Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Geen bezwaar mogelijk voor ouders tegen jeugdzorg hulpverleningsplan 2009 op weg (na 6 jaar zogenaamde jeugdzorg) naar kindergevangenis voor Anne-|Marie Nienhuis in 2011/2012

(387) Kenmerk organisatiecriminaliteit jeugdzorg: "Geen bezwaar ouders mogelijk tegen de onbevoegde medische conclusies van gezinsvoogd over ouders" Een bekende jeugdzorg truc om kinderen te jatten zijn de onbevoegde medische conclusies van een gezinsvoogd over ouders die vervolgens door de landelijk beruchte door de koningin benoemde INTEELT kinderrechters als de waarheid wordt aangenomen om vervolgens kinderen te kunnen jatten na verzonnen verhalen zoals onbevoegde medische conclusies over ouders.
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012

 

Verweerschrift in de zaak Leenders/Nienhuis tegen verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging uithuisplaatsing in 2009 met gratis voorbeeld voor verweerschrift op internet (696)

 

 

Verweerschrift 696 met praktijkvoorbeeld 882 Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland

Zaaknummer: 181224/JERK 09-15345

 

VERWEERSCHRIFT 696 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen verzoekschrift "jeugdzorg" om verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging uithuisplaatsing minderjarige

 

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

 

Aan de Kinder(bestuurs)rechter

Mevrouw mr. R.M.H. Pennings

Walburgstraat 2-4, 6811 CD ARNHEM

 

Dieren (gemeente Rheden), 5 april 2009

 

Hoorzitting: 7 april 2009 om 11:00 uur.

 

Edelachtbare Vrouwe,  

 

Geeft eerbiedig te kennen:  

 

De ouders van A. Mw. J. (Judith) Leenders en Dhr. R.J.C. (Ron) Nienhuis, Spoorstraat 31, 6953 BW DIEREN (Gemeente Rheden)

 

tegen

 

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem

 

het verweerschrift betreft de minderjarige

A., geboren 3 april 1997 te Dieren

OTS vanaf 12 april 2006 tot heden

UHP vanaf 1 augustus 2006 tot heden

Zij verzet zich zichtbaar tegen UHP in het TWEEDE Lindenhout kindertehuis omdat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12! Een kind in de cel is een hel! Opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!

In het DERDE Lindenhout kindertehuis wordt door het PERSONEEL van Stichting Lindenhout geprobeerd het verzet van A. te breken door haar haar OM TE KOPEN met het beloven van een mooiere grotere kamer en het zelf uitzoeken van IKEA meubels voor haar kamer als zij een brief wil schrijven aan de kinderrechter dat zij in het kindertehuis van Stichting Lindenhout wil blijven wonen.  

 

 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, hoger beroep bij Rechtbank Arnhem zulks met het recht van vervanging.

 

 

 

 

 

 

VERWEERSCHRIFT 696 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen verzoekschrift "jeugdzorg" om verlenging onder toezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing minderjarige

 

Verweerders verzoeken de kinderrechter om het VERZOEK d.d. 12 februari 2009 van de Stichting om verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging uithuisplaatsing van de hierboven genoemde minderjarige af te wijzen en onderbouwen het verzoek met de onderstaande gronden:

 

 

 

 

 

Grond 1.

1.1 Verweerders verzoeken de kinderrechter het verzoekschrift te TOETSEN?

1.2 Het verzoekschrift is NIET-ONTVANKELIJK want het ondertekeningsblok klopt niet.

Onderbouwing.

1.3 De teamleider mevrouw I. Hekker is NIET BEVOEGD namens de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland het hierboven genoemde verzoekschrift in te dienen. Zie KvK en statuten van de stichting.

