CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

bjz34185945 Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Jan Luijkenstraat 76, 1071 CT Amsterdam
bjz34185945 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam-'t Gooi", IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Artikel 120 grondwet, Schending 6 EVRM, BUPO Verdrag, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael.
Sowieso is de kans groot dat je na verzonnen verhalen toch door jeugdzorg en kinderrechters wordt genaaid!

 

 

 

Vervang in uw gedachte de naam Leger des Heils door de naam van de stichting waar u mee te maken heeft?
Indien deze startpagina geen antwoord geeft op uw vraag neem onverwijld contact op met Jan Hop voor verbetering van deze site!
Indien u op deze startpagina (taal)fouten aantreft neem onverwijld contact op met Jan Hop voor verbetering van deze site!
Jeugdzorg overlegt met kinderrechters buiten de hoorzittingen om en beschikt over netwerken en informatie die een ouder niet heeft!
Op de website Censuur in Nederland wordt informatie openbaar gemaakt, netwerken blootgelegd en dat vindt deze industrie niet zo leuk.

 

 

Verzet tegen het Leger des Heils, GRATIS INFORMATIE op internet voor burgers in Nederland die met het Leger des Heils te maken krijgen

550 U vraagt een kopietje JDS en PD!
123 U neemt ieder gesprek met medewerkers van de jeugdzorg op. U maakt hiervan zelf een gespreksverslag en vergelijkt alle gespreksverslagen!
U weet dat ouders door jeugdzorg tegen elkaar worden uitgespeeld! U bent daar bedacht op!
U weet dat kinderen door jeugdzorg tegen hun ouders worden uitgespeeld! U bent daar ook bedacht op!
U weet dat jeugdzorg in gesprekken met kinderen probeert om de ouders te diskwalificeren!
123 Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is FRAUDE! Ontvangen jeugdzorg gelden dienen als HELING te worden aangemerkt!

 

Openbaar verzetsplan
Stap 1:
Geld, jeugdzorg en macht! Geef jeugdzorg de controle over het geld en het maakt de jeugdzorg niet meer uit wie welke wetten maakt
101 Geld, jeugdzorg en macht! Geef jeugdzorg de controle over het geld en het maakt de jeugdzorg niet meer uit wie welke wetten maakt
727 Geld, jeugdzorg en macht! Dien gelijk een BEZWAARSCHRIFT in tegen ieder BESLUIT waarin de gezinsvoogd zich ten onrechte voor voogd,
jeugdbeschermer maatschappelijk werker, medewerker van Justitie uitgeeft en verzoek onverwijld om toewijzing van een andere gezinsvoogd!
728 Geld, jeugdzorg en macht! Dien gelijk een WOB verzoek in na ontvangst van ieder indicatiebesluit om geldstromen in beeld te krijgen
729 Geld, jeugdzorg en macht! Dien bij "een gevaar" gelijk een Wob verzoek in om normen, gevaren en vergelijkingsmethode vast te stellen
082 Geld, jeugdzorg en macht! Geldstromen volgen in de jeugdzorg kan als schokkend worden ervaren door ouder met een laag en/of minimum inkomen
726 Geld, jeugdzorg en macht! Wordt "de Zaanse verhoormethode in de jeugdzorg" op u als ouder toegepast om onnodige hulpverlening te verkopen
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.

(547) Geld, jeugdzorg en macht! Geschiedenis. Hoger beroep Leenders/Nienhuis met J. Hop Ermelo als hun procesvertegenwoordiger GEGROND
bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij de Nederlandse jeugdzorg.
Wob102verzoek1
Wob102verzoek2
Wob102verzoek3
Wob102verzoek4
Wob102verzoek5
Wob102verzoek6
Wob102verzoek7
Wob102verzoek8
Wob102verzoek9
Wob102verzoek10
Wob102verzoek11
Wob102verzoek12
Wob102verzoek13
Wob102verzoek14
Wob102verzoek15
In iedere zaak verzoekt u als ouder met een Wob verzoek:
Wat is de NORM? Wat is het GEVAAR? Hoe is de VERGELIJKINGSMETHODE tot stand gekomen?
Als u immers aan de NORM voldoet dan kan de kinderbeschermingsmaatregel niet opgelegd worden en/of
u dient een verzoek in om opheffing van de kinderbeschermingsmaatregel van uw kind.

