GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbijleden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

1. Bezwaarschrift J. Hop tegen vaststelling einduitslag verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 door Hoofdstembureau gemeente Ermelo

Hoofdstembureau gemeente Ermelo.

Aan de leden van het Hoofdstembureau Ermelo.    

Ermelo, 5 maart 2010 om 10:00 uur+  

Geachte leden van het Centraal Stembureau Ermelo,  

Ondergetekende, J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo maakt BEZWAAR tegen de uitslag van de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 en voert de onderstaande bezwaren aan tegen de uitslag. Verzoekt het Hoofdstembureau de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 in Ermelo ONGELDIG te verklaren. Verzoekt nieuwe verkiezingen voor de gemeenteraad Ermelo te houden met onafhankelijk toezicht op deze verkiezingen door personen niet afkomstig uit de gemeente Ermelo.

 

Inleiding.

Ondergetekende heeft al eerder BEZWAAR gemaakt tegen het KNIP en PLAKWERK en ander gerotzooi in de Ermelose verkiezingsformulieren. Dat het beroepschrift ongegrond werd verklaard zegt meer over de kwaliteit van de rechtspraak door de Raad van State en de uitstekende contacten in Den Haag van de VVD zoals door de VVD tijdens het Pinel debat naar voren werd gebracht.  

Het afdekken van al het eerder gerotzooi met verkiezingsformulieren heeft er in ieder geval toe geleid dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwsbrief heeft uitgegeven met de oproep aan gemeenten OM FRAUDE TE PLEGEN door hen na vaststelling te laten SCHRAPPEN in reeds vastgestelde verkiezingsformulieren waarbij de integriteit van verkiezingsformulieren verder richting de afgrond is gegleden. In ieder geval is de deur open gezet naar steeds verdergaand gerotzooi met verkiezingsformulieren door de AFWEZIGHEID van enig NORMBESEF m.b.t. de integriteit van verkiezingsformulieren voor verkiezingen in Nederland. (Nieuwsbrief 4 gemeenteraadsverkiezingen 11 februari 2010 Ministerie van Binnenlandse Zaken.)  

Kort samengevat integere verkiezingen wordt in de gemeente steeds verder uitgehold om de politiek gewenste bestuurders op het pluche te houden en het kliekje in stand te houden.  

2010 UITSLUITING Groep Hop voor CDA lijsttrekkersdebat omdat Groep Hop als enige partij weigert geld aan de CDA PR commissie te betalen voor deelname aan een CDA debat. In het Hoofdstembureau Ermelo zitten tenminste 2 CDA-ers de burgemeester en een wethouder. Hoeveel er in de andere 16 stembureaus zaten is Hop onbekend.  

2010 UITSLUITING Groep Hop op instigatie CDA voor debat Chr. College Groevenbeek!

De kranten stonden er vol over in Ermelo. Een verkiezingsdebat voor de gevestigde politieke partijen die in de gemeenteraad zitten om met INDOCTRINATIE de jeugd bij te brengen uitsluitend op de gevestigde politieke partijen te stemmen. Met enquêtes en geleur langs de deur op instigatie van het CDA als woordvoerder van de partijen die in de gemeenteraad zitten. Bijlagen krantenartikelen in Ermelo Weekblad en Stentor. In het Hoofdstembureau Ermelo zitten tenminste 2 CDA-ers de burgemeester en een wethouder. Hoeveel er in de andere 16 stembureaus zaten is Hop onbekend.  

2010 UITSLUITING Groep Hop bij vooroverleg ondernemersdebat. Er werd uitsluitend met de gevestigde politieke partijen afgestemd en afgesproken waarbij de secretaris van de ondernemersvereniging in Ermelo ook al weer een CDA-er op plaats 6 van de CDA verkiezingslijst staat. Deze CDA-secretaris van de Ermelose ondernemersvereniging laat J. Hop daar bovenop nog eens twee dagen wachten op antwoord hoe laat Hop zijn verkiezingstafeltje mag inrichten. Er komt geen antwoord en met zulke BEROERDE CDA ONDERNEMERSMENTALITEIT en UITSLUITING bij de voorbereiding wordt deelname aan dit ondernemersdebat dan maar afgezegd. In het Hoofdstembureau Ermelo zitten tenminste 2 CDA-ers de burgemeester en een wethouder. Hoeveel er in de andere 16 stembureaus zaten is Hop onbekend.  

2010 UITSLUITING Groep Hop bij vooroverleg PINELdebat. Alle partijen hadden een programma en vraagstelling ontvangen voor het WMO debat maar Groep Hop kreeg weer niets en wie is de voorzitter van de WMO Raad in Ermelo. Jawel weer zo’n CDA-er. In het Hoofdstembureau Ermelo zitten tenminste 2 CDA-ers de burgemeester en een wethouder. Hoeveel er in de andere 16 stembureaus zaten is Hop onbekend.  

Samengevat het gemeentehuis kliekje in Ermelo aangevoerd door het CDA probeert waar dat maar mogelijk is Groep Hop uit te sluiten en te demoniseren in 2010. Dit klemt allemaal des te meer omdat in 2006 de eindredacteur van het Ermelose Weekblad al aan de Raad voor de Journalistiek had geschreven dat zij van alle kanten berichten kreeg om Groep Hop DOOD te zwijgen en ze had het gecontroleerd en het klopte allemaal.

 

Gesubsidieerde kranten, gefiscaliseerde omroepbijdrage, (door het CDA-kliekje) gecontroleerde publicaties over Groep Hop in Ermelose kranten tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010.  

  1. Het CDA krantje De Stentor.

GEEN enkele publicatie over kandidaten en programma Groep Hop!  

  1. Het Kontakt.

Alleen een paar antwoorden op een paar gecontroleerde vragen aan alle partijen.  

