SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: Denk eens na

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

Contact: lees verder

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM


 

 

 

In memoriam

Gerrie van der Vee-Doornebal

 

"Pak ze maar aan Jan die duivels van de SGJ" vertelde dit lieve moedertje mij steeds

Gerrie was ťťn van de vele moeders in Nederland waar de kinderen als "voorzorgsmaatregel" werden weggehaald

Op verzoek van "jeugdzorg" werden hiervoor klakkeloos door kinderrechters de beschikkingen afgegeven

Het rechtersleger heeft immers bepaald dat het NIET ONRECHTMATIG is om ouders vals te beschuldigen van kindermishandeling

Na het weghalen van al haar kinderen werd Gerrie in haar gemeenschap met de nek aangekeken!

Er zal wel wat aan de hand zijn waren de vooroordelen tegen Gerrie want alle kinderen worden niet zo maar weggehaald

Met het weghalen van al haar kinderen werd Gerrie ook financieel veroordeeld en ze moest gaan werken

 

Gerrie is er niet meer, ze werd dood gereden door een auto, ze was te voet op weg naar haar werk als schoonmaakster

Voor en na de kerkdienst werden de pleegouders van haar kinderen door de begrafenisondernemer "als haar familie" aangemerkt

Tijdens de broodmaaltijd vertelde ťťn van de pleegmoeders dat ze zich had geŽrgerd aan de toespraak van Alfred

Een andere pleegmoeder vertelde dat ze SGJ had gebeld wat ze er mee aan moesten?

De SGJ had haar verteld: "De vader heeft niets te vertellen want SGJ maakt de dienst uit"

Weer een andere pleegmoeder vertelde met wat meer menselijk gevoel: 

"Het is toch wel vreemd al die kinderen zo met hun vader"

"Dit had Gerrie eens moeten zien"

"Als we zo meteen weggaan nemen wij de kinderen weer mee"

"Misschien een goed idee om dat in de toekomst nog eens te doen al die kinderen zo met hun vader bij elkaar"

 

Gerrie was een geweldige lieve zorgzame moeder die door SGJ huichelaars, RvdK en partijdig rechtersleger groot onrecht is aangedaan

Het bericht dat je was doodgereden omdat je moest gaan werken heeft mij diep geraakt

Jan Hop, 8 december 2008    (530) (95) (701) (710) (Omroep Gelderland)

 

 

 

 

De Zutphense (Ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken en jeugdzorg"

Kinderrechters dulden geen kritiek op "jeugdzorg" in hun zittingzalen en laten dossier(stukken) die niet passen in de conclusie verdwijnen

Essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters

Raad voor de Rechtspraak en rechtersrechter in hun prachtige gebouwen die hebben geld zat voor peperdure en mooie PR-campagnes
Als je een leugen vaak genoeg herhaald dan begint iedereen die leugen vanzelf te geloven zeg ik over de Trias politica en het scheiden van machten in Nederland zoals de jeugd wordt besodemieterd in het onderwijsmateriaal over de rechtspraak! Realiteit is dat de rechtspraak in strijd met de Trias politica de afgelopen tien jaar de dubbelfuncties rechter/officier van justitie kent en laten we hier keihard over zijn de gevestigde politieke partijen met uitzondering van Fractie Hendriks (48) doen hier het zwijgen over en de leugen regeert op de scholen waar kinderen leren dat er in Nederland een Trias politica is met gescheiden machten.

Toen Groep Hop meedeed met de Provinciale Verkiezingen in Gelderland hadden de andere politieke partijen niet gedacht dat Groep Hop in twee kieskringen in Gelderland alle benodigde ondersteuningsverklaringen bij elkaar zou krijgen. Ook deed Groep Hop NIET MEE aan de Stemwijzer omdat J. Hop (19) er achter kwam tijdens de introductie dat de Stemwijzer in het geheim de IP-adressen zat te verzamelen van alle burgers die de Stemwijzer raadpleegden. De frustraties hierover bij de gevestigde politieke partijen werden vervolgens zichtbaar tijdens de verkiezingscampagne in Gelderland. Overal in Gelderland werden de Groep Hop posters van de verkiezingsborden gerukt of overplakt. Kranten in Gelderland (muv) weigerden over Groep Hop te berichten maar alleen het meedoen van Groep Hop in Gelderland heeft zijn impact in heel Nederland gehad. De Stemwijzer heeft laten weten gestopt te zijn met het in het geheim verzamelen van IP-adressen. De posteroorlog op de Veluwe heeft overal in het land tot vragen geleid en zal erin resulteren dat bij volgende verkiezingen de verkiezingenborden overal in het land groot genoeg zullen zijn zodat iedereen zijn postertje kan plakken en als dat niet gebeurt dan dient het bestuur van de betrokken gemeente op staande voet ontslagen te worden als extreem gevaarlijk voor de democratie met een beroepsverbod om ooit nog in dienst van de overheid te werken. Want iedere bestuurder in Nederland hoort te weten hoe Groep Hop in Gelderland tijdens de provinciale verkiezingen werd genaaid!

