Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 

 

 

Complaint J. Denuncia J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights Hop Ermelo (Holanda) contra el Estado de los Países Bajos (Tribunal de Distrito de Zutphen) contra tres jueces rechazó la solicitud de objeción a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos

Commission/Sub-Commission Team (1503 Procedure) Support Service Branch Comisión / Subcomisión Team (1503 Procedimiento) Subdivisión de Servicios de Apoyo
Office of the High Commissioner for Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais des Nations Palais des Nations Palais des Nations Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland CH-1211 Geneva 10, Switzerland CH-1211 Ginebra 10, Suiza CH-1211 Ginebra 10, Suiza

Ermelo, September 10, 2008. Ermelo, 10 de septiembre de 2008.

Dear Sir / Madam, Estimado Señor / Señora,

Subject: COMPLAINT International Convenant on Civil and political Rights PART III Asunto: QUEJA Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PARTE III

COMPLAINT in accordance with complaint procedures Fact Sheet no. 7 DENUNCIA de conformidad con los procedimientos de denuncia, Hoja Informativa N º 7

Page 26. Página 26. Under the 1503 procedure, the Commission has the mandate to examine a consistent pattern of gross and reliable attested violations of human rights and fundamental freedoms ocurring in any country of the world. En el marco del procedimiento 1503, la Comisión tiene el mandato de examinar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fiable acreditada violaciónes de derechos humanos y las libertades fundamentales ocurre en cualquier país del mundo. Any individual or group claiming to be the victim of such human right violations may submit a com,plaint, as may any other person or group with with direct and reliable knowledge of such violations. Cualquier individuo o grupo que alegue ser víctima de tales violaciónes de derechos humanos podrá presentar una com, plainte, según cualquier otra persona o grupo con el directo y con un conocimiento fidedigno de tales violaciónes.

COMPLAINT in accordance with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 DENUNCIA de conformidad con el Derecho Humano Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1

Article 14.1: Everyone shall be entitled to a fair and public hearing bij a competent, INDEPENDENT and impartial tribunal established by law. Artículo 14,1: Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.

Article 14.3: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him Artículo 14.3 (a) A ser informado sin demora y en forma detallada en un idioma que comprenda de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él

Article 14.3: (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence Artículo 14.3 (b) a disponer del tiempo y las facilidades para la preparación de su defensa

Article 14.4: (e) To examine, or have examined, the witnesses, against him and to obtain the attendence and examinatation of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him Artículo 14.4 (e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos, de cargo ya obtener la comparecencia y examinatation de los testigos en su nombre en las mismas condiciones que los testigos de cargo

Article 17: 1. Artículo 17: 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Nadie será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques

Article 19: 1. Artículo 19: 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference Toda persona tiene derecho a sostener opiniones sin interferencia

THIS IS NO COMPLAINT to review the evaluation of facts and evidence by the national courts and authorities, NO review of the interpretation of domestic legislation Esto no es una reclamación para revisar la evaluación de los hechos y las pruebas por los tribunales nacionales y las autoridades, NO examen de la interpretación de la legislación interna

Previous. Anterior.

This complaint was already received at your Office on 26 augustus 2008 in Dutch language and returned with a letter "With the compliments of the Office of the High Commisioner for Human Rights PLEASE WRITE IN ENGLISH. So today the complaint is posted again to you in ENGLISH Esta denuncia ya había recibido en su oficina el 26 de agosto de 2008 en idioma holandés y regresó con una carta de "Con los elogios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos POR FAVOR ESCRIBIR EN INGLÉS. Por lo tanto, hoy la denuncia se publica de nuevo a usted en INGLÉS

This complaint dated September 1, 2008 was already received at your Office on 5 september 2008 in ENGLISH language and returned with a letter "After careful consideration of the contents of your petion (communicatyion/complaint) we sincerely regret having to inform you that the Inited Nations Office of the Hight Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter: "The Human Rights Committee is not generally in a positions to review the evaluation of facts and evidence bij the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation" along with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 and Complaint procedures Fact Sheet no. 7 Esta denuncia de fecha 1 de septiembre de 2008 ya había recibido en su oficina el 5 de septiembre de 2008 en lengua inglesa y regresó con una carta "Después de un cuidadoso examen del contenido de su Petion (communicatyion / denuncia) que sinceramente lamentamos tener que comunicarle que el Inited La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no está en condiciones de ayudarle en la cuestión que usted plantea, por las razones indicadas en la parte posterior de la presente carta: "El Comité de Derechos Humanos no es en general en condiciones de examinar la evaluación de los hechos y las pruebas en los tribunales nacionales y las autoridades, ni puede revisar la interpretación de la legislación interna "a lo largo de los Derechos Humanos con Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1 de procedimientos de denuncia y la Hoja Informativa N º 7

FOR THE THIRD TIME I SEND YOU THIS COMPLAINT again and implemented your advise in two factsheets you send me: Por tercera vez me enviarle esta reclamación una vez más y asesorar a su aplicado en dos hojas de datos que envíe a mí:

Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 Derechos Humanos Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1

and y

Complaint procedures Fact Sheet no. 7 Procedimientos de denuncia Hoja Informativa N º 7

I propose to the United Nations that in the future when you return a complaint to a person with the request to write in English you also include these two fact sheets immediately. Propongo que las Naciones Unidas que en el futuro cuando regrese de una denuncia a una persona con la petición de escribir en Inglés que también incluyen estos dos hojas de datos inmediatamente.

1. 1. Klager. El autor de la queja. Hierbij dient ondergetekende, J. Hay que suscribe, J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, The Netherlands een klacht in tegen de Staat der Nederlanden (The Netherlands) omdat de Staat der Nederlanden niet voldoen aan de verplichting een burger een eerlijk proces aan te bieden. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Holanda una queja contra el Estado de los Países Bajos (Holanda), porque el Estado de los Países Bajos no cumplen con el requisito de un ciudadano un juicio justo para ofrecer.

2. 2. Ontvankelijkheid. Admisibilidad. Klager J. El autor J. Hop is PERSOONLIJK het slachtoffer geworden van schending van een mensenrecht als voorwaarde voor een procedure bij het VN comité voor burgerlijke en politieke rechten. PERSONAL Hop es víctima de una violación de los derechos humanos como condición para proceder al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.

3. 3. De klacht wordt ingediend met als grondslag voor de klacht: Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO sommen een aantal procedurele waarborgen op die eenieder moet genieten “bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen” of “bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging”. La denuncia se presenta con la base de la denuncia: el artículo 6 del CEDH y del artículo 14 BUPO enumerar una serie de garantías procesales que toda persona debe gozar "en la determinación de sus derechos y obligaciones civiles" o "en la determinación de los méritos de un es criminal ".

Deze waarborgen zijn: Estas garantías son las siguientes:

  1. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. De onpartijdigheid van de rechter moet boven elke twijfel verheven zijn, omdat hij over anderen dient te oordelen. El derecho a un tribunal independiente e imparcial. La imparcialidad de la corte debe demostrar más allá de toda duda, porque él tiene que juzgar sobre otras personas.
  2. Het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak. Een eerlijke behandeling houdt ondermeer in dat de procedure op tegensprekelijke wijze verloopt.  Dit vereist dat de partijen kennis krijgen van alle argumenten en bewijsstukken die aan de rechtbank worden voorgelegd en dat zij hierover kunnen debatteren voor de rechtbank. El derecho a una audiencia justa y pública de su caso. Un trato justo significa que entre el adversario manera de proceder. Para ello es necesario que las partes son conscientes de todos los argumentos y pruebas presentadas al tribunal y que se puede hablar de ello para el tribunal.
  3. Het recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. El derecho a la audiencia en un plazo razonable.

Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt bijzonder streng beoordeeld: “Justice must not only be done, it must also be seen to be done”.  Vooreerst moeten de rechterlijke organisatie en de rechtspleging zo zijn gestructureerd dat er in hoofde van de rechtzoekenden geen twijfel omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke instantie kan rijzen (objectieve of structurele onpartijdigheid).  Vervolgens mag de rechter niet persoonlijk vooringenomen zijn (subjectieve of persoonlijke onpartijdigheid) of zich onder druk laten zetten. El requisito de independencia e imparcialidad es particularmente estricta valorados: "La justicia no sólo debe ser hecho, debe también ser visto por hacer." En primer lugar, el sistema judicial y los tribunales están estructurados de manera que respecto de los litigantes, sin duda, acerca de la independencia e imparcialidad del tribunal puedan surgir (objetivo o estructural imparcialidad). A continuación, el juez no puede personalmente parcial (subjetivo o personal imparcialidad) o ponerlas bajo presión.

4.1 De klacht betreft een afgewezen verzoek wraking drie rechters Mr. 4,1 La denuncia se refiere a una solicitud desestimada por tres magistrados Sr objeción de conciencia. RA Eskes, Mr. RA Eskes, Sr. D. D. Vergunst en Mevrouw Mr. El señor y la señora Vergunst. IGMTh Weijers-van der Marck van de Rechtbank Zutphen, The Netherlands. IGMTh Weijers-Marck van der de la Corte Zutphen, Holanda.

4.2 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,2 No hay derecho objetivamente hablando, por los tres jueces cuya recusación se solicitó. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Tienen a su juicio se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling. Hay interés. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Los tres jueces cuya recusación se solicitó a los tres están interesados en el caso de que estos tres jueces contra el demandante J. Hop hebben behandeld. El lúpulo es tratada. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

en/of y / o

4.3 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,3 No hay derecho objetivamente hablando, por los tres jueces cuya recusación se solicitó. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Tienen a su juicio se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling. Hay interés. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Los tres jueces cuya recusación se solicitó a los tres están interesados en el caso de que estos tres jueces contra el demandante J. Hop hebben behandeld en hebben alle drie geweigerd een schriftelijke aanklacht tegen J. El lúpulo se tratan y los tres han negado por escrito de acusación contra J. Hop op papier te zetten. Hop sobre el papel. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

en/of y / o

4.4 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters van wie wraking werd verzocht. 4,4 No hay derecho objetivamente hablando, por los tres jueces cuya recusación se solicitó. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Tienen a su juicio se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling. Hay interés. De drie rechters van wie wraking werd verzocht zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Los tres jueces cuya recusación se solicitó a los tres están interesados en el caso de que estos tres jueces contra el demandante J. Hop hebben behandeld en hebben alle drie geweigerd J. El lúpulo se tratan y los tres se han negado J. Hop afschrift van het onderhavige procesdossier te geven. Hop procesdossier copia de esta información. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

en/of y / o

4.5 Er is niet objectief recht gesproken, door rechter Mr. 4,5 No hay derecho objetivamente hablando, señor Juez. D. D. Vergunst van wie wraking werd verzocht. Vergunst cuya recusación se solicitó. Hij heeft zich in zijn oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Él tiene en su sentencia se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling bij het uitoefenen van nevenfuncties door rechter Mr. Hay interés en el ejercicio de secundaria por el Sr Juez. D. D. Vergunst De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas Vergunst DIRECTAMENTE INTERESADOS Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

en/of y / o

4.6 Er is niet objectief recht gesproken, door rechter Mr. 4,6 No hay derecho objetivamente hablando, señor Juez. D. D. Vergunst van wie wraking werd verzocht. Vergunst cuya recusación se solicitó. Hij heeft zich in zijn oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Él tiene en su sentencia se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling bij het uitoefenen van politieke rechten. Hay interés en el ejercicio de los derechos políticos. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

en/of y / o

4.7 De zaak Rechtbank Zutphen tegen J. 4,7 Zutphen El caso contra el Tribunal de Distrito de J. Hop Ermelo had niet behandeld mogen worden door de Rechtbank Zutphen maar door een andere Rechtbank in Nederland Hop Ermelo no había ser tratadas por el Tribunal Zutphen, pero por otro tribunal en los Países Bajos

5.1 Er is niet objectief recht gesproken, door de drie rechters die op het verzoek wraking hebben beslist. 5,1 No hay derecho objetivamente hablando, de los tres magistrados que han objeción a la solicitud decide. Zij hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Tienen a su juicio se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling. Hay interés. De drie rechters die op het verzoek wraking hebben beslist zijn alle drie belanghebbende in de zaak die deze drie rechters tegen klager J. Los tres magistrados que han objeción a la solicitud decidir los tres están interesados en el caso de que estos tres jueces contra el demandante J. Hop hebben behandeld. El lúpulo es tratada. De onderhavige zaak betreft immers een procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Este caso se refiere a un procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop en klager is van mening dat een zaak waarin een rechtbank de aanklager en dus ook een rechtstreeks belanghebbende is niet over die procedure mag beslissen. Hop y el autor considera que el caso de que un tribunal ordenó al fiscal y, por tanto, no es un directo Parte debería decidir sobre ese procedimiento.

en/of y / o

5.2 Er is niet objectief recht gesproken door de drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) , die ook op het verzoek wraking hebben beslist. 5,2 No hay derecho objetivo que habla de los tres magistrados y / o el Presidente de la Corte Zutphen (televisión Gelderland), que también se opone a la solicitud han decidido. De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen hebben zich in hun oordeel laten leiden door de verkeerde belangen. Los tres magistrados y / o el Presidente de la Corte Zutphen se han producido, en su opinión, se guiará por los intereses equivocado. Er is sprake van belangenverstrengeling. Hay interés. De President van de Rechtbank Zutphen heeft in een TV uitzending van Omroep Gelderland verklaart dat hij wetgeving wil laten aanpassen om wraking van een rechter door klager Hop en/of andere deskundige en daardoor voor de rechterlijke ambtenaren van de Rechtbank Zutphen lastige tegenstanders onmogelijk te maken. El Presidente de la Corte Zutphen en una emisión de televisión de Gelderland Radiodifusión legislación declara que quiere adaptarse a un tribunal desafío por el autor Hop y / o otros expertos y, por ende, a los agentes judiciales del Tribunal de Comercio Zutphen difícil opositores imposible.

en/of y / o

5.3 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist frustreren een in de WET vastgelegd recht omdat hen dit niet uitkomt. 5,3 Los tres magistrados y / o el Presidente de la Corte Zutphen (televisión Gelderland ) objeción a la solicitud que han decidido frustrar un derecho consagrado en la Ley, ya que no les llegan.

en/of y / o

5.4 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist zijn van mening dat een deskundige en daardoor lastige tegenstander geen mogelijkheden gegeven mag worden toepassing te geven aan een bij wet geregelde voorziening in het recht; nl een verzoek tot wraking. 5.4 Los tres magistrados y / o el Presidente de la Corte Zutphen (Gelderland televisión) que tienen objeciones a la solicitud se decide de la opinión de que un experto y, por tanto, difícil oponente no las oportunidades pueden ser aplicables a un suministro regular por ley en la ley; es una petición de objeción de conciencia.

en/of y / o

5.5.0 De drie rechters en/of de President van de Rechtbank Zutphen (Uitzending Omroep Gelderland) die op het verzoek wraking hebben beslist laten de collegiale verhoudingen met de drie rechters waartegen een verzoek wraking was ingediend prevaleren boven een in de WET vastgelegd recht om een rechters te wraken terwijl: 5.5.0 Los tres magistrados y / o el Presidente de la Corte Zutphen (Gelderland televisión) que tienen objeciones a la solicitud para decidir el colegiado las relaciones con los tres magistrados a los que una solicitud fue presentada objeción prevalecer sobre un derecho consagrado en la Ley de Los jueces de impugnar un tiempo:

5.5.1 - onomstotelijk vast staat dat de drie gewraakte rechters ZELF BELANGHEBBENDEN waren in de procedure tegen klager J. 5.5.1 - está fuera de toda duda que los tres jueces ESTÁ INTERESADO, fueron impugnadas en el proceso contra el autor J. Hop. Hop.

5.5.2 - onomstotelijk vast staat dat de aanklacht tegen J. 5.5.2 - está fuera de toda duda que la acusación contra J. Hop in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Hop en el procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop voor de hoorzitting NIET op schrift was gezet zodat klager J. NO Hop para la audiencia se puso por escrito a fin de que el demandante J. Hop geen tijd en faciliteiten heeft gehad om zijn verdediging goed voor te bereiden en/of zelf stukken in te dienen Hop no del tiempo y los medios ha sido bueno para su defensa a preparar y / o los documentos que en sí mismo para servir

5.5.3 - onomstotelijk vast staat dat in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. 5.5.3 - es prueba convincente de que el procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop klager J. Hop autor J. Hop geen afschrift heeft gekregen van een COMPLEET procesdossier welk dossier alleen de drie rechters hadden die op de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Lúpulo no ha recibido copia de un archivo sólo COMPLETO procesdossier lo que los tres jueces que tenía el procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop gingen beslissen in welke zaak deze drie rechters zelf belanghebbenden waren. Hop fue decidir la importancia de que estos tres jueces fueron los propios interesados.