  1. Omroep Gelderland

GEEN  

  1. Veluwe FM

     GEEN  

  1. Het CDA krantje Ermelo Weekblad.

Een interview met Jan Hop zoals alle partijen hetzelfde stukje tekstruimte kregen.

     Een stukje over 5 belangrijkste punten zoals alle partijen kregen.

 

Voorbeelden suggestieve/negatieve PUBLICATIES van het CDA-krantje Ermelo Weekblad verkiezingen Ermelo 3 maart 2010:

Woensdag 3 februari 2010

CDA-campagne voor verkiezingen. Op 19 februari houdt het CDA in samenwerking met Christelijk College Groevenbeek het Groot Groevenbeekdebat.

Woensdag 10 februari 2010

Voorpagina: Politieke barometer Groep Hop 1 %

Woensdag 10 februari 2010

Pagina 5, leerlingen VWO Christelijk College Groevenbeek: CDA opnieuw grootste partij. Groep Hop lijkt opnieuw kiesdeler niet te halen.

Woensdag 17 februari 2010

Pagina 2, Stemmen, Groep Hop onderaan met 1 %

Pagina 19, Gemeente Ermelo weert bij gemeenteraadverkiezingen geen raadsleden voor zitting stembureau. “We hebben er nooit een punt van gemaakt”, wil burgemeester Omta van geen belangenverstrengeling weten.

Woensdag 24 februari 2010

Voorpagina Groep Hop doet niet mee aan CDA-debat.

Pagina 4 Alleen Groep Hop liet verstek gaan bij ontmoeting politiek met ondernemer.

Pagina 9, In debat met jongeren, De uitsmijter van het vrijdag gehouden Groot Groevenbeekdebat van de politieke partijen en eindexamenleerlingen.

Is gelijk een uitnodiging aan de burgers om nog eens na te denken over de gefiscaliseerd omroepbijdrage en het subsidiëren van krantjes als zeer partijdige spreekbuis van het CDA en hun kliekjes en ENORME VRAAGTEKENS TE ZETTEN OVER DE UITSLUITING VAN GROEP HOP OP INSTIGATIE VAN HET CDA voor het Groot Groevenbeek debat van het Christelijk College Groevenbeek.

 

Voorbeelden suggestieve/negatieve PUBLICATIES van het CDA-krantje De Stentor 3 maart 2010 pagina 24:

CDA scoort goed in Ermelo en Putten. Dat blijkt uit onderzoek dat leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Putten hebben uitgevoerd.
(Opvallend dat Groep Hop in het rijtje van partijen die meedoen NIET wordt vermeld maar het gaat natuurlijk om onderzoek van Christelijk College Groevenbeek leerlingen de school die in een onderonsje met het CDA Groep Hop voor het Groot Groevenbeek debat heeft uitgesloten KENNELIJK OMDAT GROEP HOP WEIGERT TE BETALEN AAN DE CDA PR-commissie!)

 

In deze sfeer van demonisering en zoveel mogelijk DOODZWIJGEN van Groep Hop werden de Ermelose verkiezingen gemeenteraad gehouden. Groep Hop wordt waar dat maar enigszins mogelijk is doodgezwegen TENZIJ er betaald gaat worden door kandidaten van Groep Hop aan de CDA PR-commissie in Ermelo. NUTS!!!!!!!!!!  

Geen enkel krantje durfde te schrijven dat Groep Hop NIET meedeed aan het CDA lijsttrekkersdebat omdat Groep Hop WEIGERT te betalen voor deelname aan een CDA debat aan de CDA PR-commissie. Alle andere partijen in Ermelo kennelijk wel met een betaling aan de CDA PR-commissie akkoord gingen bij verkiezing in de gemeenteraad.  

De Ardenne-van der Hoeve-norm. Van de subsidieontvanger wordt verwacht rekening te houden met het beleid van de Minister. Ik wil overleg over initiatieven waarvan u kunt aannemen dat deze zich als onverenigbaar met mijn beleid kunnen worden aangemerkt. (M.a.w. jullie mogen mijn geld niet gebruiken om mijn beleid aan te vallen. Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent.) Bron: Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ardenne-van der Hoeve 10 maart 2005.

 

BEZWAAR 1.

Inleiding. Bij de vorige verkiezingen viel het Hop op dat CDA fractievoorzitter Borst lid was van het stembureau Baanveger. Bij nevenfuncties onderzoek onder bestuurders en top ambtenaren de raadsgriffier en gemeentesecretaris van alle gemeenten viel het Hop ook al op dat de bijbaantjes lid van de stembureaus bij verkiezingen werden verzwegen. 

Hop heeft gelijk BEZWAAR gemaakt tegen het BESLUIT benoeming leden Hoofdstembureau. Het bezwaarschrift werd door de voor de gemeente Ermelo met het advies van de voor de gemeente Ermelo partijdige voorzitter bezwaarcommissie Dijkstra niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit BESLUIT niet-ontvankelijk wordt beroep ingesteld.

Het bezwaar richt zich tegen leden van het Hoofdstembureau Ermelo die zich ook verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad. Er is hier sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.

 

BEZWAAR 2.

Het bezwaar richt zich tegen de LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig hun baantje in een van de 16 Ermelose stembureaus vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.

 

BEZWAAR 3.

Het bezwaar richt zich tegen de LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig een baantje in het Hoofdstembureau vervullen en gelijktijdig hun baantje in een van de 16 Ermelose stembureaus vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.

 

BEZWAAR 4.

Het bezwaar richt zich tegen “VERKAPTE POLITIEKE ACTIVITEITEN van LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig hun baantje in een van de 16 Ermelose stembureaus vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.

 

BEZWAAR 5.

Het bezwaar richt zich tegen de afwezigheid van gordijnen in de stemhokjes waardoor het geheim stemmen niet gewaarborgd werd.