Het is essentieel voor een "lastige burger" om te weten dat de "PR campagne en onderwijs op scholen" dat het rechtersleger
onder verwijzing naar de Trias politica ONAFHANKELIJK is eigenlijk een leugen is waarvan de sector hoopt dat die leugen zo vaak
wordt herhaald dat burgers deze leugen gaan geloven! Het rechtersleger doet ook NIET aan waarheidsvinding! Het rechtersleger
is partijdig voor de overheid en hanteert schandalige doorlooptijden voor burgers die tegen de overheid procederen. Eigenlijk weet
je al dat als je bij het rechtersleger op een hoorzitting moet komen dan wordt je genaaid. Als je zoiets nog niet heb meegemaakt
dan ben je als burger wellicht geŽmotioneerd en ga je je mening over het rechtersleger vanzelf bijstellen. Als je wat meer routine
hebt gekregen dan weet je dat je genaaid wordt maar dan is het leuk om te bekijken welke trukendoos het rechtersleger dit keer
weer gaat opentrekken om het gewone volk te naaien en de overheid/bestuursorganen stelselmatig te bevoordelen. De Rechtbank
in Zutphen was zo stom om ook een procedure tegen Hop te starten om Hop met 10 jaar praktijkervaring te gaan weigeren als
procesvertegenwoordiger van lastige ouders die stevig weerwerk tegen de "jeugdzorg in Gelderland" leverden. Van tevoren stond
de uitspraak natuurlijk al vast maar het was toch schitterend om te zien hoe de Rechtbank Zutphen zelf Hop nog meer mogelijkheden
gaf om te bewijzen dat de rechtspraak bij kinderbescherming maatregelen doorgestoken kaart is. Onomstotelijk kan Hop nu bewijzen
dat rechters zelf zaken behandelen waarin zij zelf belangen hebben!

Met dank aan de rechtbank Zutphen geeft Hop u zicht op de gang van zaken bij een hoorzitting van het rechtersleger.

 

 

 

Rechtbank Zutphen weigert op verzoek van Hop een goed geformuleerde “reden van weigering”  op papier te zetten en naar Hop toe te sturen representatief voor de totaal verrotte rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland

Rechtbank Zutphen, Sector Civiel, Afdeling Familie, Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen.  

Ermelo, 12 oktober 2007.  

Aan de President van de Rechtbank Zutphen,  

Betreft: 88730/JERK 07-864 voornemen tot weigering procesvertegenwoordiger J. Hop inzake de zaak van de familie van der Vee te Nunspeet tegen de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Amersfoort.  

Bij uw uitnodiging hoorzitting zat geen goed geformuleerde “reden van weigering”! Het niet toesturen van een “reden van weigering” is in strijd met de artikel 280 en 81 Rv. De Rechtbank Zutphen handelt hiermee volgens Hop IN STRIJD MET DE WET!  

 

Gelet op  

1. het “Savannah effect” waardoor de jeugdzorg ALS BELEID steeds meer en steeds sneller kinderen uithuis plaatst waardoor het risico ook steeds groter wordt dat de jeugdzorg ten onrechte ingrijpt omdat de jeugdzorg compleet is doorgeslagen.  

2. de ontwikkelingen de afgelopen tijd waarbij de rechtspositie van burgers die procederen tegen jeugdzorg en de gemaakte afspraken tussen kinderrechters en de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming hoe zij hun verzoekschriften moeten indienen zodat kinderrechters steeds sneller deze verzoekschriften kunnen toewijzen.  

3. gelet op de uitspraak LJN: BB1671, Rechtbank Leeuwarden , 83523 / KG ZA 07-213 dat een valse melding kindermishandeling tegen gewone burgers niet onrechtmatig is.  

4. gelet op de werkwijze van de jeugdzorg gebaseerd op WILLEKEUR waarbij geen normen en gevaren worden geformuleerd en ook niet wordt meegedeeld hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen .

5. gelet op het feit dat de Rechtbank Zutphen akkoord gaat met AMK rapporten zoals in de zaak van der Vee opgesteld over gewone burgers waarin de informatie afkomstig van informanten niet duidelijk is gescheiden van informatie van medewerkers en niet duidelijk staat aangegeven welke informatie van wie afkomstig is en wat de norm is die wordt vastgesteld, wat het gevaar is en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen om met deze praktijken kinderen hun ouders afhandig te kunnen maken.  

6. gelet op het feit dat uw rechtbank kennelijk het SGJ bedrog in de zaak van der Vee onderbouwd met bewijsmateriaal te weten ingeleverde RST correspondentie kost wat kost wil afdekken om SGJ de hand boven het hoofd te houden.  

7. gelet op het feit dat tijdens de provinciale verkiezingen in Gelderland alle Groep Hop posters Groep Hop wil de jeugdzorg (echt) aanpakken massaal van de verkiezingsborden werden gehaald en/of werden overplakt.  

8. gelet op het feit dat klokkenluiders van ernstige misstanden in Nederland nog steeds geen rechtsbescherming krijgen maar altijd te pakken worden genomen om de misstanden in Nederland in stand te stand en kritiek op het gewraakte systeem te onderdrukken om (gesubsidieerde) oplossingen te kunnen blijven verkopen.

 

Was het gewoon een kwestie van tijd dat ook de rechtspraak in Nederland zou gaan proberen adequaat weerwerk van gewone burgers tegen valse aanklachten kindermishandeling en adequaat weerwerk van het gewone volk tegen jeugdzorg in procedures bij de kinderrechter onderdrukt zou gaan worden.  

Ik begrijp dan ook als geen ander dat de Rechtbank Zutphen hier de spits afbijt om te gaan proberen de deskundige en daardoor lastige en geduchte tegenstander Hop tegen de jeugdzorg in procedures bij de kinder(bestuurs)rechter uit te schakelen door hem te gaan weigeren als procesvertegenwoordiger om het verzet van ouders tegen valse aanklachten kindermishandeling nog veel repressiever te gaan onderdrukken.  

Met een werkwijze gelijk aan de weerzinwekkende methodes zoals die door het AMK=jeugdzorg tegen het gewone volk worden gebruikt krijg ook ik een uitnodiging voor een hoorzitting op 5 november 2007 om 09:30 uur zonder dat er een goed geformuleerde aanklacht tegen mijn persoon is opgesteld.

Is het de bedoeling van de rechtbank Zutphen om na de hoorzitting een aanklacht tegen mij te fabriceren, een werkwijze zoals die ook door het AMK=jeugdzorg wordt gebruikt?  

