Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Wraking 3 in de zaak Nienhuis/Leenders kinderrechter mevrouw Mr. I. de Waal-van Wessem wegens objectieve partijdigheid

 

Wraking 3 in de zaak Nienhuis/Leenders kinderrechter mevrouw Mr. I. de Waal-van Wessem wegens objectieve partijdigheid

Aan de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem

te

Arnhem.

 

Dieren, 6 mei 2008.

 

Geachte President,  

Voor de hoorzitting hebben ondergetekenden geen bericht ontvangen van de rechtbank dat er een andere kinderrechter op de onderhavige zaak is gezet voor de zitting van 6 mei 2008.  

Ondergetekenden wraken de kinderrechter mevrouw Mr. I. de Waal-van Wessem wegens objectieve partijdigheid in  

Zaaknummer: 166506 / 08-15274 hoorzitting 6 mei 2008 om 13:30 uur

Verzoek verlenging ondertoezichtstelling

Verzoek verlenging machtiging uithuisplaatsing

color:black">  

color:black">  

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende  Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren

hierna te noemen verweerders en/of de ouders

 

tegen

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
Verkorte naam: BJZ Gelderland (Dossiernummer 41052159)
hierna te noemen de stichting

 

Het verweerschrift betreft de minderjarige  

A., geboren 3 april 1997 te Rheden

Ondertoezichtstelling vanaf 12 april 2006

Machtiging uithuisplaatsing vanaf 2 augustus 2006

De goedlopende omgangsregeling is inmiddels gehalveerd naar een keer per maand.

Vanaf het uitspreken van de OTS op 120406 en het uitspreken van de UHP op 020806 is het steeds de bedoeling van SBJG geweest om de minderjarige definitief uithuis te plaatsen. Tijdens het eerste gesprek gezinsvoogd ouders drie maanden na uitspreken OTS heeft de gezinsvoogd dit ook direct aan de ouders meegedeeld. 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

Grond 1.

De ouders wraken de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst.

 

De ouders beschikken nog steeds niet over alle stukken.

1. Bron concept HVP Lindenhout pagina 6 van 7. Afspraken met Bureau Jeugdzorg. BJZ heeft nieuwe kaders gemaakt (zie bijlage) De bijlage met nieuwe kader BJZ hebben verweerders niet ontvangen. De ouders beschikken ook niet over de nieuwe kaders die BJZ heeft gemaakt.

2. Ouders beschikken niet over definitief HVP Lindenhout

3. SBJG weigert ten onrechte systematisch afschrift van alle aanvragen van alle indicatiebesluiten. Verweerders hebben hier steeds om verzocht maar afschrift van alle aanvragen wordt geweigerd.

Grond 2.

De ouders wraken de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter het COMBI Indicatiebesluit van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst.

Het indicatiebesluit.
Dit besluit is een voor beroep vatbare beschikking die door de behandelend kinderrechter zou moeten worden getoetst. De praktijk leert echter dat hieraan bijna altijd aan voorbij wordt gegaan. De evaluatie van de Wjz voor 2005 gaf al aan dat kinderrechters meer moesten gaan toetsen. Met de invoering van de Wjz 2005 zou de rechtsbescherming van de jeugdige alsmede zijn/haar ouders verbetert moeten worden omdat de kinderrechters ook als bestuursrechter zouden moeten gaan toetsen. Dat dit niet gebeurt blijkt uit het feit dat indien een ouder zegt dat er bezwaren zijn ingediend tegen een besluit de kinderrechter dit ter zitting even gaat oplossen terwijl hij/zij daar als bestuursrechter niet toe bevoegd is omdat dit een taak is en blijft van het bestuursorgaan. Dat de kinderrechters nog niet voldoende als bestuursrechters optreden blijkt uit de praktijk.