 

BEZWAAR 6.

Het bezwaar richt zich tegen de afwezigheid van gordijnen in de stemhokjes waardoor het geheim stemmen niet gewaarborgd werd.

 

BEZWAAR 7.

Het bezwaar richt zich tegen GECONTROLEERD TOEZICHT op de stemmers in stemhokjes zonder gordijnen door:  

7.1. De stemhokjes (Baanveger) stonden een paar meter voor de leden stembureaus zodat de leden stembureaus sowieso konden (mee)kijken aan welke kant van het stemformulier met een potlood een hokje werd aangestreept.  

7.2. De stemhokjes (Baanveger) stonden een paar meter voor de leden stembureaus zodat andere kiezers ook konden meekijken aan welke kant van het stemformulier met een potlood een hokje werd aangestreept.  

7.3 LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig hun baantje in het hoofdstembureau vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.  

7.4 LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig hun baantje in een van de 16 Ermelose stembureaus vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.  

7.5 LIJSTTREKKERS en/of raadsleden en/of wethouders en/of andere kandidaten van partijen die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en die gelijktijdig een baantje in het Hoofdstembureau vervullen en gelijktijdig hun baantje in een van de 16 Ermelose stembureaus vervullen. Er is sprake van zeer ernstige belangenverstrengeling.  

7.6 Hoeveel SGP-vrouwen hebben een VOLMACHT getekend aan de echtgenoot en/of onder toezicht van hun echtgenoot in Ermelo gestemd? Opvallend is in ieder geval wel dat de SGP in Ermelo van 1 naar 2 zetels is gegaan. Dit is een feit dat gelijk opvalt.  

7.7 Uit de praktijksituatie blijkt in ieder geval onomstotelijk BEINVLOEDING VAN KIEZERS TIJDENS HET STEMMEN waardoor er sprake is van zeer ernstige belangenverstrengeling indien kandidaten die meedoen aan verkiezingen ook in de stembureaus zitten. Er is sprake van GEDRAGINGEN die de kieswet NIET toelaat.

 

BEZWAAR 8.

Gelet op het bovenstaande is er sprake geweest van zeer ernstige belangenverstrengeling in de Ermelose Stembureaus waarbij leden van die stembureaus zelf deelnamen aan de verkiezingen in Ermelo als kandidaat van de gevestigde politieke partijen die in de Ermelose gemeenteraad zitten.  

Indien er geen sprake is van ernstige belangenverstrengeling maar schijn van belangenverstrengeling dan is schijn van belangenverstrengeling ook al voldoende. Het hoeft NIET bewezen te worden. Hop is immers alleen in de stembureaus geweest tijdens het stemmen en is er niet bij geweest wat zich daar allemaal tijdens het stemmen en na het sluiten van de stembureaus en het tellen van de stemmen heeft afgespeeld maar personen in de stembureaus die ook kandidaten bij de verkiezingen waren.

 

BEZWAAR 9.

Hop is WEL in het stembureau van de Baanveger geweest en heeft in persoon FRAUDE geconstateerd onder toezicht en leiding van de voorzitter Stembureau Baanveger.

Toelichting BEWIJS VAN FRAUDE ONDER TOEZICHT van Christen-Unie wethouder Nederveen:

Stemmen in Ermelo op 3 maart 2010, hoe gaat dat in zijn werk?

Jan Hop kwam op 3 maart 2010 zijn stem uitbrengen in de Baanveger en wie was de voorzitter van het stembureau in de Baanveger? Juist ja, Christen-Unie wethouder Nederveen die ook meedoet met deze verkiezingen in Ermelo. Naast zijn wethouderschap had hij op 3 maart 2010 dus ook het baantje voorzitter stembureau in de Baanveger en hij zit ook het in het Hoofdstembureau van Ermelo o.a. om het KNIP EN PLAKWERK in Ermelose verkiezingsformulieren af te dekken.

En hoe gaat dat nu in de praktijksituatie dat stemmen met deze Christen-Unie wethouder Nederveen als voorzitter van stembureau De Baanveger op 3 maart 2010. Voor Hop was een man die geen geldige legitimatie bij zich had. Hij mocht dus niet stemmen, hij wilde niet opnieuw terugkomen. Nederveen vertelde toen dat hij de stemkaart dan moest innemen en ongeldig moest verklaren. Achter hem was een vrouw, ze kenden elkaar, zij mocht wel stemmen zij had wel een geldige ID bij zich. Dus Nederveen regelde dat even op de volgende manier. De man die NIET mocht stemmen omdat hij geen geldige legitimatie had die GING WEL STEMMEN op de stemkaart van de andere vrouw. In overleg met Nederveen, werd afgesproken dat de stemkaart van de man die NIET mocht stemmen dan naar een buurman ging en die buurman zou later die dag weer zou terugkomen met zijn stemkaart en een kopietje van zijn legitimatie en dan ging deze buurman met de kaart van deze meneer stemmen. Deze man heeft dus TWEE KEER GESTEMD OP 3 maart 2010 in overleg met voorzitter stembureau Baanveger Christen-Unie wethouder Nederveen. Want zo regelen we dat even in Ermelo in een onderonsje met deze Nederveen die zag VOOR ZIJN NEUS dat een persoon die niet mocht stemmen wel ging stemmen voor iedereen zichtbaar omdat de gordijntjes ontbraken in Ermelo zoals alle andere raadsleden en wethouders en kandidaten met bijbaantjes in de stembureaus de burgers van Ermelo konden controleren en/of behulpzaam konden zijn met stemmen op de door het Ermelose gemeentehuis gewenste kliekje.

