Jan Hop (1) - Ron Nienhuis (3) - Judith Leenders (685) over wraking rechters:
Bekijk de uitzending van Omroep Gelderland en start afspelen uitzending op 09:28
123 Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
"In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek!"
(Eerste reactie Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en antwoord van Hop binnen paar uur: 745)

Censuur in Nederland ę

 

 

(079) Wraking ongegrond lachwekkend! Nog steeds geen compleet dossier en alweer dezelfde voor jeugdzorg ernstig partijdige kinderrechter

Eerlijk rechtsproces voor Cruijff/Ajax c.s.(563) tegen oneerlijk rechtsproces voor Hop (95) en/of andere burgers die rechters wraken en waarop steeds WEL door rechters van dezelfde rechtbank wordt beslist

Benoeming van Gaal en Sturkenboom geschorst. De Voorzieningenrechter gaat er in dit kort geding vanuit dat het voorgenomen besluit tot de benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur, rechtsgeldig is genomen. 1.2. In verband met het feit dat de rechtbank Amsterdam sinds begin 2011 bij het ontwerpen van de nieuwe organisatiestructuur in het kader van de herziening gerechtelijke kaart begeleid wordt door een organisatiebureau, waarvan een van de gedaagden deel uitmaakt, is niet wenselijk geacht dat een vast aan de rechtbank Amsterdam verbonden voorzieningenrechter in deze zaak zal optreden en de zitting in de Amsterdamse rechtbank zou worden gehouden. Ingevolge het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen treedt de rechtbank Haarlem, op verzoek van de rechtbank Amsterdam, op als nevenzittingsplaats van de rechtbank Amsterdam. De raadslieden zijn hierover bij brief van 1 december 2011 van de rechtbank Amsterdam ge´nformeerd.

Jan Hop: "Op wrakingen van rechters dient door rechters van een andere rechtbank te worden beslist met als grondslag de zaak HENDRIK JOHANNES CRUIJFF wonende te Barcelona tegen Ajax"  

 

VOORWOORD MET ZICHT OP AMATEURS WERKZAAM VOOR DE JEUGDZORG IN GELDERLAND!

Klacht 18.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
18.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland
nog steeds geen zicht op de sociale ontwikkeling van A.. 18.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!

18.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
18.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van A.. 18.5
Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
18.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen
waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg,
daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 19.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
19.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 19.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
19.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
19.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
19.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
19.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 20.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de seksuele ontwikkeling van  A.. 20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 20.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
20.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
20.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
20.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
20.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

WAARSCHUWING VAN J. Hop! De klachtzaak en verweerschrift zijn ingediend voor de hoorzitting kinderrechter met als grondslag eenzijdige SBJG minimale informatie. Op de hoorzitting kinderrechter werden aanklachten van SBJNB tegen de minderjarige A./Nienhuis/Leenders/Hop (inzake publicaties over de zaak op internet) door de minderjarige A. zelf naar de categorie "verzonnen (jeugdzorg) verhalen" verwezen. Waarop SBJG gelijk reageerde dat de situatie in/rondom Rietveld Lyceum en Kindertehuis Blanco Zelhem voor de minderjarige uitermate onveilig was en dat de politie in Doetinchem met een enorm onderzoek bezig was naar "loverboypraktijken" en de situatie in/rondom het Rietveld Lyceum Doetinchem. Samenvatting waarschuwing: In de onderstaande klachtzaak (kan)/is sprake (zijn) van verzonnen (jeugdzorg)verhalen.

Als er geen "loverboys" uit Doetinchem, te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum worden opgepakt ook geen leerlingen van het Rietveld Lyceum voor "loverboypraktijken" worden veroordeeld dan is er in de onderhavige zaak sprake van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en dat is FRAUDE en dienen alle ontvangen jeugdzorg (KOSTEN KINDERGEVANGENIS VOOR A.) gelden als HELING te worden aangemerkt. Waarom lopen de DADERS "loverboys", te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum, nog vrij rond en gaan gewoon naar school op het Rietveld Lyceum en wordt hun slachtoffer A. in een KINDERGEVANGENIS opgesloten?

Represaille maatregelen en zaken met opzet laten escaleren van/door Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland en de betrokken kinderrechter tegen de minderjarige A. en haar ouders lijken een logischer verklaring voor het opsluiten van A. om het verzet van de ouders en hun dochter A. tegen vijf jaar ernstig falende Gelderland Jeugdzorg kost wat kost te gaan breken.

Het bovenstaande klemt des te meer omdat de betrokken kinderrechter Waal van Wessem de minderjarige A. eerder al verlenging OTS en UHP gaf, vervolgens de ouders van A. heeft ontzet uit het gezag (niet uitvoerbaar bij voorraad) en nu haar gram kan halen door de minderjarige A. op te sluiten in een KINDERGEVANGENIS als representatief voorbeeld hoe jeugdzorg zaakjes worden verdeeld (79)

Het vrolijke meisje A. bekend van Cel 12 blijft (gezins)voogd ook in 2011 op hoorzitting kinderrechter "verzonnen verhalen" corrigeren, was te zien was in TV uitzending Omroep Gelderland en zit na 5 jaar Gelderland jeugdzorg(represailles) nu in een KINDERGEVANGENIS

 

 

 

Wraking ongegrond lachwekkend! Nog steeds geen compleet dossier en alweer dezelfde voor jeugdzorg ernstig partijdige kinderrechter

Verzoek Nienhuis/Leenders aan kinderrechter Waal van Wessem om zich te verschonen en om afschrift alle dossierstukken

