Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities jeugdzorg advocaat X met bijbaantjes bij kerk en school op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending over wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

 

STIEKEM OVERLEG gedragsdeskundigen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland met gedragsdeskundige Lindenhout om toe te schrijven naar gewenste jeugdzorg conclusie OTS en UHP

In Nederland wordt door de jeugdzorg TOEGESCHREVEN NAAR DE CONCLUSIE om maar steeds meer kinderbeschermingsmaatregelen te kunnen blijven verkopen zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Een mooi voorbeeld hiervan is een passage  uit het contactjournaal gezinsvoogd in de zaak Nienhuis/Leenders er is geen enkele grond voor ondertoezichtstelling maar ze blijven doorgaan. Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG

datum contact                        17-07-2007

medewerker                          J.Z.

wijze contact                          reactie op observatieverslag (brief/email/fax verzonden)

tijdstip contact                      08:50 uur

duur contact                          0 minuten

contact met                            geen opgave

Hoi Lonneke,

Het doel contacten met familie zijn naar tevredenheid kan, wanneer je het er zo uitlicht, voor velerlei uitleg

vatbaar zijn. Wiens tevredenheid betreft het ? Van Bureau Jeugdzorg ? Van Lindenhout ? De Ouders ?

In feite is er natuurlijk maar één criterium en dat is 'tevredenheid ten aanzien van het ontwikkelingsbelang

van A.'.

Nu komt het over alsof A. samen met haar ouders in een laboratorium situatie is geobserveerd, er

zijn geen verontrustende signalen geconstateerd. Er wordt geen conclusie aan verbonden. 'Contacten met

familie zijn naar tevredenheid' is dat doel nu wel of niet behaald ?

Wanneer we een aanvullend doel formuleren: hier zijn voldoende argumenten om een onbegeleide

omgangsregeling te rechtvaardigen, dit dient het ontwikkelingsbelang van A. zou een dergelijk

doel dan op basis van jullie bevindingen nu al als behaald beschouwd kunnen worden ?

zonder jullie observaties in de context van de onder toezicht stelling te plaatsen kunnen die (observaties)

makkelijk gebruikt worden om aan te tonen dat er geen gronden meer zijn voor een verlenging van de OTS.

Uit ons overleg van 28 juni heb ik niet de indruk gekregen dat het ook jullie conclusie is. Door jullie

bevindingen niet terug in de context te plaatsen wordt mijns inziens voorbij gegaan aan het

ontwikkelingsbelang van A..

Graag zouden wij dan ook het hierboven al genoemde aanvullende doel aan jullie willen voorleggen;

'Er zijn voldoende argumenten om een onbegeleide omgangsregeling te recht vaardigen, dit dient het

ontwikkelingsbelang van A.. Met daarbij het dringende verzoek de belangrijkste argumenten ook

op schrift te stellen of, wanneer dit doel niet wordt behaald, aan te geven wat liet behalen van dat doel dan in

de weg slaat.

Vriendelijke groet, J. Z.

 

 

 

Turkse regering komt wel op voor Turkse pleegkinderen en wil Turkse kinderen in Nederlandse christelijke pleeggezinnen volkomen terecht gaan terughalen

Stem Groep Hop voor meer koopkracht, minder belastingen en pensioen vanaf 60 jaar!
(077) Turkije helpt Turkse ouders financieel met weghalen Turkse pleegkinderen uit Nederlandse christelijke gezinnen
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht
(000) Nieuw blok pleegzorg: Verwacht  

 

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2012 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.