Stemkaarten ronselen daar weten ze in Ermelo dus wel raad mee. Ik ken tenminste 1 burger die zijn stemkaart bij het oud papier had gegooid en niet wilde gaan stemmen. Hij kreeg een bezoekje met het verzoek om zijn stemkaart in te leveren met zijn originele ID zodat er van zijn ID even snel een kopietje gemaakt kon worden. Het is dus zeer interessant om na te gaan welke personen en/of partijen te vaak met volmachten hebben gewerkt en/of te vaak stemkaarten met ID-tjes hebben verzameld en/of hoeveel personen er zonder volmacht en zonder geldige ID in Ermelo WEL GESTEMD hebben.

Het is in Ermelo een kliekje dat elkaar de hand boven het hoofd houdt en het is zo gezellig saampjes bij elkaar in de stembureaus. Raadsleden, wethouders en kandidaten die meedoen met de verkiezingen in Ermelo en ook in de stembureaus zitten om de burgers "behulpzaam"te zijn. Waarom waren er dus geen gordijntjes in de Ermelose stembureaus. Het antwoord is simpel om het GECONTROLEERD STEMMEN voor het gevestigde kliekje zichtbaar mogelijk te maken.

Ik wordt hier KOTSMISSELIJK van en ik ben dan ook van mening, gelet op het eerdere knip en plakwerk in Ermelose verkiezingsformulieren, afgedekt door het zooitje bij de Kiesraad en de Raad van State, DE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD ERMELO 3 MAART 2010 ONEERLIJK ZIJN VERLOPEN.   Bezwaar 10. Ondergetekende maakt bezwaar tegen het aantal volmachten. Er dient onderzoek gedaan te worden naar alle volmachten en volmachten die NIET deugen dienen ongeldig te worden verklaard. Wie hebben er hoeveel volmachten op welke manier verkregen?   Bezwaar 11. Bezwaarschrift tegen BESLUIT weigering bestuurlijke nevenfuncties leden Stembureaus wordt na verkiezingen 3 maart 2010 behandeld met secretaris bezwaarcommissie met een baantje in het Hoofdstembureau. 18 maart 2010 om 15:30 uur hoorzitting bezwaarcommissie Ermelo J. Hop tegen gemeente Ermelo inzake weigering (bestuurlijke) nevenfuncties leden Hoofdstembureau gemeente Ermelo. De hoorzitting is openbaar! Uitnodiging hoorzitting is gedateerd 3 maart 2010, de secretaris van deze bezwaarcommissie is ook lid van het Hoofdstembureau Ermelo om het KLIEKJE en de zeer ernstige belangenverstrengeling bij verkiezingen in de gemeente Ermelo nog eens extra te benadrukken. In Ermelo doen ze daar ook niet meer moeilijk over omdat de Ermelose bestuurders kennelijk uitstekende contacten hebben bij de KIESRAAD, RAAD VAN STATE en RECHTBANK ZUTPHEN die al deze zeer ernstige belangenverstrengeling bij verkiezingen toch wel weer zal gaan afdekken. De integriteit van verkiezingen wordt steeds verder uitgehold door ernstig falende rechtspraak in NL!

 

BEZWAAR 12 Weigering inspraak Hop door gemeenteraad inzake de ernstige (schijn) van belangenverstrengeling in de Ermelose Stembureaus. De correspondentie met de gemeenteraad wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.   Bezwaar 13. 13.1 Het bezwaar richt zich tegen vaststelling van de kiesdeler. Kiesdeler is onjuist. 13.2 Het bezwaar richt zich tegen het aantal geldige stemmen. Dit is onjuist. 13.3 Het bezwaar richt zich tegen het aantal blanco stemmen. Dit is onjuist. 13.4 Het bezwaar richt zich tegen ongeldige stemmen. Dit is onjuist. 13.5 Het bezwaar richt zich tegen de vastgestelde 75% van de kiesdeler. Er is gerotzooid met stemmen t.a.v. de 75 % kiesdeler om de waarborgsom ook niet aan Hop te hoeven terug te betalen.   Gelet op de bovenstaande feiten en omstandigheden is er sprake geweest van ONEERLIJKE VERKIEZINGEN in de gemeente Ermelo waarbij ernstige belangenverstrengeling in de Stembureaus, gecontroleerd stemmen onder toezicht leden stembureaus met al hun dubbele petjes op, verkapte verkiezingsactiviteiten in de Ermelose Stembureaus en tenminste 1 voorbeeld van FRAUDE door J. Hop is aangetoond.  Jan Hop kreeg nummer 145 tijdens het stemmen. Voor hem waren twee vrouwen. Daarvoor was een mevrouw met wiens stemkaart deze fraude heeft plaatsgevonden met het stembiljet van een mevrouw met nummer 142, of het nummer ervoor of erna?  Hop verzoekt de bezwaren van Hop GEGROND te verklaren, de verkiezingen in Ermelo gelet op het bovenstaande ONGELDIG te verklaren en de verkiezingen overnieuw te doen onder toezicht van onafhankelijke personen niet afkomstig uit de gemeente Ermelo in alle stembureaus.  Gelet op het bovenstaande is er sprake van GROVE FOUTEN tijdens de verkiezingen gemeenteraad waarvoor door Hop VOOR die verkiezingen meermalig is gewaarschuwd maar de gevestigde politieke partijen en hun kandidaten zijn MET OPZET OP DEZE INGESLAGEN FOUTE WEG DOORGEGAAN onder het motto wie doet ons wat met onze uitstekende contacten in Den Haag bij de Raad van State, Kiesraad of rechtbank Zutphen.  De bovenstaande gang van zaken tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 is daarom onaanvaardbaar en daarom dienen deze Ermelose verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 ongeldig te worden verklaard. 

VOOR de verkiezingen stond immers al vast dat Groep Hop NIET in de gemeenteraad zou komen blijkens publicaties in Ermelo Weekblad en Stentor, waarbij ook stelselmatig de jeugd onder LEIDING van het CDA tegen Groep Hop werd opgezet kennelijk om te voorkomen dat de jeugd zich verkiesbaar wil gaan stellen als kandidaat van Groep Hop. 

