Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Citaat uit VERZOEK WRAKING: De Stichting en gezinsvoogd in deze zaak zijn nu al zo brutaal geworden dat de Stichting valsheid in geschrifte pleegt en in het plan van aanpak dat is ingeleverd voor de hoorzitting van 28 maart 2007 opnemen dat de ouders akkoord zijn met het plan van aanpak

Citaat uit VERZOEK WRAKING: De Stichting en gezinsvoogd in deze zaak zijn nu al zo brutaal geworden dat de Stichting valsheid in geschrifte pleegt en in het plan van aanpak dat is ingeleverd voor de hoorzitting van 28 maart 2007 opnemen dat de ouders akkoord zijn met het plan van aanpak. Bedrog kennelijk met de bedoeling om op illegale wijze (oplichting) steeds meer geldstromen over de rug van het kind en haar ouders de jeugdzorg in te sluizen.

 

 

Wraking 2 in de zaak Nienhuis/Leenders kinderrechter mevrouw M.A.F. Cools-Weebers verzoekschrift ouders aan KIR inzake omgangsregeling wordt door de kinderrechter Cools-Weebers IN STRIJD MET DE WET gewoon doorgestuurd naar SBJG!

Kinderrechter WEIGERT (steeds opnieuw) te TOETSEN! Wraking ONGEGROND!

Kinderrechter weigert verzoekschrift OR ouders aan de kinderrechter na besluit SBJG omgangsregeling

en stuurt dit verzoekschrift door naar SBJG IN STRIJD MET DE WET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het in strijd met de WET weigeren van een verzoekschrift ouders omgangsregeling en het doorsturen

van dit verzoekschrift ouders naar de jeugdzorg levert in Arnhem geen partijdigheid kinderrechter

voor Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op.

Alweer een kinderrechter die haar juridisch kooi heeft verlaten door een ingediend verzoekschrift OR

na besluit OR Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet te behandelen maar gewoon naar SBJG door te sturen.

 

 

 

 

 

 

Wraking kinder(bestuurs)rechter schending 6 EVRM oneerlijk rechtsproces en rechtspraak in de strijd met de WET 5.5 Woj en 8.8 Awb

 

Aan de President van de rechtbank te Arnhem

 

Dieren, 27 maart 2007.

 

Geachte President,

 

Hierbij wraakt ondergetekende(n) kinder(bestuurs)rechter:

 

Mevrouw M.A.F. Cools-Weebers

 

Voor de zaken die door haar behandeld worden op de hoorzitting van 28 maart 2007:

 

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende  Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren

hierna te noemen de ouders

 

tegen

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
Verkorte naam: BJZ Gelderland (Dossiernummer 41052159)
hierna te noemen de stichting

 

Het verzoekschrift/verweerschrift betreft de minderjarige  

AXXX-XXXXXXXX, geboren XXXXXXXX te Rheden

Wonende op een geheim adres

120406 beschikking ondertoezichtstelling. KIR ?

010806 tussenbeschikking machtiging UHP KIR ?

230806 machtiging UHP KIR Mw. M.A.F. Cools-Weebers

310107 ouders niet ontvankelijk in verzoek opheffing ots, beeindiging uhp Mw. M.A.F. Cools-Weebers

Geen omgangsregeling ouders met kind vanaf 1 augustus 2006 tot heden

 

1. Verzoek verlenging ots en machtiging UHP AXXX-XXXXXXXX,

2. Verweerschrift ouders tegen verlenging ots en uhp

3. Verzoekschrift omgangsregeling bij ondertoezichtstelling
aan hetzelfde verzoek zijn twee zaaknummers gegeven te weten:

12 december 2006 147395/JERK 06-16650

14 maart 2007 153140/JERK 07-15365

 

Machtiging procesvertegenwoordiging.

Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

Inleiding met informatie over de rechtszaak.

De corruptie van coalities is in de zaak van AXXX-XXXXXXXX, belangrijker dan het doen van recht aan het gewone volk.

Zie verweerschrift tegen verlenging OTS en UHP

 

 

 

Het procesverloop en de processtukken.

3. Verzoekschrift omgangsregeling bij ondertoezichtstelling
aan hetzelfde verzoek zijn twee zaaknummers gegeven te weten:

12 december 2006 147395/JERK 06-16650

14 maart 2007 153140/JERK 07-15365

 

Onderbouwing van de wraking. 

Wraking kinder(bestuurs)rechter schending 6 EVRM oneerlijk rechtsproces en rechtspraak in de strijd met de WET 5.5 Woj en Awb.

 

Grond 1.

Corrupte handelingen van deze kinderrechter rondom de afhandeling van verzoek ouders omgangsregeling met zaaknummer bij u bekend 12 december 2006 147395/JERK 06-16650

 

Onderbouwing met feiten en bewijzen.