Wordt er MET TWEE MATEN GEMETEN DOOR DE RECHTBANK ZUTPHEN? Als de gemeente Zutphen procedeert tegen het christelijke Leger des Heils i.v.m. geluidsoverlast bij de rechtbank Zutphen en een betrokken Leger des Heils medewerker is werkzaam bij de rechtbank Zutphen dan wordt er uitgeweken naar een andere rechtbank. Is het dan ook niet veel logischer dat “het zaakje Rechtbank Zutphen tegen Hop” ook door een andere rechtbank wordt behandeld? Indien neen, waarom niet?  

Ik nodig u uit een begin te maken met een “EERLIJK RECHTSPROCES” in de zaak Rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo door mij:  

1. Een goed onderbouwde “reden van weigering” toe te sturen.

2. Goed te formuleren wat de NORM is.

3. Goed te formuleren wat het GEVAAR is.

4. Goed te formuleren hoe de vergelijkingsmethode tot stand gekomen is.

5. De “reden van weigering” tegen mij te laten ondertekenen door de personen die deze “reden van weigering”  tegen mij hebben ingediend zodat ik exact weet welke persoon/personen welke “reden van weigering” tegen mij heeft/hebben ingediend?  

Als geen ander weet ik dat er extra op mij wordt gelet, onder verwijzing naar de gigantische financiŽle belangen die de jeugdzorg heeft, om Hop als deskundige en lastige tegenstander uit te schakelen bijvoorbeeld in de bezwaar- en beroepszaken tegen de jeugdzorg en de publicaties hierover op internet. Dit brengt allemaal met zich mee dat ik steeds voorzichtiger en steeds preciezer geworden ben en met tien jaar praktijkervaring AANVOEL uit welke richting de aanval op Hop weer zou kunnen gaan komen in dit geval de rechtbank Zutphen. De verzoekschriften van der Vee zijn zeer zorgvuldig opgesteld!  

Ik ben dan ook zeer benieuwd en mogelijk met mij iedere ouder die met jeugdzorg te maken heeft in Nederland wat voor goed onderbouwde aanklacht de rechtbank Zutphen naar Hop gaat toesturen OMDAT DEZE “reden van weigering” TEGEN HOP EEN PRIMA GRAADMETER IS hoe het op 5 november 2007 met de kwaliteit van de rechtspraak in Zutphen is gesteld en of uit die aanklacht geen ZEER ERNSTIGE PARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK ZUTPHEN voor de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming blijkt.  

Een goed geformuleerde “reden van weigering”  van de Rechtbank Zutphen tegen J. Hop m.b.t. de zaak van der Vee tegen Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming zie ik gaarne onverwijld tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

J. Hop.  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

De hoorzitting 5 november 2007

Natuurlijk kreeg Hop geen aanklacht op schrift en ook geen procesdossier want het was voor de zitting natuurlijk al duidelijk dat het de bedoeling was van de Rechtbank Zutphen om Hop als geduchte en lastige procesvertegenwoordiger van ouders kost wat kost uit te schakelen om het gereformeerde SGJ de hand boven het hoofd te kunnen houden. Alle drie de rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelden waren ook zelf belanghebbenden als representatief voorbeeld voor die fantastische "onafhankelijke rechtspraak in Nederland". De (Ver)hoorzitting duurde tweeŽnhalf uur en gaf een onvergetelijk inzicht in de denk- en werkwijze van het rechtersleger in Nederland. 

Welke beloning heeft de gereformeerde kinderrechter in deze zaak op 1 januari 2008 voor het uitschakelen van Hop in een oneerlijk rechtsproces gekregen als nog een geweldig voorbeeld van die "onafhankelijke rechtspraak in Nederland"?

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat u het artikel "Kinderdieven uit 1997" gebruikt in procedures die u opstelt voor ouders?
Antwoord Hop : "Ja dat klopt, het artikel "Kinderdieven uit 1997" is de grondslag voor weerwerk ouders tegen jeugdzorg.
Antwoord Hop : "Ik heb geen aanklacht op schrift en geen procesdossier dus kan dit alleen maar toelichten met hulp van internet.
Antwoord 3 rechters: "Komt u maar hier achter de computer van de griffier en licht dit maar toe met hulp van internet.
Hop zit dus ACHTER DE TAFEL samen met de 3 rechters en de griffier en klikt op internet www.burojeugdzorg.nl/70.htm
De website 70 wordt zichtbaar op de computer van de griffier en Hop citeert uit de website www.burojeugdzorg.nl/70.htm citaat:

Maar "wat nou de echt harde gegevens zijn op basis waarvan je zo'n besluit kunt nemen, dat moet nog eens opnieuw bekeken worden", meldt de plaatselijk commandant van de Kinderbescherming. Hij weet het dus ook niet. "Dat dacht ik al. Niemand weet het. Het is allemaal volksverlakkerij, quasi-geleerd, gezwatel om een ongereguleerd en ongecontroleerd ingrijpen door de staat en zijn hulpverleners goed te praten." Maar er worden toch werkelijk kinderen misbruikt? Nou en of, en niet zo zelden. Dat is een gruwel. Als daar niet tegen wordt opgetreden is dat een heel zwaar falen, een fout van de eerste categorie. Maar als er van misbruik geen sprake is en er wordt toch ingegrepen, dan is dat een even ernstig falen: een fout van de tweede categorie.

Tussen die twee tangen zit de hulpverlening gevangen. De eerste wandaad wordt door particulieren begaan, terwijl de overheid nalatig blijft. In het tweede geval hebben de ouders niets misdaan en begaat de overheid een misdrijf. Er bestaat kennelijk geen expertise die afdoende is om de ene fout te vermijden zonder in de andere te vervallen. Onder die omstandigheden is onafhankelijk toezicht vooraf en onafhankelijke beoordeling achteraf volstrekt onontbeerlijk. Niet alleen de gehavende ouders, maar alle andere gezinnen en vooral de kinderbeschermers zelf, hebben er belang bij dat deze zaak voor de rechter komt.

