Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van "VLINDER" uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van "VLINDER" uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Is de amateuristische voogd van het meisje "Vlinder" eindelijk vervangen na publicaties op internet en de ernstige bezwaren van haar ouders in een geheim jeugdzorg onderonsje?


Resultaat van internetpublicaties over A. Het is de SBJG voogd mevrouw J. de V. na drie jaar NIET gelukt om op een fatsoenlijke manier te communiceren met de ouders van A. Ten einde raad heeft SBJG kennelijk in een geheim onderonsje, in strijd met de wettelijke informatieplicht aan ouders ook weer een kenmerk van jeugdzorg organisatiecriminaliteit, besloten deze voogd te vervangen waarmee aan een belangrijke eis is voldaan om met de ouders van A. te kunnen communiceren. Geen andere voogd dan geen gesprek. Met haar willen wij als ouders NIETS te maken hebben.

In de wandelgangen vernamen wij dat onze dochter, onder druk van internetpublicaties, is vrijgelaten uit de kindergevangenis Rentray Eefde. Hoeveel loverboys zijn inmiddels veroordeeld na het opsluiten van onze dochter in de kindergevangenis Eefde? Geen eentje? Dan betekent dit volgens ons dat er sprake is geweest van verzonnen verhalen om onze dochter een jaar lang in Rentray op te sluiten. Wat voor impact heeft deze opsluiting na verzonnen verhalen op onze dochter gehad? Hoeveel geld heeft deze opsluiting van A. in Rentray de betrokken jeugdzorg organisaties aan geldbedragen opgeleverd?

Wanneer is de hoorzitting bezwaarcommissie inzake het verzoek van de ouders om weer met het gezag over A. te worden belast? Wij als ouders willen dat onze dochter adequate hulp gaat krijgen voor het opgelopen Stockholmsyndroom en niet langer gecensureerde en/of gedicteerde brieven met jeugdzorggif aan haar ouders kan gaan sturen.

Welke leerplichtambtenaar in welke gemeente houdt toezicht op de leerplicht van A.? Wordt ze aangepakt als ze 5 minuten of langer te laat op school is? Wordt de voogd met gezag aangepakt via Traject HALT met doorverwijzing naar de kinderrechter? Of is er bij gezinsvoogden en voogden sprake van klassenjustitie? Op hoeveel scholen en adressen heeft A. tijdens haar gevangenschap in de jeugdzorg inmiddels gezeten?

Zijn de conclusies van het rapport Samson ook van toepassing op A.? Krijgt A. de toezegde schadevergoeding van de Staat? Indien neen, waarom niet?

Waar zit onze dochter op dit moment en met wie gaat onze 15-jarige dochter om? Met leeftijdgenoten of alleen volwassenen? Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? Wie verdienen er momenteel geld aan onze 15-jarige dochter? Wie oefent gezag uit over onze dochter SBJG personeel? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Wat voor impact heeft zes jaar jeugdzorggif inmiddels op het zelfstandig denken van onze slimme ABN dochter na haar VERZONNEN CRISISUITHUISPLAATSING gehad. Zij was immers gezellig aan het zeilen op het VIER DAGEN DURENDE Scouting Nawaka waterkamp met een geplande vervolgvakantie een rondreis naar ScandinaviŽ. Een VERZONNEN CRISISUITHUISPLAATSING is immers fraude! Alle vervolgens ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt.

 

 

 

Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof en door publicatie van klachtzaak in iedere wereldtaal op internet over de rioolrechtspraak en gedragsgestoorde inteelt kinderrechters in Nederland

De Gelderse Roos (848)(565)(003)(387)(829)(835)(836)

Rentray (Eefde) (848)(3)(123)(666)(846)(849)

 

Aangetekend versturen met bericht van ontvangst.

De griffier,
Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
Raad van Europa,
67075 Strasbourg-Cedex,
Frankrijk.

Dieren, ? juni 2012.

Ondergetekenden, de ouders van "VLINDER" Nienhuis dienen hierbij een klacht in wegens schending mensenrechten tegen de Staat der Nederlanden.

