Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Organisatiecriminaliteit jeugdzorg. Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder" Ouders worden in geheim overleg in gezag geschorst om gezinsvoogd die zich in valse hoedanigheid voor voogd heeft uitgegeven af te kunnen dekken

Radbout Ziekenhuis (848)(827)(354)(460)

 

 

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

De volgende 9 personen gaan er op 14 oktober 2009 TEN ONRECHTE UIT van een VOOGD in de zaak Leenders/Nienhuis!
Indien u deze personen ergens tegenkomt wilt u HEN AANSPREKEN OP "ONGEWENST GEDRAG" jegens ouders BELAST MET HET GEZAG
van een kind? Wilt u hen vragen waarom zij TEN ONRECHTE uitgaan van een VOOGD in de zaak Leenders/Nienhuis. Hoe is het toch mogelijk
dat deze personen met dit soort "ONGEWENST GEDRAG" toch dit soort banen kunnen blijven vervullen in Nederland?

Mw. Bos politie Doetinchem, weigerde haar initialen te geven.     

Dhr. J. Zweers, politie Doetinchem    

Dhr. T. van Ree, politie Borculo, buro Berkelland    

Mw. Dielemans, secretariaat Slingeland Ziekenhuis    

Sjoerd van der Meer, Trauma arts Slingeland Ziekenhuis    

Dr. Lemmen, neuroloog Slingeland Ziekenhuis    

Mw. Smit, secretariaat Radboud Ziekenhuis, gooide de hoorn op de telefoon    

Mw. van der Vellaart, neuroloog Radboud Ziekenhuis Nijmegen    

Mw. van E., plv. gezinsvoogd SBJG op 141009    

 

 

 

Reactie Raad voor de Kinderbescherming en Kinderrechter en Wob102verzoek11

Toelichting 1 op Wob102verzoek11.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming brief datum 16 oktober 2009 met DRIE ZINNEN kenmerk 11336, onderwerp bezwaar. Leenders/Nienhuis tegen RVDK Regio Gelderland Locatie Arnhem.

Citaat zin 1: "Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw fax van 15 oktober 2009, met als bijlage uw fax van 5 oktober 2009 waarin u bezwaar maakt tegen het besluit van de Raad voor de Kinderbescherming."

Citaat zin 2: "Allereerst wil IK U STERKTE WENSEN IN DEZE PERIODE VAN ONZEKERHEID OVER DE GEZONDHEID van A.

Citaat zin 3. "Ten aanzien van uw bezwaarschrift deel ik u mede dat u op KORTE TERMIJN BERICHT KRIJGT OVER DE WIJZE WAAROP DEZE IN BEHANDELING genomen wordt. Hoogachtend M.J.A. van Wifferen, regiodirecteur.

 

Toelichting 2 op Wob102verzoek11.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming 20 oktober 2009 kenmerk KZ-1-3QZF0B A. Nienhuis contactpersoon mw. W. van der AA, onderdeel KBPS RVDK AR 109. Verzoek schorsing uit het ouderlijk gezag en voorlopige voogdij

Kopje Bijzonderheden eerste alinea pagina 2 bestaat uit TWEE REGELS!

Citaat regel 1: "De ouders zijn NIET en NOOIT GETROUWD GEWEEST!"

Citaat regel 2: "OP TELEFONISCH VERZOEK d.d. 19 oktober van de Raad heeft de Kinderrechter de VOORLOPIGE VOOGDIJ uitgesproken"

Ondertekening Namens de directeur M. Verbaarschot teamleider

 

Toelichting 3 op Wob102verzoek11.

Op 1 augustus 2006 was één telefoontje van SBJG naar de KINDERRECHTER SUTORIUS-JOEKES voldoende om A. uithuis te plaatsen. Het rapport van SBJG werd na de UHP op 3 augustus 2006 door SBJG gemaakt. Zie Wob102verzoek12.

