Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

Wraking 1 Nienhuis-Leenders tegen SBJG. Rechtbank Arnhem vervangt kinder(bestuurs)rechter na verzoek om wraking bij de verdere afhandeling van beroepschriften tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Rechtbank Arnhem, Wrakingskamer T.a.v. J.G.W. Oor, secretaris,

Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem.  

X, 19 oktober 2006.  

Geachte heer/mevrouw Oor,  

Met aandacht hebben wij uw brief gelezen n.a.v. de wraking van mevrouw Mr. XXXXX met bijstand van Hr. Hop als gevolmachtigde bij de afwikkeling van dit verzoek wraking.  

Beleefd wijzen wij u erop dat er een zeer ernstige fout in uw brief staat.  Het beroepschrift betreft NIET citaat: “waarin u niet ontvankelijk bent verklaard in uw bezwaar tegen een indicatiebesluit”  

Een zeer ernstige fout van uw zijde omdat het hier gaat om een beroepschrift tegen “niet ontvankelijkheid” bezwaarschrift door de bezwaarcommissie inzake een bezwaarschrift tegen BESLUIT rapport/Hulpverleningplan d.d. 3 augustus 2006 bij een ondertoezichtstelling van een minderjarig meisje op 12 april 2006. Een onbevoegd besluit dus waartegen een beroepschrift bij uw rechtbank is ingediend. Een bezwaarcommissie moet immers advies uitbrengen en daarmee betreft het een onbevoegd genomen besluit.  

U schrijft ons “wat betreft de aangehouden beroepszaak” kan ik u meedelen dat deze zaken niet meer door mevrouw XXXXX zullen worden behandeld. Dat zal een andere rechter doen. Bij navraag blijken alle beroepschriften tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op een hoorzitting van 29 november 2006 door mevrouw mr. J. Barrau te worden behandeld.  

Er wordt door ons dus expliciet op gewezen dat onze dochter met een OTS van 120406 met een UHP van 020806 met een eerste rapport/HVP d.d. 3 augustus 2006 dat niet deugt waartegen een bezwaarschrift is ingediend dat door de bezwaarcommissie niet-ontvankelijk is verklaard EEN ONBEVOEGD GENOMEN BESLUIT omdat de bezwaarcommissie advies moet uitbrengen waartegen wij als ouders met J. Hop een beroepschrift hebben ingediend wat door de rechtbank Arnhem pas op 29 november 2006 behandeld gaat worden door mevrouw Mr. J. Barrau.  

Weet u wat het voor een kind betekent om bij haar ouders weggehaald te worden met een onbevoegd genomen indicatiebesluit omdat de gezinsvoogd het indicatiebesluit heeft getekend. Een eerste rapport/HVP d.d. 030806 in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat het hele rapport/HVP niet deugt als basis voor “hulpverlening” van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.  

Bij ons is de indruk nog steeds NIET weggenomen dat de rechtbank Arnhem onpartijdig is in de onderhavige zaak. Als de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland iets indient dan regelt de rechtbank dat binnen 24 uur en/of binnen enkele weken. Als ouders weerwerk leveren moeten ze maanden op afhandeling van een uitermate simpel beroepschrift eindeloos wachten en krijgt SBJG alle tijd om een leger juristen in te zetten. Duidelijk een ongelijke toepassing van termijnen waarbinnen zaken van SBJG en van het gewone volk behandeld worden door de rechtbank Arnhem.  

Dit klemt des te meer omdat wij middels uw schrijven ONAANGENAAM zijn verrast dat zelfs de wrakingskamer die de wraking van deze rechter moet gaat behandelen het beroepschrift waar het om gaat niet eens goed heeft gelezen en voor welke behandeling deze rechter is gewraakt wegens zeer ernstige partijdigheid voor SBJG.  

Dit klemt des te meer omdat dit niet uw enigste fout is in uw schrijven.  Uit uw schrijven blijkt ook overduidelijk dat het verzoek om wraking niet goed is gelezen.  

De rechter is niet gewraakt inzake de eindspraak waaruit wordt geciteerd in een eerdere zaak maar op grond van een combinatie van feiten zoals in het verzoek om wraking staat waarbij de feitelijk gegevens uit de eindbeschikking als BEWIJS worden aangevoerd dat deze rechter ernstige partijdigheid verweten kan worden voor Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland bij de verdere afhandeling van het beroepschrift tegen SBJG.  