De jeugd werd door het CDA TEGEN Groep Hop opgezet, waarbij op CDA  instigatie Groep Hop niet aan het debat op het Chr. College Groevenbeek mocht meedoen.  Met gelijktijdig zulke CDA partijdige ANTI Groep Hop publicaties gelinkt aan Chr. College Groevenbeek dat dit gelijk de aandacht heeft getrokken omdat deze “smerige CDA praktijken”.  

Hoogachtend,  J. Hop.     Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

Bijlagen en toelichting.

Bezwaarschrift procedure tegen BESLUIT benoeming leden Hoofdstembureau Ermelo. Bezwaarschrift procedure tegen BESLUIT benoeming leden 16 stembureau Ermelo. Correspondentie weigering inspraak Hop gemeenteraad ernstige belangenverstrengeling. Nieuwsbrief 4 gemeenteraadsverkiezingen 11 februari 2010 Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin gemeenten gevraagd wordt FRAUDE te plegen in reeds vastgestelde verkiezingsformulieren verkiezingen 03-03-10.

De geschiedenis van de Omroepbijdrage: www.burojeugdzorg.nl/459.htm

Diagnose op bestelling na fiscalisering omroepbijdrage: www.burojeugdzorg.nl/654.htm

 

Voorbeelden suggestieve/negatieve PUBLICATIES van het CDA-krantje Ermelo

Woensdag 3 februari 2010

CDA-campagne voor verkiezingen. Op 19 februari houdt het CDA in samenwerking met Christelijk College Groevenbeek het Groot Groevenbeekdebat.

Woensdag 10 februari 2010

Voorpagina: Politieke barometer Groep Hop 1 %

Woensdag 10 februari 2010

Pagina 5, leerlingen VWO Christelijk College Groevenbeek: CDA opnieuw grootste partij. Groep Hop lijkt opnieuw kiesdeler niet te halen.

Woensdag 17 februari 2010

Pagina 2, Stemmen, Groep Hop onderaan met 1 %

Pagina 19, Gemeente Ermelo weert bij gemeenteraadverkiezingen geen raadsleden voor zitting stembureau. “We hebben er nooit een punt van gemaakt”, wil burgemeester Omta van geen belangenverstrengeling weten.

Woensdag 24 februari 2010

Voorpagina Groep Hop doet niet mee aan CDA-debat.

Pagina 4 Alleen Groep Hop liet verstek gaan bij ontmoeting politiek met ondernemer.

Pagina 9, In debat met jongeren, De uitsmijter van het vrijdag gehouden Groot Groevenbeekdebat van de politieke partijen en eindexamenleerlingen.

 

Voorbeelden suggestieve/negatieve PUBLICATIES van het CDA-krantje De Stentor 3 maart 2010 pagina 24:

CDA scoort goed in Ermelo en Putten. Dat blijkt uit onderzoek dat leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Putten hebben uitgevoerd. (Opvallend dat Groep Hop in het rijtje van partijen die meedoen NIET wordt vermeld maar het gaat natuurlijk om onderzoek van Christelijk College Groevenbeek leerlingen de school die in een onderonsje met het CDA Groep Hop voor het Groot Groevenbeek debat heeft uitgsloten KENNELIJK OMDAT GROEP HOP WEIGERT TE BETALEN AAN DE CDA PR-commissie!)  

UITNODIGING aan de burgers om nog eens na te denken over de gefiscaliseerd omroepbijdrage en het subsidiëren van krantjes als partijdige spreekbuis van het CDA en hun kliekjes en ENORME VRAAGTEKENS TE ZETTEN OVER DE UITSLUITING VAN GROEP HOP OP INSTIGATIE VAN HET CDA voor het Groot Groevenbeek debat van het Christelijk College Groevenbeek.

  LEESVOER voor onafhankelijke leerlingen Christelijk College Groevenbeek:

De geschiedenis van de Omroepbijdrage: www.burojeugdzorg.nl/459.htm

Diagnose op bestelling na fiscalisering omroepbijdrage: www.burojeugdzorg.nl/654.htm 

Groep Hop zal NOOIT GELD betalen aan de CDA PR commissie in Ermelo ook al worden we op alle mogelijke manieren genaaid, gediskwalificeerd en UITGESLOTEN in een debat met scholieren en ook al halen we de kiesdeler dan NIET!  Groep Hop zal NOOIT GELD betalen aan de CDA PR commissie ook al wordt ook dit bezwaarschrift tegen de uitslag verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 afgewezen! 

 

 

 

(718) Censuur in Nederland, Het SS verleden van de omroepbijdrage. Groep Hop moest ook in 2010 weer UITGESLOTEN EN DOODGEZWEGEN worden zoals in 2006 schriftelijk werd bevestigd door de eindredacteur Ermelo Weekblad aan Raad voor de Journalistiek! 1. Bezwaarschrift J. Hop tegen vaststelling einduitslag verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 door Hoofdstembureau gemeente Ermelo. 2. Correspondentie Hop/raadsgriffier inzake de weigering inspraak 18-02-2010 van J. Hop door gemeenteraad Ermelo inzake ernstige belangenverstrengeling in stembureaus en meten met twee maten. Je doet mee in de teams van de Ermelose gemeenteraad en het Ermelose College.  Je kijkt ernaar, je weigert inspraak van een burger over ernstige belangenverstrengeling in Ermelose stembureaus en je bent verantwoordelijk. Kan de op 3 maart 2010 gekozen Ermelose gemeenteraad wel functioneren gelet op de ernst van de feiten, grootte van de belangen en de verkapte verkiezingsactiviteiten van wethouders, raadsleden en andere kandidaten die in de Ermelose stembureaus zaten? Alleen Groep Hop ging in Ermelo NIET akkoord met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan CDA PR-commissie voor debat!

