Waarschuwing 1997-2014! Als u onverhoopt te maken krijgt met de jeugdzorgindustrie dan kunt u te maken krijgen met SUCCESVOLLE TEGENWERKING (080) van de beroepsgroepen jeugdzorg, RvdK, gemeente, school en rechtspraak met als enig oogmerk het veilig stellen van geld, werkgelegenheid en eindejaarstoeslagen voor personeel in de jeugdzorgindustrie. Met de gratis publicaties op mijn websites, door gebruik te maken van modellen bespaart u geld, tijd en energie. U herkent "succesvolle tegenwerking" en "de VIJFDE WET" van Hop. U begrijpt hoe u steeds opnieuw bedonderd wordt in (knippen en plakken) beschikkingen en (geheim) PV door de beruchte beroepsgroep (kinder)rechters. Veel leesplezier in emotioneel soms lastige tijden. J. Hop Ermelo. (679)(727)(728)(730)

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland
Groep Hop

 

Modelverzoek 756 PER FAX INGEDIEND met het verzoek om een eerlijk rechtsproces in zaken van de bestuursorganen Openbaar Ministerie tegen burgers waarbij de burger zijn procedurele kansen kan benutten zonder repressiemaatregelen van OM en/of politierechter e.e.a. in overeenstemming met internationale mensenrechten en de zes wetten van Hop

 

Faxnummer:

Aan: Kantonrechter/Politierechter p.a. Rechtbank...........................................

Plaats en datum: .............................................................................

Parketnummer/Zaaknummer:.........................................................................

NAAM VERWEERDER:.................................................................................

Modelverzoek 756 PER FAX INGEDIEND met het verzoek om een eerlijk rechtsproces in zaken van het bestuursorgaan Openbaar Ministerie tegen een burger waarbij de burger (VERWEERDER) zijn procedurele kansen kan benutten zonder repressiemaatregelen van OM en/of kantonrechter/politierechter e.e.a. in overeenstemming met internationale mensenrechten en de zes wetten van Hop

Geachte Kantonrechter/Politierechter,

De "zes WETTEN van Hop" kunt u bekijken op de website www.burojeugdzorg.nl/3.htm

Hierbij fax ik u mijn verzoek:
1. Om omgaand toezending van de naam van de kantonrechter/politierechter en de naam, titel, initialen, nevenfuncties van de betrokken OvJ's met afschrift benoeming compleet KB om onderzoek te kunnen doen?
2. Om inzage compleet dossier, inclusief alle en complete dagjournalen, voor de hoorzitting?
3. Indien er geen complete dagjournalen in het dossier zitten dan verzoek ik u deze dagjournalen onverwijld op te vragen.
3. Op de hoorzitting de bij de zaak betrokken medewerkers van politie en/of OM en/of informanten OM ONDER EDE te horen. Zodra er sprake is van meineed de betrokken personen ter plekke te laten arresteren wegens meineed.
4. Indien ik voor de hoorzitting geen compleet dossier heb ontvangen. In het dossier stukken zitten die het OM wel naar de kantonrechter/politierechter heeft gestuurd maar niet naar mij als VERWEERDER verzoek ik om gratis afschrift van die ontbrekende stukken. Ik verzoek dan ook om uitstel van de hoorzitting om mijn verweerschrift/pleitnotities zo goed mogelijk aan te passen aan de door de OM in het geheim naar de kantonrechter/politierechter toegestuurde stukken.
5. Hierbij verzoek ik aan het eind van de hoorzitting het proces-verbaal van die hoorzitting voor te laten lezen door de griffier en dit proces-verbaal voor akkoord door alle partijen te laten ondertekenen en mij van dit PV gelijk een kopietje te geven.
6. Om een openbare hoorzitting met vermelding in het PV welke partijen wel of geen bezwaar hebben tegen een openbare hoorzitting
7. Samengevat is dit dus een verzoek om een eerlijk rechtsproces in zaken van Openbaar Ministerie tegen burgers waarbij de burger als VERWEERDER zijn procedurele kansen kan benutten zonder repressiemaatregelen van OM en/of kantonrechter/politierechter e.e.a. in overeenstemming met internationale mensenrechten en de zes wetten van Hop.

Handtekening :...............................................                               

Naam            :...............................................

Adres            :...............................................

Woonplaats    :...............................................

 

Productie 1 De "zes WETTEN van Hop" kunt u bekijken op de website www.burojeugdzorg.nl/3.htm
(743) Politie. Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
(744) Politie. Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
(745) Politie. Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
(746) Politie. Modelklacht 746 gelinkt aan identicatieplicht zonder juridische grondslag
(747) Politie. Modelklacht tegen verplichte bemiddeling klacht tegen politie
(355) Politie. Modelverzoek politie afschrift dossier
(756) Politie. Verzoek om een eerlijk rechtsproces bij de kantonrechter

 

top
Groep Hop
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website www.groephop.nl is het eigendom van politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of de voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.