Toelichting Hop op deze twee alinea's uit het artikel "Kinderdieven": "Samen met de ouders die ik bijsta in de procedures tegen
"jeugdzorg" ben ik van mening dat als de ouders niets hebben misdaan en de overheid grijpt in dat er sprake is van een misdrijf tegen
de ouders met als grondslag deze informantenverklaring geschreven door een professor. Ik verzoek u het citaat uit het artikel
"Kinderdieven" en mijn toelichting op deze passage EXACT te vermelden in het Proces-verbaal van deze hoorzitting.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat u in uw procedures de passage: "Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod" gebruikt?
Antwoord Hop: "Ja dat klopt!
Vraag Hop aan alle 3 rechters: "Heeft u tijdens het Stasi tijdperk in Oost-Duitsland gewerkt?"
Antwoord alle 3 rechters: "Nee!"
Antwoord Hop: "Nou ik wel, ik heb tien jaar gewerkt in Oost-Duitsland en ook in andere landen achter het ijzeren gordijn dus ik weet waar ik het over heb!"
In de zaken waar deze passage wordt gebruikt is sprake van een Stasi werkwijze van de jeugdzorg in strijd met het negende gebod! Ik wijs bijvoorbeeld op het RST document wat u alle drie, in uw hoedanigheid van kinderrechters in de zaak van der Vee, ook alle drie kent uit de procedure van der Vee tegen SGJ uit welk document onomstotelijk "spionage in het gezin van der Vee blijkt" in opdracht van de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. SGJ kan de aanklacht tegen het gezin van der Vee niet hard maken en daarom werd er een spion onder het mom van hulpverlener op het gezin afgestuurd! Het is voor het eerst in tien jaar dat ik een afschrift van zo'n document in handen hebben gekregen. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat ik dit document opgevraagd met een modelverzoek 102 ook toegestuurd heb gekregen.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat u in uw procedures de passage: "liegen en bedriegen door de jeugdzorg" heeft gebruikt?
Antwoord Hop: "Ja dat klopt!
Vervolgantwoord Hop: "Over dit taalgebruik in procedures hebben we het al gehad tijdens een hoorzitting en ik begreep ook dat kinderrechters het niet leuk vinden om de waarheid van ouders te horen over de werkwijze van SGJ personeel. Ik begreep dat kinderrechters het taalgebruik van ouders willen censureren als dat taalgebruik niet past in het toeschrijven naar de conclusie. Nadat we het met elkaar over het taalgebruik "liegen en bedriegen" hebben gehad op een hoorzitting gebruik ik de woorden "liegen en bedriegen door de jeugdzorg" ook niet meer in procedures bij de kinderrechter"
Vervolgantwoord Hop: "Ik gebruik nu als taalgebruik in procedures "een werkwijze in strijd met het negende gebod". Ik vind dit taalgebruik zelf ook mooier klinken en ook een verbetering van mijn procedures.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat u in uw procedures de passage: "Corruptie coalities tussen rechtbanken en jeugdzorg" gebruikt?
Antwoord Hop: "Ja dat klopt!
Vraag 3 rechters aan Hop: "Kunt u dat met een voorbeeld onderbouwen?"
Antwoord Hop: "Ja!"
Antwoord Hop: "De corruptie van coalities tussen rechtbanken en SGJ is inmiddels zo groot geworden dat SGJ UHP verzoeken even kan faxen naar de rechtbank voor uithuisplaatsing van kinderen. In dat UHP verzoek wordt verwezen naar een Plan van Aanpak als bijlage bij het verzoek. Ik heb vastgesteld in de zaak van der Vee dat het Plan van Aanpak van SGJ waarnaar in het spoedverzoek uithuisplaatsing kinderen van der Vee wordt verwezen is opgesteld nadat de kinderen van der Vee uithuis waren gehaald en de SGJ met de UHP beschikkingen van kinderrechter Davids dus kon toeschrijven naar de conclusie uithuisplaatsing. Er staat ook informatie in het Plan van Aanpak welke informatie verkregen is na de uithuisplaatsing van de kinderen. Ik noem dit soort praktijken "corruptie van coalities tussen rechtbanken en jeugdzorg" en ik heb mijn mening met dit praktijkvoorbeeld dus onomstotelijk onderbouwd!
Vraag 3 rechters aan Hop: "Waarom is van der Vee niet in hoger beroep gegaan tegen deze "corruptie van coalities?"
Antwoord Hop: "Ze hadden de pech een advocaat te hebben die niet op zat te letten. De advocaat adviseerde van der Vee NIET in hoger beroep te gaan omdat een jaar OTS toch snel voorbij is. Ik ben pas later op de zaak van der Vee gekomen en ontdekte deze "corruptie van coalities" bij de uithuisplaatsing van de kinderen van der Vee. Ik heb dit vervolgens aangekaart in de procedures van der Vee en u alle drie weet ook heel goed dat dit gebeurt is in de zaak van der Vee. U weet van dit soort smerige SGJ praktijken. Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat u er alle drie van weet maar er vervolgens niets aan doet en deze SGJ praktijken als rechters blijft afdekken. Het afdekken van dit soort praktijken terwijl kinderrechters ervan weten noem ik ook corruptie van coalities tussen rechtbanken en jeugdzorg. Ik vind dat deze SGJ praktijken nu een probleem zijn van de rechtbank Zutphen. De Rechtbank Zutphen dit probleem nu zelf moet gaan oplossen. U bent alle drie nu ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en het wordt tijd dat u als kinderrechters gewoon aan waarheidsvinding gaat doen. U als kinderrechters moet zich niet laten misleiden door dit soort SGJ praktijken maar gewoon als onafhankelijke kinderrechters keihard tegen SGJ optreden en zulke SGJ UHP verzoeken gelijk afwijzen omdat in strijd met de procesreglementen het Plan van Aanpak niet bij de UHP verzoeken zat. Kinderrechters moeten veel beter opletten wanneer door de SGJ Plannen van Aanpak worden toegeschreven naar de conclusie! 