Daarnaast geldt het fenomeen dat we gecombineerde indicatiebesluiten ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming en van de SBjz's, terwijl de wet iets anders vereist juist vanwege de rechtsbescherming. Voor een OTS en een UHP dient een aparte beschikking te worden opgemaakt. Tegen deze beschikking kun je dan ook geen bezwaar en beroep indienen omdat de rechtsbescherming hier is gelegen bij de kinderrechter die deze beschikking toetst op grond van de artikelen uit het BW.  

Tegen alle andere besluiten van de RvdK en SBjz's (zoals hulpverleningsplan, Plan van Aanpak en andere (indicatie)besluiten staat gewoon bezwaar en beroep open. U dient dan ook een bezwaarschrift in te dienen bij de Sbjz en vervolgens bij de kinderrechter in beroep te gaan. Krijgt u nu dus een indicatiebesluit waarin een OTS/UHP wordt gevraagd in combinatie met een Plan van Aanpak dan wel hulpverleningsplan dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de Sbjz waarin u aangeeft het niet eens te zijn met dit besluit. U verzoekt steeds om separate besluiten een voor de OTS, een voor de UHP en een voor het HVP. U verzoekt dan om drie separate indicatiebesluiten. Bij meerdere plannen voor ieder plan ook een separaat indicatiebesluit. Bij een OTS met een Plan van Aanpak verzoekt u om twee separate indicatiebesluiten.

Er zijn ten onrechte door SBJG geen aparte indicatiebesluiten opgemaakt separaat voor OTS, separaat voor UHP, separaat voor Plan van Aanpak, separaat voor HVP.

 

 

 

Grond 3.

De ouders wraken de kinderrechter wegens objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter het COMBI Indicatiebesluit van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst.  

De ondertekeningblokken van SBJG kloppen niet onder:  

1. Verzoek SBJG verlenging ondertoezichtstelling d.d. 18 januari 2008

2. Verzoek SBJG verlenging uithuisplaatsing d.d. 18 januari 2008

3. Evaluatie ondertoezichtstelling SBJG na een jaar ots zonder datum en zonder handtekening

4. Indicatiebesluit SBJG 10 januari 2008

5. Verweerders maken bezwaar tegen het CONCEPT HVP Stichting Lindenhout dat wordt ingeleverd als productie na 2 jaar ots. Ondertekeningblok klopt niet.

6. Op het Plan van Aanpak staat geen datum en het ondertekeningblok klopt niet. Er zit geen ondertekeningblok onder het Plan van Aanpak.

 

Grond 4.

Tijdens de vorige hoorzitting bleek ook al op de hoorzitting dat deze kinderrechter de stukken van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland niet toetst. Met heel veel moeite werd vervolgens uitstel verleend.  

Deze kinderrechter toetst nu weer niet de ingeleverde stukken van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland terwijl de ouders van de minderjarige daar expliciet om hebben gevraagd. Het niet toetsen van de stukken van SBJG levert partijdigheid voor SBJG op.  

Verweerders hebben nog steeds niet alle stukken ontvangen terwijl daar expliciet om is gevraagd en natuurlijk willen de ouders alle stukken hebben simpelweg omdat het vanaf de OTS 12 april 2006 tot heden zo is dat SBJG stelselmatig en systematisch stukken voor de ouders van de minderjarige zit achter te houden en de stukken niet kloppen en dat de ouders daar ook steeds bezwaar tegen maken.  

De ondertekeningblokken kloppen ook nu niet en/of staan niet onder stukken zoals het Plan van Aanpak. De kinderrechter hoort te toetsen en een Plan van Aanpak zoals dat nu voor de tweede keer niet deugt zonder datum zonder ondertekeningblok in overeenstemming met de procesreglementen gelijk te weigeren.  

Verweerders zijn van mening dat door het NIET toetsten van de stukken van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland er sprake is van objectieve partijdigheid waardoor de belangen van verweerders in hun verdediging en verweer in strijd met 6 EVRM en HVRM Mantovanelli ernstig worden geschaad.  

Hoogachtend,  

 

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende  Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.