6. 6. Onomstotelijk vast staat dat de drie rechters zelf rechtstreeks belanghebbenden waren in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. Onomstotelijk considera que los tres jueces estaban directamente interesados en el procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop en op de zaak wilden gaan beslissen zonder schriftelijke aanklacht tegen klager J. Hop y quería decidir sobre el asunto sin la autorización por escrito de acusación contra el demandante J. Hop op papier en zonder compleet procesdossier voor J. Hop en papel y sin procesdossier para completar J. Hop voor de hoorzitting is het absoluut noodzakelijk in de onderhavige wraking ZEER STRIKT TE ZIJN en terwille van EIGEN BELANG en COLLEGIALE BELANGEN geen loopje te nemen met de WET. Hop a la vista, es absolutamente necesario en el presente objeción muy estrictamente a su propio interés y en aras de la COLEGIATA intereses y no a pie a tomar la ley. De Staat der Nederlanden niet voldoet aan de verplichting een burger een eerlijk proces aan te bieden El Estado de los Países Bajos no cumple con el requisito de un ciudadano un juicio justo para ofrecer

7.0 Er is sprake van "SMERIGE STREKEN" van de Rechtbank Zutphen tegen klager J. Hay 7,0 "SMERIGE ÁREA" del Tribunal de Distrito de Zutphen contra la demandante J. Hop waarbij de Rechtbank in strijd met geschreven recht handelt zoals wetten, verordeningen, algemene maatregelen van bestuur en dergelijke. Hop en el que el tribunal está actuando contrario a la ley como está escrita disposiciones legales, reglamentarias, las medidas generales de gobierno y cosas por el estilo. Hierin zijn regels te vinden wat wel of niet mag. Se incluyen normas para encontrar lo que puede o no. Het zijn dus dwingende gedragsregels die moeten worden nagekomen. Por lo tanto, es imperativo conducta que deben respetarse. Deze dienen niet alleen aan te geven hoe men zich moet gedragen, wat men te doen en te laten heeft, maar ook is het zo dat niet-naleving, aan overtreding ervan, bepaalde onaangename of schadelijke gevolgen zijn verbonden. Estos no sólo sirven para indicar cómo deben comportarse, qué hacer y dejar, pero también es cierto que la falta de cumplimiento, en violación de ciertas desagradables o perjudiciales consecuencias. Deze gedragsregels noemt men rechtsnormen, normen die zijn vastgelegd in het recht. Esta conducta se conoce como las normas jurídicas establecidas en la ley.

Kennelijk lukte het de Rechtbank Zutphen (na de Vedivo hetze tegen Hop ( 137 ) met als grondslag websites die niet van Hop waren) alleen van de INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER J. Al parecer logró Tribunal de Distrito de Zutphen (después de la campaña de desprestigio contra Vedivo Hop (137) con una base de sitios web que no se Hop) sólo de la INTEGERE, experto y, por ende, se opuso LASTIGE J. Hop Ermelo te winnen met behulp van "smerige streken" waarbij al het geschreven recht en gedragsregels voor een "onpartijdige rechter" aan de kant werden gezet om Hop vervolgens in een oneerlijk rechtsproces zonder geschreven aanklacht op papier en zonder afschrift procesdossier aan te pakken om op die manier een INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER op de hoorzittingen van de Rechtbank Zutphen kwijt te raken door rechters op die zaak te laten beslissen die steeds met Hop op de hoorzittingen kinderbeschermingsmaatregelen te maken hadden. Hop Ermelo para ganar usando "sucios" donde todas las leyes escritas y llevar a cabo un "juez imparcial" al lado se pusieron a hop en una injusta acusación rechtsproces sin el consentimiento escrito en papel y sin copia procesdossier la intención de abordar en Por lo tanto, una INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a las audiencias de la Corte Zutphen se perderán por los jueces en este caso para decidir que siempre Hop audiencias sobre el niño habría tenido.

7.1 In de onderhavige klachtzaak zijn de drie gewraakte rechters RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de procedure Rechtbank Zutphen tegen J. 7,1 En el presente klachtzaak son los tres jueces impugnada directamente interesados en el procedimiento de Tribunal de Distrito de Zutphen en contra de J. Hop (klager) in welke zaak ze zelf ook rechter zijn en ook in die zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Lúpulo (demandante) en el que caso de que ellos mismos son también los tribunales y también en ese caso Zutphen Tribunal de Distrito contra J. Hop hebben beslist zonder aanklacht op schrift voor J. Lúpulo han decidido sin cargos por escrito a J. Hop en zonder procesdossier voor J. Hop y sin procesdossier de J. Hop Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO. Hop artículo 6 del CEDH y del artículo 14 BUPO. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia.

7.2 Om duidelijk te maken aan het Verenigde Naties comité voor burgerlijke en politieke rechten dat er sprake is van "smerige streken" van de Rechtbank Zutphen worden voorbeelden gegeven van dwingende gedragsregels In Nederland en hoe een rechter zich zou moeten gedragen. 7,2 Con el fin de dejar claro a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos que no había "sucios" de la Corte Zutphen son ejemplos extremos de conducta en los Países Bajos y cómo un juez debe comportarse.

Voorbeeld 1. Ejemplo 1. Bron: Rechtspraak in Nederland. Fuente: Poder Judicial en los Países Bajos. Uitgave: Raad voor de Rechtspraak, Den Haag oktober 2002. Asunto: Consejo de la Judicatura, La Haya, en octubre de 2002.

1.1 Citaat pagina 3. 1,1 Calcula la página 3. Inleiding. Introducción. Jarenlang gingen rechters gebukt onder een stoffig imago. Durante años, los jueces están sufriendo de una polvorienta imagen. Rechters waren oudere heren die, gehuld in zwarte jurken, de hele dag saaie wetboeken lazen. Los jueces son señores mayores que, vestidos de negro vestidos, todo el día aburrido leer los códigos. Wat zich buiten de rechtbank afspeelde, daar hadden rechters geen weet van. Lo que está ocurriendo fuera de la corte, porque los jueces no eran conscientes de. Dat beeld klopt al lang niet meer. Esa imagen es cierto ya no. Zo bestaat het RECHTERSLEGER tegenwoordig voor een aanzienlijk deel uit vrouwen. Si hay RECHTERSLEGER hoy una proporción importante son mujeres. Daarnaast staat de moderne rechter midden in de samenleving. Además, el tribunal en la sociedad moderna. De rechter moet niet alleen de wet kennen maar ook goed weten wat er leeft onder de burgers. El tribunal no sólo debe conocer la ley, sino también saber qué es, los ciudadanos. Zo ontstaat draagvlak voor zijn uitspraken. Se da apoyo a sus declaraciones.

1.2 Citaat pagina 4 regel 1,2,3 en 4. 1,2 Cotización página 4 Estado 1,2,3 y 4. Algemeen Wat is rechtspraak. General ¿Qué es la justicia. De rechter spreekt recht. El juez expresa la ley. HIJ NEEMT EEN ONPARTIJDIGE BESLISSING ALS TWEE PARTIJEN EEN CONFLICT HEBBEN. Que toma un decisión en cuanto ONPARTIJDIGE dos partes tienen un conflicto.

Voorbeeld 2. Ejemplo 2. Bron: Rechtspraak in Nederland. Fuente: Poder Judicial en los Países Bajos. Uitgave Raad voor de Rechtspraak, Den Haag december 2004. Pagina 6 citaat: "Een belangrijke voorwaarde voor eerlijke rechtspraak is dat een rechter onafhankelijk is" Número Consejo de la Judicatura, Den Haag diciembre de 2004. Page 6 textualmente: "Un requisito importante para la ley es justo que un tribunal independiente"

Voorbeeld 3. Ejemplo 3. Leidraad voor de onpartijdigheid van de rechterlijke macht tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de vergadering van presidenten van rechtbanken en appèlcolleges Bron: www.burojeugdzorg.nl/480.htm Een citaat uit deze leidraad door de beroepsgroep zelf opgesteld: "Richtlijn voor de „onpartijdigheid van rechters”. Een citaat: „Een rechter zorgt er voor geen zaken te behandelen waarbij hij zodanig betrokken is dat zijn rechterlijke onpartijdigheid ter discussie zou kunnen komen te staan.” Directrices para la imparcialidad del poder judicial creado encargado por la Asociación Holandesa para el Poder Judicial y la reunión de presidentes de tribunales y appèlcolleges Fuente: www.burojeugdzorg.nl/480.htm una cita de esta orientación de la propia profesión de compilar: "Orientación para la" imparcialidad de los jueces. "Una frase:" Un juez no deberá también ocuparse de los casos en que está tan preocupada que su imparcialidad judicial en discusión podría llegar a un primer plano . "

Voorbeeld 4. Ejemplo 4. De gemeente Noord-Oostpolder heeft burgemeester mr. El norte de la ciudad alcalde ha Oostpolder mr WLFC ridder van Rappard en deze burgemeester heeft als een van zijn nevenfuncties de functie: "lid commissie Aantrekken Leden Rechterlijke macht". Vanuit de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Noordoostpolder wordt de eis gesteld dat de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden geen deel uit mogen maken of niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Noordoostpolder (artikel 2 vierde lid van de verordening). WLFC caballero de Rappard y este alcalde tiene como uno de sus función secundaria: "Miembro Comisión Colección Miembros Poder Judicial." Desde el comité de regulación objeciones Noordoostpolder ciudad es el requisito de que el presidente y el (adjunto) los miembros no podrán hacer parte o que no operan bajo la responsabilidad de un órgano administrativo de la ciudad Noordoostpolder (artículo 2 cuartos miembro del Reglamento). Verder mogen de leden niet deelnemen aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn (artikel 13) . Por otra parte, los miembros no participan en el examen de una objeción si se pone en tela de juicio su imparcialidad podría ser (artículo 13). Het is dus onaanvaardbaar dat een lid van de bezwaarschriftencommissie over een zaak gaat beslissen waarin hij/zij zelf een belanghebbende is. Por lo tanto, es inaceptable que un miembro de la bezwaarschriftencommissie decidir sobre un caso en el que él / ella es en sí misma una parte interesada.

Voorbeeld 5. Bij elke rechtbank zijn "rechters-commissarissen" aanwezig. Ejemplo 5. Con cada tribunal "los jueces comisionados". De rechter-commissaris is belast met toezicht of een strafproces wel volgens de juiste procedure verloopt en hij heeft nog extra bevoegdheden. El tribunal comisionado es responsable de supervisar si el juicio debe llevarse a cabo en el marco del procedimiento correcto y que él todavía tiene poderes adicionales. Een rechter-commissaris mag echter nooit rechtspreken in een zaak waarin hij ook rechter-commissaris is geweest, deze taak moet hij overlaten aan een van zijn collega-rechters. Un tribunal comisionado nunca rechtspreken en un caso judicial en el que también ha sido comisionado, debería dejar esta tarea a uno de sus compañeros magistrados.

Voorbeeld 6. Bron: Conferentie 16 maart 2001, congrescentrum "De Reehorst"Ede. Ejemplo 6. Fuente: Conferencia el 16 de marzo de 2001, Centro de Congresos "La Reehorst" Ede. Leergang recht. Curso de derecho. Klachtrecht, tuchtrecht, civiel recht, strafrecht; consequenties voor praktijk en beleid. Klachtrecht, disciplinario, el derecho civil, derecho penal; implicaciones para la práctica y la política. Klachtrecht consequenties voor praktijk en beleid E. Klachtrecht implicaciones para la práctica y la política de E. Roelofs - de Bruin. Roelofs - de Bruin. Door Mr. Por el Sr. Paul te Horst, directeur Juridisch Adviesbureau Achterhoek/Warnsveld (Gld) A Paul Horst, Director de Asesoría Jurídica Achterhoek / Warnsveld (Gld)

6.1 Citaat pagina 4: Enkele juridische uitgangspunten van het klachtrecht. 6,1 Calcula la página 4: Algunos principios jurídicos de la reclamación. A. A. Onafhankelijkheid: De leden van de klachtencie zijn vanuit hun beroepsuitoefening niet bij de klacht betrokken. Independencia: Los miembros de la klachtencie de su profesión no a la denuncia. Ook niet bij het beleid van de instelling. Incluso con la política de la institución. ZIJ MOGEN GÉÉN DIRECT BELANG HEBBEN BIJ DE KLACHT, OF DE CONSEQUENTIES HIERVAN. GÉÉN directos que puedan tener interés en la denuncia de las consecuencias de ello.

6.2 Citaat pagina 18: "De voorzitter stuurt een klacht die aan de hiervoor geformuleerde eisen voldoet en bij het bevoegde college is ingediend naar degene tegen wie geklaagd wordt en vraagt hem of haar om een schriftelijke reactie" Cotización 6,2 página 18: "El presidente envía una queja a las exigencias antes mencionadas, tal como está formulada por el organismo competente la universidad se ha presentado a la persona contra quien se quejó y le pide a él oa ella a una respuesta por escrito"

6.3 Citaat pagina 18: "Beide partijen krijgen tijdens de procedure de beschikking over (kopieën van) de stukken." Cotización 6,3 página 18: "Ambas partes ganancia durante el procedimiento sobre la decisión (copias de) las piezas".

Voorbeeld 7. Bron: Jaarverslag Provincie Noord-Brabant. Ejemplo 7. Fuente: Informe Anual de la Provincia de Buenos Aires. Provinciale Klachtenverordening Jeugdhulpverlening Noord-Brabant 1998 Klachtenverordening Provincial de la Juventud de Sydney 1998

Citaat pagina 10 eerste alinea: "De leden van de commissie mogen daarom niet verbonden zijn aan een voorziening, instelling of instantie die onder de werking van de verordening valt. Daarmee worden in ieder geval bedoeld mensen die een arbeidsverhouding met zo'n instelling hebben en bestuursleden van een instelling. BELANGRIJK IS IN IEDER GEVAL DAT ZELFS DE SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING VERMEDEN WORDT. Voorts mogen de leden niet verbonden zijn aan een organisatie die zich inzet voor de behartiging van jeugdigen en hun ouders, voogde, stiefouders, pleegouders in de jeugdhulpverlening, zoals de Stichting Rechtspleging in Familiezaken (SOR) of het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AJK). De leden mogen tenslotte ook niet in dienst zijn of bestuurder zijn van de provincie. Calcula la página 10, párrafo primero: "Los miembros del Comité no podrán estar asociados a una instalación, institución u organismo en virtud del vigor del Reglamento. Deberán, en todo caso se refiere a una relación laboral con las personas que tienen una institución de ese tipo y directores de una institución. IMPORTANTE es, en cualquier caso que incluso la aparente de interés que deben evitarse. Por otra parte, los miembros no están vinculados a una organización que está comprometida con la defensa de los jóvenes y sus padres, tutores, de paso, los padres adoptivos en el jeugdhulpverlening, como la Fundación Justicia en Familiezaken (SOR) o el asesoramiento y la Juventud Quejas (Azad Jammu y Cachemira). diputados podrán finalmente tampoco un empleado o director de la provincia.

Voorbeeld 8. Dekenale adviezen Orde van Advocaten. Ejemplo 8. Dekenale opiniones Colegio de Abogados.