De ouders zijn niet in beroep gegaan tegen de beschikkingen uithuisplaatsing omdat Hop veel later op de zaak is gekomen en de beschikkingen maar voor drie maanden waren gegeven. Hoger beroep zinloos want de rechtbank zou de UHP zaken met een paar weken weer gaan behandelen.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat in een tussenbeschikking de rechtbank opdracht heeft gegeven dat ouders met de gezinsvoogd in gesprek moeten gaan over het vaststellen van een omgangsregeling tussen ouders en hun kinderen"
Antwoord Hop: "Ja dat klopt!
Vervolg antwoord Hop: Er heeft een gesprek plaatsgevonden bij moeder van der Vee thuis tussen moeder van der Vee, Hop de SGJ gezinsvoogd en de SGJ teamleider om uit de problemen te komen. Ik heb veel praktijkervaring met dit soort gesprekken. Vantevoren alles eerst goed met moeder en vader van der Vee doorgenomen. 

Namens vader en moeder van der Vee heb ik tijdens het gesprek het volgende voorstel gedaan. 1. Een omgangsregeling tussen moeder en haar jongste kind bij het pleeggezin onder toezicht van de gezinsvoogd op een door SGJ te bepalen datum en tijd.  2. Een omgangsregeling tussen vader en moeder van der Vee en de andere kinderen uit het gezin onder toezicht van de SGJ gezinsvoogd in het weekeinde in het Dolfinarium te Harderwijk omdat de vader op werkdagen moet werken op een door SGJ te bepalen datum en tijd. Het jongste kind heeft niets aan een omgangsregeling bij het Dolfinarium en zonder het jongste kind erbij kunnen de ouders zich met de andere kinderen uit het gezin op een leuke manier in het Dolfinarium bezig zijn.Beide voorstellen werden tijdens het gesprek gelijk afgewezen. SGJ hield vast aan de door hen opgestelde omgangsregeling. Er was geen sprake van overleg maar van HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN door SGJ personeel tijdens het gesprek. Ik herken zo'n gesprekstechniek van jeugdzorg personeel gelijk. 

Ik heb de ouders verteld dat ik van mening ben met al mijn praktijkervaring dat het gezin van der Vee te maken heeft met een SGJ gezinsvoogd die NIET over de juiste communicatieve vaardigheden beschikt om op een fatsoenlijke manier met ouders van kinderen om te gaan. Deze SGJ gezinsvoogd kennelijk op de zaak van der Vee is gezet met de opdracht om de kinderen van der Vee van hun ouders af te pakken. De werkwijze en mentaliteit van deze SGJ gezinsvoogd alleen maar averechts werkt. Het dus niet zinvol is om aan deze SGJ gezinsvoogd nog tijd en energie te besteden omdat een begeleide omgangsregeling met haar erbij niet in het belang is van de kinderen van der Vee en alleen maar schadelijk is voor de gezondheid van moeder van der Vee. Het ontbreekt deze SGJ gezinsvoogd sowieso aan ieder invoelingsvermogen door een omgangsregeling tussen moeder en jongste kind in het pleeggezin af te wijzen. Er is gelijk een bericht over het verloop van het gesprek naar u als kinderrechters gestuurd met het verzoek om een datum hoorzitting te bepalen. Ik verzoek u deze twee voorstellen omgangsregeling tijdens het gesprek SGJ/Hop/moeder van der Vee en mijn mening over HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN door SGJ personeel tijdens dit gesprek EXACT te vermelden in het Proces-verbaal van deze hoorzitting en ook niets weg te laten omdat deze informatie misschien niet past in uw conclusie.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

10 jaar historisch besef essentieel voor stevig weerwerk ouders tegen "jeugdzorg" met Hop als procesvertegenwoordiger

1997 - 2007 Hop gebruikt in alle zaken vanaf 1997 informantenverklaring Prof. dr. A. de Swaan NRC titel "Kinderdieven"

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier!

Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende
in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!

Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat op uw website twee beschikkingen uit de zaak Logtenberg op uw website staan?
Antwoord Hop: "Ja dat klopt! De uitspraken van de rechtbank zijn openbaar! Het staat ook op die beschikkingen!
Antwoord 3 rechters: Wij als kinderrechters hebben bezwaar tegen publicatie van deze beschikkingen op uw internetsite
Antwoord Hop:
Voor het tweede jaar werd met Hop als procesvertegenwoordiger OTS en UHP door rechtbank Zutphen afgewezen. 
Ik publiceer objectief en ik vind het leuk om ook eens wat positiefs over de rechtspraak in Zutphen op de website te publiceren.
Uw naam staat ook op die twee beschikkingen mevrouw Weijers van der Mark!
De familie Logtenberg weet ervan en is hiermee ook akkoord gelet op het grote maatschappelijke belang van publicatie!
SGJ had bij uw rechtbank een verzoek ingediend om de dochter van Logtenberg ZONDER GEDRAGSPROBLEMEN in een kindergevangenis
op te sluiten met als oogmerk om de ouders Logtenberg onder controle van de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming te krijgen.
Terecht dat de rechtbank Zutphen dit SGJ verzoek ook heeft afgewezen.
Ik noem dit ook een voorbeeld van een Stasi werkwijze van SGJ in strijd met het negende gebod.
Deze praktijken hebben niets met christelijke gereformeerde jeugdzorg te maken, de beschikkingen zijn openbaar en mensen kunnen lezen.

(Hop kreeg geen proces-verbaal van de hoorzitting op 5 november 2007)
Hop realiseert zich tijdens de hoorzitting: Een kinderrechter is RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE! (710)

 

 

 

 

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken en jeugdzorg"

Wat is de moraal van deze (Ver)hoorzitting op 5 november 2007 in de zaak rechtbank Zutphen tegen Hop.

Wat kunnen ouders in heel Nederland leren van de denk- en werkwijze van deze drie Zutphense kinderrechters

 

Hop nodigt ouders, onderzoekers en onafhankelijke media systematisch na te denken en aan waarheidvinding te doen:

 

INLEIDING EN TOELICHTING OP DE ZAAK VAN DER VEE.

