Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

(852) Oproep bijwonen hoorzitting 10 september 2012 09:00 uur rechtbank Den Haag!

(755) Haagse rechter mr. Paris doodsbang voor gewone burgers in de zaak Mischa Kat. Een sfeerverslag van Nienhuis/Leenders die de hoorzitting in een bioscoopzaal van de rechtbank Den Haag hebben bijgewoond


Schandaal bij rechtbank Den Haag! Bode rechtbank Den Haag weigerde NAAM behandeld rechter te geven aan Nienhuis/Leenders (003) op 7 augustus 2012!
Schandaal bij rechtbank Den Haag! Rechtbank Den Haag WEIGERT inzage register nevenfuncties Officieren van Justitie aan Nienhuis/Leenders (003) op 7 augustus 2012!

Reactie Hop! Identificatieplicht en schriftelijk verzoek indienen om de nevenfuncties van door de Koningin benoemde Officieren van Justitie te zien is ABSURD! Ik wordt kotsmisselijk van al dat machtsvertoon van al die door de koningin benoemde personen en hun handlangers. (666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell.  Tankt u nu ergens anders? Als u het niet eens bent met het weigeren van de naam van een rechter door de rechtbank Den Haag op 7 augustus 2012 aan Nienhuis/Leenders (003) en/of als u het niet eens bent met het weigeren van inzage in het bijbanenregister OvJ aan Nienhuis/Leenders (003) op 7 augustus 2012 en/of als u het niet eens bent met de bioscoopvertoning in een zaak van Mischa Kat tegen de Staat op 7 augustus 2012.

 

 

Oproep aan wakkere burgers om de openbare hoorzitting rechtbank Den Haag bij te wonen in de zaak Openbaar Ministerie tegen Mischa Kat op 10 september 2012 om 09:00 uur met naam rechter, OvJ, griffier voor de burger nog onbekend?


Vervolg hoorzitting kortgeding 7 augustus 2012 Micha Kat tegen de Staat der Nederlanden met een openbare strafzaak OM tegen Micha Kat.

Iedere burger wordt van harte uitgenodigd om de openbare hoorzitting 10 september 2012 in de zaak OM tegen Mischa Kat bij te gaan wonen. U kunt contact opnemen met de rechtbank Den Haag hoe laat die zaak dient en welke rechter de zaak doet en welke Officier van Justitie de zaak doet met welke griffier erbij. U verzoekt om een openbare hoorzitting niet in een bioscoopzaal met beamer en beroerde eenzijdige beeld- en geluidskwaliteit. U vraagt gelijk om een plaatsje voor u te reserveren. Als u enige tijd voor die hoorzitting aanwezig kunt zijn kunt u in contact komen met andere burgers die zich zorgen maken over de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Heeft u extra tijd vraag dan bij de centrale infobalie rechtbank Den Haag om afschrift van het het bijbanenregister van het Openbaar Ministerie Den Haag en stuur een kopietje naar J. Hop voor publicatie op internet op de website www.burojeugdzorg.nl/755.htm zodat burgers die na u komen hetzelfde werk niet overnieuw hoeven te doen maar snel en gemakkelijk gegevens van OvJ werkzaam in arrondissement Den Haag op internet kunnen raadplegen.

Succes en gehoopt wordt op massaal bezoek aan deze hoorzitting op 10 september 2012.

J. Hop, redacteur website Censuur in Nederland. Hop (waarnemer en politicus voor Groep Hop) verwacht ook aanwezig te kunnen zijn op 10 september 2012 om u te ontmoeten en samen met u deze hoorzitting te observeren en de gang van zaken rondom deze strafzaak te bekijken.