2. Correspondentie Hop/raadsgriffier inzake de weigering inspraak 18-02-2010 van J. Hop door gemeenteraad Ermelo inzake ernstige belangenverstrengeling in stembureaus en meten met twee maten.


Date: Wed, 17 Feb 2010 17:07:39 +0100
From: raadsgriffie@ermelo.nl
To: cinermelo@hotmail.com
CC: a.schuurmans@ermelo.nl; a.verhoef@ermelo.nl; b.boersema@ermelo.nl; b.dijk@ermelo.nl; b.noorloos@ermelo.nl; b.vanderknaap@ermelo.nl; b.vliek@ermelo.nl; e.heutink@ermelo.nl; e.urbach@ermelo.nl; f.snoek@ermelo.nl; g.roelofsen@ermelo.nl; g.tomassen@ermelo.nl; h.ligtermoet@ermelo.nl; h.vanandel@ermelo.nl; h.vanisselmuden@ermelo.nl; h.zuidema@ermelo.nl; j.dehaan@ermelo.nl; j.overbeek@ermelo.nl; j.urbach@ermelo.nl; j.vaneijsden@ermelo.nl; k.bakker@ermelo.nl; l.klappe@ermelo.nl; l.vandervelden@ermelo.nl; m.becker@ermelo.nl; m.vandenbroek@ermelo.nl; r.arts@ermelo.nl; w.borst@ermelo.nl; w.lourens@ermelo.nl; w.vogelsang@ermelo.nl
Subject: Betr.: Reservering inspraak J. Hop Ermelo raadsvergadering 18 februari 2010 om 19:30 uur.

Geachte heer Hop,
 
Inspreken in deze raadsvergadering is alleen mogelijk bij agendapunt 4 (Lijst ter inzage liggende stukken) en agendapunt 15 (meningsvorming Jaarrapportage Wmo). Dit staat vermeld op de agenda van de raadsvergadering van 18 februari 2010.
 
Uw onderwerp over de belangenverstrengeling is niet een onderwerp dat genoemd is op de Lijst ter inzage of in de jaarrapportage Wmo. Dat betekent dat u voor dit onderwerp geen inspraakmogelijkheid heeft.
 
Wanneer u in wilt spreken over de onderwerpen bij agendapunt 4 of 15 hoor ik dat nog graag van u.
 
Met vriendelijke groet,
Hanneke Zuidema
raadsgriffier Ermelo

>>> cin cin <cinermelo@hotmail.com> 17-02-2010 16:14 >>>
Aan de gemeenteraad van Ermelo,
T.a.v. de raadsgriffier mevrouw Zuidema.
 
Geachte mevrouw Zuidema,
 
Hierbij meld ik mij aan voor inspraak voor de raadsvergadering van 18 februari 2010 om 19:30 uur.
 
Ik verzoek om een kopie van dit bericht door te mailen naar ALLE raadsleden zodat zij weten dat ik kom
met het onderstaande onderwerp en om vragen van raadsleden nader toe te lichten en de raadsleden
de stukken waar ik naar verwijs kunnen opvragen indien zij dat wensen.
 
Onderwerp.
Ernstige belangenverstrengeling en meten met twee maten door de bestuurders van de gemeente Ermelo
(Bestuurlijke) Nevenfuncties leden hoofdstembureau
(Bestuurlijke) Nevenfuncties leden alle stembureaus in Ermelo op 3 maart 2010.
Meten met twee maten bij afhandeling bezwaarschriften.
 
Chronologisch overzicht gebeurtenissen.
28-12-2009 Bezwaarschrift J. Hop tegen BESLUIT 1 december 2009 benoeming leden Cnetraal Stembureau Ermelo ontvangen 28-12-2009
Planning hoorzitting van dit bezwaarschrift omstreeks 28 maart 2010 hoorde ik vanmiddag van de planster hoorzitting bezwaarcommissie.
 
Meten met twee maten bij afhandeling van bezwaarschriften door gemeente Ermelo.
Ik controleerde vanmiddag 17-02-2010 data van twee bezwaarschriften die morgenmiddag worden behandeld.
Zaak 1 kapvergunning bezwaar ingediend 4 januari 2010 ontvangen 06-01-2010
Zaak 2 recreatiewoning bezwaar ingediend 15 januari 2010 ontvangen 19-01-2010
Deze twee bezwaarschriften zijn weken later ingediend dan mijn bezwaarschrift 28-12-2009
maar deze twee worden op 18 februari 2010 al behandeld terwijl mijn bezwaarschrift tegen
besluit benoeming leden Centraal Stembureau Ermelo pas eind maart wordt behandeld.
 
 
15-02-1010 15:38:20 Verzoek inzage/afschrift nieuwsbrieven verkiezingen 1, 2 en 3 Min. van Binnenlandse Zaken
17-02-2010 BEZWAAR tegen weigering inzage in documenten verkiezingen door ambtenaar Wilma van Zeist KCC
(Ontvangen gemeente Ermelo 17-02-2010 ter plaatse geschreven en ingediend.)
WEIGERING INZAGE in de Nieuwsbrieven verkiezingen 1, 2 en 3 Ministerie van Buitenlandse Zaken verstuurd aan gemeente Ermelo door ambtenaar Wilma van Zeist KCC
 
WEIGERING INZAGE in besluit benoeming leden in alle stembureaus Ermelo 3 maart 2010 door ambtenaar Wilma van Zeist KCC.
Bonnummer B113 17-02-10 om 13:54:15 uur
17-02-2010 VERZOEK SCHRIFTELIJK om inzage/afschrift besluit benoeming alle leden van alle stembureaus Ermelo 3 maart 2010
met specificatie welke leden raadslid, of kandidaat raadslid of wethouder of kandidaatwethouder zijn
maar in ieder geval voorkomen op de kieslijsten verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010.
(Ontvangen gemeente Ermelo 17-02-2010 ter plaatse geschreven en ingediend.)
 