 

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 2:
Geld, jeugdzorg en macht! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming
445 Geld, jeugdzorg en macht! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming de handlanger van jeugdzorg om uw kind te kunnen jatten
Het maakt niets uit of u nu wel of niet meewerkt aan onderzoeken door de RvdK als ouder wordt u toch genaaid
door dit beruchte bestuursorgaan dat ook al worden schriftelijke aanwijzingen VERNIETIGD door een kinderrechter
dan zal dit beruchte bestuursorgaan toch blijven doorgaan op een ingeslagen weg om uw kind te kunnen jatten.
Als redacteur heb ik te maken gehad met opa Visscher uit Soest een verzetman die met de RvdK te maken kreeg.
Visscher vertelde mij meneer Hop: "Als ik mocht kiezen tussen de GESTAPO en de RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
dan kies ik voor de GESTAPO want dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

 

 

Stap 3:
Zorg dat u eerst een compleet afschrift krijgt van het contactjournaal gezinsvoogd 1.1 U dient een verzoek in om toezending afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd 1.2 Na ontvangst contactjournaal controleert u of het contactjournaal compleet is. 1.3 U dient vervolgens een bezwaarschrift in tegen weigering afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd. 1.4 Van dat bezwaarschrift levert u een kopie in in iedere procedure bij de kinderrechter. 1.5 Op iedere hoorzitting vraagt u om aanhouding van de zaak omdat u nog steeds geen compleet contactjournaal heeft. 1.6 Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift tegen weigering compleet contactjournaal heeft ingeleverd en de kinderrechter wijst op het bezwaarschrift dat bij de stukken zit. 1.7 Wil de kinderrechter toch doorgaan terwijl u geen compleet contactjournaal heeft dan wraakt u gelijk de kinderrechter OBJECTIEVE PARTIJDIGHEID onder verwijzing naar bezwaarschrift contactjournaal dat bij de stukken zit wegens schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael. 1.8 Nadat de stichting op het bezwaarschrift heeft beslist dient u een beroepschrift in. Toelichting: PERSBERICHTEN. Toelichting: Groep Hop doet mee met landelijke verkiezingen in 2014 met contactjournaal in het programma.

 

