CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Burhoven Jaspers gaat op zoek naar het proces-verbaal van de zitting van het Gerechtshof, dat het bizarre eindoordeel opleverde. In het griffiedossier is dat niet te vinden, evenmin als aantekeningen van de griffier

'Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden'

Drs. Nico Burhoven Jaspers was getrouwd met een juriste van de Hoge Raad. De echtscheiding brengt hem in conflict met het Nederlandse rechtsbestel. Dat dwingt hem nu al zestien jaar lang tot procederen. Het complete verhaal exclusief voor KN: hoe een juriste met behulp van collega's met haar 'ex' afrekent.

Bron Katholiek Nieuwsblad 23 augustus 2002

'Niet onverdienstelijke vervalsing'
Maar nu de zaak van Burhoven Jaspers zelf. Die begon op 22 mei 1986 toen zijn vrouw Tilleke de Kroon de benen nam. Hij was zeventien jaar met haar getrouwd. Bij het huwelijk had de juriste strikte huwelijkse voorwaarden bedongen. Gespaard geld zou worden gedeeld. Haar helft zet ze op een privť-rekening in Denemarken, die ze voor de fiscus verzwijgt. Later gaat ze postdoctoraal fiscaal recht studeren. Ze krijgt een baan bij de Hoge Raad en rondt de studie af in 1985.

Onmiddellijk na haar vertrek ontdekt Burhoven Jaspers dat zij met een "niet onverdienstelijk" vervalste handtekening de helft (ca. fl. 150.000,-) van zijn Zwitserse tegoed op een nieuwe rekening op haar meisjesnaam heeft laten schrijven. (zie www.sdnl.nl/bur-sws1.htm). Bovendien blijkt zij al eerder op soortgelijke wijze 5000 Zwitserse frank te hebben bemachtigd. Niet gehinderd door schaamte eist Tilleke de Kroon ook nog blokkering van de Zwitserse rekening. Bij een eerste rechtszitting in Den Haag krijgt zij de kinderen toegewezen, de man echter twee etmalen om het huis te verlaten, waarvan hij wel de kosten moet blijven betalen. De echtscheiding wordt uitgesproken in 1987, maar de vrouw, die zelf de scheiding wilde, gaat in hoger beroep. Ondanks de huwelijkse voorwaarden wil zij nog meer geld. In 1989 wijst het Hof haar eis af en bevestigt de echtscheiding.

Kort geding
Tilleke de Kroon weigert uit huis te vertrekken. De rechter erkent dat van de echtgenoot niet gevergd kan worden dat hij nog langer de hypotheek betaalt. Dus legt hij die een even hoog bedrag aan alimentatie op. Burhoven Jaspers spant een kort geding aan om zijn ex het huis uit te krijgen. Haar advocaat, mr. Van Oldenborgh, is raadsheer-plaatsvervanger en heeft een half uur voor de zitting een gesprek onder vier ogen met de vice-president van de rechtbank, mr. Holtrop, voorzitter van het kort geding. Burhoven Jaspers verliest. Een klacht over de gang van zaken wordt door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad als gebruikelijk terzijde gelegd (zie ook: 'De uitsmijter van de Hoge Raad', KN 25 mei 2001). Door dreiging met gedwongen verkoop weet Burhoven Jaspers zijn ex-vrouw toch nog uit het huis te krijgen.

'Onbehoorlijk gedrag'
In 1990 blijkt dat Tilleke de Kroon als gerechtsauditeur fiscale zaken van de Hoge Raad per telefoon bij de Belastingdienst de vertrouwelijke gegevens van zijn Zwitserse rekening heeft opgevraagd en gekregen. Dit is in strijd met alle regels. De Nationale Ombudsman doet onderzoek en constateert "onbehoorlijk gedrag" van de verantwoordelijke minister van FinanciŽn, Wim Kok. O, ironie: die blijkt inmiddels Tilleke's nieuwe werkgever. Ondanks een onthullend vriendenbriefje van president Royer van de Hoge Raad ("Beste Tilleke", in facsimile afgedrukt door De Telegraaf), was zij daar niet langer te handhaven.

Nimmer opgeroepen
De maat is vol. Burhoven Jaspers doet in 1992 aangifte van de Zwitserse 'bankoverval' bij de Officier van Justitie. Die wil de aangifte tegen de hooggeplaatste juriste niet eens in behandeling nemen. Volgens artikel 12 van de Wet op de Strafvordering kun je dan over de OvJ klagen bij het Gerechtshof. Dat doet Burhoven Jaspers in 1993. In 1995 valt er een beschikking in de bus. Daarin staat dat het Hof hem opgeroepen zou hebben, maar dat hij niet verschenen is, en dat er bovendien geen bewijs is (hoewel alle gegevens voorhanden zijn en er jarenlange gevangenisstraf op het delict staat). Tilleke de Kroon gaat vrijuit. Burhoven Jaspers is echter nimmer door het Hof opgeroepen, zoals wettelijk verplicht. Via Kamervragen wordt verantwoording gevraagd van de minister van Justitie. Minister Sorgdrager erkent dat van de 'oproep' geen kopie bestaat: "een te betreuren bedrijfsongeval". Dat is het dan. Ook blijkt nog dat de procureur-generaal van het Hof cruciaal bewijsmateriaal heeft achtergehouden.