3. Verzoekschrift omgangsregeling bij ondertoezichtstelling
aan hetzelfde verzoek zijn twee zaaknummers gegeven te weten:

12 december 2006 147395/JERK 06-16650

14 maart 2007 153140/JERK 07-15365

 

1. Verzoek ouders omgangsregeling vast te stellen.

2. Geen beslissing stichting binnen 14 dagen op verzoek

3. Mondelinge beslissing stichting 101106 gevraagde omgangsregeling wordt afgewezen

4. Ouders leveren op 12 oktober 2006 verzoekschrift bij de rechtbank Arnhem in

5. 201006 schriftelijke beschikking stichting inzake omgangsregeling

6. Op 12 december 2006 wordt NA TWEE MAANDEN de ontvangst van het verzoek omgangsregeling ingeleverd bij de rechtbank Arnhem op 12 oktober 2006 bevestigd met zaaknummer 147395/JERK 06-16650

7. In dezelfde brief wordt dit verzoek omgangsregeling van de ouders met hun kind door kinderrechter mevrouw M.A.F. Cools-Weebers teruggestuurd naar de gezinsvoogd met het verzoek aan de gezinsvoogd om de zaak weer in behandeling te nemen.

De ouders zijn van mening dat deze handelwijze in strijd is met de WET!

8. De ouders hebben gelijk bezwaar gemaakt bij de rechtbank Arnhem tegen deze handelwijze van bovengenoemde kinderrechter inzake de afhandeling van hun verzoek omgangsregeling met zaaknummer 147395/JERK 06-16650

waarop deze kinderrechter mevrouw M.A.F. Cools-Weebers pas reageerde op 14 maart 2007 door deze zaak een nieuw zaaknummer te geven te weten 153140/JERK 07-15365

 

Grond 2.

2.1 Corrupte handelingen bij het niet-ontvankelijk verklaren van zaaknummers nummers 149520/JERK06-16945 en 149182/JERK 06-16893 bij haar beschikking van 31 januari 2007.

 

Onderbouwing met feiten en bewijzen.

2.2 Met haar beschikking van 31 januari 2007 nummers 149520/JERK06-16945 en 149182/JERK 06-16893 werden de ouders niet-ontvankelijk verklaard door mevrouw M.A.F. Cools-Weebers opheffing ots en beeindiging machtiging uhp.

 

2.3 Onder de aanhef “de overwegingen” staat in de beschikking onder 2 citaat: “er na 23 augustus 2006 onvoldoende werk is gemaakt van een omgangsregeling tussen verzoekers en hun dochter, zodat aan verzoekers de mogelijkheid om aan te tonen dat er geen noodzaak is tot de beschermingsmaatregelen, is ontnomen.

 

2.4 citaat gezinsvoogd: “Ter zitting is door de gezinsvoogd opgemerkt dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken met de ouders in overleg te gaan over de belangen van de minderjarige en het vorm geven aan een omgangsregeling.”

 

2.5 Onder de aanhef “de kinderrechter overweegt als volgt” m.b.t. overweging 2 inzake de omgangsregeling tussen ouders en kind staat in de beschikking: “De kinderrechter overweegt dat daarmee voldoende aannemelijk is geworden dat ook de 2e beroepsgrond niet als een wijziging van omstandigheden kan worden gezien.

 

Kinderrechter Cools-Weebers op een zeer ernstige wijze partijdig is voor de Stichting en de gezinsvoogd in de onderhavige zaak door in deze zaak de stelselmatige leugens van de gezinsvoogd in deze zaak ook nu weer over te nemen. Dat klemt des te meer omdat zij het verzoekschrift omgangsregeling 12 oktober 2006 op 12 december 2006 na twee maanden naar deze gezinsvoogd in strijd met de wet heeft toegestuurd om dit verzoek maar hieraan nu een ander zaaknummer te geven pas op 27 maart 2007 te gaan behandelen.

 

Grond 3.

Opnieuw corrupte handelingen en opnieuw “Rechtspraak in strijd met de wet” door kinderrechter Cools-Weebers.

 

Onderbouwing met feiten en bewijzen.

Met haar beschikking van 31 januari 2007 nummers 149520/JERK06-16945 en 149182/JERK 06-16893 werden de ouders niet-ontvankelijk verklaard door mevrouw M.A.F. Cools-Weebers inzake hun aanvraag voorlopige voorzieningen op grond van de Algemene Wet bestuursrecht.

Het verzoek van de ouders was blijkens de aanvraag voorlopige voorzieningen gebaseerd op de algemene wet bestuursrecht. Mevrouw Cools-Weebers stelde vervolgens de wetsartikelen in de wet algemene wet bestuursrecht buiten werking.

In haar overwegingen in de beschikking staat letterlijk citaat: “De aanvraag voorlopige voorzieningen is niet op de wet, het burgerlijk wetboek, gebaseerd.