 
Stap 4:
U gaat NOOIT akkoord met (tijdelijke) "vrijwillige uithuisplaatsing" van uw kind
Adoptie van kinderen uit buitenland is steeds moeilijker. Vraag: Wat is nog makkelijker dan een valse rancuneuze melding om een kind van ouders af te pakken!
Antwoord: Ouders die zelf akkoord met (tijdelijke) vrijwillige uithuisplaatsing. Hoe dom kun je zijn om te denken dat vrijwillige uithuisplaatsing tijdelijk is?
Gelooft u nog steeds wat de overheid u probeert wijs te maken en dat bijvoorbeeld de verkiezingen in Nederland eerlijk verlopen?
Kijk eerst ZELF eens om u heen.
Vindt u het logisch dat Kamerleden der Staten-Generaal, wethouders, raadsleden en andere kandidaten die meedoen met de verkiezingen gemeenteraad 2010
zelf ook met een BETAALD baantje in de stembureaus zitten zodat u als burger onder HUN TOEZICHT mag stemmen in stemhokjes zonder gordijn?
Vindt u het logisch dat de Raad van State KNIP en PLAKWERK in Ermelose verkiezingsformulieren goedkeurt t.b.v. de VVD met uitstekende Haagse contacten?
Vindt u het logisch dat de jeugdzorg in Nederland met KNIP en PLAKWERK in hun rapporten jarenlang dezelfde doelen blijft hanteren t.b.v. UHP?
Indien uw antwoord op deze eenvoudige START vraagjes JA is. Dan heeft u op de website CIN niets te zoeken!
Verlaat direct al mijn websites en kom ook niet terug!
Heeft u als goedgelovige burger dus problemen met jeugdzorg of RVDK dan is mijn GRATIS ADVIES neem gelijk contact op met ALLE Kamerleden en noteer alle (geen) reacties!
Indien uw antwoord op deze eenvoudige START vraagjes NEEN is. Lees dan verder:
Een leger roept verzet op, het openbaar verzetsplan tegen het Leger des Heils is gebaseerd op keurig netjes procedureel systematisch procederen.
Dit is zeer effectief bij het Leger des Heils. Hun soldaten kunnen hier zeer slecht mee omgaan en u dient rekening te houden met hun agressie.
Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm! Wees alert op Leger des Heils soldaten die u proberen te provoceren om uw kind af te kunnen pakken!
U noteert nauwgezet iedere agressie en/of bedreiging van Leger des Heils soldaten jegens u m.v.v. datum, tijd, inhoud en welke soldaat het betrof.
U probeert in contact te komen met andere burgers die met het Leger des Heils te maken hebben om informatie over agressie uit te kunnen wisselen.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 5:
U denkt eerst eens rustig na over algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene wet bestuursrecht.
U denkt eerst eens rustig na of u wel in het (procedureel) verzet tegen het (financieel) machtige bestuursorgaan Leger des Heils wilt gaan.
Voordat u begint aan de uitvoering van dit openbaar verzetsplan bekijkt u eerst de website met informatie uit heden en verleden.
Indien JA, dan dient u eerst wat eenvoudige verzoeken in bij andere bestuursorganen primair om communicatie ervaring op te doen.
Indien JA, dan dient u eerst wat eenvoudige verzoeken in bij andere bestuursorganen secundair om een vergelijkingsmethode toe te kunnen passen.
U noteert nauwgezet en chronologisch alle informatie die u binnen krijgt uit de vergelijkingsmethode en gebruikt dit in LdH procedures.
U (uw vrienden of familie) dient ( per e-mail) ALLE verzoeken in bij de gemeenten op de websites (80) en/of (685) en/of (555)
Wat gebeurt er vervolgens? Registreer dit nauwgezet en gebruik deze praktijkervaring in uw procedures met jeugdzorg.
Problemen? Mail de redacteur!
Veel succes.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 6:
U dient verzoek 110 in om afschrift van een compleet dossier en noteert de datum.
U gaat NIET naar de Leger des Heils post voor inzage dossier om aan te geven welke stukken u wilt hebben.
Het verzoek is immers zeer duidelijk u verzoekt om toezending afschrift van een compleet dossier.
U gaat geen (reis)kosten maken en/of vrij nemen van uw werk. U verzoekt immers om toezending afschrift compleet dossier.
U gaat NIET in discussie met soldaten van het Leger des Heils u verwijst alleen maar naar het ingediende verzoek.
U gaat NOOIT een klacht indienen tegen het LdH ook niet met hulp van een (gesubsidieerd) LdH maatje waar LdH graag naar verwijst.
U krijgt in ieder geval een BESLUIT op uw VERZOEK.
U gaat GEEN GESPREK aan met soldaten van het Leger des Heils zolang u GEEN COMPLEET DOSSIER heeft ontvangen.
U stelt het LdH in gebreke met dwangsom wegens niet beslissen op uw verzoek "binnen een redelijke termijn"
U dient een BEZWAARSCHRIFT in tegen het LdH BESLUIT weigering toezending afschrift compleet dossier.
U dient bij de kinderrechter een verzoekschrift in om opheffing OTS omdat LdH toezending afschrift compleet dossier weigert.
Veel succes.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 7:
