Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 


  
                                        

Жалоба J. Hop Эрмело (Голландия) против государства Нидерланды (Zutphen районного суда) в отношении трех судей отклонил просьбу возражений Комитета Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах

 

Комиссия / Подкомиссия команды (1503-процессуального) Службы поддержки отделение
Управлением Верховного комиссара по правам человека, Управления Верховного комиссара по правам человека
Дворец Наций, Дворец Наций
CH-1211 Geneva 10, Швейцария CH-1211 Geneva 10, Швейцария

Эрмело, 10 сентября 2008 года.

Уважаемый господин / уважаемая госпожа,

 

Тема: ЖАЛОБА Международного пакта о гражданских и политических правах ЧАСТЬ III

ЖАЛОБА в соответствии с процедурами жалобе фактов № 7

Страница 26. В рамках процедуры 1503, Комиссия имеет мандат на рассмотрение постоянной практики грубых и надежных подтвержденных нарушениях прав человека и основных свобод ocurre в любой стране мира. Любое лицо или группа лиц, быть жертвой такого нарушения прав человека могут представлять ком, plainte, который может любого другого лица или группы, с прямой и достоверной информацией о таких нарушениях.

ЖАЛОБА в соответствии со правам человека Гражданские и политические права: Комитет по правам человека "Изложение фактов № 15 (Rev) 1

Статья 14,1: Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Статья 14.3 (а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения

Статья 14.3 (б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты

Статья 14.4 (е) изучать, или были допрошены, свидетелей против него и получить посещаемости и examinatation свидетелей от своего имени на тех же условиях в качестве свидетелей против него

Статья 17: 1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 2. Каждый имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств

Статья 19: 1. Каждый имеет право на собственное мнение без вмешательства

Это не жалоба, рассмотрение оценки фактов и доказательств в национальные суды и органы власти, NO обзор толкования внутреннего законодательства

 

 

Пред.

Эта жалоба уже была в офисе по 26 августа 2008 года на голландский язык и вернулся с буквой "С уважение от Управления Верховного комиссара по правам человека, пожалуйста, напишите на английском языке. Так что сегодня жалобу размещается опять к вам на английском языке

Эта жалоба от 1 сентября 2008 года уже получил в офисе на 5 сентября 2008 года на английском языке и вернулся с буквой "После внимательного изучения содержимого вашего petion (communicatyion / жалоба), мы искренне сожалеем, вынуждены сообщить Вам о том, что Inited Наций, Управлением Верховного комиссара по правам человека не в состоянии помочь вам вопрос Вы задаете, по причинам, указанным на обратной стороне этого письма: "Комитет по правам человека в целом не в состоянии пересмотреть оценку фактов и доказательств в национальные суды и органы власти, равно как и не может пересмотреть толкование национального законодательства "наряду с человеческим Право гражданских и политических правах: Комитет по правам человека" Изложение фактов № 15 (Rev) 1 процедуры рассмотрения жалоб и фактов № 7

В третий раз я направляю Вам это ЖАЛОБА снова и консультировать Ваших осуществляться в два досье вы послали меня:

Право гражданских и политических правах: Комитет по правам человека "Изложение фактов № 15 (Rev) 1

и

Жалоба процедур фактов № 7

Я предлагаю Организации Объединенных Наций о том, что в будущем, когда вы вернетесь к жалобе лицо, с просьбой написать в Английский Вас также включить эти две бюллетени немедленно.

  

1. Заявителю. Она должна нижеподписавшиеся, J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 марок в Эрмело, Нидерланды жалобу против государства Нидерланды (Голландия), поскольку государство Нидерланды не удовлетворяют требованию гражданина на справедливое судебное разбирательство предложение.

  

2. Приемлемости. Заявитель J. ЛИЧНЫЙ Hop является жертвой нарушения прав человека как условие для перехода к Комитета ООН о гражданских и политических правах.

  

3. Жалоба подана в основу жалобы: статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и статья 14 BUPO перечислить ряд процедурных гарантий, что каждый человек должен пользоваться "при определении его гражданских прав и обязанностей" или "при определении достоинств он был преступником ".

Эти гарантии являются:

Право на независимый и беспристрастный суд. Беспристрастность суда должны показать, вне всякого сомнения, потому что он имеет судить о других.
Право на справедливое и публичное разбирательство его дела. Справедливое обращение означает, что между противником производства образом. Это требует, чтобы стороны осознают все доводы и доказательства, представленные в суд и чтобы они могли обсудить это до суда.
Право на разбирательство в разумные сроки.
Требование независимости и беспристрастности особенно строги по рейтингу: "Правосудие должно быть не только сделать, он также должен восприниматься как сделать". Во-первых, судебная система и суды построен таким образом, что в отношении судебного процесса никаких сомнений по поводу независимости и беспристрастности суда могут возникнуть (цель или структурных беспристрастность). Затем судья не может лично предвзятым (субъективный или личной беспристрастности), либо поставить их под давлением.

 

4,1 Эта жалоба касается просьбу отклонил три судьи Г-н возражений. Р.А. Eskes, г-н. D. Г-н и г-жа Vergunst. IGMTh Weijers-ван-дер-Marck в суд Zutphen, Нидерланды.

4,2 Существует нет закона, объективно говоря, в трех судей, чьи дисквалификации было предложено. Они имеют в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует интерес. Трех судей, чьи дисквалификации было поручено всех трех заинтересованных в случае, что эти трое судей в отношении истца, J. Хмель обращаются. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

и / или

4,3 Существует нет закона, объективно говоря, в трех судей, чьи дисквалификации было предложено. Они имеют в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует интерес. Трех судей, чьи дисквалификации было поручено всех трех заинтересованных в случае, что эти трое судей в отношении истца, J. Хмель обращаются, и все три отрицают письменное обвинительное заключение по делу J. Хмель на бумаге. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

и / или

4,4 Существует нет закона, объективно говоря, в трех судей, чьи дисквалификации было предложено. Они имеют в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует интерес. Трех судей, чьи дисквалификации было поручено всех трех заинтересованных в случае, что эти трое судей в отношении истца, J. Хмель обращаются, и все три страны отказались J. Hop procesdossier копию этой информации. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

и / или

4,5 Существует нет закона, объективно говоря, г-н судья. D. Vergunst которой было поручено дисквалификации. Он имеет в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует заинтересованность в осуществлении вторичной г-н судья. D. Судьи были сомнение Vergunst непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

и / или

4,6 Существует нет закона, объективно говоря, г-н судья. D. Vergunst которой было поручено дисквалификации. Он имеет в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует заинтересованность в осуществлении политических прав. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

и / или

4,7 Случай Zutphen районного суда в отношении J. Hop Эрмело, не будет рассматриваться в суде Zutphen, но другим судом в Нидерландах

 

 

5,1 Существует нет закона, объективно говоря, в трех судей, которые имеют возражения по просьбе решение. Они имеют в своем решении руководствуется интересами неправильно. Существует интерес. Трех судей, которые имеют возражения по просьбе принять решение всех трех заинтересованных в случае, что эти трое судей в отношении истца, J. Хмель обращаются. Этот случай касается процедуры Zutphen районного суда в отношении J. Хоп и заявитель считает, что случай, когда суд распорядился прокурор и, таким образом, это не прямой участник должно принять решение о том, что процедуры.

и / или

5,2 Существует никаких объективных право говорят трех судей и / или Председателю Суда Zutphen (телевещании Гелдерланд), которые также возражают против просьбе решили. Три судьи и / или Председателю Суда Zutphen имели место в их решении будут руководствоваться интересами неправильно. Существует интерес. Председатель суда Zutphen в эфир "ТВ-вещания Гелдерланд законодательства заявляет, что он хочет, чтобы приспособиться к суду вызов, заявитель хоп и / или других экспертов и тем самым судебных должностных лиц коммерческого суда Zutphen трудно противников невозможно.

и / или

5,3 Трое судей и / или Председателю Суда Zutphen (телевещании Гелдерланд) возражает против запроса решили сорвать право, закрепленное в Законе, поскольку она не доходит до них.

и / или

5.4 трех судей и / или Председателю Суда Zutphen (телевещании Гелдерланд) которые имеют возражения по просьбе решения носят мнению эксперта, и поэтому трудно противника нет возможности могут быть применимы для регулярных поставок в соответствии с законом права; ком запрос для возражений.

и / или

5.5.0 Трое судей и / или Председателю Суда Zutphen (телевещании Гелдерланд) которые имеют возражения по просьбе принять решение коллегиально отношения с трех судей, на котором был представлен запрос возражений превалировать над правом, закрепленным в СКП для Судьи оспорить в то время как:

5.5.1 - не вызывает сомнений, что три судьи заинтересованы были оспорены в разбирательство против истца J. Hop.

5.5.2 - не вызывает сомнений, что обвинительное заключение по делу J. Хмель в Zutphen разбирательства окружной суд против J. Хмель не для слушания был заключен в письменной форме с тем, что истец J. Hop нет времени и возможностей было хорошо для своей защиты подготовить и / или документов, само по себе служить

5.5.3 - убедительные доказательства того, что процедура Zutphen районного суда в отношении J. Hop жалобы J. Хмель не получила копию файла только ПОЛНОЕ procesdossier, что трое судей которые были процедуру Zutphen районного суда в отношении J. Хмель пошел решение о том, как важно, чтобы эти три судьи сами были заинтересованы.

  

  

6. Onomstotelijk приходит к выводу, что три судьи сами были непосредственно заинтересованы в разбирательстве Zutphen районного суда в отношении J. Хмель и хочет решить вопрос без письменного обвинительное заключение в отношении истца, J. Хмель на бумаге и без полных procesdossier для J. Хмель для слуха, оно является абсолютно необходимым в настоящее возражение весьма строго на свою собственную заинтересованность и за ради интересов и коллегиальный ходить не принимать закон. Государство Нидерланды не отвечает требованию гражданина на справедливое судебное разбирательство предложение

  

  

7,0 Существует "SMERIGE районов" Zutphen районного суда в отношении истца, J. Хоп, в котором суд действует в нарушение закона, как письменные законы, правила, общие меры управления и тому подобное. Они включают в себя правила, чтобы найти то, что может или не может. Поэтому крайне важно, поведения, которые должны соблюдаться. Они служат не только свидетельствуют о том, каким образом они должны вести себя, что делать и оставить, но это также верно и то, что несоблюдение, в нарушение ряда неприятных или вредных последствий. Такое поведение называется правовым нормам, установленным в законе.

Видимо ей удалось Zutphen районный суд (после клеветническую кампанию против Vedivo Hop (137) с базы сайтов, которые не были хоп) только INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражал J. Hop Эрмело, чтобы выиграть с использованием "грязных районах", где все писаного закона, и поведения "беспристрастным судьей" на стороне были представлены хоп в недобросовестной обвинительного rechtsproces без письменного на бумаге и без копирования procesdossier намерен решать в Таким образом INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания суд Zutphen будут утеряны судьями в данном случае решить, которые всегда Hop слушания по детской имело бы.

7,1 В настоящее klachtzaak имеют трех судей под сомнение непосредственно заинтересованных в разбирательстве Zutphen районного суда в отношении J. Хмель (истец) и в этом случае они сами являются также суда, а также в этом случае Zutphen районного суда в отношении J. Хмель решили без предъявления обвинения в письменной форме J. Хмель и без procesdossier для J. Hop статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и статья 14 BUPO. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания.

7,2 Для того чтобы четко дать понять Комитет Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах, что существует "грязных районов" Суд Zutphen приводятся примеры поведения в экстремальных Нидерландов и как судьи должны вести себя.

Пример 1. Источник: Судебная власть в Нидерландах. Вопрос: Совет по судебной системы, в Гааге в октябре 2002 года.

1,1 Цитировать стр. 3. Введение. В течение многих лет судей страдают от пыльных изображения. Судьи были пожилые господа которые, одетых в черные платья, весь день скучно читать кодексы. То, что происходит вне суда, потому что судьи не были известны. Этот образ действительно нет больше времени. Если есть RECHTERSLEGER сегодня значительную долю составляют женщины. Кроме того, суд в современном обществе. Суд должен не только знать права, но знаю, что есть, граждане. Она обеспечивает поддержку его заявления.

1,2 Цитировать стр. 4 правило 1,2,3 и 4. Генеральная Что такое справедливость. Судья выражает права. Он берет ONPARTIJDIGE постановление, обе стороны конфликта.