Dieren, 30 november 2011

Aan Sector Jeugd en Familie,

Onderwerp: zaaknr 223218/ JE RK 11-17245
Hoorziting 30 november ca 14.00 uur

Aan de kinderrechter mr Waal van Wessem,

Geachte kinderrechter,

Hierbij danken wij u allereerst voor de verleende aanhouding ter zitting vandaag.
Niet meer als billijk na de schandalige behandeling door de rechtbank Arnhem door ons pas enige uren voor de zitting de oproep te sturen met het verzoek SBJG, kennelijk met het doel de ouders niet in staat te stellen om als belanghebbende op de zitting aanwezig te kunnen zijn.
Per abuis zijn wij vergeten te verzoeken om de ontbrekende stukken daar wij uiteraard als gezaghebbende ouders recht hebben op een volledig dossier in deze zaak.
Wij verzoeken hierbij dan ook alsnog om per omgaande , liefst per koerier ons te voorzien
Van de volgende stukken:
Bijlagen:
1e de lijst met belanghebbenden en bijzonderheden conform artikel 799 Rv, artikel29f Wjz en artikel 2.3 procesregelement civiel jeugdrecht.
2e Het indicatiebesluit conform artikel 29b lid 4 Wjz
3e de verklaring conform artikel 29b lid 4 Wjz
4e De instemming conform artikel 29b lid 5 Wjz
5 Het plan van aanpak en het verslag van het verloop van de voogdij.
6e de voogdijbeschikking.
Tevens verzoeken wij u hier met klem om u zich als rechter van deze zaak te verschonen daar u reeds eerder in de procedure (verlenging OTS en UHP 2008) en tevens in de procedure van de ontheffing gezag in de meervoudige kamer(Dec 2011) heeft geoordeeld dat ouders uit het gezag ontheven dienen te worden. Ook bent u in deze procedure op procedurele gronden gewraakt.
U kunt dus nimmer onbevooroordeeld deze zaak nog behandelen.
Wij vragen hier nogmaals met klem om een onafhankelijke rechter en u dient bij niet voldoen van dit verzoek , dit verzoek op te vatten als een wrakingsverzoek.
Wij vertrouwen er echter op dat wij hier geen gebruik van hoeven te maken.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

Hr R.J.C Nienhuis en mw J.Leenders
Spoorstraat 31 6953 BW te Dieren
Ouders belast met het gezag.

 

 

 

 

(079) Kinderrechter Waal van Wessem weigert zich te verschonen, verzet zich tegen de wraking en de wrakingskamer zat al klaar om het verzoek van Nienhuis/Leenders af te wijzen

Verzoek Nienhuis/Leenders aan kinderrechter Waal van Wessem om zich te verschonen en om afschrift alle dossierstukken
Zaaknummer 223218/JERK 11-17245.
Verweerschrift tegen verzoek Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland (SBJG) machtiging gesloten plaatsing gesloten jeugdzorg in het kader van voogdijö voor A. Nienhuis.

Aan de kinderrechter van de rechtbank Arnhem
te
Arnhem.

Dieren, 5 december 2011.

Geven eerbiedig te kennen;

Mw. J. Leenders, moeder belast met het gezag
Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren Gemeente Rheden

Dhr. R.J.C. Nienhuis, vader belast met het gezag
Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren Gemeente Rheden

Procesvertegenwoordiging.
Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 851 DM Ermelo om hen te vertegenwoordigen in de onderhavige zaak, alsmede in alle klachtenprocedures alsmede in alle wrakingszaken e.e.a. in de meest uitgebreide zin des woords met recht op vervanging.

tegen

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland (SBJG)
Eusebiusbuitensingel 20,
6828 HV Arnhem.

Het verweerschrift betreft de minderjarige A. Nienhuis.

Geen andere belanghebbenden.

VOORWOORD
De onderstaande ONTVOERING (een beschikking 26 januari 2011 was sowieso niet uitvoerbaar bij voorraad en derhalve ook niet ingeschreven in het gezagsregister) van de minderjarige en falende jeugdzorg hulpverlening over de afgelopen periode van VIJF JAAR door SBJG heeft een enorme en extreem negatieve impact op de minderjarige. Ouders belast met het gezag kregen nimmer juiste, actuele en volledige informatie! Het moest wel verkeerd aflopen met deze minderjarige na VIJF JAAR falende "jeugdzorg hulpverlening" in Gelderland.

WRAKING KINDERRECHTER 30-11-2011.
In de onderhavige zaak is de kinderrechter op 30-11-2011 schriftelijk gewraakt.
De kinderrechter is verzocht om zich te verschonen en als de kinderrechter dat niet wilde diende het verzoek als een wrakingsverzoek te worden aangemerkt. Er dient dus eerst op het wrakingsverzoek te worden beslist.
Als Waal van Wessem toch wil doorgaan verzoeken de ouders iedereen de zaal te verlaten en verzoeken de bode de President te waarschuwen dat er een kinderrechter zit in de zittingzaal die door wil gaan nadat er gewraakt is.
Verzocht wordt om het proces-verbaal van de hoorzittingen/telefoongesprekken.
Verzocht wordt om afschrift van het dossier in bezit van de wrakingskamer.
Verzocht als extra en nieuwe wrakingsgrond gelijk toe te voegen dat de kinderrechter toch is doorgegaan na wraking 30-11-2011 als ondertussen:
1. Contact is geweest tussen SBJG en de kinderrechter.
2. Contact is geweest tussen de advocaat van de minderjarige en de kinderrechter.
3. De minderjarige al VOOR de hoorzitting 5 december 2011 om 12.00 door deze kinderrechter is gehoord.
Wraking betekent dat de zaak gelijk stopt.

Vervolg verweerschrift kijk op de website www.burojeugdzorg.nl/174.htm verweerschrift Nienhuis/Leenders tegen AMATEURS SBJG

top
Censuur in Nederland ę
Stem Groep Hop in 2014