 

 

 

VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers

Door de koningin benoemde INTEELT kinderrechters zijn inmiddels de beruchtste beroepsgroep van Nederland omdat deze beroepsgroep nauw betrokken is bij organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg en het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en/of het jatten van gezag van ouders over na verzonnen verhalen en/of simpelweg omdat ouders tegen deze beruchte beroepsgroep procederen. Landelijk berucht zijn inmiddels twee bekende uitspraken van VARKENS dat zich kinderrechter noemen in Den Bosch. Het ene varken schorste Hop in het gezag waarbij dit RECHTERLIJK VARKEN in haar beschikking schreef dat het helemaal niet nodig is om naar verweer van vader (Hop) te kijken. Het tweede rechterlijk varken met het portret van de koningin boven zijn rechterssmoel en een dik dossier voor zich waarvan Hop maar 1 A4-tje kreeg, zette Hop uit het gezag over Maxim Hop met als grondslag "Hop procedeert om een moeder met haar twee kinderen bij hem in Ermelo te laten wonen". Het extreem gedragsgestoorde personeel van de gemeente Ermelo, Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en Raad voor de Kinderbescherming schaterlachend achterlatend na het geknoei van de gemeente Ermelo in het GBA en het verzonnen verhaaltje daar omheen. En laten we reëel zijn als misdadigers vrijuit gaan na het jatten van gezag van Hop na geknoei in GBA en verzonnen verhaaltje en je komt als burger bij een door de koningin benoemde inteelt kinderrechter die vervolgens verklaart het is niet nodig naar verweer van vader Hop te kijken dan heb je ook wat te lachen. Hoeveel kinderen zitten er inmiddels opgesloten in de jeugdzorg kindergevangenissen afgedekt met dit soort organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg en door de koningin benoemde INTEELT rechters. Iedere zaak bij een rechtbank begint dus met de VOORVRAAG om een openbare hoorzitting zodat u al uw familie, vrienden en eventueel media kunt uitnodigen als getuige van wat er vervolgens op die hoorzitting allemaal gebeurd.

Kenmerk organisatiecriminaliteit jeugdzorg is het weigeren van een openbare hoorzitting! Misdadigers bij de jeugdzorg, RvdK en rechtersleger willen natuurlijk niet in hun ware gedaante worden geportretteerd. Als er iets te verbergen is dat het daglicht niet kan verdragen dan zal de hoorzitting niet openbaar zijn en u bent nu alvast gewaarschuwd! (666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Tank ergens anders! Help (anoniem) mee aan het groeiende verzet tegen door de koningin benoemde inteelt rechters die het niet nodig vonden naar verweer van Hop te kijken Hop schorste in gezag over Maxim Hop om vervolgens Hop uit gezag te zetten omdat Hop procedeerde dat een moeder met haar twee kinderen bij Hop in Ermelo wilden wonen.

Succes en dank u wel.

Jan Hop

Klik (hier) voor een van de (spot)prenten van Hop over rechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen.

 

 

Kinderrechter en openbaarheid van hoorzittingen en uitspraken bij familiezaken in Nederland.


1. Dien altijd een verzoek in om openbaarheid hoorzittingen bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing of vraag om video opnamen te mogen maken zodat u beeld en geluid heeft van die hoorzitting.
2.Rechters handelen in strijd met de onderstaande artikelen door een verzoek tot verwijdering van personen uit de zittingzaal niet te motiveren in een tussenbeschikking of PV. Controleer altijd het PV van de hoorzitting of deze zaken correct zijn weergegeven. Vraag om correctie van onjuiste gegevens!