Kennelijk wordt inzage/afschrift BESLUIT benoeming alle leden van alle stembureaus Ermelo 3 maart 2010
geweigerd om te voorkomen dat bezwaar kan worden gemaakt en voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd
om te voorkomen dat (kandidaat)raadsleden en (kandidaat)wethouders die op de kieslijsten staan voor 3 maart 2010
ook in de stembureaus gaan zitten op 3 maart 2010 bijvoorbeeld om de BLINDEN van Ermelo te helpen met het indrukken
van het knopje, sorry in 2010 natuurlijk aanstrepen van het gewenste vakje.
 
Kennelijk wordt het bezwaarschrift tegen benoeming leden Centraal Stembureau MET OPZET door de bestuurders van Ermelo
met al hun dubbele en driedubbele petjes op vertraagd tot eind maart 2010 zodat eerst de verkiezingen hebben plaatsgevonden
welke bestuurders en stembureauleden probleemloos akkoord gaan met knip en plakwerk in verkiezingsdocumenten en
het wijzigen van al ondertekende verkiezingsformulieren.
 
Gaarne wil ik voor de bovenstaande zaken de aandacht van de gemeenteraad vragen waarbij ik opmerk dat de burgemeester
met DRIEDUBBELE PETJES met dit onderwerp te maken heeft en de raadsgriffier met TWEEdubbele petjes e.e.a. onder verwijzing
naar mijn bezwaarschrift tegen WEIGERING (bestuurlijke) nevenfuncties leden Centraal Stembureau 31 december 2009 in welke
bezwaarschriftenzaak dus ook met TWEE MATEN WORDT GEMETEN zoals hierboven uitgelegd.
 
Hoogachtend,
 
J. Hop
 
Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

Gemeenteraad Ermelo WEIGERT inspraak van Hop 18-02-2010 over ernstige belangenverstrengeling en meten met twee maten‏
Van: cin cin (cinermelo@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 17 februari 2010 21:49:38
Aan: raadsgriffie@ermelo.nl
CC: l.verdoorn@hetkontakt-veluwe.nl; gadehaas@dehaas80.demon.nl
Geachte mevrouw Zuidema met uw dubbele petjes op.
 
Doe de groeten aan de voorzitter van de gemeenteraad de KNIP EN PLAK burgemeester van Ermelo met zijn drie petjes op.
 
Ernstige belangenverstrengeling is natuurlijk NOOIT een onderwerp dat op de agenda van uw KLIEKJE
de gemeenteraadbestuurders van Ermelo komt te staan met aan het hoofd een KNIP EN PLAK burgemeester met drie petjes op.
 
Citaat: "We hebben er nooit een punt van gemaakt", wil burgemeester Wiert Omta
van geen belangenverstrengeling weten" lees ik op pagina 19 rechtsboven in Ermelo's Weekblad 17 februari 2010.
 
Citaat: "We hebben er ook nooit klachten over gehad" lees ik op pagina 19 rechtsboven in Ermelo's Weekblad 17 februari 2010
van diezelfde burgemeester Omta die voor het gemak de twee bezwaarschriftenprocedures maar vergeet om in dat Ermelo's
Weekblad de Ermelose bevolking MET OPZET verkeerde informatie te geven. EEN DOODZONDE of kan hij na het bekende knip
en plakwerk in verkiezingsformulieren ook daarmee weer wegkomen afgedekt door jullie KLIEKJE?
 
Maar ik begrijp het wel. Jullie zijn natuurlijk hardstikke druk met de voorbereiding van het Groevenbeek verkiezingsdebat lees ik op
pagina 2 op vrijdag 19 februari waarbij zoals dat een echt KLIEKJE betaamt alleen de partijen die in de gemeenteraad zitten
worden uitgenodigd en dat zegt natuurlijk veel meer over het partijdige en eenzijdige onderwijs op Groevenbeek HAVO 5 en Atheneum 4
en het verbaast me dan ook niets dat Groep Hop ook deze week weer op 1 % van de stemmen staat na die geweldige uitgebreide enquete
van leerlingen van 5 VWO van het CHRISTELIJK College Groevenbeek waarbij Groep Hop volgens de leerlingen van
CHRISTELIJK College Groevenbeek ook dit keer de kiesdeler niet gaat halen.
 
Waar in andere betere en grotere gemeenten leerlingen van scholen het DEBAT met alle partijen durven aan te gaan is het KLIEKJE in Ermelo
kennelijk veel te LAF om met uitdagers zoals Groep Hop in debat te gaan.
 
Groep Hop was trouwens NIET bij het MEE-debat, de aanwezige burgers kon je dus op een hand tellen.
 
Bij het verkiezingsdebat Christelijk College Groevenbeek zullen het er met de leerplichtwet achter de hand wel meer zijn
 
Ernstige belangenverstrengeling en METEN MET TWEE MATEN door de bezwaarcommissie van Ermelo is dus geen zaak voor de WMO en
gemeenteraad waar een burger over kan inspreken.
 
Op 1 december 2009 ca. 20:00 uur kreeg ik van u een uitnodiging om uitleg door een bekend PE-lid over de werking van de gemeenteraad
te volgens en kreeg vervolgens een half uur problematiek over communicatie tussen burger en gemeente te horen van een oude leerkracht van mij
welke leerkracht van de oude stempel kennelijk nog wel in staat was NA TE DENKEN OVER WAT ER ALLEMAAL MIS IS IN ERMELO.
 
De kwaliteit van de huidige generatie leerkrachten van het CHRISTELIJK College Groevenbeek welke akkoord gaan met een eenzijdig KLIEKJES
debat laat hier duidelijk te wensen over.
 