Bron: Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen mr. BAI Baks, Deken 1 april 1996 inzake mr X/Hop Citaat: Zoals u zelf schrijft, treedt u op cq wenst u op te treden voor de heer X die met de voormalige echtgenote van de heer Hop -mevrouw X- is gehuwd. Fuente: Asociación de Abogados para el distrito de Zutphen mr BAI Baks, Dean 1 de abril de 1996 sobre mr X / Hop Cita: Como usted escribe, usted entrará o quiere actuar por el señor X con la ex esposa del Sr Sra Hop-X está casado. Uiteraard staat het u vrij om voor de heer X op te treden, echter niet tegen de heer Hop voor zover het daarbij gaat om kwesties die nog uit de echtscheiding voortvloeien. Por supuesto, usted es libre de decidir por el señor X de actuar, pero no contra el Sr Hop si se trata de cuestiones que aún se encuentran en el divorcio. Vast staat immers dat u in het verleden voor de heer Hop in diens echtscheidingsprocedure contra mevrouw X bent opgetreden. Es cierto que en el pasado para el Sr Hop en su divorcio contra la señora X se produjo. Het staat u hierbij dan niet vrij ooit nog terzake van echtscheiding odf daarmee samenhangende kwesties TEGEN hem op te treden. Permite que usted no es libre más que nunca el divorcio en relación con las cuestiones relacionadas con la financiación oficial para el desarrollo en su contra para actuar. Hier geldt immers aloude jurisprudentie volgens dewelke huwelijksmoeilijkheden van zo delicate en hoogst persoonlijke aard zijn, dat het een advocaat volstrekt verboden is ooit op te treden tegen zijn vroegere cliënt. Aquí en efecto, es cierto, según la cual la antigua jurisprudencia de huwelijksmoeilijkheden tan delicado y muy personal, un abogado que está totalmente prohibido nunca a actuar en contra de su ex cliente.

Bron: BESLUIT 1 november 1996 Raad van Toezicht der Orde van advocaten in het arrondissement Zutphen Mr. Fuente: ACT 1 Noviembre 1996 Junta de Síndicos de la Orden de los abogados en el distrito Zutphen Sr. JH Brouwer. JH Brouwer. Betreft: mr X/Hop. Citaat: Inmiddels heb ik kennis genomen van het dossier, meer in het bijzonder van uw brief (mr X) van 8 oktober jl. U geeft daarin aan dat het u enigszins vrijstaat om mevrouw X en haar kinderen op te treden en hun standpunt aan derden mee te delen. Asunto: X mr / Hop. Cita: Mientras tanto, he tomado nota del expediente, en particular de su carta (mr X), el 8 de octubre último, le mostrará que usted está un poco libre a la señora X y sus hijos para actuar y dar a conocer sus opiniones a terceros. In ons gesprek heb ik u aangegeven een andere mening te zijn toegedaan. En nuestra conversación me han manifestado una opinión diferente sobre el mismo. Ik verwijs allereerst naar de inhoud van de brief van mr. Baks van 1 april jl. waarin u bent verzocht te bevestigen dat u noch voor de heer X, noch voor mevrouw X tegen de heer Hop in echtscheidingskwesties of daarmee samenhangende geschillen zult optreden. Me refiero en primer lugar al contenido de la carta del Sr Baks 1 el pasado mes de abril, donde se le pedirá que confirme que usted ni para el señor X, ni para la señora X contra el Sr Hop en echtscheidingskwesties o las controversias que se derivan se va a producir. Mr. Sr. Baks heeft ambtshalve optreden voorbehouden voorzover u daartoe niet bereid zou zijn. Baks de oficio la acción hasta ahora ha reservado que no están dispuestos a actuar. In uw reactie bij brief van 16 april 1996 geeft u aan op dat moment noch mevrouw X, noch de heer X in enige zaak tegen de heer Hop te begeleiden. En respuesta a su carta de fecha 16 de abril de 1996 apareció en ese momento ni la señora X, ni el Sr X, en cualquier caso, contra el Sr Hop libertad. Mr. Sr. Baks heeft u bij brief van 7 oktober 1996 verzocht hem mee te delen, waarom u hebt gemeend - ondanks zijn eerdere dekenale adviezen - niettemin opnieuw voor mevrouw X en haar kinderen te moeten optreden. Baks tiene usted por carta de fecha 7 de octubre de 1996 le pidió que explique por qué considera que haya - a pesar de sus anteriores opiniones dekenale - ninguno de nuevo por la señora X y sus hijos a tener que ocurrir. Gelet op de geschetste voorgeschiedenis staat het u niet meer vrij om voor mevrouw X te (blijven) optreden. Dada la historia se indica el estado no puede seguir libre de la señora X (seguir) actuar. U heeft mij aangegeven uw bemoeienissen met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen en u heeft zich voorts bereid verklaard in de toekomst niet opnieuw voor mevrouw X op te treden indien de geschillen met de heer Hop, respectievelijk zijn huidige partner, te maken hebben met echtscheiding of daarmee samenhangende kwesties. Ustedes me han puesto de manifiesto sus esfuerzos con efecto inmediato debe considerarse como terminada y ha expresado su voluntad en el futuro de nuevo por la señora X para actuar en caso de las disputas con el Sr Hop, respectivamente, su actual pareja, se ocupan de divorcio o cuestiones conexas.

Voorbeeld 9. Bron www.burojeugdzorg.nl/114.htm 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage. Citaat: "De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht vormt een van de essentiële verworvenheden van onze rechtsstaat. De verplichting tot melding, registratie en openbaarmaking van nevenbetrekkingen in Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 937, nr. 3 5 artikel 44 Wrra komt voort uit de gedachte dat openbaarheid in het belang is van het vertrouwen in de (onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de) rechterlijke macht. Uit vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betrekking tot de onpartijdigheid van rechters vloeit voort dat er geen feiten of omstandigheden mogen zijn die, ongeacht de persoonlijke instelling van de rechter, twijfel wekken over de vraag of de rechter onpartijdig is. Er mag zelfs geen schijn van partijdigheid bestaan." Ejemplo 9. Origen www.burojeugdzorg.nl/114.htm 29 937 enmiendas a la Ley legal los funcionarios judiciales en relación con algunas adiciones al sistema de secundaria de los funcionarios judiciales y funcionarios judiciales en formación durante el binnenstage. Cita: "La imparcialidad y la independencia del poder judicial es uno de los principales logros de nuestro estado. La obligación de informar, registro y divulgación de secundaria en la Cámara Baja, 2004-2005, 29 937, N ° 3 5 Artículo 44 Wrra se deriva de la idea que la apertura es en el interés de la confianza en (la imparcialidad y la independencia del ) poder judicial. La jurisprudencia establecida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) con respecto a la imparcialidad de los jueces significa que no hay hechos o circunstancias que pueden ser, cualquiera que sea el personal la creación de la corte, lo que plantea dudas sobre si el juez es imparcial. Es posible que ni siquiera una apariencia de parcialidad ".

De Staat der Nederlanden gelet op, de door klager naar voren gebrachte bovenstaande NORM-voorbeelden, NIET voldoet aan de verplichting klager J. El Estado de los Países Bajos teniendo en, el autor plantea NORM ejemplos anteriores, no cumplen con el requisito autor J. Hop een eerlijk proces aan te bieden. Hop un juicio justo para ofrecer. De gewraakte rechters waren RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDEN in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces fueron impugnadas directamente interesados Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. Hop omdat zij in hun functie als kinderrechter steeds te maken hadden met Hop als INTEGERE, DESKUNDIGE EN DAARDOOR LASTIGE TEGENSTANDER OP DE HOORZITTING. Hop porque están en sus funciones como kinderrechter tenido que ver con Hop como INTEGERE, EXPERTO LASTIGE y, por ende, se opuso a la audiencia. De rechters die op de wraking hebben beslist waren belanghebbenden in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Los jueces que deciden sobre la protesta se han interesado en el caso Tribunal de Distrito de Zutphen contra J. Hop. Hop.

Voorbeeld 10. Op 7 maart 2002 is de wet 'Dualisering gemeentebestuur' ingevoerd. Ejemplo 10. El 7 de marzo de 2002, la Ley "Dualisering comunales». Deze wet bracht een reeks van veranderingen met zich mee voor zowel de raad als het college van B en W. Esta ley dio una serie de cambios con él por tanto el Consejo como el Colegio de B y W. met als gevolg een duidelijke scheiding tussen de taken en bevoegdheden van de raad en het college. lo que se traduce en una separación clara entre las funciones y atribuciones del consejo y la universidad. De raad bepaalt vooral de kaders waarbinnen het college het beleid ontwikkelt en uitvoert. La Junta determina sobre todo dentro de los marcos que la universidad desarrolla e implementa las políticas. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: A continuación se muestra una lista de los cambios más importantes:

De wethouder: El Concejal:

8.0 Toelichting en onderbouwing van de stelling dat J. 8,0 observaciones y la fundamentación de la pretensión de que J. Hop een INTEGERE, DESKUNDIGE en daardoor LASTIGE TEGENSTANDER is die de kinderrechters van de Rechtbank Zutphen graag kwijt wilden op de hoorzittingen kinderbeschermingszaken met als grondslag tien jaar praktijkervaring en praktijkvoorbeelden. Hop un INTEGERE, experto y, por ende, se opuso LASTIGE es que la kinderrechters de la Corte Zutphen quiero decir a las audiencias quería kinderbeschermingszaken con diez años de experiencia como la base y la práctica.

8.1 Beroepsethiek en mentale instelling J. 8,1 ética profesional y mental institución J. Hop. Om burgers als gemachtigde/procesvertegenwoordiger in een emotioneel vaak kwetsbare en lastige situatie zoals kinderbeschermingsmaatregelen bij te staan in procedures tegen bestuursorganen en rechtersleger is een goede mentale instelling noodzakelijk. Hop. Para personas como Agente / procesvertegenwoordiger en un emocionalmente vulnerables y con frecuencia difícil situación como la protección de los niños a ayudar en los procesos contra los órganos administrativos y rechtersleger es una buena institución mental. Het is van groot belang zowel geestelijk als mentaal opgewassen te zijn tegen de problemen waarmee de gemachtigde te maken kan krijgen. Es de gran importancia tanto mental como mentalmente capaces de soportar los problemas que enfrenta el agente que ganar. Omdat het optreden van de gemachtigde als een integere en daardoor lastige tegenstander vaak zal bestaan "uit het corrigeren van anderen" bijvoorbeeld na gewonnen klachtzaken en/of andere procedures zal dit optreden van de gemachtigde bij de ander kritiek en weerstand oproepen. Debido a que la acción del agente como un honesto y, por tanto, suele ser difícil oponente será "la corrección de los demás", por ejemplo, después de ganar klachtzaken y / o en otros procesos de esta acción autorizada por el otro la crítica y la resistencia a las llamadas. Degene tegen wie opgetreden (vaak medewerkers RvdK en/of "jeugdzorg") wordt zal het optreden van de gemachtigde/procesvertegenwoordiger zien als een bemoeial en dit klemt des te meer omdat Hop erom bekend staat procedureel en systematisch te klagen en te procederen en om informatie te vragen. La persona contra la que se produjo (a menudo RvdK empleados y / o "jóvenes") será la acción del Agente / procesvertegenwoordiger ver como una intromisión y esto es tanto más porque Hop procedimiento conocido y sistemáticamente a presentar una denuncia y proceder a la información y para a preguntar. Systematisch om normen en gevaren te vragen om te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Sistemática a las normas y los peligros a preguntar a ver cómo la comparación se ha alcanzado.

8.2 Van een integere, deskundige en daardoor lastige gemachtigde/procesvertegenwoordiger kan worden verwacht dat hij zijn taak goed blijft uitvoeren, ondanks de weerstand tegen het optreden en de daaruit voortvloeiende negatieve invloeden. 8,2 Desde el punto de vista integridad, competencia y, por tanto, difícil Agente / procesvertegenwoordiger se puede esperar que sigue cumpliendo con sus obligaciones y, a pesar de la resistencia contra la acción y el resultado negativas. Dit klemt des te meer wanneer kritiek wordt geuit op de werkwijze van het rechtersleger in het verleden in zaken vaak gelinkt aan omgangsregelingen en later vaker in zaken gelinkt aan kinderbeschermingsmaatregelen. Esto es tanto más cuando la crítica sobre el funcionamiento de la rechtersleger en el pasado a menudo en los casos relacionados con el acceso a los niños y más tarde con más frecuencia en los casos vinculados a la protección de los niños.

8.3 Hop is eerlijk, onkreukbaar en onomkoopbaar. 8,3 Hop es honesto, incorruptible y en posición vertical. In het verleden is Hop dan ook nimmer ingegaan op voorstellen van een tegenpartij, commissie of rechtersleger om klachten op maximaal een A4-tje in te dienen, niet steeds opnieuw dezelfde klachten tegen een beklaagde in te dienen, maximaal 5 klachten in te dienen en geen klachten meer in te dienen over afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd. En el pasado, por lo tanto, nunca Hop dirigida propuestas de una entidad, o rechtersleger comisión para investigar las denuncias en un máximo de una hoja de tamaño A4 a presentar, no se repiten las mismas quejas en contra de un acusado a un máximo de 5 a presentar quejas y no más quejas que se presentará a la cuestión de contactjournaal gezinsvoogd. Deze mentaliteit van Hop in het belang van de burger die Hop bijstaat kwam Hop vaak duur te staan omdat Hop bij steeds meer instellingen in de jeugdzorg als gemachtigde werd geweigerd. Esta mentalidad de Hop en los intereses de los ciudadanos que vinieron a ayudar Hop Hop menudo costoso porque Hop en un número creciente de instituciones como el representante de la juventud fue rechazada. Pas ingevoerde klachtwetgeving op verzoeken van de "jeugdzorg" aan het Parlement en de Minister zo snel mogelijk werd aangepast om een deskundige en daardoor lastige tegenstander uit te kunnen schakelen. Sólo importados klachtwetgeving a las peticiones de los "jóvenes" al Parlamento y al Ministro a la brevedad posible se adaptó a un experto y, por tanto, difícil oponente debe estar encendido. Dit betekende dan ook gelijk het einde van alle Provinciale Klachtencommissies Jeugdzorg in Nederland. Esto significaba, por lo tanto, como el final de todos los Klachtencommissies Provincial de la Juventud en los Países Bajos.

8.4 Hop burgers is gaan adviseren GEEN KLACHTEN meer in te dienen maar is burgers gaan adviseren alleen maar te gaan procederen met een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEP tegen de "jeugdzorg" en RvdK. 8,4 Hop asesorará a los ciudadanos ninguna queja más que ir pero es asesorar a las personas sólo a litigar con la solicitud, y ACCIÓN DENUNCIA contra la "juventud" y RvdK. Hierdoor wederom de Rechtbank Zutphen op zijn pad tegenkwam welke rechtbank Zutphen in eerste aanleg lang bleef weigeren op de ingediende beroepschriften te gaan beslissen met ook steeds meer kritiek van Hop op de ongelijke doorlooptijden die door de Rechtbank Zutphen gehanteerd worden bij verzoekschriften. Esto una vez más el Tribunal de Distrito de Zutphen en su camino encontrado ningún tribunal de primera instancia Zutphen largo permanecido en la apelación presentada negarse a ir es también cada vez más críticos de Hop en el cambio desigual de la Corte Zutphen ser manipulados por las peticiones. De ergernis van de Rechtbank Zutphen jegens Hop die geen universitaire studie heeft doorlopen maar toch gelijk bleek te hebben met het indienen van beroepschriften met als grondslag Wob en artikel 5.5 Woj. La molestia del Tribunal de Distrito de Zutphen Hop contra el que no pasa por los estudios universitarios aún no ha demostrado ser igual con la presentación de apelaciones sobre la base Wob y en el artículo 5,5 Woj. werd hiermee alleen maar groter. es sólo más grande. Hierbij vond de Rechtbank Zutphen ook de complete "jeugdzorg" in Nederland als "maatje" tegen Hop want de advocaat van die beroepsgroep die tegen Hop werd ingezet beweerde op de hoorzitting bij de rechtbank Zutphen "dat als het indienen van een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEPSCHRIFT bij kinderbeschermingsmaatregelen zou worden toegestaan het "hek van de dam zou zijn". Er spelen dus enorme (financiële) belangen bij zowel het rechtersleger en de "jeugdzorg" in Nederland om kost wat kost Hop uit te schakelen om het indienen van een VERZOEK, BEZWAAR en BEROEPSCHRIFT door burgers te voorkomen en kritiek op de ongelijke doorlooptijden van ingediende verzoekschriften en beroepschriften en hoger beroepen met als grondslag Wob en artikel 5.5 Woj. Se tomó el Tribunal de Distrito de Zutphen también completar la "juventud" en los Países Bajos como un "amigo" a Hop porque el abogado de esa profesión que se desplegó contra los presuntos Hop en la vista por el tribunal Zutphen "que si la presentación de una referencia, y DENUNCIA DE SOLICITUD en la protección de los niños se concedería la "puerta de la represa sería." son tan enormes (financieros) intereses tanto en el rechtersleger y la "juventud" en los Países Bajos la condena en costas Hop fuera a la presentación de una referencia, DENUNCIA SOLICITUD por parte de los ciudadanos y para prevenir y crítica de la desigualdad de cambio de peticiones y apelaciones y hace un llamamiento sobre la base Wob y en el artículo 5,5 Woj.