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht
MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN
Inleiding
Kern van het wetsvoorstel vormt de wijziging van de regeling dat de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht voortaan niet zonder meer altijd achter gesloten deuren plaatsvindt (artikel 803 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)).Het beginsel van openbaarheid in civiele procedures is in Nederland wettelijk vastgelegd in artikel 27 Rv. De mogelijkheden tot uitzondering op dit beginsel worden hierin ook genoemd. Deze komen overeen met de uitsluitingsgronden genoemd in artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 (Tr. 1951, 154) tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Artikel 6 EVRM beoogt het recht op een eerlijk proces te waarborgen. Het recht op een openbare behandeling van de zaak is een middel tot verwerkelijking van een eerlijke procedure. Het EVRM verlangt daarom dat gerechtelijke procedures openbaar zijn, tenzij sprake is van een uitsluitingsgrond als in artikel 6 EVRM genoemd. Daarbij gaat het om het belang van de goede zeden, openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van privé-leven van procespartijen dit eisen of wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. Wanneer sprake is van een uitsluitingsgrond kan de rechter besluiten dat het beginsel van openbaarheid dient te wijken voor bijvoorbeeld de zwaarwegende belangen van de minderjarige en beslissen dat de behandeling van de zaak geheel of ten dele met gesloten deuren plaats zal vinden. In artikel 803 Rv worden thans categorisch en zonder dat daarop een uitzondering mogelijk is, zaken betreffende het personen- en familierecht uitgesloten van het beginsel
van openbaarheid door te bepalen dat de behandeling van deze zaken met gesloten deuren plaatsvindt. Blijkens de artikelen 818, zesde lid, en 820, vijfde lid, Rv is artikel 803
Rv in scheidingszaken van overeenkomstige toepassing. Twee uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het Europees Hof) met betrekking tot artikel 6 EVRM vragen om herziening van deze regeling. Het betreft de uitspraak in de zaak Moser tegen Oostenrijk van 21 september 2006 en de uitspraak in de gevoegde zaak B. en P. tegen het Verenigd Koninkrijk van 24 april 2001 . In deze zaken is nadere invulling gegeven aan het openbaarheidbeginsel van artikel 6 EVRM.

In de zaak Moser oordeelde het Europees Hof dat sprake was van schending van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM wegens het ontbreken van een openbare behandeling van de zaak en vanwege het feit dat de uitspraak niet in het openbaar werd gedaan. In deze procedure verzocht de Weense Raad voor de
Kinderbescherming in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel om wijziging van het ouderlijk gezag, omdat de moeder moeilijk voor haar zeer jonge kind kon zorgen.
De maatregel was gebaseerd op het gebrek aan passende accommodatie en financiële middelen alsmede de onzekere verblijfstatus van de moeder. De moeder en haar zoon
dienden vervolgens een klacht in bij het Europees Hof. Eén van de klachten betrof schending van artikel 6 EVRM. Het Europees Hof stelde ten aanzien van het beginsel
van equality of arms schending van artikel 6 EVRM vast, aangezien klaagster onvoldoende was betrokken in de procedure die leidde tot de ontneming aan haar van
het ouderlijk gezag. Zulks klemde in het bijzonder aangezien zij niet in de gelegenheid was gesteld te reageren op diverse rapporten, onder meer van de Raad voor de
Kinderbescherming, waarop de rechter zijn oordeel mede baseerde. Bovendien was in deze van belang dat het ging om een procedure waarin een individuele burger het moest
opnemen tegen de staat.

In de zaak van B. en P. tegen het Verenigd Koninkrijk ging het om twee verschillende procedures die werden gevoegd waarin ieder van de vaders, nadat de relatie tussen de
ouders was verbroken, de rechter verzocht om de gewone verblijfplaats van zijn kind bij hem te bepalen. Procedures onder de ‘Children Act 1989’ vinden in beginsel met
gesloten deuren plaats. De twee vaders verzochten echter de rechter om een openbare zitting. Zowel de rechter in eerste aanleg als die in hoger beroep wees deze verzoeken af
met als argument dat dit niet in het belang van het kind zou zijn. De beide vaders beklaagden zich vervolgens bij het Europees Hof dat hun recht op een openbare
behandeling van hun zaak was geschonden. Het Europees Hof oordeelde dat geen sprake was van schending van artikel 6 EVRM. Daarbij werd overwogen dat, hoewel artikel 6 EVRM als hoofdregel aangeeft dat civiele procedures openbaar zijn, het aanwijzen van een categorie van zaken die vallen onder de in dit artikel genoemde uitsluitingsgronden geen strijd oplevert met het verdrag. De rechter dient echter wel in elke individuele zaak te kunnen beoordelen of behandeling met gesloten deuren noodzakelijk is en dienovereenkomstig te kunnen beslissen.