Пример 2. Источник: Судебная власть в Нидерландах. Выпуск совет магистратуры, Ден Хааг декабрь 2004 года. Page 6 цитирую: "Важным условием для справедливого закона заключается в том, что независимый суд"

Пример 3. Руководящие принципы беспристрастности судебной системы созданы по заказу голландская ассоциация по судебной системе и совещания председателей судов и appŤlcolleges Источник: www.burojeugdzorg.nl/480.htm цитату из этого руководства самой профессии собрали: "Рекомендации для" беспристрастности судей ". Цитирую:" Судья также не заниматься делами, в которых он настолько обеспокоен тем, что его беспристрастности судебной стадии обсуждения могли бы прийти на передний план ".

Пример 4. Северном городе Мэр Oostpolder господин WLFC Рыцарь Rappard и это мэр имеет в качестве одной из ее вторичных функций: "член комитета Сбор членов судебных органов". От регулирования комитета возражений Noordoostpolder города является требование о том, что президент и (депутат) не входит в члены могут или не работают под ответственность административных органов города Noordoostpolder (статья 2 четверти членов Правил). Кроме того, члены не принимают участия в рассмотрении возражений, если он ставит под сомнение их беспристрастность могла бы быть (статья 13). Поэтому недопустимо, что член bezwaarschriftencommissie решение по делу, в котором он / она является самой заинтересованной стороной.

Пример 5. С каждым судом "судей комиссаров". Суд комиссара отвечает за мониторинг ли судебное разбирательство должно осуществляться в соответствии с процедурой правильно и что он еще дополнительные полномочия. Суд комиссара ни в коем случае не rechtspreken в суде дело, в котором он также был комиссаром, он должен был оставить эту задачу одному из своих коллег судей.

Пример 6. Источник: Конференция по 16 марта 2001 года, Конгресс-центр "На Reehorst" Эде. Курс права. Klachtrecht, дисциплинарного, гражданского права, уголовного права; последствия для практики и политики. Klachtrecht последствия для политики и практики E. Руловс - де Bruin. Г. Павла к Хорсту, директор по правовым консалтинг Achterhoek / Warnsveld (ООВ)

6,1 Цитировать стр. 4: Некоторые правовые принципы обиды. А. Независимость: Члены klachtencie от их профессии, не жалоба. Даже с политикой организации. ПРЯМЫЕ G……N они могут иметь интерес в жалобе последствия этого.

Цитировать 6,2 стр. 18: "Президент направляет жалобу выше требования, сформулированные в компетентные колледж был представлен лицу, на которое жаловались, и просит его или ее в письменном ответе"

Цитировать 6,3 стр. 18: "Обе стороны получить в ходе разбирательства по поводу решения (копии) штук."

Пример 7. Источник: Годовой отчет провинции Буэнос-Айрес. Провинциальной молодежи Klachtenverordening Сидней 1998

Цитата странице 10 первого пункта: "Члены Комитета не могут быть связаны с объекта, учреждением или учреждением под силу правил. Они в любом случае, упомянутом в трудовых отношениях с людьми, которые имеют такие учреждения и директора института. важен в любом случае, что даже ВИДИМОЙ ИНТЕРЕСОВ, которых следует избегать. Кроме того, члены не связаны с организацией, которое совершается на защиту подростков и их родителей, опекунов, шаг, приемных родителей в jeugdhulpverlening, Справедливость, как Фонд в Familiezaken (SOR), или Советы Жалобы и молодежи (AJK). Члены могут, наконец, также не сотрудник или руководитель края.

Пример 8. Dekenale мнения коллегии адвокатов.

Источник: Ассоциация юристов за округе Zutphen господин Бай Бакс, декан 1 апреля 1996 г Х / Hop Цитата: Как вы пишете, вы должны ввести или ты хочешь выступать за г-X с бывшей женой г-хоп-жи X женат. Конечно, вы вольны решать, г-н Х действовать, но не против г-хоп, если речь заходит о вопросах, которые все еще находятся в разводе. Она уверена в том, что в прошлом за г-хоп в его развода против г-жи Х произошло. Она позволяет не бесплатно, чем когда-либо о разводе odf вопросов, связанных против него действовать. Здесь действительно можно сказать, согласно которой древние юриспруденции huwelijksmoeilijkheden столь деликатной и очень личный характер, что адвокат абсолютно запрещено когда-либо действовать против своего бывшего клиента.

Источник: ACT 1 ноября 1996 года Совет попечителей Ордена адвокатов в районе Г-н Zutphen. J.H. Брауэр. Тема: Х / Д-хоп. Цитата: Между тем, я принял к сведению файл, в частности, Вашего письма (г-X) 8 октября прошлого года она покажет вам, что вы довольно свободно пани X и ее дети действовать и высказать свои мнения для других общаться. В нашем разговоре я указал другую точку зрения по этому вопросу. Я имею в виду прежде всего содержание письма от г-Бакс 1 в апреле прошлого года, когда у Вас попросят подтвердить, что вы ни за г-X, ни для г-жи Х в отношении г-хоп в echtscheidingskwesties или связанных с ним споров будет происходить. Г-н. Бакс в силу занимаемой должности действий до сих пор защищены Вы не желают действовать. В ответ на Ваше письмо от 16 апреля 1996 появился в тот момент, ни г-жа X, ни г-н Х "в любом случае в отношении г-Hop свободы. Г-н. Бакс ли вы в письме от 7 октября 1996 года попросил его объяснить, почему вы считает - несмотря на его предыдущие dekenale мнение - ни один раз для г-жи Х и ее дети должны иметь место. Учитывая изложенные истории государства больше не могут бесплатно для г-жи Х к (и далее) акт. Вы показали мне ваши усилия, с немедленным вступлением в силу следует считать прекращены, и заявила о готовности в будущем опять г-жа Х действовать в том случае, если споры с г-ном hop, соответственно, его нынешних партнеров, занимающихся или развод связанных с этим вопросов.

Пример 9. Источник www.burojeugdzorg.nl/114.htm 29 937 поправок к закону правовых судебных органов в связи с несколько дополнений к системе среднего сотрудников судебных органов и судебных должностных лиц в ходе подготовки binnenstage. Цитата: "Беспристрастность и независимость судебной власти является одним из основных достижений нашего государства. Обязанность сообщать, регистрации и раскрытия информации в средней нижней палате, 2004-2005, 29 937, No 3 5 статьи 44 Wrra вытекает из идеи о том, что открытость является в интересах уверенность в (беспристрастность и независимость) судебной власти. Сложившаяся судебная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении беспристрастности судей стеблей что нет никаких фактов или обстоятельств, которые могут быть, независимо от личных создание суда, повышение сомнения в том, является беспристрастным судьей. Там не может даже подобия пристрастности ".

Государство берет на Нидерланды, жалобы, поднятые выше примеры нормой, не отвечает требованию истца J. Hop справедливое судебное разбирательство предложить. Судьи были сомнение непосредственно заинтересованных Zutphen районного суда в деле против J. Хоп, поскольку они находятся в их роли как kinderrechter когда-либо приходилось делать с хоп как INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражали против слушания. Судьи которые решение о возражений были заинтересованы в случае Zutphen районного суда в отношении J. Hop.

Пример 10. 7 марта 2002 года закон "Dualisering коммунальной". Этот закон дал ряд изменений с ней для обоих советов, как колледж Б и В. в результате чего четкое разграничение функций и полномочий совета и колледж. Совет определяет особенности рамок, в которых колледж разрабатывает и реализует политику. Ниже приведен список наиболее важных изменений:

Alderman:

Эшевенов мая из-за совета (даже из-за городом) назначаются;
Эшевенов могут больше не на борту;
Эшевенов не может быть более членов-не говоря уже президент raadscommissie;
Взаимосвязь между wethouders и самих групп в совете, свободный.
  

  

  

  

8,0 замечаний и обоснование претензии, что J. Hop INTEGERE, экспертные и тем самым LASTIGE возражения заключается в том, что kinderrechters в суд Zutphen хотел бы сказать, на слушаниях хотелось kinderbeschermingszaken с десяти лет опыта в качестве основы и практика.

8,1 Профессиональная этика и психиатрическую больницу J. Hop. Для граждан в качестве агента / procesvertegenwoordiger в эмоционально уязвимы и часто сложной ситуации, такие, как защита детей для оказания помощи в разбирательстве против административных органов и rechtersleger является хорошим психиатрическую больницу. Она имеет большое значение как с умственными и психическими способны выдерживать проблем, стоящих перед агентом наживы. Потому что действие агента, как честные и поэтому зачастую трудно противник будет "устранение других" например, после победы klachtzaken и / или иные процедуры это решение уполномоченным других критику и сопротивление звонки. Лицо, в отношении которых имели место (зачастую RvdK работникам и / или "молодежь") будут действия агента / procesvertegenwoordiger видеть, как интрузивные и это все в большей степени из-хоп известен в процедурном и систематически жалуются, и продолжить и на получение информации задать. Систематические со стандартами и опасности, попросить посмотреть, как сравнение было достигнуто.

8,2 из добросовестности, компетентности и, таким образом, трудно агент / procesvertegenwoordiger можно ожидать, что он продолжает исполнять свои обязанности хорошо, несмотря на сопротивление против действий и негативных влияний. Это тем более, когда критика по функционированию rechtersleger в прошлом часто в случаях, связанных с доступом к детям, а затем чаще в случаях, связанных с защитой детей.

8,3 Hop является честным, в вертикальном положении и нетленного. В прошлом, поэтому не Hop предложения в адрес контрагента или rechtersleger комитет для расследования жалоб на максимум один лист А4 представить не повторяется же жалобы подсудимого служить не более 5 с жалобами и нет больше жалоб, которые должны быть представлены по вопросу о contactjournaal gezinsvoogd. Этот менталитет хоп в интересах гражданина которые пришли на помощь хоп-хоп зачастую дороже из-хоп в растущее число институтов, как представитель молодежи было отказано. Только импортные klachtwetgeving на запросы "молодежи" в парламент и министра как можно скорее был адаптирован к эксперту и поэтому трудно сопернику было включено. Это означало, следовательно, как конец всех Klachtencommissies провинциальной молодежи в Нидерландах.

8,4 Hop граждане будут консультировать никаких жалоб больше идти, но консультирует людей только в судебном разбирательстве с просьбой и жалобой ДЕЙСТВИЯ "молодежь" и RvdK. Это еще раз Zutphen районный суд на своем пути сталкивалась с какими-либо суда первой инстанции Zutphen долго оставался на представленные призывы отказаться идти с также все чаще критикуют хоп по неровным поворот в суд Zutphen будет заниматься петиций. Раздражение от Zutphen районного суда в отношении хоп, который не пройти через университетские исследования, до сих пор не оказалось равных с подачи апелляции на основании статьи Wob и 5,5 Woj. она только больше. Он принял Zutphen Окружной суд также завершить "молодежь" в Нидерландах в качестве "друзей" в Hop, поскольку адвокат, что профессия которые были развернуты против Hop якобы на рассмотрение своего дела в суде Zutphen ", что в случае представления ведения и ЖАЛОБА ПРИМЕНЕНИЕ по вопросам защиты детей будет предоставлен "ворота плотины будет." Есть столь огромных (финансовых) интересов в обеих rechtersleger и "молодежь" в Нидерландах за расходы хоп до представления справка, ЖАЛОБА Заявление граждан и в целях предупреждения и критику в неравных обработку петиций и обращений и призывов на основе Wob и статьи 5,5 Woj.

8,4 юристами по поводу хоп: "Цитата:" Г-н хоп был предтечей занят барашка к системе. В первую очередь в этом контексте, используя зловредности, но и правовые средства, как систематическое и жалобами к систематизированной информации "Источник Правило 21, 22 и 23 Pleitnotities X правительства адвоката на слушании суда по дисциплине 150304".

 

8,5 Кроме того, что государство, как на вершине каждого ребенка анализа рисков позволит и "молодежь" в Нидерландах, но не педиатрии, направленные на расширение масштабов деятельности. Критика Hop о сотрудничестве rechtersleger, RvdK и "молодежь" и работы по содержанию петиции от RvdK и "молодежь" в kinderrechters, с тем чтобы еще более быстрыми темпами петиции от регулирующих органов, там они могли охотиться и все большее число детей растет быстро OTS и UHP предоставить kinderrechters Zutphen суда в случаях, неправильно с неодобрением. Kinderrechters профессии в Zutphen взорвалась, когда Hop критики пошел на kinderrechters ван Zutphen, что они лучше следить и улучшению их работы должны были сделать и проверить даты сообщения о молодежи в соответствии с даты faxverzoeken к spoeduithuisplaatsingen о детях и о том, что профессию пришлось делать с истины и после должны были определить, является ли AANKLACHTEN OF JEUGDZORG это право и могут быть подтверждены фактами.