Wij vinden het een buitengewoon zorgwekkend dat bij de rechtbank Arnhem verzoeken en beroepen van gewone burgers door rechters en medewerkers van de rechtbank kennelijk niet goed worden gelezen.  

Het kan volgens ons dan ook niet anders dat er zeer ernstige fouten worden gemaakt met als gevolg dat het een grote puinhoop blijft in de jeugdzorg zoals zelfs de Commissaris van de Koningin heeft uitgesproken. Een puinhoop die adequaat kan worden aangetoond door de gang van zaken in de onderhavige zaak waarbij een meisje op 120406 OTS krijgt, op 020806 spoedUHP en het eerste rapport/HVP in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur is opgemaakt als basis voor hulpverlening. Een beroepschrift tegen niet ontvankelijkheid van ons bezwaarschrift tegen een rapport/HVP dat niet deugt pas op 29 november 2006 door uw rechtbank wordt behandeld.  

Als dat zo doorgaat dan is er al een jaar OTS voorbij en nog steeds geen rapport/HVP dat wel deugt en wordt deze Stichting hiervoor dan door uw rechtbank opnieuw beloond met weer een jaartje OTS en UHP om datzelfde circus ieder jaar weer overnieuw te doen………………….  

D rechtspraak in Arnhem zullen wij met de grootst mogelijk argwaan blijven bekijken zolang uw rechtbank blijft weigeren voor de afhandeling van beroepschriften van gewone burgers tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland andere doorlooptijden te hanteren dan zoals die gebruikelijk zijn bij verzoeken van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen gewone burgers en we blijven constateren dat verzoeken en beroepen van gewone burgers (opzet?) niet goed gelezen worden door de rechtbank Arnhem om ook hiermee SBJG stelselmatig te bevoordelen en gewone burgers te benadelen.

 

U vraagt de ouders, GELET OP HETGEEN IK HIERVOOR HEB GESCHREVEN, verzoek wraking niet de handhaven. Wij kunnen NIET instemmen om de wraking niet te handhaven met als grondslag een brief van de wrakingskamer vol met ernstige fouten door niet goed te lezen.

 

Wij stemmen WEL in met uw verzoek om het verzoek wraking niet te handhaven nu de betrokken rechter door de rechtbank van onze zaak is gehaald.

 

XXXXX, de ouders belast met het gezag

wonende  XXXXX

Kopie: Algemeen directeur RvdK Utrecht om aan het dossier in de zaak N. toe te voegen.

 

 

VERZOEK WRAKING KINDER(BESTUURS)RECHTER mevrouw XXXXX
Wraking van een kinder(bestuurs)rechter bij rechtbank Arnhem geeft inzicht in de mentaliteit die heerst bij kinder(bestuurs)rechters in Nederland om kost wat kost de jeugdzorg te beschermen tegen verzoeken van de burgers aan de jeugdzorg om navolgbaar en transparant te werken en rapporten te produceren in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

 

Wraking kinder(bestuurs)rechter schending 6 EVRM oneerlijk rechtsproces en rechtspraak in de strijd met de WET 5.5 Woj en 8.8 Awb 

Aan de President van de rechtbank te Arnhem

Arnhem 9 oktober 2006.

Geachte President,

Hierbij wraakt ondergetekende(n) kinder(bestuurs)rechter mevrouw XXXXX.

Onderbouwing van de wraking.  Wraking kinder(bestuurs)rechter schending 6 EVRM oneerlijk rechtsproces en rechtspraak in de strijd met de WET 5.5 Woj en Awb.

 

Procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om hen te vertegenwoordigen bij het instellen en/of verder afhandelen van bezwaarschriften, verweerschrift, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en afhandeling van het onderhavige verzoek wraking KIR mevrouw XXXXX inzake een ondertoezichtstelling van ZES MAANDEN van de minderjarige waarbij de gezinsvoogd twee keer een uurtje met de ouders heeft gesproken waaronder 15 minuten met de minderjarige en moeder om vervolgens dit kind met als grondslag de observatie van 15 minuten tijdens het gesprek tussen moeder/kind/gezinsvoogd gevolgd door bedrog en misleiding van de rechter door de gezinsvoogd om de minderjarige uithuis te laten plaatsen.