1.4 Jurisprudentie

Raad van State LJN BA 7618, Raad van State, 200607848/1

Datum uitspraak 20 juni 2007

Citaat 2. Overwegingen

2.1 De afdeling ziet zich allereerst gesteld voor de vraag of artikel 6:13 van de Awb in de weg staat aan de ontvankelijkheid van het beroep van Brabants Dagblad bij de rechtbank. Het college heeft aangevoerd dat het bezwaar niet is ingediend en het beroep niet is ingesteld door de rechtspersoon Brabants Dagblad maar door een natuurlijk persoon. Bovendien zo stelt het college is het bezwaarschrift niet ingediend door een natuurlijk persoon die bevoegd was of kon zijn de rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen zodat het gebrek in de vertegenwoordiging niet kon worden hersteld met de achteraf door Brabants Dagblad overgelegde machtiging

1.5 Het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit met Wetstechnische informatie overheidsorganisatie=bestuursorgaan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

ontbreekt waaruit blijkt dat de TEAMLEIDER die het verzoekschrift heeft ondertekent bevoegd is verzoekschriften OTS en UHP bij de rechtbank in te dienen.

1.6 Verweerders verzoeken de kinderrechter het SBJG verzoekschrift, gelet op bovenstaande argumenten en onderbouwing, direct niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Grond 2.

2.1 Een nieuw Plan van Aanpak ontbreekt voor de tweede keer in strijd met de procesreglementen.

2.2 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland is hier een RECIDIVIST!

2.3 Hetzelfde gebeurde vorig jaar ook al.

2.4 Verweerders verzoeken de kinderrechter het verzoekschrift te TOETSEN?

2.5 Omdat er hier sprake is van RECIDIVISME wordt primair verzocht het verzoek verlenging OTS en UHP gelijk ter zitting af te wijzen omdat een nieuw Plan van Aanpak voor de tweede keer ontbreekt. Uitspraak AWB-08/5267 (hoofdzaak) en Awb 09/1158 (voorlopige voorziening)

2.6 Secundair wordt verzocht de hoorzitting tenminste 2 weken aan te houden zodat SBJG eerst een nieuw Plan van Aanpak gaat produceren conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarbij eerst een CONCEPT naar verweerders wordt gestuurd en de mening van verweerders EXACT onder INZAGE wordt vermeld en niet als een bijlage wordt meegestuurd.

 

Grond 3.
3.1 VERWEERDER HEEFT GEEN COMPLEET DOSSIER! 

3.2 Door medewerkers van de rechtbank Arnhem is ten onrechte een dossierstuk uit de stukken die SBJG heeft ingeleverd bij de rechtbank Arnhem gehaald. Dit dossierstuk hebben verweerders in alle voorgaande zaken ook niet ontvangen en wordt kennelijk stelselmatig door medewerkers van de rechtbank Arnhem uit de stukken die naar ouders worden gestuurd gehaald.

3.3 Een compleet contactjournaal wordt geweigerd. Een verzoekschrift voorlopige voorzieningen om afschrift compleet contactjournaal SBJG te ontvangen voor deze hoorzitting is door de rechtbank Arnhem afgewezen.

3.4 Verweerders hebben geen afschrift HVP Lindenhout ontvangen. Dat BESLUIT HVP Lindenhout is er wel maar wordt door SBJG en Stichting Lindenhout achtergehouden.

3.5 Ouders hebben geen afschrift gekregen van compleet schooldossier. Deze zaak wordt pas op 20 april 2009 door de rechtbank Arnhem behandeld en ten onrechte niet voor het verzoek verlenging ots en uhp

3.6 Er is dus sprake van een oneerlijk rechtsproces in strijd met HVRM Mc-Michael.

Verweerders de ouders hebben niet de gelegenheid gekregen kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen

 

Grond 4.

Verzoeker heeft modelverzoek 102 bij de Stichting ingediend om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. De Stichting weigert aan verweerders normen en gevaren mee te delen en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen.

 

 

Feit 1 grond voor uithuisplaatsing van kind in Nederland Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG/Pleitnotities CRvB!

Signaal van verwaarlozing bron 12- overleg school. Tijdens het overleg kwamen zij haast onvermijdelijk overeen UHP. 

Ouders hebben gezinsvoogd verteld dat de school niets aan de problemen met A. en L. doet. De Emma-school heeft A. af gewezen gezien de huidige problemen, de Boomgaard is nu nog in overleg. IS ER SPRAKE VAN VERWAARLOZING A. als de ouders een kind van school willen halen als die school niets tegen het pesten van A. wil ondernemen? 