8.4 De advocatuur over Hop: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. 8,4 La abogacía sobre Hop: "Cita:" Señor hop fue un precursor de cordero ocupados al sistema. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304." En el primer caso fue en este contexto, utilizando las molestias, pero los medios legales como la sistemática quejarse y pedir información sistemáticamente "Fuente la Regla 21, 22 y 23 Pleitnotities X abogado en la audiencia pública del Tribunal de Disciplina 150304."

8,5 Además, el Estado al igual que en la parte superior de cada niño un análisis de riesgos y haría que la "juventud" en los Países Bajos, pero no es pediátricos destinados a la ampliación. Crítica de Hop en cooperación rechtersleger, RvdK y "juventud" y de trabajo sobre el contenido de las peticiones RvdK y "juventud" a kinderrechters para permitir aún más rápidamente las peticiones de los órganos rectores de allí a cazar y cada vez más los niños que crecen rápidamente La OET y UHP para proporcionar a los kinderrechters el Tribunal de Zutphen en los casos mal vista equivocado. La profesión kinderrechters en Zutphen Hop explotó cuando la crítica fue a la kinderrechters van Zutphen que tenían mejor cuidado y mejor su trabajo tenía que hacer y tuvo que comprobar las fechas en los informes de la juventud de conformidad con la fecha de faxverzoeken a spoeduithuisplaatsingen de los niños y que la profesión tiene que ver con la verdad y después tuvo que determinar si la AANKLACHTEN DE LA JEUGDZORG que es correcto y puede ser fundamentado con hechos.

Ejemplo 1. Fuente: Poder Judicial en los Países Bajos. Asunto: Consejo de la Judicatura, La Haya, en octubre de 2002.

1,1 Calcula la página 3. Introducción. Durante años, los jueces están sufriendo de una polvorienta imagen. Los jueces son señores mayores que, vestidos de negro vestidos, todo el día aburrido leer los códigos. Lo que está ocurriendo fuera de la corte, porque los jueces no eran conscientes de. Esa imagen es cierto ya no. Si hay RECHTERSLEGER hoy una proporción importante son mujeres. Además, el tribunal en la sociedad moderna. El tribunal no sólo debe conocer la ley, sino también saber qué es, los ciudadanos. Se da apoyo a sus declaraciones.

1,2 Cotización página 4 Estado 1,2,3 y 4. General ¿Qué es la justicia. El juez expresa la ley. Que toma un decisión en cuanto ONPARTIJDIGE dos partes tienen un conflicto.

Al parecer, los magistrados de la Corte aún no Zutphen como jueces en la sociedad moderna y sentir la kinderrechters ser tan atacado por Hop que la legislación y las normas de un "tribunal independiente" y "poder judicial independiente" porque es en el caso contra los no Hop alcance de todos, pero garantizados al lado se pone a hop a estar encendido.

8,7 Estudios y fallos con J. Hop como agente contra los órganos administrativos en los Países Bajos.

General procedimiento administrativo en contra de la ley un órgano administrativo con Hop
547 Recurso Nienhuis / Leenders con Hop como procesvertegenwoordiger contra la "juventud" carece de fundamento el Consejo de Estado
JH3 J. Ermelo hop contra la ciudad. Ermelo no está obligado a jugar detective. Juez da igual en Ermelo negativa visión general de todos los compromisos financieros de cooperación para este fin. Hop tengo razón en su oposición a la demora en la finalización de la causa por el municipio. Vraagje de Hop: "¿No es extraño que un municipio no está obligada una visión general de todos los lazos de colaboración financiera sobre el asunto?"
      
La lucha por la cuestión de contactjournalen le da una perfecta idea de la mentalidad de los jóvenes
El artículo 070 "kinderdieven" por el Prof. Dr A. Swaan ha sido aprobado por el hop usados como base para la expedición contrario contactjournaal
069 desleal rechtsproces a las denuncias de manipulación! Los denunciantes no tenían los documentos y no contactjournaal
068 Vereniging Director VOogdij instituciones (Vedivo) determinar qué jueces y los ciudadanos debe ser el siguiente
067 Hetz contra Hop!
Fundación Oficina de la Juventud se niega Hop Utrecht después de quejarse de nombre de la institución y contactjournaal
335 Hetz contra Hop! Carta Oficina de la Juventud Fundación Utrecht que no copia de la contactjournaal se da
130 Hetz contra Hop! Oficina de la Juventud Fundación Limburgo se niega contactjournaal cuestión y participa en campaña de desprestigio contra Hop
066 Hetz contra Hop! Juventud y Familia Fundación norte de Holanda se niega Hop "incitación a quejarse después de la emisión de contactjournaal"
252 Hetz contra Hop! Comunicado de prensa gezinsvoogdijinstelling hop en una lucha por la expedición de contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetz contra Hop! Carta de gezinsvoogdijinstelling Hop a todos los clientes
250 Apoyo a Hop! Plataforma cliente se congratula de que los padres que luchan por la cuestión contactjournalen
222 complot en contra de la ley! El caso Almirante / Vermaas directa da una idea de la importancia que los ciudadanos en contactjournaal
062 Hetz contra Hop! AKJ y Veringmeier de inicio y las pérdidas provisionales contra Hop a rechtbankpresident mr PA Ofertas
Llame al 064 para el gezinsvoogden: "Tome su propia cuenta y kinderrechter a demostrar ga 200 millones adicionales
065 Hop toma las medidas con los padres y las cuotas de folletos en los ministerios y el Parlamento para emitir contactjournaal gezinsvoogd
Hop 063 llamadas ya no demostrar en La Haya después de la censura en los Países Bajos después de la demostración jueces gezinsvoogden
116 Hetz contra Hop! La preferencia por klachtondersteuners subvencionados en la provincia de Buenos Aires, Perth, Overijssel
316 Hetz contra Hop! La preferencia por klachtondersteuners subvencionados en la provincia de Holanda Meridional
220 Hetz contra Hop! Beroepsverbod para hop en tres provincias después de negarse denuncias Hop! De 4 documento que se presentará
061 La sentencia HVRM Mc Michael! Países Bajos violar los derechos humanos
053 Vedivo abre una mesa de ayuda para gezinsvoogdijinstellingen para ayudarlos en su lucha contra Hop
055 Contactjournaal: Primera sentencia bona fide de la Escuela Judicial Dictamen Niño
056 Contactjournaal: Segunda bona fide sentencia Provincial de Quejas Buenos Aires
057 Contactjournaal: Tercer bona fide sentencia Provincial de Quejas Groningen
058 Contactjournaal: Cuarta bona fide sentencia Comisión de Quejas Provincial de Holanda Meridional
059 Contactjournaal: Quinta bona fide sentencia Provincial de Quejas Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Sexta bona fide sentencia Provincial de Quejas Buenos Aires
137 Margriet Tormentas Memo a todos los sectormanagers Juventud Oficina de Amsterdam en Vedivo redacción para negarse a Hop
054 Vedivo decisión de expedir contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetz contra Hop!
Vedivo lleva campaña de desprestigio contra Hop con una base de EE.UU. sitios que no son Hop
052 Hetz contra Hop! Beroepsverbod Hop por ahora porque se niega a dejar de cultivo de la misma las denuncias que se presentarán
051 Hetz contra Hop! Queja fundada! El lúpulo se negó erróneamente como los intereses de los ciudadanos denunciantes
050 Carta de la Plataforma para la Familia Cliëntenorganisaties Hop Hop con la esperanza de que su trabajo continuará
084 Hetz contra Hop! Abogada de jóvenes: "Hop debería sangrado" después de ganar la batalla para la expedición de contactjournaal
300 Liegen y trampas es la norma para el funcionamiento de la juventud con el fin de demonizar a las personas y romper
020 Rene Diekstra: "el poder tiene razón! ¿Quién tiene más poder cada vez más impunes se reserva los derechos"
134 Hop asesora a los ciudadanos a no presentar más denuncias contra los jóvenes, pero las objeciones sobre la base del 5,5 Woj
    
Mejorar la apariencia ley: RvdK debe zittingzaal junto con los ciudadanos que entran y salen
014 LMT RvdK hop es el que de acuerdo con los representantes rvdK entrar y salir de la sala junto con otras partes
 
Use 142 primera raadsmedewerkers de kinderrechters después de haber oído a la denuncia de lúpulo a la corte Utrecht tabú
141 Después de 29 de marzo de 2000, los plazos para la tramitación y la autoridad necesarios para raadsonderzoek aún superado
144 Director General del Consejo para el Niño deja después de las quejas de los hop en interés en los tribunales Den Bosch
012 empleados del Consejo para el Niño proyecto después hop ha dejado la mesa para kinderrechter
    
Hop, después de diez años de experiencia asesorando a los ciudadanos más ninguna queja contra el Consejo del Niño a presentar
136 En primer lugar Hop denuncia contra RvdK infundadas! Derechos de acceso padre y los hijos no se puede imponer la decisión
085 2006 procedimiento con Hop RvdK pone en contra de los niños contra los padres "controversia sobre el cumplimiento de las normas leeftijdsadequate"
Nueve fundado 357 quejas! Madre X Hop con calidad de agente contra el Consejo para la Protección del Niño Departamento de la cooperación Sur-Oeste
Demasiadas quejas fundadas 667! Madre X Hop con calidad de agente contra el Consejo para la Protección del Niño Departamento de Norte-Oeste
666 2006 fundó Queja! Padre X Hop con calidad de Agente RvdK Lelystad llama a su médico para cambiar informantenverklaring
Queja fundada 168! Lúpulo, 19 denuncias contra el Consejo para el Niño! Las 19 denuncias bien fundadas
Queja fundada 298! El caso p. y un perfecto manejo de quejas por el director del Consejo para el Niño
Queja fundada 209!
Raadonderzoeker reemplazado después de queja sobre la parcialidad de la madre
Queja fundada 208! Consejo de Investigación para el Niño en el síndrome de Münchhausen por poderes
Queja fundada 325! Raadsrapport erróneamente declarado luego de una exitosa klachtzaak no destruido
Ocho Quejas fundado 606! Padre X Hop con lo autorizado por el Consejo de Protección del Niño del Norte-Oeste
Queja fundada 321! Raadsonderzoeker Consejo para la Protección del Niño Dirección Oriente partidista durante raadsonderzoek
Queja fundada 673! Madre X Hop con calidad de Agente RvdK en contra "de verificación informantenverklaringen"
Queja fundada 672!
Madre con X Hop como agente. Gebezigde calificaciones por escrito al tribunal demasiados tono
Queja fundada 688! Padre X con gemacht Hop como en investigación a largo plazo, no la mediación, la investigación no impecable
      
Mejorar la apariencia ley: Hop pausas para los padres que prohíben el acceso de archivo hacia el exterior
106 Hop pausas de Ermelo al tribunal de denegar el acceso Zutphen rechtbankdossiers los ciudadanos de a pie en torno a
117 fundada Queja contra el secretario del Tribunal de Arnhem, un Secretario, la Ley de Inspección de disposición saber
143 Griffieformulier "Tutela: La Madre" a petición del lúpulo, al secretario del tribunal eliminado Arnhem
      
Reclamar con Hop contra el GGD, MHC, pedagogos y psiquiatras
322 El caso H. Queja contra MHC fundada Hop contra el psiquiatra de MHC Assen, diversas denuncias infundadas
Queja fundada 195!
Geert Van Spronsen con Mw Hop contra los Dres C. Snijder par de maestros de Amsterdam
687 Queja fundada Hop con calidad de agente en el caso p. GGD contra el Twente
Queja fundada 195! Geert Van Spronsen con Mw Hop contra los Dres C. Snijder par de maestros de Amsterdam
      
Reclamar con Hop contra los jueces y tribunales en incompletos y obsoletos los registros adicionales de las cesiones
390 Tribunal 211004 Arnhem Presidente tiene una queja acerca de la tarea incompleta Hop nuevos puestos de trabajo fue bien fundada
607 Zutphen Tribunal de Distrito tiene queja de Hop en una concepción anticuada de registro adicional poder judicial es bien fundada
      
Lamentando en nombre Hop menores y sus padres en contra de Establecimientos Judicial JJI
471 Keiharde compromisos Dirección JJI Harreveld en consulta con Hop durante el período de sesiones suspensión dictamen judicial Colegio Niño
086 Aviso Hop basa en la publicación los nombres de los empleados públicos con su número de teléfono con el gobierno
  
      
Hop, después de diez años de experiencia asesorando a los ciudadanos ninguna queja más contra la "juventud" a servir
690 El peligro!
El legislador ha previsto que la falta de acceso a la kinderrechter podría compensarse con un procedimiento interno de denuncias. Esa ruta, sin embargo, para muchos de ellos en la selva oscura voortstrompelende civil litigantes no fácil de encontrar
La norma 300!
"Cita:" Señor hop fue un precursor de cordero ocupados al sistema. En el primer caso fue en este contexto, utilizando las molestias, pero los medios legales como la sistemática y se quejan de que la información sistemática "Fuente la Regla 21, 22 y 23 X Pleitnotities gobierno abogado en la audiencia del Tribunal de Disciplina 150304."
Todas las 050 quejas en contra de BASADA cuestión contactjournaal gezinsvoogd aquí si se repite y se incluirán considera
689 Max Wattimena! 12 denuncias sobre la base de Hop como Agente X en contra de la madre de Max y otros Wattimena Juventud Mesa Amsterdam
137 Max Wattimena!
No deseadas doble empleado miembro de la familia interno de denuncias visible en campaña de desprestigio contra Hop
693 bjz17151696 fundada Queja contra SBJNB explica por la Comisión Provincial de Denuncias por acoso de madre adolescente
Queja fundada 460! Logtenberg contra VVP interceptar la correspondencia relativa a las quejas por el Director VVP
Queja fundada 461! Logtenberg contra SBJG interceptar la correspondencia relativa a las quejas por la política
681 16 fundó las denuncias contra la Juventud Fundación Groningen en dos klachtrondes Hop con que actúa en nombre de los denunciantes
204 VVP Queja fundada provisional Pleegzorg Flevoland no tenía dos legislación interna después de las denuncias
691 Historia!
Queja contra Hop fundó con la Fundación Centro de Pleegzorg Rotterdam
694 Queja contra Hop fundó con la Fundación Oficina de la Juventud en Rotterdam Stadsregio Provincial de Quejas
700 Historia! Queja fundada Hop con calidad de agente contra el "inadmisible" proporciona una definición de "padres adoptivos"
126 swsg44200840 Queja Fundación fundada por William Schrikker Grupo "Los padres indebidamente percibidas no hulpverleningsplan"
669 Queja contra fundó la Fundación William Schrikker Grupo incomprensible después de casi un año OET no tienen un plan para satisfacer de
198 Queja fundada Fundación Juventud en Sydney en el acoso de madre adolescente
El procedimiento con 676 contra SBJF Hop! A partir de seis hijos, la OET y fuera, ya que no demasiado feliz SBJF
134 Hop asesora a los ciudadanos a no presentar más denuncias contra los jóvenes, pero las objeciones sobre la base del 5,5 Woj
198 13 fundó las denuncias contra la Juventud Fundación Brabante Septentrional en el primer klachtronde Hop con que actúa en nombre de los denunciantes
674 19 fundó las denuncias contra la Juventud Fundación Buenos Aires en dos klachtrondes Hop con que actúa en nombre de los denunciantes
670 Una vez más numerosas quejas fundadas Fundación Juventud en Sydney en tres klachtrondes Hop con que actúa en nombre de los denunciantes
678 X Quejas materna con la Fundación Juventud Hop contra el Norte de Holanda BASADA declarados en Vedivo campaña de desprestigio
682 Las quejas fundadas Hop con que actúa en nombre de los padres contra la Oficina de la Juventud Fundación Zelandia
683 Queja fundada en el caso J. Hop en calidad de agente contra el Ejército de Salvación Fundación Bienestar y la Salud
684 Queja fundada en el caso Z. Hop en calidad de agente contra el Ejército de Salvación Fundación Bienestar y la Salud
685 Queja fundada en el caso E. Hop en calidad de agente contra el Ejército de Salvación Fundación Bienestar y la Salud
686 Las quejas fundadas Hop con calidad de Agente v Oficina de la Juventud en la provincia de Holanda Meridional Quejas
051 Vedivo campaña de desprestigio. Queja de Hop BASADA contra beroepsverbod para hop en la base de los sitios web que no son Hop
Queja fundada 668!
Director de la Juventud y la Familia NO AUTORIZADO Melbourne Hop negarse a interno de denuncias (Vedivo de Papanicolau)
680 Historia!
Lucha Hop en nombre de los denunciantes contra la familia para emitir contactjournaal gezinsvoogd! "Juventud y VVP" instar al ministro a la regulación (6) (Gelderland Omroep) para las denuncias internas para adaptarse a las denuncias de malos tratos para sus propios fines por parte de terceros (leer Hop) en los que incurra como un medio para aumentar los intereses de las denuncias individuales los denunciantes "acción directa" (léase lucha de los padres con Hop como Agente para la expedición contactjournaal gezinsvoogd) en contienda a protegerlos de la contaminación
692 La censura en los Países Bajos hop hasta 5 denuncias se niega a someterse a la Juventud Provincial de Quejas Buenos Aires
211 Vedivo campaña de desprestigio contra Hop significaba para luchar contra después de la emisión de contactjournaal final de todos Provincial Klachtencommissies en Países Bajos
006 Challenge de Hop infundadas Zutphen Tribunal de Distrito para obtener una secuela de las Naciones Unidas denuncia Hop
  Omroep Gelderland: Presidente Tribunal de Distrito de Zutphen quiere reto adaptar los reglamentos de oponerse a kinderrechters
      
