GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

 

 

 

 

Groep Hop mentaliteit over servicenormen dienstverlening gemeente tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014. Groep Hop wil een kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Ermelo (hardhandig) invoeren. Ambtenaren die servicenormen over de dienstverlening aan burgers tegenwerken het Ermelose ambtenarenapparaat wegens "ONGESCHIKT ALS (ERMELOSE) AMBTENAAR" zsm het Ermelose ambtenarenapparaat uitwerken om het Ermelose ambtenaren apparaat te gaan zuiveren van burgervijandige elementen.

 

 

2010, juiste ontvangstbevestigingen hebben onze aandacht

Een praktijkvoorbeeld in 2014 vlak voor de verkiezingen 19 maart 2014 gemeente Ermelo

Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen.

Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. gemeente Ermelo

 

 

(742) 2014 Hop tegen gemeente Ermelo, zaak 1: J. Hop Ermelo tegen de Ermelose Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. inzake ontvangstbevestigingen binnen 14 dagen op burgerbrieven ref. 14006743 casenr. 2013-10285 d.d. 9 januari 2014

 Berichten

 

VOORWOORD EN INLEIDING

Kandidaat raadslid J. Hop en lijsttrekker Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014 geeft Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. van de burgervijandige gemeente Ermelo alvast wat informatie over een "Kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Ermelo" wat HARDHANDIG INGEVOERD GAAT WORDEN BIJ DE GEMEENTE ERMELO als voldoende Ermeloers Groep Hop gaan kiezen tijdens de komende verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014 om aan de burgervijandige praktijken van ambtenaren zoals deze C. Versluis een einde te maken.

Hop: Wanneer genoeg Ermeloers Groep Hop kiezen tijdens de komende verkiezingen gemeenteraad 2014 gemeente Ermelo wordt een burgervijandige Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. zsm uit het ambtelijk apparaat verwijderd en vervangen door ambtenaren met een Groep Hop mentaliteit namelijk streven naar kwaliteit van de dienstverlening en een ontvangstbevestiging van burgerbrieven BINNEN DRIE DAGEN MET DAARIN EEN UITLEG OVER DE BEHANDELING. Burgers van Ermelo STEM GROEP HOP

 

 

Hoor de gemeente Ermelo C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i.

Ermelose ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. inzake ontvangstbevestigingen binnen 14 dagen op burgerbrieven ref. 14006743 casenr. 2013-10285 d.d. 9 januari 2014 citaat:

"Naar aanleiding van een groot aantal klachten welke u (Hop) heeft ingediend wegens het niet ontvangen van ontvangstbevestigingen kunnen wij u het volgende mededelen. Voor alle door u ingediende brieven, klachten, bezwaarschriften, verzoeken, etc. heeft u bij de receptie een AFGIFTEBEWIJS ontvangen. Tevens onderbouwt u niet waaruit blijkt dat u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging zou moeten ontvangen. Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen. Het (CDA, VVD, CHRISTENUNIE, PROGRESSIEF ERMELO) college van burgemeester en wethouders van Ermelo, namens deze, C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i."

BEWIJSSTUK. Hieronder vindt u de brief van ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. namens het (CDA, VVD, CHRISTENUNIE, PROGRESSIEF ERMELO) college van burgemeester en wethouders van Ermelo ref. 14006743 casenr. 2013-10285 d.d. 9 januari 2014.

 

 

 

Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen.

Hier publiceer ik de brief van C. Versluis.

 

 

Groep Hop mentaliteit over servicenormen dienstverlening gemeente tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014. Ontvangstbevestiging van burgerbrieven BINNEN DRIE DAGEN MET DAARIN EEN UITLEG OVER DE BEHANDELING.

Politicus Hop wil, indien Groep Hop in 2014 met voldoende stemmen wordt gekozen door de burgers van Ermelo, in Ermelo het onderstaande kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening onverwijld invoeren welk KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ERMELO gelijk compleet overgenomen en ingevoerd kan worden:

 

 

KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ERMELO APRIL 2014 INDIEN GROEP HOP MET VOLDOENDE STEMMEN IN HET BESTUUR VAN ERMELO WORDT GEKOZEN

Kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners, bedrijven en

instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven wat burgers en bedrijven

mogen verwachten. De servicenormen in dit kwaliteitshandvest zijn concrete beloften over de producten en

diensten van de gemeente. U treft ze hieronder aan. Als de gemeente deze beloften niet waarmaakt, mag u ons

daarop aanspreken.