Maar stel nu dat ondanks die voor UW KLIEKJE partijdige en eenzijdige KLIEKJES publicaties in het Ermelo's Weekblad iedere week weer opnieuw
Groep Hop totaal onverwants toch een zetel lijkt te gaan halen.......................................
 
Worden de BLINDEN van Ermelo dan massaal geholpen met het indrukken van het juiste knopje, sorry kleuren van het juiste vakje met wat
KNIP en PLAKWERK en nog wat ander gerotzooi met verkiezingsformulieren en het tellen van de stemmen..............
 
Jullie zijn gewoon TE LAF om met mij de discussie aan te gaan in de gemeenteraad over METEN MET TWEE MATEN en zeer ernstige
belangenverstrengeling en ik ga ook NIET BETALEN om mee te mogen doen met een CDA lijsttrekkersdebat om de CDA PR commissie te verrijken
nadat jullie zooitje al anderhalf miljoen hebben geschonken aan de VERBINDING OM TE BOUWEN VOOR BELEGGERS zo heb ik gelezen in de
raadsstukken om zoveel mogelijk voor het gewone volk verborgen te houden.
 
ONTMOET DE GEMEENTE, een uitnodiging op maandag 22 februari 2010, kennismaken met de gemeente en het gemeentehuis.
De gemeente Ermelo nodigt alle ondernemers uit om op een VERRASSENDE MANIER kennis te maken met de gemeente en het gemeentehuis.
U krijgt een kijkje achter de schermen kunt u zelf zien en ervaren hoe de gemeente werkt aan dienstverlening.
 
Zal ik dit e-mailverkeer ruim VOOR 18:00 uur gaan uitdelen aan de ondernemers van Ermelo om op een VERRASSENDE MANIER
kennis te maken met de gemeente en het KLIEKJE in het nieuwe gemeentehuis.
 
Op de nieuwe rondweg over de Groevenbeekse Heide en misschien is de geluidsoverlast dan wel zo hard dat de SCHOOL en ALLE BLINDEN
moeten gaan verhuizen vanwege deze toekomstige geluidsoverlast terwijl de karterbaan vroeger moest verdwijnen.....................
 
Het grasland ligt er al om die weg overheen te leggen. De zandhagedis is al aardig uitgeroeid met al het nieuwe bos langs de spoorlijn.
 
Alleen de naam nog veranderen van Groevenbeekse HEIDE in Groevenbeekse WEIDE.
Een fijn en gezellig onderonsje toegewenst met jullie nieuwe manier van vergaderen om burgers nog meer bij jullie KLIEKJE te betrekken.
 
Was het nog een beetje gezellig bij de REGIONALE BIJEENKOMSTEN "Aan de slag als raadslid". Jullie KLIEKJES raadsgriffier kan de uitnodiging wel niet naar
Groep Hop Ermelo sturen maar via Groep Hop Rheden kreeg ik die uitnodiging wel te zien als weer een representatief voorbeeld van het achterhouden van stukken door jullie KLIEKJE in het nieuwe gemeentehuis.
 
Maar jullie weten het natuurlijk allemaal al Groep Hop 1%, de uitnodiging "Aan de slag als raadslid" hoeven we dus NIET naar Hop te sturen met al onze maatjes in het Hoofdstembureau en alle andere stembureaus in Ermelo op 3 maart 2010.
 
Gemeenteraad Ermelo WEIGERT inspraak van Hop over ernstige belangenverstrengeling en meten met twee maten.
 
Met vriendelijke groet en nog veel gezellige onderonsjes toegewenst op 18 en 19 februari 2010. Ik ben er niet bij hoor maar dat had u natuurlijk al begrepen.
 
Hoogachtend,
 
J. Hop
 
Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
 
Ons emailverkeer kunt u vinden op de website www.burojeugdzorg.nl/janhop.htm en www.burojeugdzorg.nl/startbijbanen.htm zodat de scholieren van het CHRISTELIJK College Groevenbeek dit in de toekomst op internet kunnen vinden wanneer ze als starters geen woning kunnen krijgen omdat Ermelo alleen maar voor BELEGGERS zit te bouwen en met KLIEKJES debatten op scholen probeert het ZELFSTANDIG NADENKEN van leerlingen te onderdrukken.

Dinsdag 9 maart 2010. Gemeenteraad Ermelo beslist bezwaarschrift Hop ONGEGROND tegen uitslag verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010
Raadsleden gemeente Ermelo op 9 maart 2010:

Dhr. E.E.J. Dijk  (CDA)
Dhr. G. Tomassen  (CDA)
Dhr. H. van Andel  (CDA)
Dhr. W. Borst  (CDA)
Dhr. W. Lourens  (CDA)
Mw. B. Vliek-van Winkoop  (CDA)
Mw. E. Heutink-Wenderich  (CDA)
Dhr. J.W. Urbach  (ChristenUnie)
Dhr. J. van Eijsden  (ChristenUnie)
Mw. E.J. Urbach - Bakker  (ChristenUnie)
Dhr. W. Vogelsang  (Dorpspartij Ermelo)
Dhr. B.A.C. van de Knaap  (Gemeentebelang)
Dhr. G.T.H. Roelofsen  (Gemeentebelang)
Dhr. A.L. Klappe  (Progressief Ermelo)
Dhr. H.N.J. Ligtermoet  (Progressief Ermelo)
Dhr. R. Arts  (Progressief Ermelo)
Mw. A.G. Verhoef-Franken  (Progressief Ermelo)
Dhr. F.N. Snoek  (SGP)
Dhr. drs. J.A. de Haan  (VVD)
Mw. M. van den Broek  (VVD)
Mw. drs. A. Schuurmans  (VVD)
(718) Stemwijzer landelijke verkiezingen 2010, provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.