Пример 1. Источник: Судебная власть в Нидерландах. Вопрос: Совет по судебной системы, в Гааге в октябре 2002 года.

1,1 Цитировать стр. 3. Введение. В течение многих лет судей страдают от пыльных изображения. Судьи были пожилые господа которые, одетых в черные платья, весь день скучно читать кодексы. То, что происходит вне суда, потому что судьи не были известны. Этот образ действительно нет больше времени. Если есть RECHTERSLEGER сегодня значительную долю составляют женщины. Кроме того, суд в современном обществе. Суд должен не только знать права, но знаю, что есть, граждане. Она обеспечивает поддержку его заявления.

1,2 Цитировать стр. 4 правило 1,2,3 и 4. Генеральная Что такое справедливость. Судья выражает права. Он берет ONPARTIJDIGE постановление, обе стороны конфликта.

Видимо, судьи Суда Zutphen-прежнему не в качестве судьи в современном обществе и чувствовать kinderrechters так напали хоп, что законодательство и стандарты для "независимого суда" и "независимой судебной власти", поскольку он их в дело против государств-хоп недоступными для всех, кроме прикрепленной к стороне, ставится на хоп быть включен.

8,7 Исследования и постановлений с J. Хмель в качестве агента в отношении административных органов в Нидерландах.

  Общие Административно-процессуального закона в отношении административного органа, имеющего Hop
  547 Апелляционный Nienhuis / Leenders с хоп как procesvertegenwoordiger против "молодежного" необоснованными Государственного совета
JH3 J. Hop против Эрмело города. Эрмело не обязан играть детектив. Судья дает равные в Эрмело отказ обзор всех финансовых сотрудничество для достижения этой цели. Hop она получила право в своем отказе от позднего завершения дела муниципалитета. Vraagje хмеля: "Разве не странно, что муниципалитет не обязан обзор всех финансовых партнерских отношений на вопрос?"
     
Борьба за вопрос contactjournalen дает идеально понять менталитет молодежи
В статье 070 "kinderdieven" проф. Д-р А. Swaan был принят Hop использоваться в качестве основы противоречат вопрос contactjournaal
069 недобросовестной rechtsproces для жалоб! Авторы не имеют документов и не contactjournaal
068 VEreniging директор VOogdij учреждений (Vedivo) будет определять, какие судей и граждан, следует читать:
067 Hetz против хоп! Молодежный Фонд Управления отказывается Hop Утрехт после жаловаться название учреждения и contactjournaal
335 Hetz против хоп! Письмо Управления Молодежный Фонд Утрехте, что ни одна копия дается contactjournaal
130 Hetz против хоп! Управление Молодежный Фонд Лимбург отказывается contactjournaal вопрос, и участвует в клеветническую кампанию против Hop
066 Hetz против хоп! Молодежь и Семейного фонда Северо-Голландия отказывается хоп "подстрекательство к жалуются после вынесения contactjournaal"
252 Hetz против хоп! Пресс-релиз gezinsvoogdijinstelling хоп на борьбу за выдачу contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetz против хоп! Письмо gezinsvoogdijinstelling хоп на всех клиентов
250 Поддержка хоп! Платформа клиент удовлетворен тем, что родители кампанию по вопросу contactjournalen
222 Complot против закона! Адмирал дело / Vermaas дает прямое понимание важности граждан в contactjournaal
062 Hetz против хоп! AKJ и Veringmeier начала и потери иска против Hop к rechtbankpresident господин ПА Предложения
Обратиться к 064 gezinsvoogden: "Возьми свой собственный счет и продемонстрировать kinderrechter га до 200 миллионов
065 Hop принимает меры с родителями и акции листовки на министерствам и парламенту издавать contactjournaal gezinsvoogd
Хмель 063 звонков больше не демонстрировать в Гааге после цензуры в Нидерландах после демонстрации судей gezinsvoogden
116 Hetz против хоп! Предпочтение для субсидируемых klachtondersteuners в провинции Буэнос-Айрес, Перт, Overijssel
316 Hetz против хоп! Предпочтение для субсидируемых klachtondersteuners в провинции Южная Голландия
220 Hetz против хоп! Beroepsverbod для хоп в трех провинциях после отклонения жалобы Hop сейчас! 4-документ, который будет представлен
061 В HVRM суждения Mc Майкл! Нидерланды, нарушающих права человека
053 Vedivo открывает справочная служба для gezinsvoogdijinstellingen оказать им помощь в их борьбе против Hop
055 Contactjournaal: Во-первых добросовестных постановление Мнение Судебная Коллегия ребенка
056 Contactjournaal: вторая добросовестных правящей провинции Буэнос-Айрес Жалобы
057 Contactjournaal: Третья добросовестных правящей Провинциальные Жалобы Гронинген
058 Contactjournaal: Четвертый добросовестных правящей провинциальной Комиссии по рассмотрению жалоб в Южной Голландии
059 Contactjournaal: Пятый добросовестных правящей Провинциальные Жалобы Роттердам Haaglanden
060 Contactjournaal: Шестой добросовестных правящей провинции Буэнос-Айрес Жалобы
137 Margriet солнце Memo всем sectormanagers молодежного бюро Амстердаме Vedivo формулировки отказывается Hop
054 Vedivo решение о выдаче contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetz против хоп! Vedivo ведет клеветническую кампанию против хоп с США базы сайтов, которые не являются Hop
052 Hetz против хоп! Beroepsverbod Hop сейчас, потому что он отказывается остановить растущую же жалоб, которые должны быть представлены
051 Hetz против хоп! Жалоба основана! Хмель являются неправомерно отказано в интересах граждан с жалобами
050 Письмо платформы CliŽntenorganisaties семьи хоп-хоп с надеемся, что его работа будет продолжена
084 Hetz против хоп! Юрист молодежи: "Хмель должен кровотечение" после победы в битве за выдачу contactjournaal
300 Liegen и обманом является нормой для работы молодежи в целях demonise народа и разорвать
020 Рене Diekstra: "сильный всегда прав! Кто имеет больше энергии, оставляет за собой все права безнаказанными"
134 Hop советует гражданам не представлять больше жалоб в отношении молодежи, но и возражения на основе 5,5 Woj
    
Повышение появление закона: RvdK должны zittingzaal вместе с гражданами входе и выходе
014 LMT RvdK является Hop согласны с этим представители rvdK войти и покинуть зал вместе с другими партиями
 
Используйте 142 первых raadsmedewerkers по kinderrechters после слушания дела по жалобе Хмель в суде Утрехта табу
141 После 29 марта 2000 года, сроки рассмотрения и полномочия raadsonderzoek-прежнему превышен
144 Генеральный директор Совета по детской оставляет после жалоб со стороны Hop о заинтересованности в суд Ден Бош
012 Работники совета по детской проекта после Hop оставил таблицу kinderrechter
    
Хмель по истечении десяти лет опыта консультирования граждан, никаких жалоб больше против Совета по детской представить
  136 Во-первых Hop жалобу необоснованной RvdK! Права доступа отца и детей не может быть исполнено решение
  085 2006 с процедурой Hop против RvdK кладет детей от родителей спор по поводу соблюдения правил leeftijdsadequate "
  Девять основан 357 жалоб! Мать с X-хоп в качестве агента в отношении Совета по охране детства Департамента Юго-Запад
Слишком много жалоб, основанная 667! Мать с X-хоп в качестве агента в отношении Совета по охране детства Департамента по Северо-Запад
  666 2006 Жалоба основана! Отец с X-хоп в качестве агента RvdK Лелистад призывает его к врачу изменение informantenverklaring
  Жалоба основана 168! Хмель, 19 жалоб на действия Совета за ребенка! Все 19 жалоб обоснованными
  Жалоба основана 298! П. дело и совершенный жалоб на директор Совета по ребенка
  Жалоба основана 209! Raadonderzoeker заменен после жалобы по поводу предвзятости к матери
  Жалоба основана 208! Исследовательский совет для ребенка в MŁnchhausen синдрома по доверенности
  Жалоба основана 325! Raadsrapport ошибочно объявлены после успешного klachtzaak не уничтожили
  Восемь жалоб основан 606! Отец с X-хоп как это санкционировано Советом по защите детей Северо-Запад
  Жалоба основана 321! Raadsonderzoeker Совет по защите ребенка дирекция Востоке в ходе партизанской raadsonderzoek
  Жалоба основана 673! Мать с X-хоп в качестве агента в отношении RvdK о "проверке informantenverklaringen"
  Жалоба основана 672! Мать с X-хоп в качестве агента. Gebezigde квалификации в письменной форме в суде слишком много тона
  Жалоба основана 688! Отец с X-хоп, как gemacht на долгосрочные исследования, ни посредничество, не безупречное расследование
     
  Повышение появление закона: Hop льготы для родителей, запрещая доступ внешний файл
  106 Hop выходные из Эрмело в суд, отказав доступа Zutphen rechtbankdossiers простые граждане вокруг
117 жалоба основана Секретарь суда Арнема, Секретарь, закон об инспекции файла знаю
  143 Griffieformulier "Опека:" Мать "по просьбе Хмель до клерка в суд удаляется Арнем
     
  Хоп с жалобами против GGD, MHC, образования и психиатры
  322 Случай H. Жалоба против MHC основана Hop от психиатра из MHC Ассен, различные необоснованные жалобы
Жалоба основана 195! Герт ван Spronsen с хоп против Mw Drs C. Snijder PAR учитель Амстердам
687 Жалоба основана с хоп как агент в случае П. GGD против Твенте
Жалоба основана 195! Герт ван Spronsen с хоп против Mw Drs C. Snijder PAR учитель Амстердам
     
  Хоп с жалобами в отношении судей и судов на неполной и устаревших записей дополнительных уступок
  390 Суд 211004 Арнем президент имеет претензии по поводу неполного задача Hop дополнительных рабочих мест является обоснованным
607 Zutphen окружной суд с жалобой на хоп устаревшие зарегистрировать дополнительные судебные обоснованной
     
  Lamenting Hop от имени несовершеннолетних и их родителей в отношении судей по штатному JJI
  471 Keiharde обязательств JJI Harreveld дирекция по согласованию с хоп во время приостановления сессия Мнение Судебная Коллегия ребенка
  086 Уведомление Hop основаны на публикацию имен государственных служащих с их телефонный номер с правительством
  