Método parte "juventud" no es INCOMPETENTIE y por la terrible práctica de esta profesión a los costes de mantener en un camino, aun cuando hay muy graves errores. Para unirse a una corriente de quejas BASADA declarado un fin en la solicitud de "juventud" la legislación para "la juventud" y no sólo KINDGERICHT intención era la de escala a más y más niños para poder dar una staatsopvoeding
El artículo 070 "Kinderdieven" de 1997 por J. Hop como base para cualquier resistencia en contra de "los jóvenes" se utiliza
300 "Cita:" Señor hop fue un precursor de cordero ocupados al sistema. En el primer caso fue en este contexto, utilizando las molestias, pero los medios legales como la sistemática y se quejan de que la información sistemática "Fuente la Regla 21, 22 y 23 X Pleitnotities gobierno abogado en la audiencia del Tribunal de Disciplina 150304."
006 Beroepsverbod en 2007 para hop en Zutphen Tribunal de Distrito después de usar el artículo "Kinderdieven" en contra "jóvenes"
220 Beroepsverbod para hop en 3 provincias después de su rechazo las denuncias contra la "juventud" en un máximo de papel A4 para ser presentado
137 Vedivo ACT para campaña de desprestigio contra Hop contrario a contactjournaal adoptadas en un pequeño sin audiencia
Queja fundada 668! Director de la Juventud y la Familia NO AUTORIZADO Melbourne Hop negarse a interno de denuncias (Vedivo de Papanicolau)
067 Beroepsverbod para hop en la provincia de Utrecht después número récord de quejas contra la declaró fundada "la juventud de Utrecht"
052 Beroepsverbod Hop Fundación para la Juventud en Buenos Aires después de un gran número de denuncias declaradas infundadas
121 bjz01099530 Beroepsverbod para hop. Stasi práctica contraria al noveno mandamiento sin oír es representativa de la operación de la Juventud Oficina de Asistencia de la Fundación con Frisia incompetente como gerente general mw. Drs BA skyler
121 bjz01099530 Director General de la Juventud Fundación Oficina Frisia mw. drs BA skyler de nuevo en el error con la denegación no autorizada Hop intereses de la familia H. Interno de denuncias a la Oficina de la Juventud Fundación Frisia
137 Beroepsverbod para hop en Amsterdam de notas muestran que alrededor Hop dentro de la juventud en órbita
130 Beroepsverbod para hop en la provincia de Limburg después de procedimiento sistemático y se quejan en contra de "los jóvenes Limburg"
677 A Stasi práctica contraria al noveno mandamiento sin oír es representativa del funcionamiento de las denuncias internas de la Fundación William Schrikker Grupo como presidente con la señora M. Lunas
677 A Stasi práctica contraria al noveno mandamiento sin oír es representante del modus operandi de la Fundación William Schrikker de Trabajo con el director K. drs Verwey, MMC
066 bjz34186307 Beroepsverbod de J. Hop en cuenta de "la incitación a quejarse de la emisión de contactjournaal" A Stasi práctica contraria al noveno mandamiento sin oír es representativa de la operación de la Fundación de Asistencia para la Juventud del Norte de Holanda con el Director ESP Oudejans
678 A Stasi práctica contraria al noveno mandamiento sin oír es representativa del funcionamiento de las denuncias internas de la Fundación de Asistencia para la Juventud del Norte de Holanda con el presidente en materia de recursos humanos Smits (Presidente), Sra mr AB Boukema (Vicepresidente), Sra L. Dres Rooijer (miembro), la señora MAC Gouwenberg (Secretario)
680 Historia! Lucha Hop en nombre de los denunciantes contra la familia para emitir contactjournaal gezinsvoogd! "Juventud y VVP" instar al ministro a la regulación (6) (Gelderland Omroep) para las denuncias internas para adaptarse a las denuncias de malos tratos para sus propios fines por parte de terceros (leer Hop) en los que incurra como un medio para aumentar los intereses de las denuncias individuales los denunciantes "acción directa" (léase lucha de los padres con Hop como Agente para la expedición contactjournaal gezinsvoogd) en contienda a protegerlos de la contaminación
211 Vedivo campaña de desprestigio contra Hop significaba para luchar contra después de la emisión de contactjournaal final de todos Provincial Klachtencommissies en Países Bajos
006 Challenge de Hop infundadas Zutphen Tribunal de Distrito para obtener una secuela de las Naciones Unidas denuncia Hop
  Omroep Gelderland: Presidente Tribunal de Distrito de Zutphen quiere reto adaptar los reglamentos de oponerse a kinderrechters
      
Característica proceso Tribunal de Distrito de Zutphen fue otra manipulación de rotación para las solicitudes / profesiones padres!
GHK 4 años a la OET 310808! Dirkje Logtenberg Dijkhof candidato elecciones-Hop 2010 Grupo ofrece robusta resistencia contra SGJ
519 4 años para la OET 310808!
SGJ no tiene bezwaarcommissie, Gelderland oficinas de la Fundación Juventud!
426 4 años para la OET 310808! Comentarios de oposición 1, 2, 3, 4 y 5 en contra Logtenberg SGJ / SBJG audiencia Rb Zutphen 300807
453 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg fundada, pero sigue siendo motivo de oposición 1
454 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg fundada, pero sigue siendo motivo de oposición 2
455 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg fundada, pero sigue siendo motivo de oposición 3
456 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg fundada, pero sigue siendo motivo de oposición 4
517 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg fundada, pero sigue siendo motivo de oposición 5
518 4 años para la OET 310808! Historia! Beroepschrift Logtenberg administrativo fundado por la Sra J. Barrau tribunal de Arnhem
710 4 años para la OET 310808! Todos oposición Logtenberg BASADA regresó con Hop como procesvertegenwoordiger
    9. Uno de los motivos para el Sr. Vergunst fue un reto porque todos sus (reformado) puestos adicionales. En los casos con Hop como procesvertegenwoordiger fue a las actuaciones contra la Fundación de la Juventud Reformada. Vergunst testimonio de los activos (reformado) la fe y también escribe que los elementos de (reformada) cree una notable undertone a su medio ambiente por su trabajo. La objeción del Sr. Vergunst había basa, por tanto, declara estar aquí porque los procedimientos relacionados con la Reforma de la Fundación de Protección de la Juventud (SGJ), como contraparte de los padres con Hop como procesvertegenwoordiger y SGJ un interés directo en la eliminación de Hop como la integridad, competencia y, por tanto, difícil adversario .

Dirk Vergunst, Vice-Presidente tribunal Zuthphen
Mi trabajo no veo en el primer lugar como una oportunidad para activamente testimonio de mi fe. La calidad del trabajo es central, si bien que esta debe ser empotrado en una vida de (colegiado) dienstbetoon, la caridad y un uitnemender considere que la otra. Por lo tanto, yo, francamente, mis manos más que completo. Espero que estos elementos de mi región la notable undertone las formas de mi trabajo, tanto en las relaciones colegiado en relación con los litigantes. Esto no quiere decir que no soy para mi convicción de resultados, por el contrario. Asombro acerca de mi fe, como a menudo me encuentro, con asombro, estoy respondiendo a la incredulidad: mirar al cielo, los árboles, sus propias manos y me puso, entonces, ¿cómo puede que sólo tiene que ver el material en su lugar para el milagro. Entonces a veces crea el espacio para vivir en un mensaje de un Dios que quiere para mantener a la gente, porque no son tan dulces, sino porque Él es amor.

 

Fuente: Impact, Christian están en el trabajo, las relaciones y la sociedad no 3er año el 3 de julio de 2002, El Crazy Bob's?

   El Crazy Bob's?
Cristiana en su lugar de trabajo. ¿Eso quiere decir que su labor tan buena como sea posible? O la oportunidad de aprovechar la no-creyente colegas para decirle al evangelio? Diez personas más una declaración: "los cristianos serían más pronunciadas en su trabajo. Más clara los testigos, y claro sus puntos de vista profesional y en cuestiones sociales. No se trata sólo de un buen acto, los cristianos tienen una abierta y muy leído libro ".

Nolda Griffioen, ingeniero de operación de Shell
Entregada cristiana. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que yo a diario mi vecino en el tranvía debe preguntar "¿Está usted nacer de nuevo?" ¿El celosamente demostrar que a pesar de mi christenzijn todavía estoy un profesional?
La vida como un hijo de Dios es mi amor por mis compañeros de los seres humanos, la integridad, escuchar y actuar. Entregada cristiano es sutil. Yo le rezo a Dios por la sabiduría. A menudo se equivocan. Me aparece una pregunta y metido por sí sola en un debate que cegados por la guerra verbal oferta o no escuchar realmente a mi oponente. En retrospectiva me rezar: 'Dios, ¿dónde estaban ustedes? " Pero ¿dónde estaba yo?

Richard Doornbosch, funcionario del Ministerio de Finanzas
Es importante darse cuenta de que los cristianos no tienen el monopolio de la caridad. Ellos no son los únicos que buscan una sociedad justa. Es evidente que un cristiano como primera y sólo hacer su trabajo y no todo el día en una silla a pie por el evangelio a predicar.
La creencia en cualquier parte del cabello bijslepen, genera más de un poco de irritación. El almuerzo o una cerveza después del trabajo en la taberna a menudo me da más oportunidad de explicar lo que la fe significa para mí. Por lo tanto, no siempre y en todo el mundo con el evangelio en la punta de mi lengua. Pero esperemos que siempre accesible y sean identificables como cristiano.

Dirk Vergunst, Vice-Presidente tribunal Zuthphen
Mi trabajo no veo en el primer lugar como una oportunidad para activamente testimonio de mi fe. La calidad del trabajo es central, si bien que esta debe ser empotrado en una vida de (colegiado) dienstbetoon, la caridad y un uitnemender considere que la otra. Por lo tanto, yo, francamente, mis manos más que completo. Espero que estos elementos de mi región la notable undertone las formas de mi trabajo, tanto en las relaciones colegiado en relación con los litigantes. Esto no quiere decir que no soy para mi convicción de resultados, por el contrario. Asombro acerca de mi fe, como a menudo me encuentro, con asombro, estoy respondiendo a la incredulidad: mirar al cielo, los árboles, sus propias manos y me puso, entonces, ¿cómo puede que sólo tiene que ver el material en su lugar para el milagro. Entonces a veces crea el espacio para vivir en un mensaje de un Dios que quiere para mantener a la gente, porque no son tan dulces, sino porque Él es amor.

Mirjam Siesling, AIO facultad Derechos - Universidad de Utrecht
Como cristiano no tiene motivos para ocultar su estilo de vida bancos puñaladas.
Esto se aplica no sólo al trabajo, sino para cada día y cada circunstancia. Trato a mi trabajo en la medida de lo posible recordar siempre que Dios me ha hecho con los talentos que tengo. Quiero que el mejor uso posible en contra de mi vecino y el honor de él.
Mi inmediata colegas saben que yo soy cristiano y me puede abrir con ellos sobre esto. El contenido no he directamente que ver con los problemas filosóficos en mi trabajo. Sé que puede ser diferente. Alguien que ha trabajado aquí, se refería a muchos de sus puntos de vista cristiano en su investigación. La mezcla de opiniones personales y el objetivo de la investigación científica no es darle las gracias disminuido. Lamento que estaban con él al parecer no le importa el cambio.

Johan Bac, un funcionario judicial en la formación - fiscal en Utrecht
Jesús había opiniones muy fuerte, pero el hombre nunca ha perdido de vista. Los cristianos con opiniones firmes y un poco zendingsijver puede a veces demasiado hincapié en la primera y la segunda demasiados perder de vista. Si hay algo que a mi no cristianas colegas son sensibles a, es el dedo que considera que, sin haber escuchado nunca.
Además, debemos también parte en su propio seno se atreven a puñaladas. La gran beleden consecución de un elevado nivel profesional y una buena beca (por cierto, completamente de acuerdo) es a veces una hoja de parra a una profunda, sustancial conversación del camino de un choque de voluntades que se deben evitar. Recientemente, un colega preguntó si todavía tengo ningún problema con euthanasiemeldingen me da en mi escritorio. He explicado a él lo que pienso, pero izquierda. Tal vez una buena oportunidad.

Cor Verkade, profesor y onroerendgoedontwikkelaar
Los cristianos a veces se sienten culpables cuando se reúnan los colegas, vecinos o compañeros de los estudiantes que no viven en un mensaje que usted ha dicho, son, por tanto, responsable de la zielenheil de aquellos que no están confrontados con el mensaje. En mi creencia de los cristianos son tan responsables de su propagación el buen mensaje y las consecuencias que ello ha creado por otros (asco, endurecimiento, asco).
Tenemos que encontrar el lugar adecuado y la forma a lo más íntimo que tenemos que compartir con las familias elegidas para este fin. Y el wee gritando y la neurótica. También en estas situaciones: «No por la fuerza o por la violencia, sino por mi Espíritu se llevará a cabo".

Esther Roeleveld, consultor financiero
Si la mayor parte del día de trabajo, luego de tomar su christenzijn volver a trabajar. No se puede incluso convertir a usted en el momento en que entrar en la oficina va, como usted escudo colgando de la percha.
En mi christenzijn en mi trabajo, competencia en primer lugar. De este modo trato de amar a Dios y servir al pueblo y la sociedad para actuar. Creo que el valor de su trabajo ante los ojos de Dios basada en la intención con la que se hace. Por lo tanto, los testigos de su buen trabajo que hacer y con la intención de la derecha!
Dios es la fuerza motriz de su trabajo por lo que quieren hacer una diferencia en las vidas de otros?
¿O es que realmente hacer para influir, salario y autonomía? ¿Estás tratando de abrir todo el mundo para actuar y nadie no están en condiciones de actuar, entre ellos los colegas que a primera vista y que puede no parecer tan aburrido?

Teunis van Kooten, abogado y doctorando en la Universidad Libre
En su trabajo, creo que dos cosas son importantes. En primer lugar, que acaba de hacer un buen trabajo. Así que no trabajan durante las cosas para la iglesia regular: ya que nos atengamos a lo largo sin problemas. En segundo lugar, (el trabajo) los acuerdos con los colegas y usted reunirse con ellos socialmente poco (no demasiado suave por cierto) para prepararse. Llévela al observar los demás. Aunque siempre hay algo para todos o para la observación, entonces usted se convierte en resolverse. En las conversaciones con los colegas - por ejemplo, sobre los fines de semana - se puede percibir, lo que acerca de sus motivos, sin insistir en algo. También se puede decir - en mi caja que sigue jugando con regularidad - ¿por qué un caso particular o no que adopte una determinada estrategia de elegir. Puede cambiar los hechos de una manera positiva para su cliente colores, pero lo que en él ga?