De klachtzaak Nienhuis/Leenders tegen Staat der Nederlanden op kernpunten samengevat
-Organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg en de rol van de door de Koningin benoemde gedragsgestoorde inteelt kinderrechter
-Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt.
-Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting en geplande productie halen
-Jatten "VLINDER" na verzonnen verhaal over crisisplaatsing
-Onderonsjes tussen kinderrechters en jeugdzorg buiten de hoorzittingen om
-Schending HVRM Mc. Michael
-Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten en andere bestuurlijke besluiten bij OTS
-Jeugdzorg en nieuwe bestemming onroerend goed kindertehuis Zelhem 24 cellen
-"VLINDER" proefkonijn voor medische experimenten en medicijngebruik
-Verkeersongeval "VLINDER" door teveel kalmeringsmiddelen
-Ouders met spoed uit gezag gezet na verkeersongeval om afschrift medisch dossier te voorkomen
-Zes jaar uithuisplaatsing met vrijwel dezelfde hulpverleningsdoelen
-Resultaat zes jaar bemoeienis INTEELT kinderrechters en jeugdzorg met "VLINDER": Kindergevangenis Rentray
-Geheime dossiers bij rechtbanken, afschrift oproepen, geheim overleg en andere documentatie wordt geweigerd
-Kinderen worden gedwongen verklaringen te ondertekeningen dat zij het eens zijn met de maatregel, niet naar de kinderrechter willen en geen contact willen met hun ouders als ouders commentaar hebben op werkwijze jeugdzorg, RvdK en kinderrechters
-Ernstig gedragsgestoorde inteelt kinderrechters toetsen niet en geven de jeugdzorg en RvdK altijd gelijk.

Als producties wordt verwezen naar de nrs 3, 666, 800 tot en met 899 welke producties ook op internet staan en hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Verzocht wordt deze zeer ernstige klacht ontvankelijk en op alle punten GEGROND te verklaren.

Hoogachtend.

Dhr. R.J.C. (Ron) Nienhuis en Mw. J. (Judith) Leenders

Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren.

 

 

Communicatie tussen Judith Leenders en Ron Nienhuis met hun dochter in de kindergevangenis Rentray.
Indien u als ouders met andere gevangen genomen kinderen te maken heeft in Rentray Eefde dan is het wellicht mogelijk om informatie over onze kinderen uit te wisselen.

Wij hebben uit gesmokkelde berichten begrepen dat "VLINDER" al meerdere pogingen heeft ondernomen om uit de kindergevangenis van Eefde te ontsnappen. "VLINDER" heeft zeer ernstige bezwaren tegen opsluiting in een kindergevangenis omdat haar voortgezet onderwijs schoolopleiding IN OPDRACHT VAN DOOR DE KONINGIN BENOEMDE RECHTERS moet worden geruÔneerd. De Arnhemse gedragsgestoorde kinderrechters willen kost wat kost dat "VLINDER" moet worden kapot gemaakt en dat zij in ieder geval haar voortgezet onderwijs schoolopleiding niet af kan maken OMDAT IN OPDRACHT VAN DE KONINGIN er meer arbeiders geproduceerd moeten worden. Hoger beroep onderwijs er alleen voor de elite moet komen om zo onder elkaar de hogere baantjes te kunnen blijven verdelen.

Wij hebben uit gesmokkelde berichten begrepen dat de zogenaamde LOVERBOYS IN DE ONDERHAVIGE ZAAK IN OPDRACHT VAN DOOR DE KONINGIN BENOEMDE RECHTERS vrijuit moeten gaan om steeds meer meisjes op te kunnen sluiten om de geldstroom naar werkgelegenheid in de jeugdzorg in stand te houden. Zoeken contact met andere ouders met dezelfde ervaringen Daders loverboys vrijuit, slachtoffers meisjes worden steeds opnieuw in kindergevangenissen opgesloten.

Wij hebben uit gesmokkelde berichten begrepen dat "VLINDER" op dit moment na zes jaar zogenaamde Gelderse jeugdzorg en opsluiting in kindertehuizen in de Rentray een cursus krijgt te weten "persoonlijke verzorging" en dat zoals gebruikelijk bij jeugdzorg gevangen genomen kinderen dat zij na zes jaar opsluiting in jeugdzorg kindertehuizen nu alweer in Rentray moet worden onderzocht door psychologen en psychiaters om de geldstromen naar deze beroepsgroepen overeind te houden terwijl "VLINDER" al uitgebreid is onderzocht.