     
  Хмель по истечении десяти лет опыта консультирования граждан ни одной жалобы от более "молодых" для обслуживания
  690 Опасность! Законодательной ранее предполагалось, что отсутствие доступа к kinderrechter может быть компенсировано внутренние процедуры рассмотрения жалоб. Этот маршрут, однако, для многих из них в темных джунглях voortstrompelende гражданского судебного процесса не легко найти
  Стандартных 300! "Цитата:" Г-н хоп был предтечей занят барашка к системе. В первую очередь в этом контексте, используя зловредности, но и правовые средства, как систематическое и жалобами к систематизированной информации "Источник Правило 21, 22 и 23 Pleitnotities X правительства адвоката на слушании суда по дисциплине 150304".
  Все 050 жалобы противоречит вопрос contactjournaal gezinsvoogd быть здесь, если повторяется слово рассматривается
  689 Макс Wattimena! 12 жалоб на основе Hop качестве агента X против матери Макса и другие Wattimena молодежного бюро Амстердам
  137 Макс Wattimena! Нежелательные двойной член семьи работника внутренних жалоб, видимые в клеветническую кампанию против Hop
  693 bjz17151696 основана жалобу SBJNB объяснить провинциальной Комиссии по рассмотрению жалоб в результате преследований подростковой матери
  Жалоба основана 460! Logtenberg против VVP перехвата корреспонденции, касающиеся жалобы директора VVP
Жалоба основана 461! Logtenberg против SBJG перехвата корреспонденции, касающиеся жалоб от политики
681 16 жалоб основал Молодежный Фонд Гронинген в два с klachtrondes хоп, действующих от имени истцов
204 VVP Жалоба основана Предварительная Pleegzorg Флеволанд две нет внутреннего законодательства после жалоб
691 История! Жалоба основана с хоп Фонд Центр Pleegzorg Роттердам
694 жалоба основана с хоп Молодежный Фонд Офис в Роттердаме Stadsregio Провинциальные Жалобы
700 История! Жалоба основана в качестве агента-хоп против "неприемлемым" дает определение "приемных родителей"
  126 swsg44200840 Жалоба Фонд основал Уильям Schrikker группы "Родители ошибочно не получил hulpverleningsplan"
  669 жалоба Фонд основал Уильям Schrikker группы непонятным спустя почти год OTS не имеют плана по примеру изготовлены из
  198 Жалоба основана молодежного фонда в Сиднее на притеснения подростковой матери
  Процедуру с 676 против SBJF хоп! Из шестерых детей, OTS и покинуть, поскольку они были не слишком рады SBJF
  134 Hop советует гражданам не представлять больше жалоб в отношении молодежи, но и возражения на основе 5,5 Woj
  198 13 жалоб основал Молодежный Фонд Северный Брабант в первую klachtronde с хоп, действующих от имени истцов
  674 19 жалоб основал Молодежный Фонд Буэнос-Айресе в два с klachtrondes хоп, действующих от имени истцов
  670 Опять же много жалоб Молодежный Фонд основан в Сиднее в три с klachtrondes хоп, действующих от имени истцов
  678 жалоб с материнской Х-хоп молодежного фонда, поданных против Северной Голландии, ОСНОВАННЫЕ заявил в ходе Vedivo клеветническую кампанию
  682 жалоб создана с хоп, действующих от имени родителей в отношении Управления Молодежный Фонд Зеландии
  683 Жалоба основана в случае J. Хмель в качестве агента по борьбе с Фондом "Армия спасения социального обеспечения и здравоохранения
  684 Жалоба основана в случае З. Хмель в качестве агента по борьбе с Фондом "Армия спасения социального обеспечения и здравоохранения
  685 Жалоба основана в случае E. Хмель в качестве агента по борьбе с Фондом "Армия спасения социального обеспечения и здравоохранения
  686 жалоб создана с хоп в качестве агента в Управление Молодежи в провинции Южная Голландия Жалобы
  051 Vedivo клеветническую кампанию. Протест против Hop ОСНОВЕ beroepsverbod для хоп на основе веб-сайты, которые не являются Hop
  Жалоба основана 668! Директор по делам молодежи и семьи Мельбурн НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО Hop отказываясь внутренних жалоб (Vedivo мазку)
  680 История! Бой Hop от имени истцов против семьи выдавать contactjournaal gezinsvoogd! "Молодежь и VVP" призвать министра регулирования (6) (Omroep Гелдерланд) для внутренних жалоб адаптироваться с жалобами на злоупотребления в своих собственных целях третьими сторонами (читай-хоп), понесенные в качестве средства для повышения интересов индивидуальных жалоб Авторы "прямого действия" (читай борьба с родителями-хоп в качестве агента по вопросу contactjournaal gezinsvoogd) в споры по их защите от загрязнения
  692 Цензура в Нидерландах хоп до 5 жалоб отказывается представить провинциальной молодежи Жалобы, Буэнос-Айрес
  211 Vedivo клеветническую кампанию против Hop означает бороться после вынесения contactjournaal конец всех провинциальных Klachtencommissies в Нидерландах
  006 Проблема Hop необоснованные Zutphen районный суд, чтобы получить продолжение Объединенных Наций по жалобе Hop
   Omroep Гелдерланд: Президент Zutphen районный суд хочет оспорить правила адаптироваться к возражать против kinderrechters
     
Метод часть "молодежи" не INCOMPETENTIE и ужасающей практике этой профессии с затратами продолжить путь, даже если существуют очень серьезные ошибки. Чтобы присоединиться к потоку жалоб ОСНОВЕ объявлены в конце просьбе "молодежного" законодательства, "молодежь" НЕ KINDGERICHT и только намерение масштабе все больше и больше детей, чтобы иметь возможность дать staatsopvoeding
В статье 070 "Kinderdieven" с 1997 Дж. Хмель как основу для каких-либо сопротивления против "молодежного" используется
300 "Цитата:" Г-н хоп был предтечей занят барашка к системе. В первую очередь в этом контексте, используя зловредности, но и правовые средства, как систематическое и жалобами к систематизированной информации "Источник Правило 21, 22 и 23 Pleitnotities X правительства адвоката на слушании суда по дисциплине 150304".
006 Beroepsverbod в 2007 году для хоп в Zutphen районный суд после использования статье "Kinderdieven" в ходе разбирательства против "молодежь"
220 Beroepsverbod для хоп в 3 провинциях, после его отказа жалобы на "молодежь" в максимально А4, который будет представлен
137 Vedivo деяние, за клеветническую кампанию против Hop противоречит contactjournaal, принятые в малых без заслушивания
Жалоба основана 668! Директор по делам молодежи и семьи Мельбурн НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО Hop отказываясь внутренних жалоб (Vedivo мазку)
067 Beroepsverbod для хоп в провинции Утрехт после рекордного количества жалоб основана заявил, что "молодежь Утрехт"
052 Beroepsverbod хоп для молодежного фонда в Буэнос-Айресе после огромного количества необоснованных жалоб, заявил
121 bjz01099530 Beroepsverbod для хоп. Штази практика противоречит девятая заповедь без слушаний представитель функционирования молодежного Фонд Содействия Управлению Фрисландия как некомпетентных генеральный менеджер МВт. drs Бакалавр гуманитарных наук Skyler
121 bjz01099530 генеральный директор молодежного фонда Управления Фрисландия МВт. drs Бакалавр гуманитарных наук Skyler обратно в ошибка с несанкционированного отказа Hop интересы семьи H. Внутренние жалобы в Управление Молодежный Фонд Фрисландия
137 Beroepsverbod для хоп в Амстердаме с заметками показывают, что около Hop рамках молодежи на орбите
130 Beroepsverbod для хоп в провинции Лимбург после процедуры и систематические жалобы против "молодежного Лимбург"
677 Штази практика противоречит девятая заповедь без слушаний представитель функционирования внутреннего жалобы Фонда Уильяма Schrikker в качестве председателя группы с г-жой М. Moons
677 Штази практика противоречит девятая заповедь без слушаний представитель методы работы Фонда Уильяма Schrikker Работая с директором К. drs Verwey, MMC
066 bjz34186307 Beroepsverbod для J. Хмель из-за "подстрекательство к жалуются на выдачу contactjournaal" Штази практика противоречит девятая заповедь без слушаний представитель функционирования молодежного Фонд Содействия Северная Голландия с директором ESP Oudejans
678 Штази практика противоречит девятая заповедь без слушаний представитель функционирования внутреннего жалоб Молодежный Фонд Содействия Северная Голландия с президентом ЛР Smits (председатель), г-жа господин A.B. Boukema (заместитель Председателя), г-жа Л. drs Rooijer (член), г-жа M.A.C. Gouwenberg (секретарь)
  680 История! Бой Hop от имени истцов против семьи выдавать contactjournaal gezinsvoogd! "Молодежь и VVP" призвать министра регулирования (6) (Omroep Гелдерланд) для внутренних жалоб адаптироваться с жалобами на злоупотребления в своих собственных целях третьими сторонами (читай-хоп), понесенные в качестве средства для повышения интересов индивидуальных жалоб Авторы "прямого действия" (читай борьба с родителями-хоп в качестве агента по вопросу contactjournaal gezinsvoogd) в споры по их защите от загрязнения
  211 Vedivo клеветническую кампанию против Hop означает бороться после вынесения contactjournaal конец всех провинциальных Klachtencommissies в Нидерландах
  006 Проблема Hop необоснованные Zutphen районный суд, чтобы получить продолжение Объединенных Наций по жалобе Hop
   Omroep Гелдерланд: Президент Zutphen районный суд хочет оспорить правила адаптироваться к возражать против kinderrechters
    
Характеристика процесса Zutphen районный суд был с другой поворот на просьбы / профессии родителей!
GHK 4 лет OTS 310808! Dirkje Logtenberg Dijkhof выборов кандидата-хоп группы 2010 обеспечивает надежные сопротивления против SGJ
519 4 лет OTS 310808! SGJ не имеет bezwaarcommissie, Гелдерланд молодежного фонда отделений!
426 4 лет OTS 310808! Замечания оппозиции 1, 2, 3, 4 и 5 "против" Logtenberg SGJ / SBJG слушания 300807 руб Zutphen
453 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основал, но все еще повод для оппозиционных 1
454 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основал, но все еще повод для оппозиции 2
455 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основал, но все еще повод для оппозиционных 3
456 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основал, но все еще повод для оппозиции 4
517 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основал, но все еще повод для оппозиции 5
518 4 лет OTS 310808! История! Beroepschrift Logtenberg основана в административном жи J. Barrau суда Арнема
710 4 лет OTS 310808! Все оппозиционные Logtenberg ОСНОВЕ вернулись с хоп как procesvertegenwoordiger
    

  

  

9. Одним из оснований для г. Vergunst был вызов, потому что все его (реформированной) дополнительных позиций. В случаях с хоп как procesvertegenwoordiger отправился в разбирательство против реформаторских Молодежный Фонд. Vergunst свидетельствует активов (реформированной) веру, и он также пишет о том, что элементы (реформированной) считаем, заметно undertone его условий для его работы. Отказ от г. Vergunst была основана заявляет быть здесь, потому что процедур, связанных с реформатской защите интересов молодежи фонда (SGJ) в качестве контрагента родителей хоп как procesvertegenwoordiger и SGJ напрямую заинтересованы в ликвидации хоп, как добросовестность, компетентность и тем самым сложным противником .

Дирк Vergunst, вице-президент суда Zuthphen
Моя работа Я не вижу в первую очередь как возможность активно свидетель моей веры. Качество работы, занимает центральное место, хотя, что это должно быть встроена в жизни (коллегиальный) dienstbetoon, благотворительность и uitnemender счесть, чем другие. Таким образом, я, честно говоря, мои руки более полном объеме. Я надеюсь, что эти элементы для моего района заметно undertone форм моей работы, как в коллегиальном сделки в отношении судебного процесса. Это не означает, что я не по моему убеждению результаты, на обратном. Удивление по поводу моей веры, как я часто сталкиваются с ужасом, я отвечая на неверие: смотреть на небо, деревья, ваши собственные руки и положить меня, то, каким образом, что у вас только для просмотра материалов на место за чудо. Потом иногда создает пространство для живущих в послание Бога которые хочет сохранить людей, а не потому, что они настолько сладким, но потому что Он есть любовь.

Источник: Impact, христианская находятся в работе, взаимоотношениях и в обществе нет 3 год 3 июля 2002 года, Crazy Bob's?
  
Crazy Bob's?
Христианская на вашем рабочем месте. Означает ли это вашу работу как можно лучше? Или шанс воспользоваться, не верит коллегами-рассказывать Евангелие? Десять человек плюс заявление: "христиане будут более ярко проявляется в их работе. Четкие свидетелей, и ясно, свои мнения о профессиональных и социальных вопросов. Это не просто акт доброй, христиане имеют открытые и широко читать книги. "