Op 19 oktober 2009 was één RVDK telefoontje naar KINDERRECHTER mw. J. Barrau voldoende om de ouders van A. na een zeer ernstig verkeersongeval (schedelbasisfractuur bron RVDK). te schorsen uit het ouderlijk gezag. DIT TERWIJL deze KIR mw. J. Barrau NOG HELEMAAL GEEN SCHRIFTELIJK VERZOEKSCHRIFT van de RVDK had gezien want dat verzoekschrift was er NIET op 19 oktober 2009. Het VERZOEKSCHRIFT RVDK werd op 20 oktober 2009 NA DE SCHORSING DOOR DE KINDERRECHTER gemaakt. Zie Wob102verzoek12 zodat SBJG en RVDK na een "gezellig onderonsje met de kinderrechter" in hun verzoekjes en rapportjes konden TOESCHRIJVEN NAAR DE CONCLUSIE (10) (11) Een rechter MOET rechtspreken CONFORM de WET! Toelichting (135) In Nederland betekent dit in de praktijksituatie dat als de overheid een rechter belt (79) dan doet die rechter alvast gelijk uitspraak na een telefoontje van de overheid zodat die overheid KAN TOESCHRIJVEN NAAR DE CONCLUSIE IN HET VERZOEKSCHRIFT als voorbeeld van die geweldige onafhankelijke rechtspraak in Nederland. Zouden ze bij de Raad voor de Kinderbescherming al geweten hebben dat Barrau achter de telefoon zat? (79)

Een rechter die gelijk uitspraak doet na een telefoontje (19 oktober 2009) in een zaak terwijl het RVDK verzoekschrift (20 oktober 2009) nog niet eens is gemaakt.

Een uitnodiging om na te denken over wat er om u heen gebeurt.

 

Reactie4 Verweerschrift Leenders/Nienhuis tegen VOVO-verzoek RVDK en het "gezellig onderonsje tussen RVDK en kinderrechter J. Barrau"

 Verweerschrift Leenders/Nienhuis tegen VOVO-verzoek RVDK en het "gezellig onderonsje tussen RVDK en de KIR"

 

 

 

Vraag: Wat was het doel en de kern van het VOPO verzoek RVDK? (101) (124)  

Antwoord: Het afdekken van "smerige praktijken" in de jeugdzorg waarbij gezinsvoogden zich als voogd van een kind in ziekenhuizen uitgeven.

De Raad voor de Kinderbescherming is dus een bestuursorgaan kennelijk met als enig doel "smerige streken" van de jeugdzorg afdekken ten koste van kinderen.

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
bjz41052159 Ambulant Meldpunt Kindermishandeling, Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
COMPETENTIE! Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
(500) (575) (581) (101) (124) (232) (75)  (215)

Waarom wordt afschrift dossier van A. door mw. mr. W.G.H. Corté Radboud Ziekenhuis aan Nienhuis/Leenders geweigerd?

Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? Ondergetekende verzoekt om toezending van ALLE nevenfuncties van de leden en secretaris klachtencommissie om ZICHT TE KRIJGEN op de dubbele petten van personen die baantjes hebben in de klachtencommissies van de jeugdzorg. Toelichting 1. Is de secretaris klachtencommissie Stichting Lindenhout mw. mr. W.G.H. Corté (460) dezelfde persoon als mw. mr. W.G.H. Corté van de Juristen Concernstaf UMC St. Radboud Nijmegen kenmerk  C1118/2009.176/IC/BvD en zo ja wat is haar rol geweest inzake de "smerige streken" rondom A. UHP met zorgverlener Stichting Lindenhout en het VOPO verzoek RvdK om Nienhuis/Leenders uit het gezag te zetten? (124)  (134) (75) Toelichting 2. Kamervragen in de zaak Hop over dubbel pet griffier kinderrechter en secretaris klachtencommissie RVDK in de zaak Hop. (1) (8) Toelichting 3. Secretaris klachtencommissie favoriete klachtondersteuner directeur SBJU (67) Toelichting 4. Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland wil dat NAMEN INHUUR PERSONEEL jeugdzorg van internet gehaald worden. Welke dubbele petten moeten voor burgers nog meer verborgen blijven? Waarom wordt het proces-verbaal van de VOPO hoorzitting aan Leenders/Nienhuis geweigerd? Als weer zo'n representatief voorbeeld van die geweldige onafhankelijk rechtspraak in Nederland. Een door een rechtbank geweigerd proces-verbaal hoorzitting is een SIGNAAL dat de zaak NIET DEUGT en burgers door rechters DIE WEIGEREN TE TOETSEN worden genaaid!!!!!