Frantzen León, director financiero DKN Consultants Ltd
Dr D. Martyn Lloyd-Jones dijo hace algunas décadas: «Estoy cansado nunca de decir que ninguna iglesia evangélica deben organizar campañas para atraer a los forasteros, pero sí debe empezar la vida cristiana en la práctica." En su libro Que las naciones se alegra escribe J. Piper: "Misiones no es el objetivo final de la iglesia; culto. Misiones existe porque no culto ". Si yo fuera estos dos estados diferentes (que no tiene nada que ver parecen tener con nuestro lugar de trabajo) publicó en el argumento, entonces yo salga a la 'deugdenlijst "de Petrus (véase 2 Pedro 1:5-7). En cumplimiento dará lugar a la piedad (versículo 8). El énfasis no está para nada en un pedazo de celo (frescos 5). Es un don y una misión. Dios quiere hacer las cosas en nuestras vidas, junto con nosotros. Dios nos llama hacia adelante en la vida. Nos pide que hacer?

Justin de Jong, cirujano en la formación
Christian operar. No en el manejo de la navaja pero con problemas que a veces se producen al principio y al final de la vida. La popular de cada persona y la creencia en el más allá dar una dimensión extra a su profesión. En las conversaciones con los disidentes le da algo más para que informe cuál es la calidad "o" todo está todavía por debajo de la última. " Usted será un loco Bob encontrados, pero acepta plenamente. Al abrir, sin demasiado intrusiva, y para ver donde están, puede hacer que la gente curiosidad por identificar la fuente de Bob locos.
Dios hace el resto.

 


  

  

10. Presidente Zutphen tribunal es un oponente político de Hop sobre el tema "lekenrechtspraak"

Tal vez tiene razón. Sr. G. Vrieze Presidente de la Corte Zutphen: "La formación y la reflexión no están dedicados a un jurado.

10,1 Hay resentimiento de por lo menos uno a saber Sr. G. Vrieze Presidente de la Corte Zutphen o varios de los jueces contra el demandante en este caso. El autor ha criticado la ley y su posición política "entrar lekenrechtspraak" a la calidad de la justicia en los Países Bajos. Sr. G. Vrieze Presidente de la Corte Zutphen es un firme oponente de la introducción de lekenrechtspraak.

10.2 Fuente: Ley Dagblad 11 de abril de 2008.

Desde uno de nuestros editores

Vrieze juryrechtspraak parece sombrío en: sin justificación culpable o inocente?

Jurado no promueve la ley experiencia ". Eso lo dice un tribunal de apelación. Sr. G. Vrieze, presidente del tribunal Zutphen, en su discurso durante la installatiebijeenkomst hoy lekenrechtspraak en el grano. En los distintos medios de comunicación "- la Judicatura mantener siempre el general - que la introducción de juryrechtspraak tiempo" ns defensores, porque eso sería democrático. Según Vrieze la democracia va en la legislación que se aplica a todos y no volksgerichten, al menos, advierte. Por último, poco después de su cri de coeur en el 'debate'. Su declaración dice así: Un jurado ha habido ninguna mejora de la competencia del poder judicial y también aumenta la confianza en la ley. Sr Vrieze: "¿Qué tiene la sociedad a un jurado sin justificación" culpable "o" inocentes "llamadas? Las decisiones de largo alcance todos los días en la sala de audiencias han tenido una profunda explicación que se necesita. "Señor Vrieze piensa que la ley se podría mejorar:" Al invertir en los conocimientos de los jueces cuando se trata de examinar críticamente todo tipo de pruebas. Y para abrir un stand para la idea de que expertos creen puede variar. Por ejemplo, hay ya invertido en la formación continua, la mejora de la investigación, una base de datos nacional de expertos certificados y la reflexión a posteriori. La formación y la reflexión no están dedicados a un jurado. "

10,3 ¿Cuánto dinero en caso de que la compañía aún académicamente capacitados los funcionarios judiciales invertir si esta profesión "experto" y, por tanto, difícil opositores tratando de apagarla y la muerte para silenciar por jueces independientes no en un caso, no escrito de acusación en papel a seguir y no procesdossier copia a la profesión porque no es verdad porque un difícil oponente debe?

10,4, lo que parece tanto más teniendo en cuenta la decisión de Jeanne, Dijkstra, editor de Wegener's Weekly Ermelo al Consejo de Periodismo. Escuchará a ambas partes. Cotización de la decisión del Consejo de Periodismo: "El acusado insistió en que no se trata de un miembro de un partido político y totalmente neutral. Ha sido 15 años trabajando para la Ermelo semanal y es conocido como un reportero confiable". Escuchará a ambas partes. La frase de su defensa ante el Consejo de Periodismo: "De todas las partes en Ermelo, la necesidad de escuchar este partido político (Grupo hop) la muerte en silencio y me siento tristemente que esto es probablemente cierto" escribe Señora Jeanne Dijkstra editor de la Ermelo del semanal al Consejo de Periodismo.

10,5, lo que parece tanto más porque en los últimos elecciones provinciales en Assam verkiezingsposters del "Grupo Hop" en todas partes en el verkiezingsborden se reunió en overplakt a "Hop Grupo" muerte a permanecer en silencio.

10,6 macht es correcto! Comentarios www.burojeugdzorg.nl/20.htm Desde todas las partes sean escuchadas y la convocatoria, una vez más, por el Tribunal Zutphen el honor de demandante J. Hop y los grupos políticos (Grupo Hop) muertos silencio. Declaró infundada la excepción de tres jueces del tribunal Zutphen como se ha descrito anteriormente es otra prueba de que se intenta con integridad, competencia y, por tanto, difícil oponente y denuncia ante la ONU J. Hop en la medida de lo posible para frustrar y silenciados.

 

11. La solicitud de recusación de Vergunst fue rechazada, pero la protesta tiene consecuencias para el vervolgprocedures en el caso. Juez Vergunst fue también sustituido en el caso. ¿Qué hizo entonces era muy extraño que el mismo Juez Vergunst de repente funcionó como persrechter y en este caso como un espectador que también estuvo presente en las sesiones relativas a la comunidad, donde Sr Vergunst también miembro de cera.

  

12. El Tribunal de Distrito de Zutphen se ajusta a esta práctica de vez en cuando, hay un proceso estructural. También en la vervolgprocedure después de la negativa del Sr Hop encajar estos tres jueces mismas tácticas y haciendo caso omiso de la sentencia Mantovanelli por las demandantes no han presentado todos los documentos que estén disponibles. Durante una wrakingszitting de la corte se negó de nuevo que el Tribunal en los documentos no habían recibido al mismo tiempo un recibo de la corte en la posesión de los solicitantes. La investigación de los documentos pertinentes se llevó a cabo por el juez de instrucción Eskes Sr. Esta investigación duró tanto tiempo que el resultado que sería de importancia para otros casos pendientes ante los tribunales. El recurso de casación ante esta investigación no deben beneficiarse debido a que el nuevo juez de instrucción es más que pronunciarse sobre estas cuestiones. El resultado del estudio fue que un 3 numerosas piezas pertenecían a un procedimiento diferente, mientras que los documentos presentados 9 producciones en cuestión.

  

13. El Tribunal de Distrito de Zutphen pierde por este proceso de sus magistrados y su presidente como la credibilidad de un tribunal independiente. Desde un reto tribunal carece de fundamento, sino producto de la aplicación de lo que es la objeción de conciencia y un presidente que invitó a su propia frustración por la televisión a la ley sobre los recursos y, obviamente, hay buenas habilidades no pueden ir así como un tribunal sin cumplir con los requisitos legales, así como un agente se niega un tribunal que no permite que jueces independientes participar en las sesiones no se puede mantener que han creíble. Ergo, es perjudicial para la imparcialidad del poder judicial que habría conducido a masivas schoonmaakacties.

 

 

14,1 Existe un doble rasero de la corte de Zutphen.

14,2 El caso Congregación Ejército de Salvación en la ciudad de Zutphen se WEL por el tribunal Zuthpen a que se refiere el tribunal Almelo porque en este caso, un empleado del Tribunal de Distrito de Zutphen se trate.

La medición de doble rasero, porque

Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso contra J. NO Hop Ermelo fue remitido a otro tribunal, mientras que el Tribunal de Distrito de Zutphen en el caso Tribunal de Distrito de Zutphen contra J. Hop propia kinderrechters tres de Zutphen el Tribunal de Distrito y el propio tribunal Zutphen se mostraron interesados.

14,3 legislación citar: Ella puede ser un caso presentado por su tratamiento a seguir se refieren a otro tribunal si la sentencia sobre la participación del tribunal de manipulación de este caso por otro tribunal se desea. "

Sección 8.1.3

Remisión, acumulación y división

Art. 8:13. [Referencia] (8.1.3.1)
-1. El tribunal podrá, en su caso en espera para continuar el tratamiento se refieren a la corte que otro caso está pendiente de si su tratamiento de los casos examinados por un tribunal se desea. Puede ser un caso presentado por su tratamiento a continuación se refieren a otro tribunal si la sentencia sobre la participación del tribunal de manipulación de este caso por otro tribunal se desea.
-2. La solicitud de cambio puede hacerse hasta el comienzo del juicio.
-3. Si el tribunal que un caso ha sido remitido de acuerdo a la remisión, se colocarán en el caso de documentos relacionados con ella.

14,4 En el caso Congregación Ejército de Salvación en la ciudad de Zutphen se WEL por el tribunal Zuthpen a que se refiere el tribunal Almelo LJN: BA2013, Presidente del Tribunal de Almelo, 07 / 189 V GEMWT AQ1

14,5 Decisión: El tribunal ha Zutphen, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8:13, el primer párrafo de la AWB la solicitud de medidas provisionales a que se refiere la Autoridad Provisional de la corte Almelo

LJN: BA2013, Presidente del Tribunal de Almelo, 07 / 189 V GEMWT AQ1

Pronunciación Fecha: 30-03-2007

Fecha de Publicación: 02-04-2007

Judicial: Administrativo otros

Tipo de procedimiento: Provisional instalación

Inhoudsindicatie: En el marco del presente litigio, la pregunta pertinente es si la urgencia inmediata de que la decisión del 31 de enero de 2007, modificado parcialmente por una decisión de 15 de febrero de 2007, que incluye la imposición de una carga bajo pena con respecto a anular pedido explícitamente porque el ruido actividades de la construcción, suspendida o producidos de otro modo una medida cautelar fue tomada. APV Zutphen, la libertad de religión.

Pronunciación tribunal Almelo
División Administrativa


Inscripción: 07 / 189 V GEMWT AQ1

decisión del Presidente se pronunció a lo dispuesto en el artículo 8:84 de Derecho Administrativo General Ley de fecha 30 de marzo de 2007

en la controversia entre:

Kerkgenootschap el Ejército de Salvación,
establecido en Almere, parte demandante,
Agente: Sr B.J.W. Walraven, abogado en Rotterdam,

y

el Colegio de Alcalde y Concejales de la ciudad de Zutphen,
demandado.


Participación de terceros: Adamanshuis Fundación, establecida en Zutphen.


1. Decisión sobre las que se refiere la solicitud
Decisión del demandado de fecha 31 de enero de 2007 y modificado la denuncia en espera de la decisión de fecha 15 de febrero de 2007.


2. Proceso
Tras demandado recibido quejas sobre el ruido causado por las actividades llevadas a cabo por el solicitante se desarrollará en el edificio Hagepoortplein 4A en Zutphen (la promesa), los funcionarios empleados por los acusados controles ciudad y el ruido. Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2006 acusado haya comunicado al solicitante en un plazo de un mes brassband y otras actividades con una mejora de música ya no se permite. Demandado también ha indicado que está considerando la posibilidad de utilizar sus poderes para imponer una carga bajo pena si después de la expiración de dicho plazo los niveles de ruido se superan.
La demandante es la oportunidad de dar sus puntos de vista. Mediante escrito de fecha 14 de junio de 2006, el solicitante tiene un punto de vista. Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2006 acusado demandante ha indicado que, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados entre él y la demandante, no ve ninguna razón para la acción de cumplimiento.
Mediante resolución de 31 de enero de 2007 (decisión primaria 1) ha demandado una carga para el demandante bajo pena impuesta contenedores que, en esencia, un solicitante pena si pierde la primaria de la decisión 1 explícitamente definido máximo admisible de ruido se violan las normas. El begunstigingstermijn se haga el 1 de febrero de 2007.

Que el demandante en una carta de fecha 13 de febrero de 2007 presentó una objeción de conciencia. Concomitante a la voorzieningenrechter de Zutphen pidió a la corte a tomar una medida cautelar de suspensión incluye la decisión de primaria 1.
Mediante resolución de 15 de febrero de 2007 (decisión primaria 2) el demandado tiene begunstigingstermijn primaria de la decisión 1 hasta 1 de mayo de 2007. Visto lo dispuesto en el artículo 6:19, el primer miembro de la Mesa de la Ley de Derecho Administrativo (AWB) es la objeción de co-demandante considera que se han dirigido principalmente contra la decisión 2.
Ha demandado en el caso de documentos relacionados con el 20 de febrero de 2007 presentó.
De conformidad con las disposiciones de la Regla 8:13 , el primer párrafo de la AWB es la solicitud de medidas provisionales a que se refiere el Presidente se pronunció sobre este tribunal.
Demandado el 1 de marzo de 2007 nuevos documentos en la controversia.

Público examen de la solicitud ha tenido lugar en el tribunal el 26 de marzo de 2007 cuando el solicitante sea representado por JCY Van Vliet, J.N.J. Wisseborn y R.L.J. Keijzer, con la ayuda de su agente dijo. Demandado estuvo representada por el Sr fBm de Aanhold y N. Van Buitenen.
Participación de terceros está representado por P. Voluntad.


3. Consideraciones

El núcleo de la controversia
De conformidad con el artículo 8:81 de la AWB, si antes de un posible recurso ante el tribunal objeción fue hecha por el proponente de la apelación al Presidente se pronunció sobre la corte un requerimiento provisional se solicita. A la hora de evaluar dicha petición debe considerarse si la urgencia inmediata, habida cuenta de los intereses en conflicto, la introducción de una medida cautelar. La medida en que esta revisión significa que una sentencia que se pronuncia también el tema de la bezwarenprocedure toca, esta opinión tiene un carácter provisional. Por lo tanto, en este caso la pregunta a ser respondida o la urgencia inmediata de que la decisión del 31 de enero de 2007, modificado parcialmente por una decisión de 15 de febrero de 2007, que incluye la imposición de una carga bajo pena con respecto a anular pedido explícitamente porque el ruido actividades de la construcción, suspendida o producidos de otro modo una medida cautelar fue tomada.

Motivos de oposición / medida cautelar
El autor sostiene que el principal acusado no es competente para imponer una carga bajo pena. En apoyo de esta alegación que realiza las siguientes.
En primer lugar, la carga principalmente con objeto de corregir la violación del artículo 4.1.5 del Reglamento General Local de la ciudad de Zutphen (APV). Este artículo no proporciona ninguna autoridad para la prestación de más / límites de ruido. Habida cuenta de este acusado no podrá tomar las medidas de represión contra el ruido superior a las normas establecidas por él. Por otra parte, la demandante de que si Carlos se puede buscar por la Decisión verblijfsgebouwen residencial y Medio Ambiente, el artículo 1.1.2, introducción y b del anexo de la presente decisión, en este caso, impide este respecto. De hecho, se afirma que en la determinación del ruido, el ruido en apoyo de las llamadas a profesar la religión o las creencias religiosas o asistir a reuniones o filosóficas y lijkplechtigheden y sonido en relación con la celebración de estas reuniones o ceremonias, caso omiso.
En segundo lugar, todas las actividades de la demandante protegidos por el artículo 6 de la Constitución. El primer párrafo de este artículo da la posibilidad de limitar la libertad de religión, sino sólo a través de una ley formal. Las restricciones a través de uno - concretarse - APV determinación de no cumplir. La jurisprudencia citada por la parte demandada considera que el ejercicio de la libertad de religión fuera de los edificios y lugares por lo que decidió la jurisprudencia en este caso no se aplica. El peticionario también se refiere en el artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ivbpr) consagra la libertad de religión.
La imposición de la carga es prematuro porque todavía no hay una violación se produjo.

