (a) Es wird unverzüglich und detailliert in einer ihm verständlichen Sprache über die Art und den Grund der Anklage gegen ihn

Artikel 14,3: (b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung

Artikel 14,4: (e) zu prüfen, oder haben geprüft, die Zeugen, gegen ihn zu erhalten und die Teilnahme und examinatation von Zeugen, in seinem Namen unter den gleichen Bedingungen wie Zeugen gegen ihn

Artikel 17: 1. Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, Familie, Heimat Schriftverkehr oder rechtswidrigen Angriffen auf seine Ehre und Ansehen. 2. Jeder hat das Recht auf den Schutz des Gesetzes gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen

Artikel 19: 1. Jeder hat das Recht, Meinungen ohne Einmischung
 
701 Produktions-1. Call Zutphen District Court für die Anhörung ohne Gerichtsverfahren Hop-Datei für einen Verstoß gegen Artikel 6 EMRK und 14 BUPO
702 Produktions-2. Letter J. Hop 15 Oktober 2007 mit einer Anfrage an uns Namen der Richter innerhalb von 1 Woche nach dem Datum
703 Produktions-3. Herr Kanzler Letter 18. Oktober 2007 mit dem Namen der drei Richtern: (25) Hr. RA Eskes, (42) Herr D. D. Vergunst (43) Herr Frau. IGMTh Weijers-van-der-Marck Zutphen District Court, dass der Fall gegen Hop am 5. November 2007 um 09:30 Stunden Deal
704 Produktions-4. Einwand Hop drei Richtern: (25) Hr. RA Eskes, (42) Herr D. D. Vergunst (43) Herr Frau. IGMTh Weijers-van-der-Marck
705 Produktions-5. Schreiben Zutphen Bezirksgericht Hop auf der mitgeteilt wird, dass sein Antrag auf Entzug sollte weiter motivieren
706 Produktions-6. NO COPY-Prozess-verbale Fallnummer 89285 KGRK 07-665 Zutphen Bezirksgericht Anhörung Einwand Hop verfügbar:
707 Produktions-7. Pleitnotities Hop mit ausführlicher Begründung Einspruch drei Richtern: (25) Hr. RA Eskes, (42) Herr D. D. Vergunst (43) Herr Frau. IGMTh Weijers-van-der-Marck Zutphen District Court, dass der Fall gegen Hop am 5. November 2007 um 09:30 Stunden Deal
708 Produktions-8. Einwand Hop 3 Zutphen Gericht Richter für unbegründet erklärte am 5. November 2007 Zaaknr. 89285 KGRK 07-665 89285
709 Geschichte! Verfahren gegen Rb Zutphen Hop Anhörung ohne Gerichtsverfahren Hop-Datei für einen Verstoß gegen Artikel 6 EMRK und 14 BUPO
  Omroep Gelderland 180608 Alles, was aus dem Kabinett, informative TV-Sendung über den Einspruch des childjudge
710 Geschichte! Beschwerde 1. September J. Hop Ermelo (Niederlande) gegen unbegründete Einwände Zutphen District Court bei den Vereinten Nationen
711 Diese Beschwerde wurde bereits im Büro am 5. September 2008 in englischer Sprache und kehrte mit einem Brief "Nach sorgfältiger Prüfung der Inhalte Ihrer Petion (communicatyion / Beschwerde) haben wir aufrichtig bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass die Inited Nationen Amt des Hohen Kommissar für Menschenrechte ist nicht in der Lage, Ihnen in dieser Angelegenheit Sie werfen, aus den genannten Gründen auf der Rückseite dieses Schreibens: "Die Menschenrechts-Ausschusses ist im Allgemeinen nicht in einer Position, um die Bewertung der Tatsachen und Beweismittel bij den nationalen Gerichten und Behörden, noch kann es die Auslegung des innerstaatlichen Rechtsvorschriften "zusammen mit Human Right bürgerliche und politische Rechte: Die Menschenrechts-Ausschuss Fact Sheet Nr. 15 (Rev) 1-und Beschwerdeverfahren Fact Sheet-Nr. 7

 

Handleiding procedureel weerwerk tegen verzonnen verhalen van jeugdzorg, RvdK, rechters, OM en gemeente:
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 De succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en toepast!
007 U gaat systematisch werken en probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens een gesprek
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beëindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
679 Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd de lijst Tielse Risicofactoren
643 Verzoek aan "jeugdzorg" beëindiging uithuisplaatsing (Vervolg met 663)
663 Verzoekschrift KIR beëindiging UHP binnen 14 dagen na beslissing op 643
103 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP "jeugdzorg"
696 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP en OTS "jeugdzorg"
645 Verzoekschrift opheffing OTS wegens gewijzigde omstandigheden
In Memoriam Gerrie van der V. 095 710
226 Verzoek aan "jeugdzorg" wijziging omgangsregeling (Vervolg met 245)
245 Verzoekschrift KIR wijziging omgangsregeling binnen 14 dagen na beslissing op 226
647 Bezwaarschrift tegen vooraankondiging schriftelijke aanwijzing (SA)
657 Verzoekschrift KIR binnen 14 dagen tegen beslissing schriftelijke aanwijzing (SA)
658 Checklist ouder bij procederen tegen de kinderrechter, jeugdzorg en RvdK
128 Modelklacht tegen "indicatiebesluit" jeugdzorg bij kinderbeschermingsmaatregel
659 Modelklacht tegen plan van aanpak gezinsvoogd
366 Modelklacht tegen hulpverleningsplan zorgverlener
640 Modelklacht tegen niet vermelden beroepsmogelijkheden onder besluit "jeugdzorg"
642 Modelklacht vaststelling omgangsregeling per email en niet met een besluit
639 Modelklacht tegen raadsrapport RvdK
641 Verzoek om kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
499 Klacht tegen weigering kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2014?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop Email: groephop@gmail.com

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.