Nolda Гриффиун, эксплуатация инженерных Shell
Поставка с христианами. Что это? Означает ли это, что я в день моего соседа в трамвае должны задаться вопросом "Вы родились снова?" Ревниво ли доказать, что несмотря на мои christenzijn Я все еще профессиональный?
Жизнь как дитя Божие моя любовь к моим коллегам, людям, честность, слушать и действовать. Поставляется Кристиан едва. Я молюсь Богу за мудрость. Очень часто ошибаются. Я получаю вопрос и получил себя в обсуждении которых я ослеплены словесные войны торгах или не прислушиваться к моим оппонентом. В ретроспективе я молюсь: "Бог, где был ты?" Но где я была?
Ричард Doornbosch, сотрудник министерства финансов
Важно понимать, что христиане не имеют монополии на благотворительность. Они не являются единственными, которые добиваться справедливого общества. Очевидно, вы как первая христианская и просто делать свою работу и не весь день на стул баллотироваться, чтобы проповедовать Евангелие. Вера в любом месте волосы bijslepen, генерирует более чем мало раздражение. Обед или пива после работы в таверне часто дает мне возможность объяснить, что означает веру в меня. Так что не всегда и везде с Евангелием на кончик моего языка. Но мы надеемся, всегда доступными и легко идентифицируемую как христианин.
Дирк Vergunst, вице-президент суда Zuthphen
Моя работа Я не вижу в первую очередь как возможность активно свидетель моей веры. Качество работы, занимает центральное место, хотя, что это должно быть встроена в жизни (коллегиальный) dienstbetoon, благотворительность и uitnemender счесть, чем другие. Таким образом, я, честно говоря, мои руки более полном объеме. Я надеюсь, что эти элементы для моего района заметно undertone форм моей работы, как в коллегиальном сделки в отношении судебного процесса. Это не означает, что я не по моему убеждению результаты, на обратном. Удивление по поводу моей веры, как я часто сталкиваются с ужасом, я отвечая на неверие: смотреть на небо, деревья, ваши собственные руки и положить меня, то, каким образом, что у вас только для просмотра материалов на место за чудо. Потом иногда создает пространство для живущих в послание Бога которые хочет сохранить людей, а не потому, что они настолько сладким, но потому что Он есть любовь.
Mirjam Siesling, АОС факультет человека - Утрехтский университет
Как христианские у вас нет причин для сокрытия вашей жизни ножевых банков. Это относится не только к работе, но на каждый день и каждый обстоятельство. Я стараюсь в своей работе, насколько это возможно, всегда помнить о том, что Бог сделал меня талантов я. Что я хочу наилучшим образом использовать против моего соседа и честь ему.
Мои коллеги немедленно узнают, что Я христианской и я могу открыть с ними по этому поводу. Содержание я непосредственно не связана с философскими проблемами в моей работе. Я знаю, что он может быть разным. Кто-то имеет которые работали здесь, заинтересованных многих своих христианских взглядов в его исследованиях. Смешение личных мнений и объективных научных исследований не было поблагодарить его уменьшилась. Я сожалею о том, что они были с ним, по всей видимости, не учетом изменений.
Йохан Бак, судебное должностное лицо в области подготовки кадров - прокурор в Утрехте
Иисус был очень сильным мнения, но мужчина никогда не теряли из виду. Христиане с сильным мнения и немного zendingsijver иногда может подчеркнуть, слишком много первых и вторых слишком много теряют из виду. Если есть что-либо где моя нехристианских коллег, учитывающих, она заключается в том, что палец считает, что, даже не выслушав.
Кроме того, мы должны также стороны в его собственной груди осмеливаются ножевых. Гораздо beleden достижения высокого профессионального уровня и хорошие стипендии (полностью согласен, кстати) иногда рисунок листа с глубокой, существенной разговор с пути столкновение умов избежать. Недавно коллега спрашивает, является ли я до сих пор никаких проблем с euthanasiemeldingen я получаю на мой рабочий стол. Я объяснил ему, что я думаю, но оно осталось. Возможно, приятно возможность.
Кор Verkade, педагог и onroerendgoedontwikkelaar
Христиане иногда чувствовать себя виноватыми, когда они отвечают коллег, соседей или коллег студенты, не проживающие в сообщение вы сказали, поэтому они отвечают за zielenheil тех, которые не сталкиваются с сообщения. По моему убеждению христиан так же несет за него ответственность распространяется хорошие сообщения и последствия, которые создал о том, что другие (отвращения, упрочнение, отвращение).
Мы должны найти правильное место и в порядке, чтобы самые сокровенные, что мы должны поделиться с семьями, выбранной для этой цели. И Этимология кричать и невротические. Кроме того, в таких ситуациях: "Не с помощью силы или насилия, но мой дух пройдет".
Эстер Roeleveld, финансового консультанта
Если вы большую часть рабочего дня, то у вас забрать свой christenzijn вернуться к работе. Вы даже не может включить вас в момент ввода офиса выходит, как вы пальто висит на стойке. В моем christenzijn о моей работе, компетентность в первую очередь. При этом я стараюсь любить Бога и обслуживания людей и общества к действиям. Я считаю, что ценность Вашей работы в глазах Бога на основе намерения, с которыми она произведена. Так что свидетели вашей хорошей работы, которые можно сделать и с правом намерение!
Является ли Бог движущей силой в вашей работе так что вы хотите сделать разницу в жизнь других людей? Или же она в действительности сделать, чтобы повлиять, заработной платы и самообороны? Вы пытаетесь открыть каждый действовать, и никто не в состоянии работать, в том числе коллегам, что вы с первого взгляда и который может показаться не столь скучно?
Teunis ван Kooten, адвоката и доктора кандидата на свободный университет
В вашей работы, я думаю, две вещи имеют значение. Во-первых, вам просто делать хорошую работу. Так что не в рабочее вещи для церкви регулировать: поскольку мы придерживаться во безупречно. Во-вторых, (работы) договоренностей с коллегами и вам встретиться с ними социально-чуть (не слишком мягкими, кстати) на подготовку. Возьми его соблюдать других. Хотя всегда есть нечто для всех, или замечание, то вы становитесь урегулированы. В беседах с коллегами, - например, о лежащих в выходные - Вы можете сказать по поводу того, что ваши мотивы, не настаивая на чем-то. Кроме того, вы можете сказать, - в моей машине, которые по-прежнему играет регулярно - почему конкретном случае или нет он примет определенные стратегии выбора. Вы можете изменить факты в позитивном смысле для своего клиента цветов, но то, что вы га в нем?
Леон Францен, директор DKN финансовых консультантов, Ltd
Д-р D. Мартин Ллойд-Джонс сказал несколько десятилетий назад: "Я никогда не устают утверждать, что нет евангелической церкви следует организовать кампании по привлечению внешних, но и сама должна начать христианской жизни на практике." В своей книге "Пусть наций с удовольствием пишет J. Пайпер: "миссий не конечная цель церкви; поклонения. Представительств существует потому, что не поклоняться ". Если бы я был эти два разных заявления (которое не имеет ничего общего, как представляется, с нашей работы) отпущен на аргумент, тогда я прихожу покинуть на "deugdenlijst" от Петрус (см. 2 Петра 1:5-7). В соответствии приведет к благочестия (стих 8). Акцент делается не зря на куске рвением (свежие 5). Это подарок и миссии. Бог хочет сделать вещи в нашей жизни, вместе с нами. Бог призывает нас ожидает в жизни. Просить нам делать?
Джастин де Йонг, хирург в области профессиональной подготовки
Христианская деятельность. Не в обращение с ножом, но с проблемами, которые иногда происходят в начале и конце жизни. Популярные каждого человека и вера в загробная жизнь придать дополнительный аспект вашей профессии. В ходе бесед с инакомыслящих дает вам нечто большее, чем сообщить, что качество "или" все еще не в последнюю очередь. " Вы будете с ума Боб обнаружено, но полностью согласен. В открытую, без вмешательства, и выяснить, где вы баллотироваться на, вы можете заставить людей любопытным для определения источника безумной Боб. Бог отдыха.
  
  
10. Президент Zutphen суд политического оппонента хмеля по теме "lekenrechtspraak"
Может ли это право. Г-н. G. Vrieze Председатель суда Zutphen: "Подготовка и размышлений, не посвященные жюри.
10,1 Существует недовольство, по крайней мере один знать Г-н. G. Vrieze Председатель суда Zutphen или несколько судей в отношении истца по данному делу. Заявитель имеет критикой закона и своей политической позиции "вступает lekenrechtspraak" на качество отправления правосудия в Нидерландах. Г-н. G. Vrieze Председатель суда Zutphen является решительным противником введения lekenrechtspraak.
10,2 Источник: Закон Dagblad 11 апреля 2008 года.
От одного из наших редакторов
Vrieze juryrechtspraak выглядит мрачной в: без какого-либо оправдания виновным или невиновным?
Жюри, не способствует права опыта ". Это говорит апелляционным судом. Г-н. G. Vrieze, председатель суда Zutphen, в своем выступлении в ходе installatiebijeenkomst сегодня lekenrechtspraak на зерно. В "различных средствах массовой информации '- Судебная власть всегда держать вообще - будет введение juryrechtspraak погоды" нс защитников, потому что это будет носить демократический характер. По Vrieze демократии идет о законодательстве, которое применяется ко всем и не volksgerichten, по крайней мере, он предупреждает. Наконец, вскоре после его cri де coeur в "прения". Его заявление гласит: жюри было никаких улучшений в компетенции судебных органов, а также повышает доверие к праву. Г-н Vrieze: "То, что общество без какого-либо оправдания присяжных" виновен "или" невинные "звонки? Далеко идущие решения, каждый день в зал суда имели тщательное объяснение не требуется. "Г Vrieze считает, что закон может быть улучшено:", вкладывая средства в знания судей, когда речь заходит о критически рассмотреть все виды доказательств. А чтобы открыть баллотироваться на мысль о том, что эксперты считают, могут быть различными. Например, есть уже вложили в продолжении обучения, совершенствования расследования, по всей стране базы данных сертифицированных специалистов и размышлений потом. Обучение и размышлений, не посвященные присяжных ".
10,3 Сколько денег компании необходимо еще академической подготовку судебных чиновников инвестировать, если это профессия "Эксперт", и поэтому трудно оппоненты пытаются выключить ее и смерти, чтобы заставить замолчать, не независимые судьи по делу, без обвинительного заключения, написанные на документ, призванный продолжить и нет procesdossier копию профессии потому, что это не так сложно, поскольку противник должен покинуть?
10,4 Это представляется тем более учитывая постановление Жанна Дейкстра редактор еженедельника Вегенер в Эрмело в Совет по журналистике. Выслушайте обе стороны. Цитата из постановления Совета журналистики: "Подсудимый подчеркнул, что он не является членом политической партии и абсолютно нейтральным. Прошло 15 лет, работающих в Эрмело в неделю и известна как надежный репортер". Выслушайте обе стороны. Цитата из его защиту в Совет по журналистике: "со всех сторон в Эрмело, желание услышать эту политическую партию (Группа хоп) смерть в молчании, и я, к сожалению, что это, вероятно, справедливо" пишет г-жа Жанна Дейкстра редактора в Эрмело в неделю в Совет по журналистике.
10,5 Это представляется тем более потому, что в ходе последних выборов в провинции Ассам verkiezingsposters из "группы хоп" везде по verkiezingsborden были встречены на overplakt к "хоп группой" смерти хранить молчание.
10,6 Macht имеет право! Замечания www.burojeugdzorg.nl/20.htm со всех сторон были услышаны и вновь призвать на суд Zutphen честь истца, J. Хоп и политические группы (Группа хоп) мертвой тишине. Необоснованные заявил возражение в составе трех судей суда Zutphen, как описано выше, является еще одним доказательством того, что попытки со целостности, компетентности и, таким образом, трудно противника и жалуются на ООН J. Хмель, насколько это возможно, чтобы сорвать их и заставили замолчать.
 
11. Просьбу о дисквалификации Vergunst была отвергнута, но возражение имеет последствия для vervolgprocedures в дело. Судья Vergunst был также заменен в дело. Что же действительно был очень странным, что судья Vergunst же внезапно, как функционирует persrechter и в данном случае в качестве зрителя которые также присутствовали на заседаниях, относящиеся к сообществу где г-н Vergunst также членом воска.
  
12. Zutphen районный суд подходит такая практика иногда, есть структурные процесса. Также в vervolgprocedure после отказа г-Hop соответствуют этим трем судьям же тактики и игнорирование Mantovanelli решения заявители не обладают все представленные документы, которые должны быть доступны. За wrakingszitting в суде вновь было отказано в том, что трибунал по документам не получил, хотя получения судом в распоряжении заявителей. Изучение соответствующих документов, был проведен следственный судья Г-н Eskes. Это расследование продолжалось так долго, что результату, который будет иметь важное значение и для других дел, находящихся в суд. Апелляцию на это расследование не должно воспользоваться, поскольку новый следственный судья был просто решение по этим вопросам. Результаты этого исследования заключается в том, что 3 штук многочисленные принадлежал к другой процедуры, а документы, представленные заинтересованными 9 спектаклей.
  
13. Zutphen районный суд теряет в результате этого процесса его судей и его президентского авторитета в качестве независимого суда. От суда необоснованным вызовом, но доходы применять то, что возражений и которые президент пригласил своих собственных разочарование по поводу телевидения по закону средства защиты и, безусловно, имеются хорошие возможности не можем пойти, а также без суда соблюдать требования законодательства, а также агент отказывается суд, который не позволяет независимым судьям участвовать в сессиях не может быть обеспечена, что они имеют надежной основе. Ergo она наносит ущерб беспристрастности судебной системы, которые бы привели к массовым schoonmaakacties.
 