Geen antwoord
Protest bij de minister van Justitie. Vervolgens een klacht over de minister van Justitie bij de Nationale Ombudsman, mr. Oosting. Die laat de zwaarste punten van de klacht liggen. Wat blijkt bovendien? De substituut Ombudsman is mr. Leig de Bruin, Tilleke's oudste en beste studievriendin. Dat schiet allemaal niet erg op. De secretaris-generaal van Justitie, mr. Borghouts (nu commissaris van de Koningin in Noord-Holland), belooft beterschap: er is nu een computer, het zal niet meer voorkomen. Een klacht bij het Europees Hof in Straatsburg wordt geweigerd. Premier Wim Kok geeft domweg geen antwoord op brieven.

Schokkend
In 1994 komt de rechtbank in Den Haag tot een eindoordeel. Burhoven Jaspers krijgt gelijk, Tilleke de Kroon ongelijk. Er is verrekend en al de aanspraken op de man worden afgewezen. Eind goed, al goed? De lezer vermoedt het al: mevrouw gaat in hoger beroep. Wat nu volgt, is schokkend. Het Hof komt tot diametraal tegengestelde conclusies: het negeert alle voor de rechtbank bewezen feiten. Wat Burhoven Jaspers erfde tijdens het huwelijk zou bij het aangaan van het huwelijk meteen opgegaan zijn. Ook doet het Hof alsof er nog niet verrekend is. Dus: alles wat op de naam van de man staat, is ook van de vrouw (van haar rekeningen wordt niet gerept). Dus (in de logica van het Hof): zij had recht op de helft van het Zwitserse geld en van een delict is geen sprake. Terwijl de valsheid in geschrifte en de diefstal zwart op wit vastliggen, wordt Tilleke de Kroon in 1995 zo schoongewassen. Eerst door de strafkamer van het Haags Gerechtshof, vervolgens door de civiele rechter. De Hoge Raad dekt het Hof per arrest van maart 1997.

Geen feiten nodig
Burhoven Jaspers gaat op zoek naar het proces-verbaal van de zitting van het Gerechtshof, dat het bizarre eindoordeel opleverde. In het griffiedossier is dat niet te vinden, evenmin als aantekeningen van de griffier. Bij de Hoge Raad wordt inzage in het dossier geweigerd. Wel blijkt dat daar evenmin het gezochte proces-verbaal of de griffie-aantekeningen te vinden zijn, maar ook dat die nimmer door de raadsheren van de Hoge Raad zijn opgevraagd. Kennelijk hadden de voormalige collega's van Tilleke geen feiten nodig om tot een arrest te komen. Opnieuw Kamervragen: minister Sorgdrager erkent dat de griffier op basis van aantekeningen van de zitting proces-verbaal dient op te maken. Dit dient weer onderdeel te zijn van het dossier dat in cassatie aan de Hoge Raad wordt overgelegd. Fijn om te weten, maar de arresten blijven staan.

Voorschot
In 1997 overvalt Tilleke de Kroon haar voormalige echtgenoot zonder enige juridische titel met een beslag op zijn inkomen. Er volgt een kort geding voor de president van de rechtbank in Breda, mr. Paalvast. Enkele dagen tevoren ontvangt die een brief van Tilleke: zij eist dat hij zich onbevoegd verklaart. Dat doet hij ook, zodat Tilleke weer een thuiswedstrijd kan spelen met een kort geding in Den Haag. Vice-president Dil-Stork gedraagt zich volgens Burhoven Jaspers partijdig. Hij wraakt haar, maar zonder succes (zie ook: 'Straatsburg geeft nekslag aan wrakingsrecht', KN 31 augustus 2001). De rechter erkent dat door onduidelijkheid van arresten van Hof en Hoge Raad er geen titel is voor een beslag. Toch hoeft Tilleke de zes maanden beslag op zijn inkomen niet terug te betalen: het kan als een voorschot gezien worden, vindt de rechter. Maar een voorschot waarop? Een rechter mag helemaal niet toekennen wat niet geŽist is.