1. De contactkanalen

U kunt ons op verschillende manieren benaderen: per telefoon, brief, e-mail, website of aan de balie.

1.1 Servicenormen Telefoon

· Als u het centrale nummer 0341 - belt nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op.

· Wij streven ernaar u maximaal 2 keer door te verbinden.

· Bij afwezigheid van de juiste medewerker maken wij met u een terugbelafspraak en streven wij ernaar binnen 1

werkdag met u telefonisch contact op te nemen.

· Mocht een medewerker langer afwezig zijn, dan maken wij met u een terugbelafspraak met een langere termijn.

1.2 Servicenormen brieven

A. Algemene brieven

· U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging met daarin een uitleg over de behandeling.

· U ontvangt geen ontvangstbevestiging als we uw brief binnen 14 werkdagen kunnen afhandelen.

· Wij handelen uw brief af binnen 6 weken na ontvangst.

· Als we de afhandelingtermijn toch overschrijden, sturen wij u uiterlijk één week vóórdat de afhandelingtermijn

afloopt een behandelbericht, waarin staat, waarom er vertraging optreedt en wanneer u antwoord kunt verwachten.

B. Verzoeken om informatie

Wij streven ernaar uw verzoek om informatie binnen 14 dagen af te handelen.

C. Aanvragen

· U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging, met daarin een uitleg over de behandeling.

· U ontvangt geen ontvangstbevestiging als we uw aanvraag binnen 14 dagen kunnen afhandelen.

· Wij handelen uw aanvraag af binnen 7 weken na ontvangst.

· Als er een afwijkende termijn geldt, laten wij dat weten en geven we aan waarom een andere termijn wordt gehanteerd.

· Als we de afhandelingtermijn toch overschrijden, sturen wij u uiterlijk één week vóórdat de afhandelingtermijn

afloopt een behandelbericht, waarin staat, waarom er vertraging optreedt en wanneer u antwoord kunt verwachten.

1.3 Servicenormen Balies

· We streven ernaar, dat de wachttijd aan de balies maximaal 10 minuten bedraagt.

· Hebt u een afspraak? Dan bedraagt de wachttijd maximaal 5 minuten vanaf het tijdstip van uw afspraak.

1.4 Servicenormen E-mail

De normen hebben betrekking op het centrale e-mailadres van de gemeente: gemeente@ermelo.nl .

· Wij streven ernaar eenvoudige vragen, zoals verzoeken om informatie, binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

· Als uw e-mail bericht andere vragen of verzoeken betreft, behandelen wij die als algemene brief of aanvraag.

1.5 Servicenormen Website

· De informatie op onze website is correct, actueel en begrijpelijk.

· De indieningvereisten van de meest voorkomende aanvragen staan op onze website.

· U kunt algemene vragen stellen via een contactformulier op de website.

2. Dienstverlening op maat

Servicenorm privacy

· Als u meer privacy wilt, voeren wij met u een gesprek (op afspraak) in een aparte ruimte.

Servicenorm voor een contactpersoon

· Bij vraagstukken, waarbij meerdere organisatieonderdelen zijn betrokken, wijzen wij zo nodig één contactpersoon

voor u aan.

3. Aanspreekbaarheid in geval van klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, dan

kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen. De formele klachtenprocedure, zoals vastgelegd in de klachtenverordening,

is van toepassing.

Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op over de behandeling van uw klacht.

Wij streven ernaar uw klacht binnen 3 weken af te handelen.

4. Meldingen

Servicenorm meldingen over onderhoud openbare ruimte

· In geval van gevaar, kans op schade en letsel, komen wij zo spoedig mogelijk in actie, in ieder geval binnen 24

uur na de melding.

· In overige gevallen streven wij ernaar binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen voor overleg of melding

wat we doen.

· Wij handelen uw melding af binnen 10 werkdagen, tenzij de zaak langer mag duren en meegenomen kan worden

in normale onderhoudsplanning.

Kwaliteitshandvest gemeente Ermelo april 2014 indien Groep Hop voldoende stemmen krijgt tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 19 maart 2014

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.