CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Secretaris klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop is ook de griffier van de kinderrechter die samen met de RvdK achter gesloten deuren over de zaak Hop zaten te overleggen

Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming en Rechterlijke Macht in de zaak Hop

 

De griffier van de kinderrechter in de zaak Hop bleek dezelfde persoon als de secretaris Klachtencommissie Kinderbescherming in de klachtzaak Hop tegen de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost

In de zaak Hop tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost zat de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming bij de Kinderrechter AAN DEZELFDE TAFEL tijdens de hoorzitting

In de zaak Hop zat de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming voor, na en tijdens de schorsing hoorzitting bij de Kinderrechter in de zittingzaal achter gesloten deuren

 

's-Gravenhage, 3 oktober 1997

Lid Hendriks

Hendriks - Just 2979800800

Vragen van het lid Hendriks (Hendriks) over belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming (Ingezonden 3 oktober 1997)

 1. Kent u de brief over belangenverstrengeling tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht? (1)

 2. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door directeuren in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in hetzelfde rechtsgebied in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 3. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door unitmanagers in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 4. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door juristen in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 5. Acht u het gewenst dat juristen in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming het rechter-plaatsvervangerschap vervullen en zich bezig houden met zaken in de kinderstraf-, en jeugd-, familie- en bestuursrechtsector? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 6. Acht u het gewenst dat, teneinde de schijn van informele beÔnvloeding te voorkomen, de vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming de zittingzaal betreden en verlaten tegelijk met partijen? Zo neen, waarom? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze regel bij alle gerechten door te voeren en op welke termijn?

 7. Acht u het gewenst dat een secretaris van de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming bij dezelfde familiezaak de dubbelfunctie bekleedt van griffier op de rechtszitting en van secretaris van de Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 8. Acht u het gewenst dat een voorzitter van de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming klachtzaken behandelt uit het arrondissement waar deze voorzitter zelf ook als rechter is benoemd? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 9. Acht u het gewenst dat een rechter wordt benoemd als voorzitter van de Klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, terwijl bij dezelfde rechtbank de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming uit hetzelfde rechtsgebied ook rechter-plaatsvervanger is? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 10. Acht u het gewenst dat de burger conform artikel 838 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering afschriften kan verkrijgen van opgaven uit het openbaar register van nevenfuncties van rechterlijke ambtenaren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit bij alle gerechten mogelijk te maken en op welke termijn?

  Bijlage: Brief van 25 september jl. - LB97RvK/728/EH-SV - van het Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming aan J. Hop.

   

  Ongecorrigeerde tekst van elektronisch ontvangen document
  Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden!!

  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  7 november 1997 Onderwerp:

  Kamervragen inzake de belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming

  In antwoord op uw brief van 6 oktober 1997, nr. 2979800800, deel ik u mede dat de vragen van het lid van uw Kamer Hendriks over de belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief. Bijgesloten zijn voldoende kopieŽn van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer. De Minister van Justitie, Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid Hendriks over de belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming (ingezonden 3 oktober 1997).

   

  1. Ja. 

  2. Ik heb kennis genomen van deze brief, waarin de algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming duidelijk aangeeft wat hij van zijn personeel verwacht.

  3. Neen.

  4. De jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat zien dat, getoetst aan artikel 6 EVRM, er in beginsel geen bezwaren bestaan tegen een combinatie van het rechterschap met functies als bedoeld. De in Nederland bestaande organisatorische structuren voor de benoeming van rechters en de wettelijke waarborgen rond hun functioneren, zoals onverenigbaarheden en wraking en verschoning, bieden op zich voldoende garanties voor een onafhankelijk en onpartijdig optreden. Verwezen zij in dit verband naar mijn antwoorden van 13 juni 1997 op uw vragen van 1 mei 1997 (2969710370).