1. Hop heeft voor de hoorzitting geen aanklacht op schrift gekregen en geen afschrift van het procesdossier gekregen.
Is hier wel of niet sprake van corruptie van coalities tussen rechtbanken en jeugdzorg en een oneerlijk rechtsproces tegen Hop?
Indien neen, waarom niet?
Is het een normale gang van zaken wanneer ouders bij kinderbeschermingsmaatregelen GEEN compleet dossier krijgen?

2. In de onderhavige zaak draait het om het kritiek van Hop op de rechtbank Zutphen dat kinderrechters beter op moeten letten.
Mogen ouders wel of niet in hun procedures naar voren brengen dat kinderrechters beter op moeten letten en aan waarheidsvinding moeten doen?
Indien neen, waarom niet?
Is het een normale gang van zaken wanneer ouders bij kinderbeschermingsmaatregelen NIET in procedures naar voren mogen brengen dat kinderrechters beter op moeten letten en in procedures naar voren mogen brengen dat kinderrechters aan waarheidsvinding moeten doen?

3. In de onderhavige zaak draait het om om twee zaken Logtenberg en van der Vee met Hop als procesvertegenwoordiger tegen SGJ.
In de zaak Logtenberg is met stevig weerwerk van Hop als procesvertegenwoordiger het verzoek om verlenging OTS en UHP twee keer door Zutphen afgewezen?
In de zaak Logtenberg zijn alle verzetschriften ingediend met Hop als procesvertegenwoordiger GEGROND verklaard?
In de zaak Logtenberg is een klacht met Hop als procesvertegenwoordiger tegen de griffie van de rechtbank Zutphen GEGROND verklaard verklaard?
Ontbreekt het Hop aan deskundigheid bij het indienen van verweerschriften, verzetschriften en klachten als die GEGROND verklaard worden?

4. Na de zaak Logtenberg komt ook de zaak van der Vee komt ook bij Hop terecht.
Na een kennismakingsgesprek en het (procedureel) met de ouders doornemen dossierstukken besluit Hop zich in te gaan zetten voor van der Vee?
Wat is er mis mee als de ouders van der Vee stevig weerwerk gaan leveren tegen het TEN ONRECHTE WEGHALEN van al hun kinderen?
Het is direct duidelijk dat de SGJ helemaal niet blij is dat van der Vee hun advocaat heeft vervangen door de lastige tegenstander Hop?
Het is ook direct duidelijk dat de rechtbank Zutphen niet blij is met de lastige tegenstander Hop en de kritiek van Hop, namens de ouders, op de rechtbank Zutphen dat ze bij de rechtbank Zutphen beter op moeten letten en aan waarheidsvinding moeten doen in de zaak van der Vee en dat de rechtbank Zutphen beter moet opletten dat SGJ hun Plan van Aanpak ook in de zaak van der Vee heeft kunnen toeschrijven naar de conclusie uithuisplaatsing omdat dit Plan is opgesteld nadat de kinderen met een beschikking van de Rechtbank uithuis waren geplaatst. In het verzoek uithuisplaatsing werd in de bijlage naar het Plan van Aanpak verwezen maar kinderrechter DAVIDS heeft niet op zitten letten. Het Plan van Aanpak zat helemaal niet bij dat verzoek!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Met een modelverzoek verkrijgt Hop afschrift van het RST dossier.
Hop is stomverbaasd en leest de opdracht van SGJ aan RST om in het gezin van der Vee te gaan spioneren voor SGJ?
Zo'n document heeft Hop nog nooit eerder gezien?
In de SGJ (spionage) opdracht aan RST staat kort samengevat dat de ouders door SGJ worden beschuldigd van mishandeling?
De ouders moeten maar aan RST gaan bewijzen dat er geen sprake is van kindermishandeling!?
Hop dient namens van der Vee gelijk een verzoek vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing in wegens gewijzigde omstandigheden met als gewijzigde omstandigheden het RST dossier dat als bijlage wordt meegestuurd met dit verzoek. Het RST dossier is dus in het bezit van de rechtbank Zutphen en die zijn daar niet blij mee want het gaat hier om keiharde bewijsstukken dat van der Vee door SGJ wordt beschuldigd van mishandeling maar dat deze aanklacht HELEMAAL NIET BEWEZEN IS en daarom verkrijgt RST de spionage opdracht. Er is dus geen sprake van hulpverlening aan het gezin van der Vee maar van spionage voor de SGJ! Opmerkelijk feit uit het RST dossier is dat de RST teamleider van mening is dat de SGJ gezinsvoogd de zaak verkeerd aanpakt. Dezelfde mening heeft de ICARE medewerker die iedere week bij de ouders in het gezin komt voor de verzorging van 2 ernstig zieke kinderen waarvan de gezondheid vanaf november 2006 in snel tempo verbeterd omdat in november 2006 de ziekte van deze kinderen tot stilstand is gebracht heeft ook Hop gelezen in de dossierstukken van artsen.

6. Met een modelverzoek verkrijgt Hop afschrift van het RST dossier.
Hop is stomverbaasd en leest de opdracht van SGJ aan RST om in het gezin van der Vee te gaan spioneren voor SGJ?
Zo'n document heeft Hop nog nooit eerder gezien?
In de SGJ (spionage) opdracht aan RST staat kort samengevat dat de ouders door SGJ worden beschuldigd van mishandeling?
De ouders moeten maar aan RST gaan bewijzen dat er geen sprake is van kindermishandeling!?
Hop dient namens van der Vee gelijk een verzoek vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing in wegens gewijzigde omstandigheden met als gewijzigde omstandigheden het RST dossier dat als bijlage wordt meegestuurd met dit verzoek. Het RST dossier is dus in het bezit van de rechtbank Zutphen en die zijn daar niet blij mee maar het gaat hier om keiharde bewijsstukken dat van der Vee door SGJ wordt beschuldigd van mishandeling maar dat deze aanklacht NIET BEWEZEN IS en daarom verkrijgt RST de spionage opdracht. Er is dus geen sprake van hulpverlening aan het gezin van der Vee maar van spionage voor de SGJ!