Betekenis van de zaken Moser en B. en P. voor de Nederlandse regeling van openbaarheid in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
Uit de zaken Moser en B. en P. volgt dat het aanwijzen door de wetgever van een categorie zaken waarbij wordt verondersteld dat deze vallen onder een uitsluitingsgrond niet in strijd is met het verdrag, mits de rechter in een individuele zaak alsnog kan toetsen en tot openbaarheid kan beslissen. In het huidige artikel 803 Rv is sprake van stelselmatige behandeling achter gesloten deuren. De rechter mist de mogelijkheid om in een individuele zaak vast te stellen of daadwerkelijk een uitsluitingsgrond aanwezig is die rechtvaardigt dat het belang van openbaarheid van de procedure hiervoor opzij wordt gezet. De voorgestelde wijziging van artikel 803 Rv brengt de Nederlandse regeling in overeenstemming met het EVRM en de daaraan door het Europees Hof gegeven uitleg. Aan het artikel wordt namelijk een tweede lid toegevoegd waarin is bepaald dat de rechter, desgewenst op verzoek van degene die het verzoek heeft ingediend of op verzoek van een andere belanghebbende, in een zaak betreffende personen- en familierecht kan bevelen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk openbaar is of dat bepaalde personen zijn toegelaten tot de behandeling, tenzij een in artikel 27, eerste lid,genoemde grond zich daartegen verzet. Ook ambtshalve kan de rechter zo’n beslissing nemen. Met de voorgestelde aanpassing van artikel 803 Rv blijft uitgangspunt dat in het belang van de bescherming van de belangen van minderjarigen of ten behoeve van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen, zaken van personen- en familierecht (inclusief scheidingszaken) met gesloten deuren worden behandeld. In het toe te voegen tweede lid van het artikel wordt vervolgens geregeld dat de rechter bevoegd is om de behandeling openbaar te laten plaatsvinden, zulks ambtshalve of indien een partij daarom verzoekt. Zowel als één partij hierom verzoekt als wanneer beide partijen om een openbare zitting verzoeken, zal de rechter dienen te beoordelen of een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 27 Rv zich voordoet. De rechter dient dan te toetsen of bijvoorbeeld de belangen van een minderjarige zich ertegen verzetten dat de procedure openbaar is, zodat het beginsel van openbaarheid niet kan prevaleren en in het belang van de minderjarige de behandeling toch met gesloten deuren dient plaats te vinden.

Gevolgen voor de praktijk.
Partijen in zaken van personen- en familierecht vinden het in het algemeen onwenselijk dat derden bij de behandeling van hun zaak aanwezig zijn (tenzij dezen slechts beroepsmatig een belang bij bijwoning hebben, zoals advocaat-stagiaires). Tijdens de behandeling komen immers de nodige gegevens over hun privé-leven en over het privéleven van hun kinderen aan de orde teneinde de rechter te informeren, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen op bijvoorbeeld een verzoek om omgang met of het bepalen van de verblijfplaats van de kinderen. In de regel zal een bij de procedure betrokkene er geen voorstander van zijn dat bijvoorbeeld de nieuwe partner van zijn voormalige echtgenoot of zijn voormalige schoonouders de behandeling van zijn zaak bijwonen. Er kan zich echter ook de situatie voordoen dat partijen of één van hen wenst dat de nieuwe partner of de grootouders bij de behandeling ter zitting aanwezig zijn.

Rechters zijn in het algemeen geen voorstander van de aanwezigheid van nieuwe partners of familie,

met name omdat dit de kans vergroot dat emoties hoger dan gebruikelijk oplopen en dit de orde ter zitting kan verstoren.