'Drie van Arnhem'
Op het ministerie van FinanciŽn wekt Tilleke de verdenking van de FIOD. Hangende een onderzoek wordt zij maandenlang op non-actief gesteld. De uitslag is niet bekend. Ondanks WOB-verzoeken weigert minister Zalm iedere informatie. Zelf zou Tilleke op het ministerie deel hebben uitgemaakt van een projectgroep die het fiscaal gedrag onderzoekt van hoge bestuurders en politici. Najaar 1998 zou de groep opgeheven zijn door interventie van oud-premier Lubbers. Feit is dat op 7 juni 1999 mr. Tilleke de Kroon, mr. Valk en mr. Kooijmans pardoes benoemd worden tot raadsheren van het Gerechtshof Arnhem. Het vermoeden bestaat dat de aanstelling van de 'Drie van Arnhem' zwijggeld is. Hoe vreemd ook, mr. Tilleke de Kroon, tegen wie een gedocumenteerde beschuldiging van verduistering en valsheid in geschrifte is ingebracht en die verdachte van de FIOD was, is momenteel belastingrechter in Arnhem.

Rechtsweigering
"Mijn zaak duurt nu al ruim zestien jaar", zegt Nico Burhoven Jaspers, "terwijl die toch zo simpel is. We waren toch op huwelijkse voorwaarden getrouwd? De rechter heeft erkend dat ik aan al mijn verplichtingen voldaan heb. Hoe kan ik haar dan nog een dubbeltje schuldig zijn? Zij heeft nooit iets bewezen. Toch ben ik uitgezogen en is mijn leven verwoest. Toen dit begon was ik 45. Als zij gewoon fatsoenlijk was opgetreden, was de zaak snel afgerond en had ieder verder kunnen gaan met zijn leven. Nu ben ik 61, ik kan het verder wel vergeten. De opzettelijk onduidelijke arresten van Hof en Hoge Raad komen neer op rechtsweigering. Na zestien jaar heb ik nog geen eenduidig eindvonnis, wat in strijd is met artikel 6 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens. Het bestel heeft haar als juriste onvoorwaardelijk geprotegeerd en bevoordeeld. Zij speelt enkel thuiswedstrijden. Van een rechtstaat is geen sprake meer. Tegenover mij staat de Hoge Raad in een dubbelrol. Ons hoogste rechtscollege was ook haar werkgever. Dat heeft me de das omgedaan."

Mr. Tilleke de Kroon weigert ieder commentaar.

 

 

 

551 Nadenken met Hop over de functie van GRIFFIER........... Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?


551 Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam?
101 Vanaf 26 maart 2014 zijn niet alle ingediende klachten voor ontvangst bevestigd, in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 afschrift reacties deurwaarders ontvangen,in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 een oproep ontvangen maw vanaf 26 maart 2014 doet de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam helemaal niets en zit daar in Amsterdam zijn zakken te vullen met een peperduur (bij)baantje. Het lijkt de rechtbank Gelderland wel die liet ook ZES zaken tegen de gemeente Ermelo een jaar liggen maar wat voor KLOOTZAK zit daar in Amsterdam burgers te naaien door zaken tegen deurwaarders gewoon te laten liggen vraag ik me af? Kan de rechtspraak in Nederland als een terroristische organisatie worden aangemerkt door deurwaardersterreur tegen burgers af te dekken en klachtzaken te laten liggen zoals mijn klachtzaak tegen de deurwaarder die mijn peperdure Iphone uit mijn handen sloeg en een verbod vroeg en KREEG aan/van de politie om die opnamen van die agressieve deurwaarder op internet te publiceren. Wat voor klootzak is daar eigenlijk GRIFFIER bij de rechtbank Amsterdam met een bijbaantje secretaris Kamer van Toezicht Deurwaarders en is het niet slimmer de wet te wijzigen om een einde te maken aan dit soort walgelijke praktijken van de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam en dit bijbaantje af te pakken? Wie ben jij klootzak en wie geeft jou het recht burgers vanaf 26 maart 2014 te naaien die klagen tegen deurwaarders door ingediende klachtzaken tegen deurwaarders vanaf 26 maart 2014 te laten liggen? Ik heb jou wederom een overzicht toegestuurd maar jij reageert nergens op dus gaan we nu ook publiceren om je in beweging te krijgen en jou aan het werk te krijgen voor burgers die door jou genaaid omdat jij je werk niet doet en anders DONDER JE MAAR OP uit de rechtspraak met een beroepsverbod van een paar jaar om jouw soort KLOOTZAKKEN de rechtspraak uit te trappen om de rechtspraak veiliger te maken voor het gewone volk.
partijdigheid Vervolgactie na 11 december 2014
458 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op auto die van iemand anders is
462 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op goederen die van iemand anders zijn
463 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op inboedel
479 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op vakantiegeld
492 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onjuiste vaststelling beslagvrije voet
aangifte 2014 Aangifte tegen Hop na publicatie klacht tegen griffier gemeenteraad Lelystad
Maar een ding is snel duidelijk: "De FAIR bewaker die werkt in het gemeentehuis Lelystad sjoemelde in zijn dagrapport door de gebeurtenis NIET te vermelden!"
117 Klacht GEGROND! In 1997 hoorde de griffier de wet nog wel te kennen
7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending afschrift proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
Griffier Strijd Hop om bijbaantjes van de raadsgriffier voor publicatie op internet
Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?
Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting?
Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.