Dit is geen FOUT! Tijdens zes maanden ondertoezichtstelling is er twee keer een uurtje met de ouders gesproken waaronder een kwartier moeder/kind/gezinsvoogd. Als voorbeeld hoe het grote geld razendsnel verdiend kan worden door de jeugdzorg in Gelderland.

 

Inleiding met informatie om inzicht te krijgen in de achtergrond van de onderhavige zaak met als bron de eerste 5 gronden uit verzoekschrift opheffing ondertoezichtstelling, verzoekschrift beŽindiging machtiging uithuisplaatsing inzake bovengenoemde minderjarige. Opgemerkt wordt dat het hier kennelijk om een  – jonge vrouwelijke net begonnen met het beroep gezinsvoogd zonder enige ervaring als gezinsvoogd- betreft.

 

Grond 1. De juridische grondslag voor een ondertoezichtstelling in de onderhavige zaak is niet (meer) aanwezig.

 

Grond 2.  In de onderhavige zaak is ten onrechte het indicatiebesluit ondertekent door de gezinsvoogd. De logistiek bij de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland deugt niet er is geen waarborg voor onafhankelijkheid omdat gezinsvoogden indicatiebesluiten tekenen. Ieder indicatiebesluit dat genomen is door een gezinsvoogd is een onbevoegd genomen besluit en aan een onbevoegd genomen besluit mogen geen rechtsgevolgen kleven.

 

De kinder(bestuurs)rechter dient de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing ongedaan te maken met de kennis dat een onbevoegd orgaan het (indicatie) besluit genomen heeft. De mensen die voor Bureau Jeugdzorg werken mogen niet voor de Stichting werken als waarborg voor onafhankelijkheid. Zie Wet op de jeugdzorg.

 

Indien het ondertekenen van een indicatiebesluit door een gezinsvoogd als een verboden gedraging kan worden aangemerkt is het opdracht geven tot en feitelijk leiding geven aan het ondertekenen van indicatiebesluiten door de gezinsvoogd strafbaar en hoe gaat het Openbaar Ministerie Arnhem zo'n zaak vervolgen als in de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Gelderland een Officier van Justitie zit? (42) VERHAAR, A., Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?, Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland.

 

Grond 3.0 De onderhavige zaak is goed uitgezocht en goed bekeken door J. Hop en uit zijn onderzoek zijn de volgende feiten geanalyseerd.

 

3.1  Start ondertoezichtstelling AM 120406 tot heden. De ondertoezichtstelling duurt dus al ZES MAANDEN! Tijdens deze periode heeft er slechts twee keer een gesprek plaatsgevonden tussen ouders en gezinsvoogd van ongeveer een uur. Tijdens het tweede gesprek heeft de gezinsvoogd AM ongeveer een kwartier gezien.

 

3.2 Onomstotelijk is vast komen te staan dat na vijf maanden ondertoezichtstelling video-opnamen van omgang tussen ouders en hun kind expliciet door de Stichting is geweigerd. De Stichting weigert hulpverlening dus is er geen reden meer voor ondertoezichtstelling. Zie verzoek omgangsregeling 290806 zaaknr XXXXXXXXX zitting 041006 om 11:00 uur.

 

Grond 4.0 De onderhavige zaak is goed uitgezocht en goed bekeken door J. Hop en uit zijn onderzoek zijn de volgende feiten geanalyseerd. Hij heeft met de ouders twee middagen en een morgen over de onderhavige zaak gesproken.

 

4.1 Signalen! De minderjarige AM is met spoed uithuis geplaatst met als grondslag observatie van de gezinsvoogd van AM met haar moeder op 3 juli 2006 van een kwartier.

 

4.2 Een observatie van een kwartier van contact tussen moeder en kind door de gezinsvoogd met als grondslag signalen uit een contact tussen moeder en kind van een kwartier bij een ondertoezichtstelling van nu vijf maanden (op 091006 al weer 6 maanden) deugt niet als grondslag voor uithuisplaatsing.

 

Grond 5.0 De onderhavige zaak is goed uitgezocht en goed bekeken door J. Hop en uit zijn onderzoek zijn de volgende feiten geanalyseerd. Hij heeft met de ouders twee middagen en een morgen over de onderhavige zaak gesproken.