Si se comprueba que el demandado tiene competencia para imponer esta carga, entonces el solicitante, alternativamente, que la inclusión de límites y la determinación de que la violación de estos límites a la pérdida de una pena resultante en un solo acto es contrario al principio de seguridad jurídica. Además, no hay begunstigingstermijn indebida.

En la reunión, la demandante alegó que la carga no está clara, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica.

Consideraciones de la voorzieningenrechter
Visto lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Municipalidades en relación con los artículos 5:21 y 5:32 de la AWB primer demandado es competente para imponer una carga bajo pena si se ha actuado en violación de un requisito legal. En primer lugar, una vez se ha determinado que tal violación existe, debe revisarse o demandado razonablemente uso de esta facultad ha sido capaz de hacer.

En cuanto a la facultad de imponer una carga bajo pena, el Presidente dictaminó lo siguiente.

Artículo 4.1.5, el primer párrafo de la APV dispone que se prohíbe a las aeronaves o de audio o lichtapparaten en vigor, o los actos de una manera que uno o medio ambiente circundante, por el sonido o es causada lichthinder .
El segundo párrafo de este artículo establece que el Colegio de la prohibición de renuncia puede ser concedida.
La prohibición no se aplica, en la medida en el artículo 2.4.16, sobre la base de la Ley de Gestión Ambiental reglamentos, la Ley del ruido, la Wegenverkeerswet 1994, el Zondagswet, el Código Penal, el Air Cargo, la señalización viaria y de las reglas de tránsito de 1990 o la aplicable Vuurwerkbesluit ser.

Entre las partes no se discute que las actividades de fomento no puede ser considerado como un establecimiento en el sentido de la Ley de Gestión Ambiental y que el artículo 4.1.5, el párrafo segundo de la APV esas leyes no se aplican. El Presidente apoya esta opinión.

El término «ruido» no se definen con mayor detalle en la APV. Con el fin de evaluar si hay ruido, la demandada solicita de la meetwijze y normas que son habituales en la autorización de las empresas.
En este caso, la demandada solicita de las normas de la Decisión residencial, y verblijfsgebouwen el Medio Ambiente y / o la Decisión de restauración, deportes y recreatieinrichtingen el Medio Ambiente. A diferencia del solicitante llevará a cabo de este acusado. El Presidente se pronunció en este contexto se refiere a la sentencia del Departamento Administrativo del Consejo de Estado (en lo sucesivo el Departamento) de 1 de mayo de 2002, LJN AE2053. Ahora sólo respecto acusado ha tratado de actos por encima de las normas (leyes y el demandado no es plenamente aplicable se indique lo contrario) es el editor de la regulación 1.1.2, introducción y b del anexo de la Decisión de vida y un verblijfsgebouwen Medio Ambiente no esa relación en el camino. El Presidente considera, por tanto, que la parte demandada, por el estrechamiento del término «ruido» en el artículo 4.1.5 de la APV conexión ha sido capaz de encontrar los niveles de ruido para los establecimientos en el sentido de la Ley de Gestión Ambiental. Ahora, en este caso hay un estrechamiento de una norma ya prescrito (en el artículo 4.1.5 de la APV) y no de una nuevas normas, falta, la queja del demandante en esta base de hechos.

El autor sostiene que todas las actividades protegidas por la libertad de religión, consagrado en la Constitución y los tratados internacionales. A este respecto, el Presidente dictaminó lo siguiente.

Artículo 6, párrafo primero de la Constitución establece que cada persona tiene derecho a que su religión o sus creencias, individual o en comunidad con otros, la libertad de profesar, con excepción de una responsabilidad de todos ante la ley.
El segundo párrafo de este artículo se estipula que la ley sobre el ejercicio de este derecho fuera de los edificios y lugares privados pueden hacer reglas para proteger la salud, en interés de tráfico y para combatir o prevenir desórdenes.

Dada la redacción de este artículo puede este derecho fundamental, si no se ejerce fuera de los edificios y lugares privados, sólo se limita por una ley formal, sin posibilidad de delegación. Esto no significa que todas las actividades desarrolladas en el marco de la godsdienstbelijding en los edificios y decidió incluir dicha protección encuentro. El Presidente se refiere a la decisión del Departamento de 5 de enero de 1996, publicado en AB 1996, 179, que también ha demandado. El argumento del peticionario de que este precedente en este caso no se aplica porque esa decisión sólo se ve en reuniones religiosas al aire libre (y, por tanto, viene de conformidad con el artículo 6, párrafo segundo de la Constitución) no es correcta. El Departamento tiene en este fallo en sus consideraciones referencia explícita al artículo 6, primer párrafo de la Constitución.

En esta sentencia, el Departamento determinó que la - con el derecho a profesar conectado - Connex una buena ley, que debe distinguirse del derecho a profesar seg y que subordinan. Connexe Este derecho puede ser, en principio, limitada por un reglamento municipal como el APV. De este modo, las siguientes deben ser atendidas:
a. La restricción del derecho a connexe sonido no está relacionada con el contenido de la profesan.
B. La restricción es necesaria para velar por los intereses que la legislación que limitan el resto, tiene por objeto servir y no ir más allá con el fin de proteger los intereses estrictamente necesario.
C. La restricción no va tan lejos que el derecho de no connexe sigue siendo importante.

 

El Presidente debe examinar si la carga cumple con estos criterios formulados por el Departamento.
La carga, ya que se formuló en la enseñanza primaria la decisión 1, dice - básicamente - de la siguiente manera (subrayado por el hecho interino):

I. Para las actividades de su propiedad que sería mucho renuncia del derecho fundamental de la connexe bien, como las actividades preparatorias en las iglesias, incluido el ejercicio de zangkoren y (latón) se aplican a las bandas de los períodos especificados del día como el ruido de los límites que se indican a continuación:

Cuadro A-normas.

¿Cuándo debe tenerse en cuenta que en cualquier momento que no participan en esta parte de esta carga se cumple, automáticamente pierde un importe de € 1.000, - un pronunciamiento por el paso del ruido, hasta un máximo de € 10.000, -.

II. Para las actividades en sus instalaciones que cumplan con los derechos fundamentales connexe tocar, como el derecho a sonido, sostiene:
1. En los mencionados períodos del día en que los límites sonoros que se indican a continuación en el apartado A.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1. en todos los domingos y días festivos hasta cinco por año civil durante un culto un máximo nivel sonoro admisible, tal como se indica a continuación en el B.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1. y además de los presuntos menores de 2. se encuentra en un máximo de ocho días por año calendario para elegir un máximo de nivel sonoro admisible como se indica a continuación B durante una actividad para un máximo de cuatro horas, a condición de que antes de exención se concedió sobre la base del artículo 4.1.5 APV.

Cuadro A-B-y las normas de las normas.

¿Cuándo debe tenerse en cuenta que en cualquier momento que no participan en esta parte de esta carga se cumple, automáticamente pierde un importe de € 1.000, - un pronunciamiento por el paso del ruido, hasta un máximo de € 10.000, -.

En la reunión puso de manifiesto que esta carga no está clara. Los agentes también fueron acusados inicialmente divididos sobre el alcance de la carga.
Después de la explicación de los agentes acusados voorzieningenrechter suponer que el acusado tiene los siguientes objetivos con la carga.

Hay una distinción entre tres categorías de actividad.
Categoría 1 incluye actividades que afectan directamente el derecho fundamental. Esto significa que la celebración de culto sin sonido.
Categoría 2 incluye las actividades que el derecho de sonido (uno sobre el derecho fundamental Connex) tocar. Esto significa el fortalecimiento de sonido durante el culto.
Categoría 3 incluye las actividades que sería mucho renuncia del derecho o el derecho a connexe sonido. Esto significa que todas las actividades que no sea el culto.

La carga no está en la categoría 1, de modo que ningún ruido máximo permitido. La carga será única categoría 2 y 3.
Para la categoría 2 se aplican solo a veces explícitamente definidas o situaciones, la (mayor) B normas. Se trata de un culto los domingos y días festivos culto a cinco por año civil. No se puede renunciar a una actividad de hasta cuatro horas a un máximo de ocho días por año civil. Para el «extra» culto, el (menor)-A.
Para la categoría 3 se aplican plenamente el (menor)-A.

Los acusados dijeron a la Cámara autorizó una serie de ejemplos para aclarar el alcance de la carga.
• El canto (sin micrófono) y jugar brassband (no mayor de música) durante la adoración viene a la categoría 1, por lo que no máximos de ruido.
• La obra de una guitarra eléctrica (mejor música) durante el culto entra en la categoría 2.
• La obra de una guitarra eléctrica, tocando y cantando brassband (con o sin micrófono) fuera de culto viene dentro de la categoría 3.

El Presidente señaló que el alcance de la carga por primera vez quedó claro después de los acusados había autorizado esta explicación y después se discutieron ejemplos. Esa carga claro es contraria al principio de seguridad jurídica. A pesar de ello, sobre todo en la decisión 1 objeción no se mantenga sin cambios. En la última parte demandada se opondrá a fin de que debería formular una explicación y que es susceptible a todas las partes, incluido el solicitante y de terceros, actividades para las cuales claro qué normas se aplican. El Presidente en este contexto, señala también que la incertidumbre sobre el alcance de la carga puede ser impedida por los términos "similares" y "incluidos" que ya no están en uso, sino describir explícitamente las medidas que ver la carga.

En la reunión, la demandante afirmó que, con el fin de cumplir con la carga, un gran número de culto como el funeral y huwelijksdiensten, ya no pueden celebrar, teniendo en cuenta el número máximo permitido de culto. A este respecto, el Presidente dictaminó que la celebración de culto segundos no está limitado. Las comunidades religiosas, sin sonido, que pertenecen a la categoría 1 y no son el ruido de la carga. La carga se debe a que, en términos de culto, pero sólo en el fortalecimiento del sonido durante este culto.

El último espectáculo que a lo largo de una serie de culto (uno por Domingo + una cada cinco días festivos por año civil) y durante ocho operaciones por año natural, la más amplia B normas. En la reunión puso de manifiesto que el solicitante sea titular de culto más que el anterior, por lo que durante este 'extra' de culto dentro de la parte inferior A-normas deben quedé. No está claro si voorzieningenrechter el cumplimiento de las normas A-implica que durante dicho culto no uso de un micrófono. Si ese fuera el caso, que el predecesor a los fieles onversterkt sólo podrán hablar, puede haber violación de los por encima de un umbral y / o c criterio. De hecho, el derecho a su fe / a profesar creencias en comunidad con otras personas a utilizar, es comprensible que se le exige o puede ser escuchado. No está claro si las normas son más bajos A-suficiencia.

En vista de lo anterior voorzieningenrechter no puede determinar si la carga es contraria a la libertad de religión, consagrado en el artículo 6 de la Constitución.

Primaria 1 de decisión, debido a la ambigüedad del ámbito de aplicación de la carga y la incertidumbre debido al culto, o cuando el A-normas deben cumplirse ha producido una infracción de la libertad religiosa, se opuso no se mantenga sin cambios.
El Presidente también va a suspender esta decisión que a 6 semanas después de que el demandado ha tomado una decisión sobre el recurso de la demandante.

Con miras a la final deseo de la controversia voorzieningenrechter discutirá también el resto de la tierra.

El autor sostiene que la imposición de una carga es prematura porque no hay violación de los supuestos de ruido se ha hecho. A este respecto, el Presidente dictaminó que la cifra en la jurisprudencia de la última preventiva, bajo pena de cualificación (entre ellos el Departamento el 25 de enero de 2006, AB 2006, 229). Una carga Mayo preventivamente, antes de la última se define delito se ha cometido, se impondrá si existe el peligro de violación de una o de hormigón en virtud de la Ley prevé que es prácticamente cierto riesgo se llevará a cabo y si ese delito en el decisión puede ser descrito con ese grado de claridad desde el punto de vista de la seguridad jurídica es obligatorio.
En este caso, es evidente de los documentos que el solicitante no está preparado adecuadamente medidas acústicas para satisfacer las prescritas ruido. De hecho, el demandante sólo tiene el piso de arriba de todo aislados y el aislamiento de la gran sala se compone sólo de acristalamiento aislante. Por otra parte, el demandante a demandada indicó que las actividades, con buen trabajo se reanudará. La violación de los ruidos, por lo tanto, prácticamente cierta probabilidad.
Cuando es exactamente un acusado en violación tendrá que indicar claramente la carga.

El autor sostiene que la parte demandada en la carga bajo pena no tiene begunstigingstermijn. Esta denuncia es obsoleta ahora principal acusado en la decisión 2 tiene todavía un begunstigingstermijn.

En resumen el juez preliminar del voorzieningenrechter que el demandado ha considerado competente para imponer una carga bajo pena. La carga puede haber objeción de mantenerse sin cambios debido a la incertidumbre uno de los alcance de la carga (violación del principio de seguridad jurídica) y la otra con antelación porque no está claro si es contraria a la libertad religiosa en virtud del artículo 6 de la Constitución. En la siguiente toma de decisiones en la última parte demandada objeción será la edición de manera que el alcance de la carga para todas las partes es clara. Por otra parte, el demandado debe considerar la posibilidad de culto, que deben cumplirse en la A-normas, el uso del sonido a través de un micrófono por el predecesor de lo que le permite presentar los creyentes será comprensible, puede estar satisfecho con este A-normas.

Por lo tanto, se ha justificado principalmente a decidir permanecer 1 y 2.

Visto lo dispuesto en el artículo 8:84, párrafo cuarto, en relación con el artículo 8:75 de la AWB, el Presidente dictaminó que el demandado es justo condenar a los gastos realizados con la debida solicitante ha tenido que hacer en relación con el examen de esta solicitud, el gastos de terceros profesional concedida la asistencia jurídica gratuita (2 puntos a € 322, -) y los gastos de viaje de los tres representantes de los candidatos a aparecer en la corte.

Ciertamente, por lo tanto, es el siguiente.


4. Decisión
El Presidente de la Corte Almelo,

Derecho manera:

-- Rechazar la solicitud de medidas provisionales para suspender la enseñanza primaria y las decisiones 1 y 2 a 6 semanas después de la próxima decisión sobre la objeción de conciencia en la forma prescrita se ha hecho;
-- Condena demandada en el litigio gastos efectuados por el solicitante, los gastos que se determinará en 691,20 € por el municipio para pagar Zutphen al solicitante;
-- Entiende que la ciudad de Zutphen en el Registro de candidatos a € 285, - reembolsar.

Contra la presente sentencia no cabe recurso ulterior alguno.

Así, dada por el Sr W.M.B. Elferink, en presencia del Sr A.E.M. Hígado como registrador.

Transcripción enviada el 30 de marzo de 2007
AW

  

  

15. Hop ha descubierto que los Países Bajos costos de objeción de conciencia y tratar las apelaciones contra las indicaciones de los niños a disposición de todos los MEDIOS ONDERDRUKKEN. Así que hay enormes intereses financieros a los padres de los niños y J. HOP COMO DE EXPERTOS Y LASTIGE objeciones fuera de las objeciones y apelaciones en contra de las declaraciones.

Procedimientos padres Logtenberg contra la Proposición Fundación de Atención con Indicación Hop como procesvertegenwoordiger por el Tribunal de Zutphen. Atributo número 06/1769 AWBZ 257. No es desigual y lento giro de la tramitación de las apelaciones por parte de los padres contra la indicación de evaluación AWBZ indicaciones para los cuidados de larga duración de las cosas tanto tiempo para estirar a la inadmisibilidad. En la audiencia judicial Zutphen Hop descubrió que la norma prescrita para una indicación de la Juventud Mesa y / o indicación Fundación Indicación Stelling Asegúrese de que el coeficiente intelectual normal para un niño "ficticio IQ FIGURA NO ES LA CIENCIA ONDERBOUWING". El descubrimiento de lúpulo tiene enormes consecuencias para los niños y hacen la diferencia si un niño está atrapado en un dispositivo con una evaluación de la evaluación de las necesidades de Atención Fundación o una forma diferente de atención que dio lugar a un indicación Juventud Mesa. Sr. K. Duyvendijk fue un juez que rechazó la provisional y luego el caso al igual que para salir de largo hasta la apelación "inadmisible" podrían ser declarados.