Dubbele onderzoeken zijn een vast onderdeel van de puinbak die jeugdzorg heet om steeds maar weer te herhalen wat ze al weten om steeds opnieuw aan onnodige onderzoeken te kunnen blijven verdienen.

Wij zouden graag alle namen van:

Psychologen Rentray

Psychiaters Rentray

willen ontvangen om hun namen te publiceren op internet.

 

Ook zouden wij graag willen weten wat het uit jeugdzorg rancune opsluiten van "VLINDER" in Rentray per dag kost?

Hoeveel kinderen zitten gevangen in Rentray Eefde?

Wat is de dagomzet bij Rentray voor het gevangen houden van al die kinderen.

Hoeveel meisjes uitgeleverd door zeer ernstig gedragsgestoorde DOOR DE KONINGIN benoemde kinderrechters aan jeugdzorg komen na een paar jaar jeugdzorg in kindergevangenissen terecht als voorbeeld van de puinbak jeugdzorg en zeer ernstig gedragsgestoorde kinderrechters DOOR DE KONINGIN BENOEMD alleen maar om werkgelegenheid in de jeugdzorg in stand te houden.

Al die DOOR DE KONINGIN BENOEMDE RANCUNEUZE INCEST kinderrechters zijn verantwoordelijk want zij hebben eerst al die kinderen uitgeleverd aan de jeugdzorg om na een paar jaar jeugdzorg opgesloten te worden in kindergevangenissen.

Wat verdient de directeur van Rentray eigenlijk per jaar....................

 

 

Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "VLINDER" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"

 

Aanleiding ondertoezichtstelling "VLINDER".

27 februari 2006. Aanleiding ondertoezichtstelling. Citaat rapport Raad voor de Kinderbescherming nummer 124128-s1 d.d. 270206 pagina 13: "De Raad vindt het daarom raadzaam om "VLINDER" onder toezicht te stellen zodat de gezinsvoogd meer zicht kan krijgen op haar ontwikkeling. Indien blijkt dat "VLINDER" op een "normale" manier ontwikkelt kan de ondertoezichtstelling na een jaar opgeheven worden." Contactjournaal gezinsvoogd 15 maart 2006 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland Raadsrapport is niet zeer sterk en overtuigend. M. van den B.

 

Onze dochter "VLINDER" kreeg te maken met een ernstig gedragsgestoorde rancuneuze SBJG gezinsvoogd. Zij irriteerde zich mateloos tijdens haar eerste gesprek met "VLINDER" en schreef ook totaal gefrustreerd

Citaat uit haar contactjournaal "VLINDER" is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 21 juni dat is twee weken geleden. Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell en tank ergens anders om de benzineprijs te laten dalen
Mijd ook andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen dalen neemt en uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje VLINDER en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "VLINDER genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met VLINDER is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP VLINDER"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling VLINDER en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP VLINDER"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die VLINDER mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van VLINDER
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek VLINDER
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over VLINDER
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering VLINDER op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(470) Klacht GEGROND Nienhuis/Leenders tegen rechtbank Arnhem
(838) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 1
(839) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 2
(840) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 3
(841) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 4
(842) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 5
(843) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 6
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(634) Rechtbank Arnhem zorgt voor een maatje alweer een rechter in bestuur scholengroep IJsselhof
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met VLINDER! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(586) Stiekem overleg buiten de hoorzittingen om over indicatiebesluiten die al jaren niet deugen
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak VLINDER 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 op weg naar kindergevangenis
(880) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden ook niet-ontvankelijk bij Europees Hof
(881) VERWACHT
(882) VERWACHT
(883) VERWACHT
(884) U kunt een informatieverzoek kindermishandeling en organisatiecriminaliteit jeugdzorg indienen
(885) Doelen SBJG "behandelplan" VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell voer actie tegen kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen
(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.