 
14,1 Существует двойных стандартов в суд Zutphen.
14,2 Дело Конгрегация "Армия спасения" в городе Zutphen был WEL в суд Zuthpen говорится Алмело суда, поскольку в этом случае работник Zutphen районный суд был обеспокоен.
Измерения двойных стандартов, поскольку
Zutphen районного суда в деле против J. Hop НЕ Эрмело было передано в другой суд, хотя Zutphen окружной суд в случае Zutphen районного суда в отношении J. Hop сама kinderrechters три Zutphen районный суд, и суд сам Zutphen было интересно.
14,3 законодательства, цитирую: Она может быть дело, возбужденное по ее дальнейшему лечению относятся к другой суд, если его решение об участии суда обработки этого дела в другой суд является желаемой ".
Раздел 8.1.3
Направление, объединения и раскола
Ст. 8:13. [Ссылка] (8.1.3.1)
-1. Суд может в ожидании своего дела для дальнейшего лечения сослаться на другой суд, где дело находится на рассмотрении в случае его лечения этих дел, рассматриваемых судом желать лучшего. Она может быть дело, возбужденное по ее лечения продолжали передавать в другой суд, если его решение об участии суда обработки этого дела в другой суд является желание.
-2. Запрос на изменение можно сделать до начала судебного разбирательства.
-3. Если суду, что дело было передано согласиться на переход, будет сделан на дела, связанные с нею.
14,4 В случае Конгрегация "Армия спасения" в городе Zutphen был WEL в суд Zuthpen говорится суда Алмело LJN: BA2013, председатель суда Алмело, 07 / 189 GEMWT AQ1 V
14,5 Решение: суд Zutphen, применяя положения статьи 8:13, первый абзац ДСА ходатайства о временном судебном запрете говорится о временной суд Алмело
LJN: BA2013, председатель суда Алмело, 07 / 189 GEMWT AQ1 V
Дата произношением: 30-03-2007
Дата публикации: 02-04-2007
Судебный: административные др.
Тип процедуры: Предварительная объекта
Inhoudsindicatie: В настоящее время спора, актуальным вопросом является ли неотложного, что решение 31 января 2007 года, частично изменен решением 15 февраля 2007 года, которая включает в себя введение бремя под страхом наказания в связи с отменять прямо спрашивает, потому что шум деятельности от строительства, приостановлено или иного производства обеспечительной меры были приняты. APV Zutphen, свобода вероисповедания.
Произношение суд Алмело
Административный отдел


Регистрационный номер: 07 / 189 GEMWT AQ1 V

постановление вынес президент, как это предусмотрено в статье 8:84 общего административного права Законом от 30 марта 2007 года

в споре между:

Kerkgenootschap Армия спасения,
создана в Алмере, заявителя,
Агент: господин B.J.W. Walraven, адвокат в Роттердаме

и

Коллегия мэра и эшевенов из города Zutphen,
ответчика.


Сторонние: Adamanshuis Фонд, созданный в Zutphen.


1. Решение о которых просьба связана
Решение ответчика от 31 января 2007 года и поправками жалобу в ожидании решения от 15 февраля 2007 года.


2. Процесс
После ответчика поступили жалобы, связанные с шумом в результате деятельности, осуществляемой заявителем быть разработаны в здании Hagepoortplein 4A в Zutphen (залог), должностных лиц, занятых подсудимых городе проверок и шум. В письме от 22 мая 2006 года ответчик имеет сообщается заявителю в течение одного месяца brassband и других мероприятий с повышенными музыка уже не допускается. Ответчик также указал, что он рассматривает, используя свои полномочия налагать бремя, под страхом наказания, если после истечения этого срока нормы шума превышены. Заявителю предоставляется возможность изложить свое мнение. В письме от 14 июня 2006 года, заявитель имеет точку зрения. В письме от 11 июля 2006 года подсудимый заявитель указал, что с учетом договоренностей, достигнутых между ним и заявителем, он не видит никаких оснований для принудительных действий.
В своем решении от 31 января 2007 года (первичное решение 1) ответчик имеет бременем для заявителя под наказание контейнеров, которые, по существу, заявитель теряет казнь, если начальное решение 1 четко определены максимально допустимые нормы шума, нарушаются. Begunstigingstermijn производится на 1 февраля 2007 года.

Это заявителю в письме от 13 февраля 2007 года подала возражение. Параллельно с voorzieningenrechter из Zutphen попросил суд принять обеспечительные меры включает в себя приостановление действия первичного решения 1.
В своем решении от 15 февраля 2007 года (первичное решение 2) ответчик имеет begunstigingstermijn первичного решения 1 до 1 мая 2007 года. Принимая во внимание положения статьи 6:19, первым членом общего административного права Закон (ДСА) является отказ от совместного заявителя считается, были направлены главным образом против решения 2.
Ответчик имеет на случай соответствующих документов по 20 февраля 2007 года внес.
В соответствии с положениями статьи 8:13, первый абзац ДСА является ходатайство о временном судебном запрете говорится Президент вынес на этот суд.
Подсудимый по 1 марта 2007 года дополнительные документы в споре
Общественная рассмотрение заявки происходит в суде по 26 марта 2007 года, когда заявитель представляет JCY Ван Влиет, J.N.J. Wisseborn и R.L.J. Keijzer, при содействии его агент сказал. Подсудимый был представлен г-ном FBM от Aanhold и Н. ван Buitenen. Третий-участник представляет П. Воля

 

3. Соображения

Суть спора
В соответствии со статьей 8:81 по AWB, если до возможного обжалования в суде возражение было сделано предложение, от призыва к президенту вынес на суд временного запрета будет стремился. При оценке такой запрос должен быть рассмотрен ли неотложного, с учетом конкурирующих интересов, представляя временной мерой. Поскольку данный обзор означает, что судебное решение произносится также, что предметом bezwarenprocedure затрагивает, эта точка зрения временного характера. Поэтому в данном случае вопрос, на который необходимо дать ответ или неотложного, что решение 31 января 2007 года, частично изменен решением 15 февраля 2007 года, которая включает в себя введение бремя под страхом наказания в связи с отменять прямо спрашивает, потому что шум деятельности от строительства, приостановлено или иного производства обеспечительной меры были приняты.

Основания возражений / обеспечительная мера
Он утверждает, что главная подсудимый не вправе налагать бремя, под страхом наказания. В поддержку этого утверждения он выполняет следующие.
Во-первых, бремя, в первую очередь направленной на устранение нарушения статьи 4.1.5 от всеобщих местных Регулирование городе Zutphen (APV). Данная статья не дает никаких полномочий для оказания дальнейшего ограничения / шум. Поскольку подсудимый не может принимать принудительные меры против шума превышает норм, установленных им самим. Кроме того, заявитель, что если Джек можно найти в решении жилищного и verblijfsgebouwen окружающей среды, в правиле 1.1.2, вступительные и б в приложении к настоящему решению, в данном случае не позволяет этой связи. Более того, он заявил, что при определении шум, шум в поддержку призывает исповедовать религию или убеждения или участие в религиозных или философских встреч и lijkplechtigheden и звука в связи с проведением этих совещаний или обряды, игнорируются.
Во-вторых, все виды деятельности заявителя защищаются статьей 6 Конституции. Первый пункт этой статьи дает возможность ограничения свободы религии, но лишь на основе формального закона. Ограничения через одну - конкретизировать - APV решимость не выполнить. Прецедентного права, приведенные ответчик видит осуществление свободы религии вне зданий и мест с тем они решили, судебная практика в данном случае не применяется. Заявитель также упоминается в статье 9 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) и статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (Ivbpr) закреплены свобода вероисповедания.
Введение бремя является преждевременным, поскольку пока еще не произошло нарушение.

Если будет установлено, что ответчик не имеет юрисдикции выносить это бремя, то заявитель альтернативный вариант, что включение пределов и убежденность в том, что нарушение этих пределов конфискации казни в результате одного акта противоречит принципу правовой определенности. Кроме того, нет ненужных begunstigingstermijn.

На заседании, заявитель утверждал, что бремя не ясно, что идет вразрез с принципом правовой определенности.

Соображения voorzieningenrechter
Принимая во внимание положения статьи 125 от муниципалитетов закон в сочетании со статьями 5:21 и 5:32 из ДСА первый ответчик имеет право налагать бремя, под страхом наказания, если он действовал в нарушение юридических требований. Во-первых, как только было установлено, что такие нарушения не существует, должны быть пересмотрены или ответчика разумно использовать эту власть смогла сделать.

Что касается полномочий налагать бремя, под страхом наказания, президент вынес следующее.

Статья 4.1.5, первый абзац APV предусматривает, что оно запрещено, воздушных судов или аудио-или lichtapparaten в силу, и действует в порядке, что один или окружающей среды, звук или вызывается lichthinder .
Второй пункт этой статьи гласит, что колледж запрет отказа может быть удовлетворена.
Запрет не распространяется, поскольку статья 2.4.16, на основе рационального использования окружающей среды Закона положений, Закон шум, Wegenverkeerswet 1994, Zondagswet, Уголовный кодекс, Air Cargo, дорожных знаков и правил дорожного движения 1990 года или это применимо Vuurwerkbesluit быть.

Между сторонами не в споре о том, что здание деятельности не может рассматриваться как создание в рамках смысла рациональному природопользованию Закона и о том, что статья 4.1.5, второй абзац APV упомянутые законы не применяются. Президент поддерживает эту точку зрения.

Термин "шум" не будет определен в APV. Для того чтобы оценить, есть ли шум, ответчик стремится meetwijze и норм, которые в обычное разрешение компании. В данном случае, ответчик стремится стандартов Решение жилых и verblijfsgebouwen окружающей среде и / или решения общественного питания, спортивные и recreatieinrichtingen окружающей среды. В отличие от заявителя проведение этого обвиняемого. Председатель вынес решение в этой связи ссылается на решение Административного департамента Государственного совета (далее департамент) на 1 мая 2002 года, LJN AE2053. Сейчас только в связи ответчик пытается стандарты выше актов (законов и ответчик не является в полной мере применимы указано) является редактор правил 1.1.2, вступительные и б в приложении к Постановлению жизни и окружающей среде verblijfsgebouwen нет такой связи в путь. Президент полагает, что подсудимый, путем сужения термина "шума" в статье 4.1.5 от APV связи удалось найти шума стандарты для учреждений в рамках смысла рациональному природопользованию Закона. Теперь, в данном случае имеется сужение уже предписано стандартом (в статье 4.1.5 от APV), а не новые стандарты, пропавших без вести жалобе истца в данном фактических оснований.

Он утверждает, что все мероприятия, охраняется свобода вероисповедания, закрепленное в Конституции и международных договоров. В этой связи президент вынес следующее.

Статья 6, первый пункт Конституции гласит, что каждый человек имеет право на свою религию или веру индивидуально или совместно с другими, свободно исповедуют, за исключением всех ответственность в соответствии с законом.
Второй пункт данной статьи предусматривает, что права, касающиеся осуществления этого права вне зданий и частных местах, могут устанавливать правила для защиты здоровья населения, в интересах движения и борьбы или предотвращения беспорядков.

Учитывая формулировку этой статьи, может это основополагающее право, если не осуществляется снаружи зданий и частных местах, только быть ограничена законом, без официального возможность делегирования. Это вовсе не означает, что все мероприятия, разработанные в рамках godsdienstbelijding в зданиях и решили поставить такую защиту столкнуться. Председатель ссылается на постановление Департамента по 5 января 1996 года, опубликованный в 1996 AB, 179, который также имеет ответчика. Аргумент заявителя о том, что этот прецедент в данном случае не применяется, поскольку это решение только смотрит на религиозные собрания на открытом воздухе (и, следовательно, подпадает под статьи 6, абзаца второго Конституции) не является правильным. Департамент в этом решении в своих соображениях прямая ссылка на статью 6, первый абзац конституции.

В этом постановлении, Департамент определил, что - с правом исповедовать подключения - звук connex закон, который следует отличать от права исповедовать сек и подчиненного. Connexe Это право может быть в принципе ограничено муниципального регулирования, как APV. При этом следует придерживаться:
a. Ограничение права на connexe звук, не связанные с содержанием исповедуют.
B. Ограничение необходимо для обеспечения интересов, что законодательство, которое ограничивает отдыха, призван служить и не выходить за рамки, с тем чтобы защитить эти интересы строго необходимо.
C. Ограничение не пойти, как далеко, что о праве connexe не остается значительным.

Президент должен изучить вопрос о бремени отвечает этим критериям, сформулированные Департамента.
Бремя, как это было сформулировано в решении главную 1 "- в основном - следующим образом (подчеркиваем, сделанные временного):

Я. На деятельность по вашей собственности, что будет гораздо сдачу основополагающее право connexe это право, как подготовительные мероприятия в церквях, в том числе осуществление zangkoren и (латуни) полосах применяется в указанные периоды день, когда шума, как это указано ниже:

Таблица стандартов.