 

5.1. Signalen! De minderjarige AM is met spoed uithuis geplaatst met als grondslag “signalen die wij hebben ontvangen vanuit school”

 

5.2 Ondanks felle tegenwerking van de Stichting om ook maar een afschrift van een pagina uit het dossier van AM bij de Stichting te krijgen is het nu eindelijk gelukt een afschrift te krijgen van het complete genummerd schooldossier van AM met een modelverzoek www.burojeugdzorg.nl/465.htm

 

5.3 In het onderhavige schooldossier staat niets over “signalen” om AM met spoed uithuis te plaatsen met als grondslag “signalen die wij hebben ontvangen vanuit school”.

 

5.4 Ook is er met als grondslag afschrift van het schooldossier geen enkele reden om AM onder toezicht te stellen. Ze heeft een perfect rapport. Productie 1.

 

 

De norm.
1. Ondergetekende beroept zich op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, doet een beroep op de aanstelling van de rechter welke rechter uit hoofde van zijn aanstelling onpartijdig moet worden vermoed.

 

Het procesverloop en de processtukken.

 

Zaaknr XXXXXXXXXXX zitting  041006 om 11:00 uur.

Twee beroepschriften tegen niet-ontvankelijk verklaren bezwaarcommissie 070906 en 021006

 

Inleiding en toelichting op de grondslag om deze rechter goed gemotiveerd op basis van FEITEN die op basis van beschikbare documenten op juistheid gecontroleerde kunnen worden te wraken.

Bij de Rechtbank Arnhem zijn VIER beroepschriften ingediend tegen niet-ontvankelijk verklaring van bezwaarschriften tegen BESLUITEN van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Beroep 1. 17 juni 2006 Beroep familie L. inzake kind L.(Kenmerk XXXXXXXXX)

(Bezwaarschrift tegen beschikking indicatiebesluit)

Beroep 2.17 juni 2006 Beroep familie L. inzake kind A. (Kenmerk XXXXXXXXX)

(Bezwaarschrift tegen beschikking indicatiebesluit)

De Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland heeft afschrift gehad van deze beroepschriften.

Pas op 11 augustus 2006 worden deze twee beroepschriften door rechtbank onder bovengenoemde zaaknummers ingeschreven.

Op woensdag morgen 27 september 2006 informeert Hop in persoon bij de informatiebalie via mevrouw A. naar de stand van zaken bij de afhandeling van deze beroepschriften door de rechtbank Arnhem. Het antwoord dat Hop krijgt is deze zaken liggen nog steeds bij een kinderrechter. De naam van deze kinderechter wordt aan Hop geweigerd.

Op woensdag morgen 4 oktober 2006 informeert Hop in persoon bij de informatiebalie via mevrouw A. naar de stand van zaken bij de afhandeling van deze beroepschriften door de rechtbank Arnhem. Het antwoord dat Hop krijgt is deze zaken liggen nog steeds bij een kinderrechter. De naam van deze kinderechter wordt aan Hop geweigerd.

Beroep 3. 7 september 2006 familie N. inzake kind A. (Kenmerk XXXXXXXXX)

Bezwaarschrift tegen beschikking rapport/HVP 3 augustus 2006 inzake kind A.

Beroep 4. 2 oktober 2006 familie N. inzake kind A. (Kenmerk XXXXXXXXX)

Bezwaarschrift tegen beschikking weigering informatie op VERZOEK inzake kind A. bij de Stichting ingediend met de bekende gratis MODELVERZOEKEN op internet.

 

 

De Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland weet dus

1. Vanaf 17 juni 2006 dat er twee beroepschriften zijn ingediend bij de rechtbank Arnhem in de zaak L. tegen niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift bij bezwaarcommissie

(afschriften van de beroepschriften ontvangen)

en/of

2. Op 7 september 2006 dat er weer een (een derde) beroepschrift is ingediend in de zaak N. tegen niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift bij bezwaarcommissie. Persoonlijk afgegeven door vader met getekend afschrift van ontvangst 080906 om 13:20 uur.

en/of

3. Op 3 oktober 2006 dat er weer een (een vierde) beroepschrift is ingediend tegen niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift bij bezwaarcommissie Persoon afgegeven door vader met getekend afschrift van ontvangst

en/of

4. Op de gratis modelverzoeken op internet wordt achter de namen van de leden van de bezwaarcommissie steeds melding gemaakt van het aantal beroepschriften dat tegen niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift bij bezwaarcommissie melding gemaakt. Dus iedere keer als een burger een VERZOEK bij de Stichting indient wordt melding gemaakt van ingediende beroepschriften bij de Stichting.