In Nederland krijgt een kind voor deze feiten UHP en wordt dat kind in CEL 12 van een Lindenhout kindertehuis geplaatst! Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (102)

 

Feit 2 grond voor uithuisplaatsing van kind in Nederland Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG/Pleitnotities CRvB!

Signaal van verwaarlozing bron 12- overleg school. Tijdens het overleg kwamen zij haast onvermijdelijk overeen UHP.  

Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond IS ER SPRAKE VAN VERWAARLOZING A. als A. op school in door medeleerlingen in elkaar wordt geslagen met ernstige wonden in het gezicht omdat de school niets tegen het pesten van A., heeft ondernomen?

In Nederland krijgt een kind voor deze feiten UHP en wordt dat kind in CEL 12 van een Lindenhout kindertehuis geplaatst! Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (102)

 

Feit 3 grond voor uithuisplaatsing van kind in Nederland Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG/Pleitnotities CRvB!

Signaal van verwaarlozing bron 12- overleg school Tijdens het overleg kwamen zij haast onvermijdelijk overeen UHP. 

Geen lunch mee naar school! Veel verantwoordelijkheid niet passend bij leeftijd. A. moet zelf brood smeren s morgens, dit lukt niet en neemt koekjes mee naar school. Hiermee koopt ze vriendinnen om. IS ER SPRAKE VAN VERWAARLOZING als A. lekkere ontbijtkoek mee naar school neemt die zo lekker is dat haar vriendinnen die ontbijtkoek ook graag willen hebben maar dat bij hun ouders kennelijk niet mee naar school krijgen? Is er sprake van verwaarlozing als A. zich op die leeftijd zelf kan aankleden? IS ER SPRAKE VAN VERWAARLOZING als A. s’morgens zelf haar brood moet smeren?

In Nederland krijgt een kind voor deze feiten UHP en wordt dat kind in CEL 12 van een Lindenhout kindertehuis geplaatst! Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (102)

Feit 4 grond voor uithuisplaatsing van kind in Nederland Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG/Pleitnotities CRvB!

04-07-2006 Signaal van verwaarlozing bron contactjournaal gezinsvoogd mw. M.G. Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland   

A. zit op scouting, zeeverkenners in dieren. Ze heeft het naar haar zin en is enthousiast over haar roei insigne. ZE gaat mee op NAWAKA, nationaal waterkamp van de scouting. Dit is van 24 juli t/m 3 augustus. 

A. is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 2l juni dat is twee weken geleden. 

Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.

In Nederland krijgt een kind voor deze feiten UHP en wordt dat kind in CEL 12 van een Lindenhout kindertehuis geplaatst! Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (102)

Feit 5 grond voor uithuisplaatsing van kind in Nederland Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG!

Feit 5.1 A . zit op scouting, zeeverkenners in dieren. Ze heeft het naar haar zin en is enthousiast over haar roei insigne. ZE gaat mee op NAWAKA, nationaal waterkamp van de scouting. Dit is van 24 juli t/m 3 augustus. 

Feit 5.2 A . gaat mee op NAWAKA, nationaal waterkamp van de scouting. Dit is van 24 juli t/m 3 augustus. Op 1 augustus 2006 wordt er een spoedverzoek UHP VOOR CRISISPLAATSING bij de kinderrechter ingediend door de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.

Was er een CRISIS op NAWAKA, nationaal waterkamp van scouting? Of zat dat meisje gezellig op dat scouting waterkamp?  Waarom werd dat kleine meisje met politieversterking uit dat NAWAKA scouting waterkamp weggehaald? Waarom werkt Scouting Nederland sowieso mee aan dit soort weerzinwekkende "jeugdzorgpraktijken" om een klein meisje tijdens haar vakantie op NAWAKA nationaal waterkamp daar weg te halen onder het mom van CRISISPLAATSING?

In Nederland krijgt een kind voor deze feiten UHP en wordt dat kind in CEL 12 van een Lindenhout kindertehuis geplaatst! Wat is de norm? Wat is het gevaar? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (102)

 

 

 

 

 

Grond 5

Verzoeker heeft hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (3) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om het modelverzoek 643 te verbeteren en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst omdat deze checklist door een gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen voldoet niet en/of foutief is ingevuld.

3. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een gezinsvoogd, welke gezinsvoogd niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

3.1 Gezinsvoogd 1 mevrouw Marieke G. is door SBJG oktober 2008 vervangen

3.2 Gezinsvoogd 2 dhr. H., welke gezinsvoogd met JEUGDBESCHERMER ondertekent i.p.v. gezinsvoogd wordt binnenkort ook vervangen heeft een medewerker van Stichting Lindenhout verweerders vorige week verteld.

3.3. Dat betekent dat de minderjarige A. binnen 1 jaar tenminste drie gezinsvoogden te verwerken krijgt hetgeen natuurlijk niet in het belang van de minderjarige is.

3.4 Het bovenstaande klemt des te meer omdat in alle stukken door SBJG gezinsvoogden steeds het woord PLEEGOUDERS van A. in de stukken wordt gebruikt terwijl het hier gaat om PERSONEEL van Stichting Lindenhout. Onderbouwing beschikking rechtbank Arnhem 22 december 2008 registratienummer AWB 08/3070

 

Grond 6.

6.1 In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een problematisch voorgeschiedenis waarbij de jeugdzorg/jeugdhulpverlening ernstig heeft gefaald.

Zie normen en gevaren zoals vermeld onder grond 4 hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

 

7. Verzoeker verzoekt de uithuisplaatsing van bovengenoemde minderjarige ONVERWIJLD te beëindigen onder verwijzing naar de Tielse RisicoFactoren welke RisicoFactoren op de hierboven genoemde datum met NEE kunnen worden ingevuld.

Tielse Checklist RisicoFactoren

Datum : Zie datum verzoek.

Naam cliënt : Zie naam bovengenoemde minderjarige.

Naam invuller : Zie verzoeker.

Bron: Tielse Checklist RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

X NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

X NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

X NEE, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

X NEE, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

X NEE, er is geen sprake van School(werk)verzuim

X NEE, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

X NEE, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in én externaliserende gedragsproblematiek)

X NEE, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

X NEE, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

X NEE, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische / psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

X NEE, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

X NEE, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

X NEE, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

X NEE, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

X NEE, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiële problemen; werkloosheid)

X NEE, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

X NEE, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

X Gelet op de bovenstaande risicofacturen die met NEE zijn aangekruist dient de uithuisplaatsing van de minderjarige ONVERWIJLD te worden beëindigd om het risico dat de minderjarige schade oploopt door de uithuisplaatsing zoveel mogelijk te beperken.

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de Stichting om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouder te verstrekken en de weigering van de Stichting om inzicht te geven op verzoek van verweerder (Wob verzoek 102) in normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN VAN DE STICHTING met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de Stichting Bureau Jeugdzorg waar u mee te maken heeft! De jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. 

De bewijslast ligt dus bij de Stichting, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor de jeugdzorg als de bewijslast omgedraaid zou worden en dat verweerder moet gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN van de jeugdzorg onjuist zijn. 

 

 

 

 

 

Grond 8.

Gewijzigde omstandigheden.

 

8.1

Verwacht uitspraak Centrale Raad van Beroep. Hoger Beroep HVP

Zie productie pleitnotities hoorzitting CRvB waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.2.

Verwacht uitspraak Centrale Raad van Beroep. Hoger Beroep GGZ indicatiebesluit

Zie productie pleitnotities hoorzitting CRvB waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.3

Verwacht uitspraak uitspraak Medisch Tuchtcollege Zwolle

Hoorzitting 8 mei 2009-04-05 Klachtzaak tegen psycholoog Filipiak van de Gelderse Roos Ede inzake het onbevoegd onderzoeken van de minderjarige A. zonder toestemming ouders belast met het gezag en gelet op de omstandigheden waarin A. verkeerde ten tijde van dit onderzoek in haar kamertje CEL 12 van een paar vierkante meter zonder raam enz.

 

8.4

Uitspraak Officier van Justitie inzake aangifte ouders inzake de mishandeling A. door mede-scholieren van school De Vlinder te Dieren. Zie productie waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.5

Omkopen A. door personeel Stichting Lindenhout.

A. , geboren 3 april 1997 te Dieren

OTS vanaf 12 april 2006 tot heden

UHP vanaf 1 augustus 2006 tot heden

Zij verzet zich zichtbaar tegen UHP in het TWEEDE Lindenhout kindertehuis omdat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12! Een kind in de cel is een hel! Opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!