  5. Het is aan de rechterlijke macht zelf om, binnen de wettelijke grenzen, te beslissen wie in een concreet geval als rechter-plaatsvervanger wordt ingezet. Voor informatie over beleidsvoornemens op het terrein van het rechter-plaatsvervangerschap in het algemeen verwijs ik u naar mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over dit onderwerp d.d. 3 november 1997.

  6. De vraag of het gewenst is dat vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming de zittingzaal tegelijk met partijen betreden en verlaten, kan in zijn algemeenheid door mij niet worden beantwoord. De gang van zaken ter zitting wordt immers bepaald door de rechter.

  7. Neen.
   In het geval waar hier kennelijk op gedoeld wordt, is inmiddels de afspraak gemaakt dat de secretaris van de klachtencommissie niet optreedt als secretaris in zaken bij de behandeling waarvan zij bij de rechtbank griffier is geweest. Een secretaris van een klachtencommissie, noch een griffier bij een rechtbank heeft overigens een rechtsprekende taak. Beide functionarissen vervullen een ondersteunende rol op juridisch en administratief terrein

  8. In het Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbescherming (Staatsblad 1996, nr. 330) staat in artikel 7, derde lid:
   "De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: a. Een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters, bij voorkeur met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht, door Onze Minister benoemd op gemeenschappelijke voordracht van de presidenten van de arrondissementsrechtbanken in het ressort van het hof, waarvoor de betrokken commissie bevoegd is; (enz.)"Het is om organisatorische redenen (beschikbaarheid voorzitter of plv. voorzitter en het voorkůmen van onnodige reistijd voor de voorzitter) niet altijd mogelijk in een zitting van de klachtencommissie een voorzitter te laten fungeren die uit een ander arrondissement afkomstig is dan waar de vestiging van de raad tegen wie de klacht zich richt zich bevindt. Alle (plv.) voorzitters van de klachtencommissies zijn er echter alert op dat zij geen zaak in de klachtencommissie behandelen, waar zij tevens als rechter bij betrokken geweest zijn, zijn of zullen zijn.In mijn eerdergenoemde brief aan de voorzitter van Tweede Kamer d.d. 3 november 1997 heb ik aangegeven nader onderzoek te zullen doen naar de verschillende vormen waarin zich problemen met onverenigbaarheden kunnen voordoen en de consequenties die dat moet hebben. De in deze vraag geschetste casus zal in voornoemd onderzoek worden meegenomen.

  9. Artikel 838 Rv geeft een regeling voor het verstrekken van afschrift of uittreksel uit openbare (gerechtelijke) registers in het algemeen. Voor het register van de betrekkingen die de rechterlijke ambtenaren en raio's buiten hun ambt vervullen (het zogenaamde nevenfunctieregister) geeft artikel 44 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren een bijzondere regeling. Deze regeling geeft uitsluitend een recht op inzage en geen recht op afschrift. Ik ben echter bereid om te bezien of het praktisch en anderszins mogelijk is, dat ten aanzien van het register ex artikel 44, derde lid, Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren ook een recht op afschrift wordt

    

   Eerbetoon aan oud lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks.
   Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenste Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen.
   337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen. Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden
   017 Oorkonde voor open democratie voor oud Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th. J.M. Hendriks
   008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
   048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
   268 Kamervragen van Hendriks over onderzoek Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Gerben Rorije
   328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
   329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
   047 Kamervragen van Hendriks over giftig hout, arsenicum en wolmanzouten in het milieu

    

    

    
   Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

   1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


   3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
   1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
   16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
   177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
   81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
   547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
   17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
   184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
   Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
   327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
   143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
   302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
   363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
   8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
   12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
   142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
   14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
   83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
   13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
   148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
   106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
   112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
   289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
   9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
   10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
   11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
   93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
   136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
   139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
   445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
   18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
   19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
   337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
   459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
   137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
   80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
   574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

   Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

   TEGEN

   Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

   Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

   1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

   top
   Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
   Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
   Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
   Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
   Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
   Referenties J. Hop
   Activiteiten