 

 

Op 4 oktober 2006 om 11:00 uur was er een hoorzitting over beroep 3. KIR mevrouw XXXXX

Beroep 3. 7 september 2006 familie N. inzake kind A. (Kenmerk XXXXXXXXX)

Bezwaarschrift tegen beschikking rapport/HVP 3 augustus 2006 inzake kind A.

 

Feitelijke gebeurtenissen hoorzitting 11:00 uur.

De KIR mevrouw XXXXX opent de hoorzitting over beroepschrift 3. Zij zegt onmiddellijk dat NIET AAN DE ORDE IS DE INHOUDELIJK BEHANDELING VAN HET BEROEPSCHRIFT maar de procedurele kant “niet ontvankelijk bezwaarschrift bij bezwaarcommissie SBJG)

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland verzoekt gelijk om aanhouding omdat ze geen tijd genoeg hebben gehad om het beroepschrift dat zij in hun bezit hadden vanaf 7 september 2006 dus al bijna een maand te bestuderen en ze willen er een juristen op gaan zetten en ook juristen naar de hoorzitting sturen.

 

Hop protesteert omdat ze dit beroepschrift al een maand in hun bezit hebben. Hop protesteert ook tegen de gang van zaken bij de afhandeling van de VIER BEROEPSCHRIFTEN tegen niet-ontvankelijkheid door de rechtbank Arnhem in het voordeel van de SBJG. Hop vraagt om bij uitstel dan in ieder geval ALLE VIER de beroepschriften achter elkaar bij een volgende hoorzitting te gaan behandelen en verwijst naar de hierboven genoemde gesprekken tussen medewerker A. van de rechtbank Arnhem en Hop over de twee beroepen van 170606 in de zaak L.

 

KIR XXXXX schorst de zitting, verdwijnt achter een deur en gaat na of en wanneer alle vier beroepschriften in een keer op een volgende zitting achter elkaar behandeld kunnen gaan worden. Na enige tijd komt ze terug, beweert niemand te kunnen bereiken en schorst de behandeling van dit beroepschrift VOOR ONBEPAALDE TIJD. Sluit de zitting.

 

Expliciet wordt hier vermeld dat mevrouw XXXXX NIET gewraakt wordt voor het aanhouden van de behandeling van het onderhavige beroep voor onbepaalde tijd.

 

Na de sluiting van de hoorzitting over het derde beroep opent dezelfde kinderrechter mw XXXXX de volgende zaak van de familie N.

Het betreft een verzoekschrift omgangsregeling bij ondertoezichtstelling.

Zaaknr. XXXXXXXXX

Het verzoekschrift omgangsregeling 29 augustus 2006 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

De beschikking in zaaknr. XXXXXXXXXX wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd EN ALS BEWIJS AANGEVOERD van de uitspraken en constatering van KIR mw. XXXXX

 

Grond voor wraking en zeer ernstige partijdigheid en vooringenomenheid van KIR mw. XXXXX voor de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.

 

Feit 1. Bij de behandeling van het derde hierboven genoemde beroepschrift verklaart mevrouw XXXXX dat zij niet de inhoudelijke behandeling van het beroepschrift gaat doen alleen het procedurele deel waar beroep tegen is ingesteld.

 

Feit 2. Bij de behandeling van de volgende zaak de omgangsregeling waarin door verzoekers wordt verwezen naar de ingediende bezwaarschriften en beroep tegen de her rapport/HVP 3 augustus 2006 gaat dezelfde KIR vervolgens wel INHOUDELIJK IN op het bezwaarschrift dat de ouders tegen het rapport/HVP, welk rapport/HVP is gebaseerd op bedrog, welk bedrog is het verzoekschrift door de ouders met keiharde feiten is onderbouwd.

 

Citaten uit de beschikking die als BEWIJS voor wraking van mevrouw XXXXX worden aangevoerd:

 

1. “De kinderrechter constateert, dat er vele communicatiestoornissen zijn tussen de ouders en de Stichting en dat A. hiervan de dupe lijkt omdat er nu geen omgang plaatsvindt”

(Met communicatiestoornissen bedoeld de KIR de ingediende bezwaarschriften tegen rapport/HVP en informatieverzoeken en de beroepschriften.)