In het DERDE Lindenhout kindertehuis wordt door het PERSONEEL van Stichting Lindenhout geprobeerd het verzet van A. te breken door haar haar OM TE KOPEN met het beloven van een mooiere grotere kamer en het zelf uitzoeken van IKEA meubels voor haar kamer als zij een brief wil schrijven aan de kinderrechter dat zij in het kindertehuis van Stichting Lindenhout wil blijven wonen.  

 

8.6

Informantenverklaring SBJG gedragsdeskundige Jan Zwartjes

Over het toeschrijven naar de conclusie door SBJG voor het verlengen van OTS en UHP

Zie productie waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.7

Informantenverklaring TV Gelderland

Van de TV uitzending is een fotocollage gemaakt welke foto’s uitstekend contact tussen verweerders en hun kind BEWIJZEN

Zie productie

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.8.

8.8.1 Brief A. aan haar ouders over verloop contacten

8.8.2 Email 1 en 8.8.3 Email 2 A. aan haar ouders

 

8.9

SBJG, Stichting Lindenhout en hun personeel (ge)(mis)bruiken de minderjarige A. door haar als POSTBODE te gebruiken voor berichten van deze twee stichtingen aan verweerders dat de ouders moeten “samenwerken met SBJG en Stichting Lindenhout”

 

Zie de inhoud van grond 4 m .b.t. normen en gevaren en vergelijkingsmethode hier ook weer als herhaald en ingelast beschouwd.

 

8.10

8.10.1 Verweerders hebben drie bezwaarschriften ingediend tegen

1. Plan van Aanpak

2. Indicatiebesluit

3. Combi-indicatiebesluit

8.10.2 De inhoud van deze bezwaarschriften wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

De kinderrechter wordt verzocht de ingediende bezwaren voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling van het verzoek te toetsen.

8.10.3

Onomstotelijk staat vast dat verweerders steeds SCHRIFTELIJK hebben gecommuniceerd met SBJG tegen ieder (Indicatie)BESLUIT, HVP of Plan van Aan pak dat zij te zien hebben gekregen.

8.10.4 Het is NIET noodzakelijk om CONCEPTEN mondeling te bespreken omdat verweerders steeds schriftelijk communiceren.

8.10.5 Daarbij is verweerders gebleken dat verweerders CONCEPTEN toegestuurd krijgen door SBJG terwijl gelijktijdig de DEFINITIEVEN al naar de rechtbank zijn/worden verstuurd.

8.10.6

De kinderrechter wordt verzocht te toetsen en NIET AKKOORD te gaan met de wijze waarop (combi)indicatiebesluiten en PvA en HVP tot stand komen/tot stand zijn gekomen in de onderhavige zaak omdat e.e.a. in strijd is met de algemeen beginselen van behoorlijk bestuur en internationalen (VN) (EU) (HVRM) (BUPO)wet- en regelgeving kind en ouders onder verwijzing naar de ingediende bezwaarschriften.

 

8.11

Als voorwaarde voor terugkeer naar huis kan worden gesteld dat het thuis veilig is.

8.4

Uitspraak Officier van Justitie inzake aangifte ouders inzake de mishandeling A. door mede-scholieren van school De Vlinder te Dieren. Zie productie waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

8.6

Informantenverklaring SBJG gedragsdeskundige Jan Zwartjes

Over het toeschrijven naar de conclusie door SBJG voor het verlengen van OTS en UHP

Zie productie waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Grond 4.

De inhoud van grond 4 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Onomstotelijk staat vast dat de minderjarige NIET mishandeld is door de ouders maar door mede-scholieren en dat door SBJG wordt toegeschreven naar de conclusie kinderbeschermingsmaatregelen.

 

 

8.12.1

Er is sprake van ernstige onmacht bij SBJG en Stichting Lindenhout.

Deze onmacht wordt veroorzaakt door het ontbreken van normen, gevaren en vergelijkingsmethode en het werken in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

8.12.2

Binnen een jaar krijgt de minderjarige drie gezinsvoogden zoals hierboven beschreven en verweerders hebben te maken met gedragsdeskundige Zwartjes waarvan bekend is geworden dat deze toeschrijft naar de conclusie.