7. Nadat Hop op de zaak is gekomen worden gelijk verzoeken omgangsregeling ingediend tegen de SGJ schriftelijke aanwijzingen.
De rechtbank Zutphen is daar weer niet zo blij mee en die laat de PER KIND OP IEDER INDIVIDUEEL KIND ingediende omgang verzoeken net zo lang liggen totdat de termijnen zijn vervallen?
Een bekende truc van rechtbanken om verzoekschriften van ouders tegen schriftelijke aanwijzingen omgang te frustreren?
Hop krijgt kritiek omdat hij PER KIND OP IEDER INDIVIDUEEL KIND een verzoekschrift heeft ingediend en dat betekent dat rechters vier keer moeten lezen wat er staat in ieder verzoekschrift en voor welk kind welke omgangsregeling wordt gevraagd. Ja ja, die Hop heeft hier veel werk aan besteed en als kinderrechter moet je wel even goed lezen wat er allemaal staat en waarom voor ieder kind apart een afwijkende omgangsregeling is ingediend.
Dat is natuurlijk weer die lastige Hop die dit flikt! Hoe haalt hij het in zijn hoofd om PER KIND EEN PER KIND AFGESTEMD verzoekschrift in te dienen?
Een bekende truc is dat kinderrechters de ouders vervolgens weer terugverwijzen naar de jeugdzorg en met jeugdzorg moeten samenwerken en met jeugdzorg afspraken moeten maken over de omgangsregeling en dat gebeurt natuurlijk ook in de zaak van der Vee.

Omdat de nieuwe UHP en andere BESCHIKKINGEN van de rechtbank Zutphen na de hoorzitting NIET klopten passages in die beschikkingen werden verdraaid en onjuist in die beschikkingen waren weergegeven (ook al zo'n bekende truc van kinderrechters) werden gelijk verzoeken correctie van deze beschikkingen ingediend welke verzoeken deze drie kinderrechters in het verkeerde keelgat zijn geschoten want er werd helemaal niet op dit verzoek gereageerd dus gaat van der Vee NIET IN HOGER BEROEP tegen deze beschikkingen zolang deze beschikkingen niet zijn gecorrigeerd. Dit tot toenemende ergernis van deze drie kinderrechters want van der Vee gaat NIET in hoger beroep tegen beschikkingen van de rechtbank Zutphen waarin passages worden verdraaid en onjuist worden weergegeven zodat deze drie Zutphense kindererechters konden toeschrijven naar de door SGJ gewenste conclusie.

7. N.a.v. een van deze nieuwe beschikkingen heeft er een gesprek plaatsgevonden bij moeder van der Vee thuis tussen moeder van der Vee, Hop de SGJ gezinsvoogd en de SGJ teamleider om uit de problemen te komen. Ik heb veel praktijkervaring met dit soort gesprekken. Vantevoren werd alles eerst goed met moeder en vader van der Vee doorgenomen. 

Namens vader en moeder van der Vee heeft Hop tijdens het gesprek het volgende voorstel gedaan. 1. Een omgangsregeling tussen moeder en haar jongste kind bij het pleeggezin onder toezicht van de gezinsvoogd op een door SGJ te bepalen datum en tijd.  2. Een omgangsregeling tussen vader en moeder van der Vee en de andere kinderen uit het gezin onder toezicht van de SGJ gezinsvoogd in het weekeinde in het Dolfinarium te Harderwijk omdat de vader op werkdagen moet werken op een door SGJ te bepalen datum en tijd. Het jongste kind heeft niets aan een omgangsregeling bij het Dolfinarium en zonder het jongste kind erbij kunnen de ouders zich met de andere kinderen uit het gezin op een leuke manier in het Dolfinarium bezig zijn. Beide voorstellen werden tijdens het gesprek gelijk afgewezen. SGJ hield vast aan de door hen opgestelde omgangsregeling. Er was geen sprake van overleg maar van HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN door SGJ personeel tijdens het gesprek. Ik herken zo'n gesprekstechniek van jeugdzorg personeel gelijk. 

Deze SGJ gezinsvoogd kennelijk op de zaak van der Vee is gezet met de opdracht om de kinderen van der Vee van hun ouders af te pakken. De werkwijze en mentaliteit van deze SGJ gezinsvoogd alleen maar averechts werkt. Het dus niet zinvol is om aan deze SGJ gezinsvoogd nog tijd en energie te besteden omdat een begeleide omgangsregeling met haar erbij niet in het belang is van de kinderen van der Vee en alleen maar schadelijk is voor de gezondheid van moeder van der Vee. Het ontbreekt deze SGJ gezinsvoogd sowieso aan ieder invoelingsvermogen door een omgangsregeling tussen moeder en jongste kind in het pleeggezin af te wijzen. Er is gelijk een bericht over het verloop van het gesprek naar u als kinderrechters gestuurd met het verzoek om een datum hoorzitting te bepalen. 

 

 

Het enigste wat deze drie kinderrechters vervolgens nog konden bedenken om SGJ de hand boven het hoofd te houden was een oneerlijk rechtsproces voor Hop om kost wat kost Hop van de zaak van der Vee te halen en kritiek van Hop op het functioneren van de rechtspraak in Zutphen bij kinderbeschermingsmaatregelen te onderdrukken

Hoe kunnen ouders, onderzoekers en onafhankelijke media systematisch na te denken en aan waarheidvinding te doen in de zaak van der Vee en inzicht verkrijgen in de denk- en werkwijze van kinderrechters en hun zelfcompetentie verbeteren op basis van feiten.