 

2. “De kinderrechter acht het van belang dat er goede gesprekken tussen partijen plaatsvinden om de communicatie te verbeteren en eventuele problemen uit de weg te ruimen gesproken wordt over de mogelijkheden tot en het tot stand brengen en in stand houden van een omgangsregeling. (Met communicatie verbeteren en eventuele problemen uit de weg te ruimen bedoeld de KIR de ingediende bezwaarschriften tegen rapport/HVP en informatieverzoeken en de beroepschriften.)

 

3. “De kinderrechter adviseert de ouders dan ook om zich meer te richten op het tot stand brengen van een omgangsregeling in overleg met de stichting en minder voorwaarden te stellen.” (Met minder voorwaarden stellen bedoeld de KIR de ingediende bezwaarschriften tegen rapport/HVP en informatieverzoeken en de beroepschriften.)

 

4. “De kinderrechter acht het van belang dat de eerste contacten tussen ouders en A. zorgvuldig en veilig plaatsvinden. Daarvoor dient er goed overleg plaats te vinden tussen de ouders en de Stichting. Nu er vooraf gesprekken nodig zijn om een omgangsregeling te bewerkstelligen, en de ouders zich vooralsnog niet bereid verklaren met de Stichting in gesprek te aan, acht de rechtbank het niet in het belang van A. om een omgangsregeling vast te stellen.

 

Grond voor wraking. Bij het beroepschrift 3 wordt de afhandeling van de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld om vervolgens bij de afhandeling van de volgende zaak de omgangsregeling INHOUDELIJK IN TE GAAN op de ingediende bezwaarschriften.

 

De betrokken kinderrechter geeft haar mening over de ingediende bezwaarschriften tegen het rapport.HVP gebaseerd op bedrog en ingediende bezwaarschrift tegen weigering afgifte alle dossiers als uitgangspunt voor gesprekken tussen ouders en Stichting.

 

De KIR wijst de gevraagde omgangsregeling een middag Apenheul onder toezicht van video-opnamen en de gezinsvoogd welke opnamen naderhand besproken kunnen worden af omdat de ouders eerst willen dat hun bezwaarschrift tegen het bedrog in het rapport/HVP 030806 wordt behandeld en de weigering afgifte alle dossiers wordt behandeld als basis voor communicatie tussen de Stichting.

 

Deze KIR die het 3e beroepschrift zelf voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld gaat vervolgens in het volgende zaakje inhoudelijk op de ingediende bezwaar- en beroepschriften in en is kort samengevat van mening dat de ouders maar een oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM en HVRM McMichael en bedrog in een rapport/HVP en bedrog in een indicatiebesluit moeten accepteren.

 

Deze KIR probeert de ingediende bezwaarschriften en beroepschriften van de ouders onderuit te halen door de ouders onderdruk te zetten over de rug van kind door de bende bij de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland maar te accepteren want anders krijgen ze hun kind niet meer te zien.

 

Grond voor wraking is DE COMBINATIE VAN FEITEN IN ONDERLING VERBAND 1.Aanhouding voor onbepaalde tijd van het beroepschrift waarin niet inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan maar alleen het procedurele gedeelte “niet ontvankelijk bezwaarcommissie”

 

IN COMBINATIE MET

 

2. De werkwijze van dezelfde KIR om in de daaropvolgende zaak wel in inhoudelijk in te gaan op de ingediende bezwaar- en beroepschriften en het indienen van bezwaar- en beroep van de ouders en het ingediende verzoek van de ouders om afschrift van alle dossiers als uitgangspunt voor gesprekken met de gezinsvoogd en/of andere medewerkers van de Stichting

 

IN COMBINATIE MET

 

3. MISBRUIK van macht en gezag om deze ouders in een beschikking onder druk te zetten geen eisen te stellen zoals verwoord in de bezwaar- en beroepschriften en zolang de ouders dat wel doen komt er geen omgangsregeling met hun kind.

 

IN COMBINATIE MET

 

4. Uitstel van de hoorzitting voor onbepaalde tijd van het beroepschrift op verzoek van DBJG door dezelfde kinder(bestuurs)rechter

 

 

Er is ook een ander woord voor dit soort praktijken dat we hier maar niet zullen noemen……..

 

Toelichting.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM.  Een goede hulpverlening brengt mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen.