 

8.13.1

Vanaf de OTS en UHP hebben SBJG en Stichting Lindenhout toegeschreven naar de conclusie “een nieuwe en steeds moeilijker omkeerbare opvoedingswerkelijkheid.

Het verzoekschrift OTS en UHP dienen afgewezen te worden om een nieuwe en steeds moeilijker omkeerbare opvoedingswerkelijkheid te voorkomen omdat gelet op het bovenstaande de minderjarige ten onrechte bij haar ouders is weggehaald

 

8.14.1

Het ten onrechte weghalen van een kind, zie inhoud grond 4,  bij haar ouders dient door de rechterlijke macht niet beloond te worden met verlenging OTS en UHP na 3 jaar OTS en UHP waarbij deze kinderbeschermingsmaatregelen geen enkele meerwaarde hebben gegeven en hun uitwerking totaal hebben gemist door falende SBJG gezinsvoogden en falend Stichting Lindenhout personeel.

 

8.15

8.15.1 Dit klemt des te meer omdat de minderjarige na het weghalen bij haar ouders alleen maar meer afwijkend, aangepast sociaal, gedrag is gaan vertonen.

8.15.2 Het ophangen van A4-tjes CEL 12 op haar kamer.

8.15.3 Woede aanvallen nadat zij steeds opnieuw na goed verlopen contacten ouders met hun kind weer terug moet gaan naar haar CEL 12!

8.15.4 Van een kind dat bij haar UHP bekend stond om haar keurige ABN en het op de vele fouten van gezinsvoogd wijzen is zij tijdens haar OTS en UHP veranderd in een kind van 12 dat in een brief aan de kinderrechter haar zinnen niet eens meer met een hoofdletter kan schrijven

8.15.5 Van een kind dat bij haar UHP bekend stond om haar keurige ABN en het op de vele fouten van gezinsvoogd wijzen is zij tijdens haar OTS en UHP veranderd in een kind van 12 dat in een brief aan de kinderrechter haar ouders als HUN aanmerkt.

8.15.6 IN EEN HVP 2008 staat beschreven dat ze dood wil………………

 

 

 

Grond 9

Gedurende 3 jaar OTS en bijna 3 jaar UHP hebben de ouders in strijd met HVRM Mc-Michael niet de gelegenheid gekregen kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen zoals hierboven beschreven.

 

 

Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden waardoor het verzoek van de Stichting dient te worden afgewezen.  

Redenen waarom verweerder(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:  

1. Het VERZOEK van de Stichting om verlenging machtiging  UITHUISPLAATSING wordt afgewezen.  

2. Het VERZOEK van de Stichting om verlenging ONDERTOEZICHTSTELLING wordt afgewezen.  

 

Hoogachtend,

 

 

De ouders van A. Mw. J. (Judith) Leenders en Dhr. R.J.C. (Ron) Nienhuis, Spoorstraat 31, 6953 BW DIEREN (Gemeente Rheden)

 

 

Producties.

8.1

Pleitnotities Centrale Raad van Beroep. Hoger Beroep HVP

 

8.2.

Pleitnotities Centrale Raad van Beroep. Hoger Beroep GGZ indicatiebesluit

 

8.4

Uitspraak Officier van Justitie inzake aangifte ouders inzake de mishandeling A.  

 

8.6

Informantenverklaring SBJG gedragsdeskundige Jan Zwartjes

Over het toeschrijven naar de conclusie door SBJG voor het verlengen van OTS en UHP

 

8.7

Informantenverklaring TV Gelderland

Van de TV uitzending is een fotocollage gemaakt welke foto’s uitstekend contact tussen verweerders en hun kind BEWIJZEN

Zie producties

8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8

waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

 

8.8.1 Brief A. aan haar ouders over verloop contacten

8.8.2 Email 1 en 8.8.3 Email 2 A. aan haar ouders

 

8.10.1 Verweerders hebben drie bezwaarschriften ingediend tegen

1. Plan van Aanpak

2. Indicatiebesluit

3. Combi-indicatiebesluit

 

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.