 

 

 

Bestuurders Radbout Ziekenhuis Nijmegen

de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans,
Voorzitter Greenport Holland
Voorzitter Adfiz
Voorzitter van de Nederlandse Uitgeversverbond
Voorzitter Platform Hout in Nederland
Voorzitter Care Nederland
Voorzitter Voorselectiecommissie topmanagement ABD (Algemene Bestuursdienst)
Voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) (tijdelijk neergelegd)
Lid Raad van Commissarissen 'De Facultatieve'
Lid Raad van Commissarissen Luzac College
Voorzitter Raad van Commissarissen CBRE Dutch funds
Lid bestuur Academie voor Wetgeving
Lid bestuur Schouwburg 'De Lawei' te Drachten
Partijpolitieke functies:
fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal

de heer dr. W.M. van den Goorbergh,
oud-plv. voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland
Voorzitter raad van toezicht Nexus Instituut
Voorzitter raad van toezicht KPC Groep
Voorzitter raad van commissarissen DELA en Welten Groep Holding
Voorzitter raad van commissarissen NIBC Bank
Lid raad van commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten en Mediq

mevrouw dr. C.M. Hooymans,
lid van de Raad van Bestuur van TNO
Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- & Technologiebeleid (AWT)
Lid raad van commissarissen Rabobank Vallei en Rijn
Lid raad van commissarissen Koninklijke KPN NV
Lid bestuur Koning Willem I Stichting (voor selectie tweejaarlijkse ondernemingsprijs)
plaatsvervangend kroonlid Sociaal Economische Raad (SER)

de heer drs. P.C.H.M. Holland,
oud-voorzitter KNMG
Lid van de raad van toezicht Gelre-ziekenhuizen
commissaris van het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)
jurylid van de IGZ ZorgVeiligPrijs
Lid commissie Lemstra
Voorzitter adviesraad CBOG
Voorzitter IKCN (Integrale KankerCentra Nederland)
directeur externe zaken Project Zichtbare Zorg
Voorzitter begeleidingscommissie palliatieve sedatie.

mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You,
staatsraad
commissaris bij Berenschot Holding
bestuurslid Nederlandse Juristen Vereniging
Lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Den Haag
Lid van de raad van advies van "Giving Back", Amsterdam
Lid van de raad van advies van het Institute of Social Studies, Den Haag
bestuurslid van Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen het Mauritshuis, Den Haag
Voorzitter van het Prins Claus Fonds, Amsterdam
Lid van de raad van commissarissen van Het Concertgebouw NV, Amsterdam
bestuurslid Stichting de Nieuwe Kerk, Amsterdam
Voorzitter Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname, Amsterdam

mevrouw drs. M.L. Henneman,
directeur/eigenaar Maria Henneman Media Management bv en directeur/eigenaar Hof van Amstel bv, Dressuur Training
jurylid Anne Vondelingprijs
bestuurslid Persvrijheidsfonds
bestuurslid KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sport Federatie)
portefeuille communicatie, sponsoring, promotie, marketing
Lid raad van bestuur Stichting Women Inc.
Lid raad van advies Anne Frank Stichting

Secretariaat:
Mw. W.M. Rustenhoven

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "Vlinder" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: ""Vlinder" genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met "Vlinder" is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP "Vlinder""
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling "Vlinder" en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP "Vlinder""
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die "Vlinder" mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van "Vlinder"
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek "Vlinder"
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder"
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering "Vlinder" op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met "Vlinder"! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om "Vlinder" te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.