1. Probeer het proces-verbaal van de hoorzitting van 5 november 2007 bij de rechtbank Zutphen te krijgen. Hop heeft geen PV. Maak een print van deze website. Leg de antwoorden en uitspraken van Hop op de vragen van deze drie kinderrechters naast het Proces-verbaal. Wat klopt er niet? Wat is onjuist weergegeven? Wat is verdraaid weergegeven? Welke uitspraken en antwoorden van Hop zijn uit het proces-verbaal weggelaten zodat deze drie kinderrechters konden toeschrijven in het proces-verbaal naar de door deze  kinderrechters zelf gewenste conclusie.

2. Zoek op internet de uitspraak van de rechtbank Zutphen in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop. Maak een print van deze website. Leg de antwoorden en uitspraken van Hop op de vragen van deze drie kinderrechters naast de uitspraak in de zaak rechtbank Zutphen tegen Hop. Wat klopt er niet? Wat is onjuist weergegeven? Wat is verdraaid weergegeven? Welke uitspraken en antwoorden van Hop zijn uit de uitspraak weggelaten zodat deze drie kinderrechters konden toeschrijven in de uitspraak naar de door deze  kinderrechters zelf gewenste conclusie.

3. Naar welke twee documenten heeft Hop tijdens de hoorzitting 5 november 2007 verwezen als onderdeel van zijn verdediging op de hoorzitting van 5 november 2007. Zoek op internet de uitspraak van de rechtbank Zutphen in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop. Wat staat er over deze twee documenten waarnaar Hop verwijst op de hoorzitting welke documenten dus NIET PASSEN in het toeschrijven naar de door deze drie kinderrechters gewenste conclusie?

 

 

 

Het is SCHANDALIG hoe de ouders van der Vee zijn behandeld door de Zutphense kinderrechters en hun SGJ he(i)lsoldaten.

Probeer eens na te denken wat het voor de ouders van der Vee heeft betekent dat al hun kinderen met als grondslag valse SGJ aanklachten die NIET zijn bewezen bij hen werden weggehaald. Wat het voor deze ouders heeft betekent om in hun gemeenschap met de nek aangekeken te worden want er zal wel wat aan de hand zijn want anders worden al hun kinderen niet weggehaald. Hulpverleners, pleegouders van hun kinderen, artsen, scholen e.a. die met de valse SGJ aanklachten tegen het gezin werden opgezet............

"Als we niet op tijd corrigeren dreigt een leven verloren te gaan" Bron: Piet Hein Donner, CDA-rechter en Minister van Justitie, tijdens studiedag "Straatkwaad". Een mooie uitspraak van deze oud-minister maar hij was zelf niet eens in staat om corrigerend te werken en op te treden als minister. Toelichting en onderbouwing (246). Het is SCHANDALIG hoe de ouders van der Vee zijn behandeld door de Zutphense kinderrechters en hun SGJ he(i)lsoldaten. Door de corruptie van coalities bij rechtbanken en jeugdzorg wordt er niet meer corrigerend opgetreden tegen de jeugdzorg met zijn eigen kinderrechters. Het is mijn overtuiging dat het schandalig is dat alle kinderen van der Vee, als een soort VOORZORGSMAATREGEL en SGJ INTIMIDATIE VAN OUDERS bij hun ouders werden weggehaald. Van der Vee had de pech na het zaakje Savannah met jeugdzorg in aanraking te komen en in deze gevaarlijke ROUVOET tijden worden steeds meer kinderen bij hun ouders als voorzorgsmaatregel weggehaald. De ouders van der Vee is onvoorstelbaar veel onrecht aangedaan.

Vergelijk mijn antwoorden en uitspraken op de hoorzitting 5 november 2007 met de beschikking die vervolgens werd gegeven en u begrijpt dan misschien met welke methodes steeds meer ouders door het rechtersleger worden genaaid bij kinderbeschermingsmaatregelen. Welke beloning heeft de gereformeerde kinderrechter in deze zaak op 1 januari 2008 voor het uitschakelen van Hop in een oneerlijk rechtsproces gekregen als nog een geweldig voorbeeld van die "onafhankelijke rechtspraak in Nederland"?

J. Hop Ermelo, datum print website

 

Tenslotte.
De Zutphense rechters beginnen gelukkig steeds meer landelijke bekendheid te krijgen.

1. Hoe zit het met de tot 20 jaar veroordeelde hartpatient Henk. H. die zijn slachtoffer Pim Overzier nooit heeft kunnen overmeesteren?
Waarom hebben de Zutphense rechters twee ontlastende verklaringen buiten hun beoordeling gelaten om toe te schrijven naar de conclusie?
Worden burgers met deze smerige parktijken stelselmatig GENAAID in Zutphen zoals dat al meermalig met zaakjes van Hop gebeurde? (1) (95)

2. Hoe zit het met de Eper incestzaak?
Hebben de Zutphense rechters stelselmatig aantoonbaar onware verhalen als de waarheid gehanteerd om toe te schrijven naar de conclusie?
3. Met de Puttense moordzaak zijn de Zutphense rechters in ieder geval landelijk BERUCHT geworden!
Het echtpaar Du Bois is de eigenaar geworden van het Cafee de Oude Deel aan de Stattionstraat in Putten met een opening gepland in februari 2009
Het zal me dan ook niet verbazen als raadsman R. van Boom in een nieuwe "Puttense" moordzaak ook met het dossier GENAAID zal worden
ook al zo'n overbekende truc van het Zutphense rechterleger.
Lijkt me logisch dat een tweede "Puttense moordzaak" in geen geval bij de rechtbank Zutphen gehouden moet worden. Het OM heeft er wel belang bij!

Als u in Zutphen bij een rechter moet komen heeft u als burger met een zaakje tegen de Staat alle reden om u grote zorgen te maken?
Niet voor niets is de rechtbank Zutphen met advertenties een PR-campagne begonnen.................
Als je een leugen maar vaak genoeg herhaald beginnen de burgers dat vanzelf te geloven denken ze kennelijk nog steeds in Zutphen......

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.