Когда следует отметить, что в любой момент, не участвующих в этой части этого бремени считается выполненным, вы автоматически лишается размере € 1.000, - вывод пересечение шума, максимум € 10.000, -.

II. На деятельность в ваших помещений, которые отвечают основным правам connexe прикосновения, такие как право на звук, имеющим:
1. В указанных периодов в день, как шума, как указано ниже А.
2. Независимо от положений 1. на все воскресные и праздничные дни на срок до пяти за календарный год в течение богослужения максимально допустимый уровень шума, как указано ниже, в разделе
3. Независимо от положений 1. и в дополнение к якобы менее 2. находится на максимум восемь дней в течение календарного года выбрать максимально допустимый уровень шума, как это указано ниже В ходе деятельности для более четырех часов, при условии, что предварительное освобождение было предоставлено на основании статьи 4.1.5 APV.

Таблица-и B-стандартов, стандартов.

Когда следует отметить, что в любой момент, не участвующих в этой части этого бремени считается выполненным, вы автоматически лишается размере € 1.000, - вывод пересечение шума, максимум € 10.000, -.

На заседании показал, что это бремя не ясна. Агенты также подсудимых были сначала разделены на сферы бремя. После разъяснения ответчиков агентов voorzieningenrechter предполагать, что подсудимый имеет следующие цели с бременем.

Существует различие между тремя категориями деятельности.
Категория 1 включает в себя деятельность, которая непосредственно затрагивает основополагающие права. Это означает проведение богослужения без звука.
Категория 2 включает в себя деятельность, что право на звук (один на основополагающее право connex) касания. Это означает укрепление звук во время богослужения.
Категория 3 включает в себя мероприятия, которые будут иметь далеко передаче права или права на connexe звук. Это означает все виды деятельности, помимо отправления культа.

Бремя лежит не на категории 1, так что нет максимально допустимого шума. Бремя будет только категории 2 и 3.
Для категории 2, применяются к единой четко определенной раз в ситуациях, (более высокие) B стандартам. Это богослужения по воскресеньям и в праздничные дни богослужения на пять за календарный год. Оно может быть снято за деятельностью на срок до четырех часов при температуре не более восьми дней в течение календарного года. Для "дополнительные" отправления культа (нижний)-стандартов.
Для категории 3 применяется в полной мере (нижний)-стандартов.

Подсудимые говорили дом санкционировал ряд примеров, чтобы уточнить сферу бремя.
• пение (без микрофона) и играя brassband (не более музыки) во время богослужения подпадает под категорию 1, так что никаких максимальный шум.
• В игре электрическая гитара (более музыки) во время богослужения подпадает под категорию 2.
• В игре электрической гитаре, играть и петь brassband (с или без микрофона) вне культовых подпадает под категорию 3.

Президент отметил, что масштабы нагрузки он впервые стало ясно после подсудимых санкционировал это объяснение и после примеры были обсуждены. Такое бремя ясно идет вразрез с принципом правовой определенности. Несмотря на это, в первую очередь в решении 1 возражение не быть сохранена без изменений. В прошлом подсудимого будет объект так, что она должна сформулировать объяснение и это чувствительны ко всем сторонам, включая заявителя и третьей стороной деятельности, для которых ясно, какие стандарты будут применяться. Президент отмечает в этой связи также, что неопределенность в отношении сферы применения бремя может быть предотвращен слова "как" и "в том числе" более не используются, но четко описать, какие действия бремя видеть.

На заседании, заявитель утверждал, что он, в целях удовлетворения нагрузки, большое число культовых, таких, как похороны и huwelijksdiensten, уже не может проводить с учетом максимально допустимого числа поклонения. В связи с этим, президент постановил, что проведение богослужения сек, не ограничивается. Религиозными общинами, без звука, подпадающих под категорию 1 и каких-либо помехи в нагрузку. Бремя, поскольку, с точки зрения культа, но только на укрепление звук во время этого богослужения.

Прошлого показывают, что в течение ряда поклонения (по одному на воскресенье + один раз в пять праздничных дней за календарный год) и в течение восьми операциях за календарный год, более широкие B стандартам. На заседание показало, что заявитель проводит богослужения более чем предыдущее, так что за этот "дополнительный" поклоняться в нижней-стандарты должны быть приостановлено. Не ясно ли voorzieningenrechter выполнения стандартов предполагает, что во время такого поклонения не использовать микрофон. Если бы это было дело, в котором предшественник верен только onversterkt может говорить, может быть нарушение выше порога и / или с критерием. Действительно, за право на свою веру / убеждения исповедовать совместно с другими лицами в использовании, вполне понятно, что он должен или он может быть услышан. Не ясно, является ли стандарты являются более низкими-достаточности.

Учитывая выше voorzieningenrechter не можем оценить, насколько бремя противоречит свободе вероисповедания, закрепленное в статье 6 Конституции.

Первичное 1 решение, из-за двусмысленности сферы бремени и неопределенности, из-за поклонения или где-стандарты должны быть соблюдены были нарушения религиозной свободы, не возражал быть сохранена без изменений. Президент также приостановить действие этого решения, чем за 6 недель после ответчика принял решение по призыву заявителя.

С целью финала желание спора voorzieningenrechter также обсудят остающиеся земли.

Он утверждает, что введение бремя является преждевременным, потому что нет нарушение якобы шум был сделан. В связи с этим, президент постановил, что фигура в судебной практике последних профилактических под страхом наказания квалификации (в том числе Департамента по 25 января 2006 года, AB 2006, 229). Нагрузка мая в превентивном порядке, до последнего определено преступление было совершено, быть вынесен, если существует угроза нарушения прав конкретных или под Законом предусматривается, что практически определенные вероятности пройдет и если это преступление Решение может быть описано с той степени ясности с точки зрения правовой определенности не требуется.
В данном случае это явствует из документов, которые заявитель не готово адекватно акустических меры для выполнения предписанных шума. Более того, истец имеет только наверху вокруг изоляции и отрыве от Большой зал состоит только из изоляционного стекла. Кроме того заявителя ответчик указал, что он мероприятий, работа со звуком будет возобновлено. Нарушение шума, поэтому практически определенной вероятностью.
Где именно ответчик в нарушение придется четко указать, бремя.

Он утверждает, что ответчик в бременем под страхом наказания не имеет begunstigingstermijn. Эта жалоба является устаревшей в настоящее время обвиняемый в начальных решение 2 до сих пор begunstigingstermijn.

Подводя итог судья предварительного voorzieningenrechter, что ответчик имеет совершенно справедливо считается компетентным налагать бремя, под страхом наказания. Бремя может быть никаких возражений сохранить без изменений из-за неопределенности, один из сферы бремя (нарушение принципа правовой определенности) и другие заблаговременно, поскольку не ясно, существует ли в нарушение религиозной свободы в соответствии со статьей 6 Конституции. В следующем процессе принятия решений в прошлом возражений ответчика будет редактирования тем, что масштабы бремя для всех сторон очевидна. Кроме того, ответчик должен рассмотреть вопрос о том, для поклонения, которые должны быть выполнены в стандартов, использование звука через микрофон к предшественнику за предоставленную ему представить верующих будет понятно, может быть удовлетворена этим-стандартов.

Следовательно, было оправдано в первую очередь решил остаться 1 и 2.

Принимая во внимание положения статьи 8:84, четвертый пункт, и в сочетании со статьей 8:75 по AWB, президент вынес подсудимого справедливо осуждаем расходов, понесенных в связи разумно заявитель был вынужден сделать в связи с рассмотрением данного поручения Стоимость третьего профессионального предоставлен юридической помощи (2 указывает на € 322, -) и транспортные расходы по три представителя заявителя в суд.

Конечно, таким образом, заключается в следующем.


4. Решение
Председатель суда Алмело,

Право образом:

-- Отклонить ходатайство о временном судебном запрете приостановить начального и решений 1 и 2 до 6 недель после предстоящего решения по возражений в установленной форме был достигнут;
-- Осуждает подсудимого в судебных расходов, понесенных заявителем, в котором расходы должны быть определены на € 691,20 в городе Zutphen, выплачиваемых заявителя;
-- Условливается, что город Zutphen заявителя в реестре на € 285, - возместить.

Против этого решения нет дальнейшего обжалования.

Таким образом, учитывая г W.M.B. Elferink, в присутствии г-A.E.M. Печень в качестве регистратора.

Стенограмма отправлено по 30 марта 2007 года
AW

  

  

15. Hop обнаружила, что расходы, Нидерланды пытаются возражает против призывов и указаний детей доступны всем СРЕДСТВА ONDERDRUKKEN. Так что, есть огромные финансовые интересы родителей детей и Дж. HOP в качестве экспертов-И LASTIGE возражал выключен возражений и апелляций в отношении заявления.

Процедуры родителей Logtenberg против предложения Уход с Фондом Указание хоп как procesvertegenwoordiger в суд Zutphen. Атрибут номер 06/1769 AWBZ 257. Существует неравномерное и медленный поворот от рассмотрения апелляций со стороны родителей в отношении указания по оценке AWBZ показания для долгосрочного ухода вещей до тех пор, чтобы растянуть на недопустимость. На судебном заседании Zutphen Hop обнаружил, что предписано стандартом для указания Бюро по делам молодежи и / или указание Фонда Указание Stelling Убедитесь, что IQ стандартом для детей "фиктивных IQ РИСУНОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ ONDERBOUWING". Обнаружение Хмель имеет огромные последствия для детей и сделать разницу ли ребенок, оказавшихся в устройстве с оценкой по оценке потребностей Уход Фонда или иным способом ухода в результате чего указание молодежного бюро. Г-н. К. Duyvendijk была которые судья отклонил промежуточный, а затем дело только до тех пор, пока оставить призыв "неприемлемым" может быть объявлено.

Г-н. К. Duyvendijk был одним из судей суда о том, что возражение Zutphen Hop необоснованными, и заявляет, он также играет роль в задержке завершения промежуточного положения в обжаловать указание Уход Фонд указанием, где был создан специально для MARK IQ, что по всей видимости, изобретенное режиссером и имеет огромные последствия для будущего ребенка

339 Источник jeugdzorgbrigade цитирую: "Он может indicatieproces к умным дизайн (за различий тяжести указания и ограничения indicatiediagnostiek вместо behandeldiagnostiek происходить быстрее"

339 Источник jeugdzorgbrigade цитирую: "ключевая рекомендация из первых докладов был опустить тысячи ненужных (перерегистрации) указаний, которые только по бюрократическим признакам должно происходить. Это было бы гораздо ненужной работы и значительных затрат принесли. Министерств здравоохранения, социального обеспечения и спорта Справедливость и рекомендации jeugdzorgbrigade вперед поднял. Результатом является то, что по оценкам 10.000 меньше указаний необходимо сделать ".

339 Источник jeugdzorgbrigade цитирую: "d. Предельные информации для того, что является абсолютно необходимым для указания. Всякая мера, должны быть ориентированы на indicatieproces. Помните, что в рамках бюро для молодежи indicatiediagnostiek и не behandeldiagnostiek. Это означает, что не все детали и аспекты, касающиеся вопроса клиента необходимо решить, но только то, что необходимо для обеспечения указание приехать ".

339 Источник jeugdzorgbrigade цитирую: 10. Примирение Закон о молодежи, Гражданского кодекса, "AWBZ и WGBO (Закон geneesk. Behandelovereenkomst). Если бы молодость бюро указывает AWBZ института, базируется на WGBO согласия обоих родителей, как (с 12 лет) несовершеннолетнего сам. учащиеся под наблюдением и / или их родители могут не захотеть этого соглашения, что позволит необходимого ухода нет, или только путем обращения в суды, могут быть предоставлены. Это нечетные gezienhet факт, что суд по делам несовершеннолетних уже под контролем . Как результат, молодежные учреждения более, чем один раз столкнулись с очень трудно или не осуществимо задачей для несовершеннолетних, которые AWBZ особой необходимости. Эта проблема вызвана Закон о молодежи, BW, недостаточный уход и WGBO бассейнов.

Следующие возможные решения возможны:

a. адаптации WGBO в смысле, что исключение делается для instemmingvereiste в случае надзор порядка (OTS) и разрешение похищение в установлении ухода;

B. адаптация закон о молодежи в смысле, что в случае похищения в AWBZ instemmingsvereiste института WGBO заменяется разрешения kinderrechter;

C. Отказ от родителей из-под стражи в случае согласия не будет удовлетворена.

 

  

  

  

  

16. Чему jeugdzorgbrigade и которые имеются в jeugdzorgbrigade?