Sr. K. Duyvendijk fue uno de los magistrados de la Corte que la objeción de Zutphen Hop carece de fundamento, y declara que también ha desempeñado un papel en retrasar la finalización de las disposiciones provisionales en un procedimiento de recurso contra la indicación de Atención Fundación la indicación de dónde fue específicamente para la marca que IQ al parecer, inventado por un director y tiene enormes implicaciones para el futuro de un niño

339 Origen jeugdzorgbrigade textualmente: "Se puede indicatieproces por un diseño inteligente (para la distinción de gravedad de las indicaciones y la limitación a indicatiediagnostiek lugar behandeldiagnostiek llevará a cabo con mayor rapidez"

339 Origen jeugdzorgbrigade textualmente: "Una recomendación clave de la primera presentación fue la supresión de miles de innecesarios (re) indicaciones, que sólo están a motivos burocráticos debe llevarse a cabo. Esto sería mucho trabajo innecesario y costos considerables han traído. Los ministerios de Salud, Bienestar y Deportes Justicia y tiene la recomendación de la jeugdzorgbrigade adelante recogemos. El resultado es que se estima que 10.000 menos indicaciones necesarias a realizar. "

339 Origen jeugdzorgbrigade textualmente: "d. Límite de la información a lo estrictamente necesario para una indicación. Cualquier medida debe estar dirigida para el indicatieproces.
Recuerde que dentro de la Mesa para la juventud indicatiediagnostiek y no behandeldiagnostiek. Esto implica que no todos los detalles y los aspectos relacionados con la cuestión del cliente es necesario abordar, pero sólo lo necesario a fin de proporcionar una indicación por venir ".

339 Origen jeugdzorgbrigade textualmente: 10. Ley de Reconciliación en los jóvenes, el Código Civil, "y WGBO AWBZ (Ley geneesk. Behandelovereenkomst). En caso de los jóvenes indica una Mesa AWBZ institución, se basa en la WGBO consentimiento de ambos padres (de 12 años) el menor . virtud de vigilancia alumnos y / o sus padres pueden no querer que el acuerdo, lo que permite la atención necesaria no, o sólo por el recurso a los tribunales, se puede dar. Esto es extraño gezienhet hecho de que el tribunal de menores ya ha supervisado . Como resultado, los jóvenes agencia más de una vez frente a una muy difícil o no viable para la tarea que los menores AWBZ necesidad específica. Este problema se debe a la Ley de la juventud, BW, la insuficiencia de atención y WGBO cuencas.

Los siguientes posibles soluciones son posibles:

a. adaptación de la WGBO en el sentido de que se hace una excepción para la instemmingvereiste en el caso de una orden de supervisión (OET) y el secuestro de una autorización en un establecimiento de atención;

B. adaptación de la Ley de la juventud en el sentido de que en caso de secuestro en un AWBZ instemmingsvereiste la institución del WGBO se sustituye por la autorización de la kinderrechter;

C. renuncia a la custodia de sus padres en caso de no acuerdo se concede.

 

  

  

  

  

16. ¿Qué hace el jeugdzorgbrigade y que hay en la jeugdzorgbrigade?

ENLACES! Fuente: Solicitud objeción textualmente: "Esto es tanto más porque kinderrechters en los Países Bajos trabajan con los jóvenes se les ha dado orientación sobre cómo los jóvenes deben presentar peticiones para que la kinderrechter tan pronto como sea posible a las peticiones de la juventud puede decidir".

www.burojeugdzorg.nl/339.htm Fuente JEUGDZORGBRIGADE!

Cita: 17. Haga una cita con kinderrechters rural peticiones para que no "de fondo" la información tiene que contener (esto se refiere a los anexos), pero sólo las empresas y la información jurídica. Actualmente, una encuesta realizada en el marco de una mejor protección en el que se recoge la información para kinderrechters lo más relevante para las decisiones que deban tomarse. Los resultados se dará a conocer a fines de junio el proyecto en proceso de reconciliación en la cadena, que también quiere mejorar el intercambio de información.

Composición jeugdzorgbrigade

El jeugdzorgbrigade es la siguiente: Frank de Grave es el presidente, Dick van Hemmen y Thijs Malmberg son miembros de la brigada.
El apoyo está en manos de Capgemini. Para la primera presentación de Bosteels Esther era responsable. Marian Louppen es responsable de la segunda y definitiva para este informe. La supervisión de Capgemini se encuentra con el Profesor Dr Caren A. de Egten.

La familia van der Vee son residentes de la ciudad Nunspeet

Dick van Hemmen es el alcalde de la ciudad Nunspeet con las siguientes funciones adicionales de ese período:

Ir Alcalde.
D.H.A. de Hemmen
-- Miembro archiefcommissie Streekarchivariaat no *
-- PLV. Junta General Adjunto Recreatiegemeenschap no Veluwe *
-- PLV. Agente reunión de los accionistas a NUON ENW no *
-- PLV. Agente reunión de los accionistas a no Vitens NV *
-- Patrón Oranjevereniging Nunspeet no *
-- Patrón Harmony Nunspeet no *
-- Miembro Directivo futuro del agua no Gelderland
-- Miembro de la Escuela de Trabajo no VNG
-- Miembro del CDA no royementscommissie
-- Presidente de la Junta de Supervisión de ROC-Flevoland gastos / vacatie
-- Presidente de la Junta de Supervisión de NAI (Instituto Holandés de ambulancia) Gastos / vacatie
-- Presidente Plataforma Juvenil gastos de cuidado de la salud / vacatie
-- Presidente de la Junta de Síndicos Fundación tríada gastos / vacatie
-- El Cubo Comité de la Fundación Presidente, Centro de Arte y Cultura gastos / vacatie
-- Miembro de la Junta de Síndicos del Parc Spelderholt gastos / vacatie
-- El Presidente del espectro Centro de Desarrollo Social Gelderland gastos / vacatie
-- Miembro Jeugdzorgbrigade gastos / vacatie

Fuente: www.groephop.nl / nunspeet.htm

Durante las elecciones provinciales de todo el mundo se verkiezingsposters del Grupo del Partido Hop verkiezingsborden eliminado y overplakt.

Fuente: www.groephop.nl/nunspeet1.htm

 

 

 

17. Hay hop en una relación directa entre la desactivación Hop y la represión de las protestas y apelaciones por parte de los padres en contra de la juventud decisiones y la labor de la jeugdzorgbrigade y no la prestación de un juicio justo a Hop

No se ha dado por el autor a lo anterior, tiene una relación directa entre la labor de la jeugdzorgbrigade a la posición de los padres de los niños cada vez de socavar y campaña de desprestigio en contra Hop Hop como difícil y formidable adversario en los tribunales y fuera de la política y la muerte en silencio

La labor de la juventud en los Países Bajos se basa en un STASI OPERACIÓN EN CONFLICTO CON LA NOVENA GEBOD padres no pueden oponerse a las decisiones de la juventud en los Países Bajos y si los padres no están de acuerdo con las decisiones que son jóvenes de la custodia de sus hijos absuelto

También hay Hop fundamentada con hechos lo que la razón era que no Hop juicio con las debidas garantías para ofrecer.
Hop con todos los medios posibles deben ser eliminadas.

Si algo Hop establecido que él fue asesinado a instancias de la rechtersleger a los enormes intereses financieros en la juventud segura y de las objeciones y apelaciones contra las decisiones de los padres de los jóvenes, refiriéndose a los hechos anteriormente, para evitar gastos

El rechtersleger y los jóvenes han creado el clima para los gastos fuera Hop

  

  

18. CONCLUSIÓN. El Estado de los Países Bajos no cumple con el requisito de un ciudadano un juicio justo para ofrecer. Refiriéndose a los motivos del 1 al 17 qué motivos repetidos aquí como insertarse y ser considerado

El Estado de los Países Bajos no cumple con el requisito de un ciudadano un juicio justo para ofrecer. El autor, en violación del artículo 6 del CEDH y del artículo 14 BUPO una serie de garantías procesales que toda persona debe gozar "en la determinación de sus derechos y obligaciones civiles" o "en la determinación de los méritos de un proceso penal en su contra" por error no ha .

El autor no ha recibido las siguientes garantías:

El derecho a un tribunal independiente e imparcial. La imparcialidad de la corte debe demostrar más allá de toda duda, porque él tiene que juzgar sobre otras personas.
El derecho a una audiencia justa y pública de su caso. Trato justo significa que entre el adversario manera de proceder. Para ello es necesario que las partes son conscientes de todos los argumentos y pruebas presentadas al tribunal y que se puede hablar de ello ante el tribunal.
El requisito de independencia e imparcialidad es particularmente estricta valorados: "La justicia no sólo debe ser hecho, también debe considerarse que hacer". En primer lugar, el sistema judicial y los tribunales están estructurados de manera que respecto de los litigantes, sin duda, acerca de la independencia y la imparcialidad del tribunal puedan surgir (objetivo o estructural imparcialidad). Entonces el juez no puede personalmente parcial (subjetivo o personal imparcialidad) o ponerlas bajo presión.
El Estado de los Países Bajos en vista de lo anterior, junto con hechos y ejemplos no cumple con el requisito en este caso un ciudadano demandante J. Hop Ermelo Los Países Bajos un juicio justo para ofrecer.

Los denunciantes pide que cada una de las quejas basadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PARTE III

DENUNCIA de conformidad con los procedimientos de denuncia, Hoja Informativa N º 7

Página 26. En el marco del procedimiento 1503, la Comisión tiene el mandato de examinar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fiable acreditada violaciónes de derechos humanos y las libertades fundamentales ocurre en cualquier país del mundo. Cualquier individuo o grupo que alegue ser víctima de tales violaciónes de derechos humanos podrá presentar una com, plainte, según cualquier otra persona o grupo con el directo y con un conocimiento fidedigno de tales violaciónes.

DENUNCIA de conformidad con el Derecho Humano Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1

Artículo 14,1: Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.

Artículo 14.3 (a) A ser informado sin demora y en forma detallada en un idioma que comprenda de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él

Artículo 14.3 (b) a disponer del tiempo y facilidades necesarias para la preparación

 

Artículo 14,3: (b) a disponer del tiempo y las facilidades para la preparación de su defensa

Artículo 14,4: (e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos, de cargo ya obtener la comparecencia y examinatation de los testigos en su nombre en las mismas condiciones que los testigos de cargo

Artículo 17: 1. Nadie será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques

Artículo 19: 1. Toda persona tiene derecho a sostener opiniones sin interferencia

contra los Países Bajos para ser declarado fundado.

Le saluda atentamente,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Holanda

  

Producciones:

   10 Septiembre 2008 Denuncia J. Hop Los Países Bajos ante las Naciones Unidas. Denuncia se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PARTE III artículos 14,1, 14,3, 14,4, 17 y 19 y la página 26 procedimientos de denuncia Hoja informativa n º 7 (Rev. 1)
712 DENUNCIA de conformidad con los procedimientos de denuncia Fact Sheet No. 7

DENUNCIA de conformidad con el Derecho Humano Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1

Artículo 14,1: Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con justicia bij un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.

Artículo 14,3: (a) A ser informado sin demora y en forma detallada en un idioma que comprenda de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él

Artículo 14,3: (b) a disponer del tiempo y las facilidades para la preparación de su defensa

Artículo 14,4: (e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos, de cargo ya obtener la comparecencia y examinatation de los testigos en su nombre en las mismas condiciones que los testigos de cargo

Artículo 17: 1. Nadie será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques

Artículo 19: 1. Toda persona tiene derecho a sostener opiniones sin interferencia
 
701 Producción 1.
Llame al Tribunal de Distrito de Zutphen de audiencia sin juicio de archivo Hop en violación del artículo 6 del CEDH y 14 BUPO
702 Producción 2. Carta de J. Hop 15 Octubre de 2007 con una solicitud que transmita los nombres de los jueces dentro de 1 semana después de la fecha
703 Producción 3. Señor Secretario Carta de 18 de octubre de 2007 con los nombres de los tres jueces: (25) Sr. RA Eskes, (42) D. D. Vergunst (43) Señora Sr. IGMTh Weijers-van der Marck Tribunal de Distrito de Zutphen que el caso contra Hop, el 5 de noviembre de 2007, a las 09:30 horas frente
704 Producción 4. Protesta Hop tres jueces: (25) Sr. RA Eskes, (42) D. D. Vergunst (43) Señora Sr. IGMTh Weijers-van der Marck
705 Producción 5. Carta de Tribunal de Distrito de Zutphen a hop que es informada de que su petición de recusación debe motivar aún más
706 Producción 6. NO COPIA proceso verbal número de caso 89285 KGRK 07-665 Tribunal de Distrito de Zutphen audiencia objeción Hop disponibles
707 Producción 7. Pleitnotities Hop con una justificación detallada objeción de tres jueces: (25) Sr. RA Eskes, (42) D. D. Vergunst (43) Señora Sr. IGMTh Weijers-van der Marck Tribunal de Distrito de Zutphen que el caso contra Hop, el 5 de noviembre de 2007, a las 09:30 horas frente
708 Producción 8. Protesta Hop Zutphen 3 jueces de los tribunales carece de fundamento declaró el 5 de noviembre de 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665 89285
709 Historia! Procedimientos Rb Zutphen contra Hop audiencia sin juicio de archivo Hop en violación del artículo 6 del CEDH y 14 BUPO
  Omroep Gelderland 180608 Todo, desde el gabinete, emisión de televisión informativa sobre la protesta de la childjudge
710 Historia! Queja Septiembre 1 J. Hop Ermelo (Holanda) v infundadas objeciones Tribunal de Distrito de Zutphen en las Naciones Unidas
711 Esta denuncia ya fue recibida en su oficina el 5 de septiembre de 2008 en lengua inglesa y regresó con una carta "Después de un cuidadoso examen del contenido de su Petion (communicatyion / denuncia) que sinceramente lamentamos tener que comunicarle que la Oficina de Naciones Inited de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos no está en condiciones de ayudarle en la cuestión que usted plantea, por las razones indicadas en la parte posterior de la presente carta: "El Comité de Derechos Humanos no es generalmente en una posición para examinar la evaluación de los hechos y las pruebas bij los órganos jurisdiccionales nacionales y las autoridades, ni puede revisar la interpretación de la legislación interna "a lo largo de los Derechos Humanos con Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos Hoja informativa n 15 (Rev) 1 y de procedimientos de denuncia Fact Sheet No. 7

 

Handleiding procedureel weerwerk tegen verzonnen verhalen van jeugdzorg, RvdK, rechters, OM en gemeente:
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 De succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en toepast!
007 U gaat systematisch werken en probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens een gesprek
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beëindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
679 Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd de lijst Tielse Risicofactoren
643 Verzoek aan "jeugdzorg" beëindiging uithuisplaatsing (Vervolg met 663)
663 Verzoekschrift KIR beëindiging UHP binnen 14 dagen na beslissing op 643
103 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP "jeugdzorg"
696 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP en OTS "jeugdzorg"
645 Verzoekschrift opheffing OTS wegens gewijzigde omstandigheden
In Memoriam Gerrie van der V. 095 710
226 Verzoek aan "jeugdzorg" wijziging omgangsregeling (Vervolg met 245)
245 Verzoekschrift KIR wijziging omgangsregeling binnen 14 dagen na beslissing op 226
647 Bezwaarschrift tegen vooraankondiging schriftelijke aanwijzing (SA)
657 Verzoekschrift KIR binnen 14 dagen tegen beslissing schriftelijke aanwijzing (SA)
658 Checklist ouder bij procederen tegen de kinderrechter, jeugdzorg en RvdK
128 Modelklacht tegen "indicatiebesluit" jeugdzorg bij kinderbeschermingsmaatregel
659 Modelklacht tegen plan van aanpak gezinsvoogd
366 Modelklacht tegen hulpverleningsplan zorgverlener
640 Modelklacht tegen niet vermelden beroepsmogelijkheden onder besluit "jeugdzorg"
642 Modelklacht vaststelling omgangsregeling per email en niet met een besluit
639 Modelklacht tegen raadsrapport RvdK
641 Verzoek om kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
499 Klacht tegen weigering kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2014?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop Email: groephop@gmail.com

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.