 

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM.  De minderjarige heeft een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu de gezinsvoogdij-instelling en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. De ouders hebben in het belang van de minderjarige het recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Strafbaar feit? De OvJ dient na te gaan of deze rechter wellicht vervolgd kan/dient te worden wegens rechtspraak in strijd met de WET. Er is dus niet alleen sprake van partijdigheid en vooringenomenheid van de betrokken kinder(bestuurs)rechter jegens SBJG maar er is ook sprake van rechtspraak in strijd met de WET. DE KIR zet de ouders onder druk om het bedrog van de Stichting in het indicatiebesluit, rapport/HVP maar te accepteren om in aanmerking te komen voor een omgangsregeling. De onderhavige zaak is de TWEEDE ZAAK die is aangemeld bij de Landelijk Directeur RvdK Utrecht in het kader van onderzoek naar de SBJG en de weigering van SBJG om navolgbaar en transparant te werken.

Alles overziende heeft verzoeker zeer goed nagedacht voordat verzoeker het verzoek om wraking van een rechter indiende. Het gevoel van verzoeker, de logische motivatie met als grondslag huis- tuin- en keukenlogica en de aangevoerde feitelijke gegevens hebben verzoeker over de streep getrokken om deze rechter te wraken omdat de rechter NIET onafhankelijkheid en partijdigheid is in de onderhavige zaak.  

Het is de combinatie uitstel hoorzitting beroepschrift op verzoek van SBJG, lees uitstel communicatie ouders met SBJG in combinatie met het inhoudelijk behandelen c.q. haar mening geven over het indienen van bezwaar- en beroepschriften tegen SBJG om de gevraagde omgangsregeling af te wijzen is aanleiding om deze rechter te wraken bij de afhandeling van het 3e beroepschrift en de andere beroepschriften tegen SBJG.

Fijntjes wordt tenslotte nog het volgende opgemerkt over de werkwijze van deze kinderrechter. Aan het einde van de hoorzitting omgangsregeling vertelde de kinderrechter uitspraak over 14 dagen. Na afloop verliet de familie de zittingzaal maar de gezinsvoogd en haar teamleider blijven nog (gezellig) bij de kinderrechter achter gesloten deuren bij de kinderrechter zitten. Wat daar achter gesloten deuren verder nog besproken is kunnen we u niet schrijven. Het is wel opvallend dat vervolgens niet over 14 dagen uitspraak werd gedaan maar gelijk uitspraak werd gedaan terwijl de jeugdzorg nog binnen was en verzoekers de zittingzaal al hadden verlaten kennelijk onder het mom het is nu EEN OPENBARE ZITTING dus geen probleem dat jeugdzorg nog binnen is en ik doe nu gelijk uitspraak.

Deze kinder(bestuurs)rechter staat als een muur om de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland heen om deze Stichting tegen kritiek van buitenaf kost wat kost te beschermen om het met bedrog afpakken van een kind haar ouders met inzet van alle middelen af te dekken. Deze methodes zijn echter niet in het belang van kinderen die met zulke kinder(bestuurs)rechters te maken gaan krijgen. Integendeel de gebruikte methodes van deze rechter zijn een ernstige bedreigingen voor kinderen. Kinderen en hun ouders dienen hiertegen beschermd te worden.

Handtekeningen :     

                            

Verzoekers zijn:

X, de moeder belast met het gezag

X, de vader belast met het gezag

wonende  X

hierna te noemen de ouders

 

Kopie: Algemeen directeur RvdK Utrecht om aan het dossier in de zaak N. toe te voegen.

Gefeliciteerd alle ernstig partijdige rechters in Arnhem met het opsluiten van Anne-Marie in de kindergevangenis Eefde!
Jullie door de Koningin benoemde inteelt kinderrechters zijn verantwoordelijk voor zes jaar falende rancuneuze jeugdzorg!
Wat een prachtig resultaat van zes jaar als een papegaai de rancuneuze jeugdzorg in Gelderland kost wat kost blijven napraten!
Besparingen in de rechtspraak kunnen gelijk doorgevoerd worden door kinderrechters in zittingzalen te vervangen door papegaaien.
Die papegaaien hoeven immers alleen maar OTS, UHP en VOVO uit te kunnen spreken.
Klik (hier) voor een van de spotprenten van Hop over rechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen.

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.