ССЫЛКИ! Источник: Запрос возражений цитирую: "Это все больше, поскольку kinderrechters в Нидерландах работы с молодежью были даны указания о том, как молодежь должна подавать петиции с тем, что kinderrechter как можно скорее по петиции от молодежи может решить".

www.burojeugdzorg.nl/339.htm Источник JEUGDZORGBRIGADE!

Цитата: 17. Сделать назначения с сельскими kinderrechters петиции с тем, что не "основной" информации должны содержать (это касается приложений), но только деловые и правовой информации. В настоящее время обследования, проведенного в рамках лучше защищены, в котором информация собирается для kinderrechters наиболее важными для решений, которые должны быть приняты. Выводы будут опубликованы в конце июня проект по процессу примирения в цепи, которая также стремится улучшить обмен информацией.

Членство jeugdzorgbrigade

Jeugdzorgbrigade выглядит следующим образом: Франк де Граве является председателем, Дик ван Hemmen и Thijs Malmberg являющихся членами бригады. Поддержка находится в руках Capgemini. Для первого представления Bosteels Эстер несет ответственность. Мариан Louppen несет ответственности за второй и заключительный доклад на этот счет. Контроль с Capgemini лежит д-р Карен А. от Egten.

Семьи ван дер Vee являются жителями города Nunspeet

Дик ван Hemmen является мэр города Nunspeet со следующими дополнительными функциями из этого периода:

Мэр Ir. D.H.A. от Hemmen
-- Член archiefcommissie Streekarchivariaat нет *
-- Plv. Заместитель генерального совета Recreatiegemeenschap Veluwe нет *
-- Plv. Агент собрания акционеров на имя NUON нет *
-- Plv. Агент собрания акционеров для Vitens не Н.В. *
-- Покровитель Oranjevereniging Nunspeet нет *
-- Покровитель Гармония Nunspeet нет *
-- Член Руководящего будущего нет воды Гелдерланд
-- Член Коллегии труда ВНГ нет
-- Член ЗДУГ не royementscommissie
-- Председатель Наблюдательного совета РПЦ-Флеволанд расходы / vacatie
-- Председатель Наблюдательного совета ЧГП (голландский институт скорой помощи) расходы / vacatie
-- Президент платформы молодежи здравоохранению расходы / vacatie
-- Председатель Совета попечителей Фонда TriAde расходы / vacatie
-- The Cube Фонд комитета председатель Центра культуры и искусства расходов / vacatie
-- Член совета попечителей Parc Spelderholt расходы / vacatie
-- Президент "Спектрум" Центра по социальному развитию Гелдерланд расходы / vacatie
-- Член Jeugdzorgbrigade расходы / vacatie

Источник: www.groephop.nl / nunspeet.htm

В провинциальных выборов были повсюду verkiezingsposters из группы Hop verkiezingsborden изъяты и overplakt.

Источник: www.groephop.nl/nunspeet1.htm

 

 

 

17. Существует Hop о прямой взаимосвязи между отключить хоп и подавления протестов и апелляций со стороны родителей в отношении молодежи, решений и работы jeugdzorgbrigade и НЕ обеспечение справедливого судебного разбирательства-хоп

Там не было дано соответствующее жалобу на вышесказанное, она имеет прямую связь между работой jeugdzorgbrigade к позиции родителей, детей, когда-либо подорвать и клеветническую кампанию против хоп-хоп, как о трудной и огромными оппоненту в суде и покинуть политику и смерть в тишине

Работа молодежи в Нидерландах основывается на Штази ОПЕРАЦИИ в конфликт с ДЕВЯТАЯ GEBOD родители не могут возражать против решения молодежи в Нидерландах, и если родители не согласны с решениями, они молодежь от опеки над своими детьми освобождались

Существует также Hop факты подтверждены, что причина заключалась в том, чтобы Hop справедливое судебное разбирательство не предлагать. Хоп со всеми возможными средствами должен быть ликвидирован.

Если уж на то пошло Hop создан, чем он был убит по приказу rechtersleger на огромные финансовые интересы молодежи в безопасных и возражения и апелляции на решения родителей молодежи, ссылаясь на факты, выше, затраты по предотвращению

Rechtersleger и молодежи создали условия для хоп расходы покинуть

  

  

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Государство Нидерланды не отвечает требованию гражданина на справедливое судебное разбирательство предложение. Ссылаясь на основаниях с 1 по 17 каком основании здесь как неоднократные и вставить считается

Государство Нидерланды не отвечает требованию гражданина на справедливое судебное разбирательство предложение. Жалобы на нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и статья 14 BUPO ряд процедурных гарантий, что каждый человек должен пользоваться "при определении его гражданских прав и обязанностей" или "при определении целесообразности уголовного преследования против него" имеет ошибочно НЕ .

Заявитель не получил следующие гарантии:

Право на независимый и беспристрастный суд. Беспристрастность суда должны показать, вне всякого сомнения, потому что он имеет судить о других.
Право на справедливое и публичное разбирательство его дела. Справедливое обращение означает, что между противником производства образом. Это требует, чтобы стороны осознают все доводы и доказательства, представленные в суд и чтобы они могли обсудить это до суда.
Требование независимости и беспристрастности особенно строги по рейтингу: "Правосудие должно быть не только сделать, он также должен восприниматься как сделать". Во-первых, судебная система и суды построен таким образом, что в отношении судебного процесса никаких сомнений по поводу независимости и беспристрастности суда могут возникнуть (цель или структурных беспристрастность). Затем судья не может лично предвзятым (субъективный или личной беспристрастности), либо поставить их под давлением.
Государство Нидерланды ввиду выше, наряду с фактами и примерами не удовлетворяет требование в данном случае истец гражданин J. Hop Эрмело Нидерланды справедливое судебное разбирательство предложить.

 

Заявитель просит, чтобы каждая жалоба на основе Международного пакта о гражданских и политических правах ЧАСТЬ III

ЖАЛОБА в соответствии с процедурами жалобе фактов нет. 7

Страница 26. В рамках процедуры 1503, Комиссия имеет мандат на рассмотрение постоянной практики грубых и надежных подтвержденных нарушениях прав человека и основных свобод ocurring в любой стране мира. Любое лицо или группа лиц, быть жертвой такого нарушения прав человека могут представлять ком, plaint, который может любого другого лица или группы, с прямой и достоверной информацией о таких нарушениях.

ЖАЛОБА в соответствии со Право гражданских и политических правах: Комитет по правам человека "Изложение фактов № 15 (Rev) 1

Статья 14,1: Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела bij компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Статья 14,3: () быть незамедлительно и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения

Статья 14,3: (б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты

Статья 14,4: (е) изучать, или были допрошены, свидетелей против него и получить посещаемости и examinatation свидетелей от своего имени на тех же условиях в качестве свидетелей против него

Статья 17: 1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 2. Каждый имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств

Статья 19: 1. Каждый имеет право на собственное мнение без вмешательства

против Нидерландов, который был объявлен обоснованным.

Искренне Ваш,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 марок в Эрмело, Нидерланды

  

Произведения:

   10 сентября 2008 года Жалоба J. Hop Нидерландов при Организации Объединенных Наций. Жалоба основана на Международный пакт о гражданских и политических правах ЧАСТЬ III статей, 14,1, 14,3, 14,4, 17 и 19 и стр. 26 жалобы процедур Информационный бюллетень № 7 (Rev. 1)
712 жалобы в соответствии с процедурами жалобе фактов нет. 7

ЖАЛОБА в соответствии со Право гражданских и политических правах: Комитет по правам человека "Изложение фактов № 15 (Rev) 1

Статья 14,1: Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела bij компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Статья 14,3: () быть незамедлительно и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения

Статья 14,3: (б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты

Статья 14,4: (е) изучать, или были допрошены, свидетелей против него и получить посещаемости и examinatation свидетелей от своего имени на тех же условиях в качестве свидетелей против него

Статья 17: 1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 2. Каждый имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств

Статья 19: 1. Каждый имеет право на собственное мнение без вмешательства
 
701 Производство 1. Звоните Zutphen районный суд для слушания без суда файл для хоп в нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и 14 BUPO
702 Производство 2. Письмо J. Hop 15 октября 2007 года с просьбой направить имена и фамилии судей, в течение 1 недели после даты
703 3. Г-н Секретарь Письмо 18 октября 2007 года с именами трех судей: (25) г-н. РА Eskes, (42) Г-н D. D. Vergunst (43) Г-н Г-жа. IGMTh Weijers-ван-дер-Marck Zutphen районного суда о том, что дело против Hop 5 ноября 2007 г. в 09:30 часов дело
704 производства 4. Возражение Hop трех судей: (25) Г-н. РА Eskes, (42) Г-н D. D. Vergunst (43) Г-н Г-жа. IGMTh Weijers-ван-дер-Marck
705 Производство 5. Письмо Zutphen районный суд хоп, который сообщил, что его просьбу об отводе следует дополнительно мотивировать
706 Производство 6. NO процесса копирования-словесные случае номер 89285 KGRK 07-665 Zutphen районный суд слушания возражений Hop avaible
707 Производство 7. Pleitnotities хоп с подробным обоснованием возражений трех судей: (25) Г-н. РА Eskes, (42) Г-н D. D. Vergunst (43) Г-н Г-жа. IGMTh Weijers-ван-дер-Marck Zutphen районного суда о том, что дело против Hop 5 ноября 2007 г. в 09:30 часов дело
708 Производство 8. Возражение Hop 3 Zutphen суда объявил необоснованными по 5 ноября 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665 89285
709 История! Процедуры руб Zutphen против Hop слушания без суда файл для хоп в нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и 14 BUPO
  Omroep Гелдерланд 180608 Все из кабинета, информативным ТВ вещания на возражение childjudge
710 История! Жалоба 1 сентября J. Hop Эрмело (Голландия) в необоснованных возражений Zutphen Окружной суд в Организации Объединенных Наций
711 Эта жалоба была уже получил в офисе на 5 сентября 2008 года на английском языке и вернулся с буквой "После внимательного изучения содержимого вашего petion (communicatyion / жалоба), мы искренне сожалеем, вынуждены сообщить Вам о том, что Inited Наций по РОСТ комиссара по правам человека не в состоянии помочь вам вопрос Вы задаете, по причинам, указанным на обратной стороне этого письма: "Комитет по правам человека в целом не в позиции пересмотреть оценки фактов и доказательств bij национальные суды и органы власти, равно как и не может пересмотреть толкование национального законодательства "наряду с человеческим Право гражданских и политических правах: Комитет по правам человека" Изложение фактов № 15 (Rev) 1 и процедуры рассмотрения жалоб фактов нет 7.
    


верх

 

Handleiding procedureel weerwerk tegen verzonnen verhalen van jeugdzorg, RvdK, rechters, OM en gemeente:
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 De succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en toepast!
007 U gaat systematisch werken en probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens een gesprek
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
679 Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd de lijst Tielse Risicofactoren
643 Verzoek aan "jeugdzorg" beŽindiging uithuisplaatsing (Vervolg met 663)
663 Verzoekschrift KIR beŽindiging UHP binnen 14 dagen na beslissing op 643
103 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP "jeugdzorg"
696 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP en OTS "jeugdzorg"
645 Verzoekschrift opheffing OTS wegens gewijzigde omstandigheden
In Memoriam Gerrie van der V. 095 710
226 Verzoek aan "jeugdzorg" wijziging omgangsregeling (Vervolg met 245)
245 Verzoekschrift KIR wijziging omgangsregeling binnen 14 dagen na beslissing op 226
647 Bezwaarschrift tegen vooraankondiging schriftelijke aanwijzing (SA)
657 Verzoekschrift KIR binnen 14 dagen tegen beslissing schriftelijke aanwijzing (SA)
658 Checklist ouder bij procederen tegen de kinderrechter, jeugdzorg en RvdK
128 Modelklacht tegen "indicatiebesluit" jeugdzorg bij kinderbeschermingsmaatregel
659 Modelklacht tegen plan van aanpak gezinsvoogd
366 Modelklacht tegen hulpverleningsplan zorgverlener
640 Modelklacht tegen niet vermelden beroepsmogelijkheden onder besluit "jeugdzorg"
642 Modelklacht vaststelling omgangsregeling per email en niet met een besluit
639 Modelklacht tegen raadsrapport RvdK
641 Verzoek om kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
499 Klacht tegen weigering kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2014?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop Email: groephop@gmail.com

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.