Deze kinderrechter veranderd dus de ingediende aanvraag voorlopige voorzieningen op grond van de algemene wet bestuursrecht in een aanvraag voorlopige voorzieningen op grond van het burgerlijk wetboek om de zaak van de ouders tegen de Stichting vervolgens niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Grond 4.

Opnieuw corrupte handelingen en opnieuw “Rechtspraak in strijd met de wet” door kinderrechter Cools-Weebers.

 

Onderbouwing met feiten en bewijzen.

Met haar beschikking van 31 januari 2007 nummers 149520/JERK06-16945 en 149182/JERK 06-16893 werden de ouders niet-ontvankelijk verklaard door mevrouw M.A.F. Cools-Weebers inzake hun aanvraag voorlopige voorzieningen op grond van de Algemene Wet bestuursrecht.

In de onderhavige zaak OTS en UHP hebben de ouders vanaf augustus 2006 bezwaar gemaakt tegen beschikkingen van de Stichting op grond van Wob, Awb en artikel 5.5 woj waarbij de ouders in alle zaken in beroep zijn gegaan bij na een beschikking van de stichting(bezwaarcommissie) bij de rechtbank Arnhem. In geen enkele beroepszaak van deze ouders is tot op heden een beschikking gegeven door de rechtbank Arnhem.

 

Wel is inmiddels in een soortgelijke beroepszaak, met Hop als procesvertegenwoordiger, door de rechtbank Arnhem het beroep gegrond verklaart waarbij in het vonnis de bepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht wel van toepassing zijn verklaard.

 

 

 

 

 

 

Grond 5.

In de onderhavige zaak is sprake van een ten onrechte uithuis geplaatst kind ook al weer met een beschikking van deze kinderrechter mevrouw M.A.F. Cools-Weebers gedateerd 23 augustus 2006 beschikkingnummer 144097/JERK 06-16165.

De meest ernstige leugens werden door deze kinderrechter kritiekloos en klakkeloos zonder te toetsen eenzijdig van de stichting/gezinsvoogd overgenomen. Deze beschikking barst van de leugens over de ouders. Het is namenlijk aan de kinderrechter om verzoeken van de jeugdzorg te toetsen om kindermishandeling te voorkomen doordat kinderen ten onrechte uithuis worden gehaald door bedrog van de jeugdzorg omdat deze kinderrechter in de onderhavige zaak weigert te toetsen. Voor het afdekken van de corruptie van coalities in de onderhavige zaak dient kinderrechter mevrouw M.A.F. Cools geen derde kans te krijgen en dient zij direct van de onderhavige zaak te worden afgehaald.

 

Toelichting.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM.  Een goede hulpverlening brengt mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM.  Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu de gezinsvoogdij-instelling en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. De ouders hebben in het belang van de minderjarige het recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.

 

Grond 6.

In de onderhavige zaak druipt de corruptie van coalities van de zaak af. Vanaf de ondertoezichtstelling 10 april 2006 tot aan de uithuisplaatsing 010806 is er door de stichting geen hulpverleningsplan gemaakt. Tegen het HVP na 010808 en andere besluiten zijn stelselmatig bezwaar- en beroepschriften ingediend.

 

De Stichting en gezinsvoogd in deze zaak zijn nu al zo brutaal geworden dat de Stichting valsheid in geschrifte pleegt en in het plan van aanpak dat is ingeleverd voor de hoorzitting van 28 maart 2007 opnemen dat de ouders akkoord zijn met het plan van aanpak. Bedrog kennelijk met de bedoeling om op illegale wijze (oplichting) steeds meer geldstromen over de rug van het kind en haar ouders de jeugdzorg in te sluizen.

 

Van deze kinderrechter is uit eerdere zaken gebleken dat het bedrog van de Stichting op alle fronten door haar wordt afgedekt. Het is in het belang van kinderen het bedrog van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland keihard aan te pakken door een nieuwe kinderrechter op deze zaak te zetten om kinderen te beschermen tegen corrupte medewerkers uit de jeugdzorg en kinderrechters die zulke corruptie afdekken.

 

Strafbaar feit? De OvJ dient na te gaan of deze rechter wellicht vervolgd kan/dient te worden wegens rechtspraak in strijd met de WET.

 

Alles overziende hebben verzoekers zeer goed nagedacht voordat verzoekesr het verzoek om wraking van deze rechter indiende. Het gevoel van verzoeker, de logische motivatie met als grondslag huis- tuin- en keukenlogica en de aangevoerde feitelijke gegevens hebben verzoeker over de streep getrokken om deze rechter te wraken omdat de rechter NIET onafhankelijkheid en partijdigheid is voor de Stichting in de onderhavige zaak.  

 

Handtekeningen

 

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende  Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.