Ook kan de aanwezigheid van derden de kans op het alsnog bereiken van een minnelijke regeling verkleinen of zelfs zonder meer afwezig doen zijn.

Onder deze omstandigheden zal bij een behandeling met gesloten deuren het recht op een eerlijk proces niet zijn geschonden.
Indien een verzoek is gedaan voor een openbare behandeling, zal de rechter daarop gemotiveerd een beslissing dienen te nemen. De belangafweging die hij daarbij maakt, zal opgenomen moeten worden in het proces-verbaal of de (tussen)beschikking, zodat deze inzichtelijk is voor partijen (artikel 4 Wet RO). Ook is denkbaar dat de belangenafweging in het voordeel van het openbaarheidbeginsel uitvalt, ondanks protesten van de andere procespartij. Men zou kunnen denken aan de situatie dat een grootmoeder voor het verbreken van de relatie van de ouders driemaal per week op haar kleinkinderen paste en nu enkel haar kleinkinderen nog ziet als zij tijdens het omgangsweekend bij hun vader zijn. Indien dan in een procedure de omgangsregeling met de vader ter discussie staat, heeft deze grootmoeder belang bij het bijwonen van de behandeling en het verkrijgen van informatie over het verloop van de procedure. In een dergelijke situatie dient de rechter de belangen van partijen tegen elkaar af te wegen. De partij die zich verzet tegen de aanwezigheid van de grootmoeder dient dan aan te geven op welke grond of gronden van een openbare behandeling dient te worden afgezien. De rechter zal vervolgens dienen te beoordelen of deze belangen ook daadwerkelijk rechtvaardigen dat de behandeling met gesloten deuren plaatsvindt.

Dit geldt onverkort als de rechter ambtshalve beslist een openbare zitting te houden. De rechter zal in dat geval partijen informeren over zijn voornemen de zaak openbaar te behandelen. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren en om eventuele uitsluitingsgronden naar voren te brengen als verweer. In personen- en familiezaken waarin het onderwerp van geschil in het algemeen privacygevoelig van aard zal zijn, zullen uitsluitingsgronden in het bijzonder zien op de bescherming van de belangen van de minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen. Slechts indien sprake is van bijzondere omstandigheden, wanneer er bijvoorbeeld enkel zakelijke geschillen aan de orde zijn tussen voormalig echtgenoten, zal een rechter van oordeel kunnen zijn dat de belangen gediend met de openbaarheid van een procedure in een personen- en familierechtzaak dusdanig zwaarwegend zijn dat de behandeling openbaar dient te zijn.

Overgangsrecht
De wetswijziging heeft onmiddellijke werking. Dit brengt mee dat de rechter in procedures die reeds lopen op het tijdstip van inwerkingtreding, alsnog ambtshalve kan beslissen of kan toestaan dat de behandeling verder geheel of gedeeltelijk openbaar zal zijn dan wel dat bepaalde personen zijn toegelaten tot de behandeling.

Administratieve lasten en financiële effecten voor de begroting
Er zijn geen administratieve lasten voor instellingen en burgers en geen financiële effecten voor de begroting.
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdeel A
Het Landelijk overleg van voorzitters van de familiesectoren (LOV-f) heeft aangegeven dat uitgangspunt dient te zijn dat ook familie-kort gedingen met gesloten deuren worden behandeld. Dat is dan ook de praktijk, waarbij overigens, gelet op het hier van toepassing zijnde artikel 27 Rv, steeds individueel wordt bepaald dat dit zo gebeurt, dit met name op de grond dat de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen. Er is geen goede grond om de voorgestelde regeling van artikel 803 Rv niet van toepassing te doen zijn in kort gedingen betreffende personen- en familierecht. Kort gedingen in zulke zaken verschillen immers niet van die welke in de bodemzaak worden behandeld en waarop artikel 803 Rv wel van toepassing is.

De Minister van Justitie

 

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.