U dient aan het begin van iedere maand verzoek 100 inzake afschrift informatie over de voorgaande maand noteer de datum.
U gaat NIET naar de Leger des Heils post! Ieder verzoek 100 is helder en duidelijk.
U werkt keurig netjes mee en u gaat (schriftelijke) communicatie met LdH niet uit de weg.
U gaat NIET in discussie met soldaten van het Leger des Heils u verwijst alleen naar het maandelijks ingediende verzoek 100.
U gaat NOOIT een klacht indienen tegen het LdH ook niet met hulp van een (gesubsidieerd) LdH maatje waar LdH graag naar verwijst.
U krijgt in ieder geval een BESLUIT op uw VERZOEK 100.
U gaat GEEN GESPREK aan met soldaten van het Leger des Heils zolang u geen BESLUIT op ieder verzoek 100 heeft ontvangen.
U stelt het LdH in gebreke met dwangsom wegens niet beslissen op uw verzoek 100 "binnen een redelijke termijn"
U dient een BEZWAARSCHRIFT in tegen het LdH BESLUIT weigering informatie op verzoek 100.
U dient bij de kinderrechter een verzoekschrift in om opheffing OTS omdat LdH informatie verzoek 100 weigert.
Veel succes.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 8:
Heeft u ten minste 14 dagen voor een inzage gesprek afschrift ontvangen van:
639 CONCEPT indicatiebesluit? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen CONCEPT indicatiebesluit? Indien neen, waarom niet?
640 CONCEPT Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het CONCEPT PvA? Indien neen, waarom niet?
641 CONCEPT HVP ZORGVERLENER? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het CONCEPT HVP? Indien neen, waarom niet?
U dient NOOIT een klacht in tegen de weigering van LdH soldaten om CONCEPTEN tenminste 14 dagen voor inzage gesprek toe te sturen!
U dient WEL een BEZWAARSCHRIFT in gespecificeerd tegen iedere regel die niet deugt in CONCEPTEN!
In gesprekken met LdH soldaten maakt u systematisch steeds bezwaar tegen iedere regel die niet deugt!
Heeft u geen CONCEPTEN 14 dagen voor inzage gesprek ontvangen dan is dat een SIGNAAL dat u door LdH soldaten wordt genaaid!
De betrokken LdH soldaat is NIET te vertrouwen en dient direct als uw gevaarlijkste VIJAND te worden aangemerkt!
De betrokken LdH soldaat stelt zich immers bewijsbaar NIET OPEN en TRANSPARANT jegens u als burger op!
De betrokken LdH soldaat probeert MISBRUIK te maken van u als burger in een emotioneel soms kwetsbare situatie!
U dient bij de kinderrechter een verzoekschrift in om opheffing OTS zodra een LdH soldaat CONCEPTEN aan u heeft geweigerd!
Het belang om het openbaar verzetsplan toe te passen wordt gelijk zichtbaar in dit soort weerzinwekkende situaties.
Veel succes.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 9:
Heeft u rechtstreeks van de Stichting DEFINITIEVE BESLUITEN ontvangen waar onder inzage uw BEZWAARSCHRIFT staat vermeld?
639 DEFINITIEF indicatiebesluit? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen DEFINITIEF indicatiebesluit? Indien neen, waarom niet?
640 DEFINITIEF Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het DEFINITIEF PvA? Indien neen, waarom niet?
641 DEFINITIEF HVP ZORGVERLENER? BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het DEFINITIEF HVP? Indien neen, waarom niet?
U dient NOOIT een klacht in tegen de weigering van LdH soldaten om DEFINITIEVE BESLUITEN rechtstreeks aan u toe te sturen!
U dient WEL een BEZWAARSCHRIFT in gespecificeerd tegen iedere regel die niet deugt in DEFINITIEVE BESLUITEN!
U maakt systematisch bij iedere gelegenheid duidelijk DAT ER GEEN OVEREENSTEMMING IS over de "hulpverlening"
Heeft u DEFINITIEVE BESLUITEN alleen via de kinderrechter ontvangen dan is dat een SIGNAAL dat u door LdH soldaten wordt genaaid!
Ieder argument van LdH soldaten dat dit gebeurd is uit tijdgebrek is een bewijs van totale INCOMPETENTIE van de betrokken LdH soldaat!
Ieder argument van LdH soldaten dat dit gebeurd is uit tijdgebrek is een bewijs dat de betrokken LdH soldaat zijn werk niet kan plannen!
Ieder argument van LdH soldaten dat dit gebeurd is uit tijdgebrek is een bewijs dat de betrokken LdH soldaat ONGESCHIKT is voor jeugdzorg!
De betrokken LdH soldaat is NIET te vertrouwen, ONGESCHIKT en dient direct als uw gevaarlijkste VIJAND te worden aangemerkt!
U dient er rekening mee te houden dat het Nederlands rechtersleger INCOMPENTENTE LdH soldaten de hand boven het hoofd zal houden!
U dient BEROEPSCHRIFTEN in tegen de BESLUITEN op uw BEZWAARSCHRIFTEN en controleert of u tijdig ontvangstbevestigingen ontvangt
U dient bij de kinderrechter ook altijd VERWEERSCHRIFTEN in tegen door LdH gevraagde kinderbeschermingsmaatregelen!
Het belang om het openbaar verzetsplan toe te passen wordt gelijk zichtbaar in dit soort weerzinwekkende situaties.
Veel succes.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 10:
U maakt BEZWAAR tegen ieder ander BESLUIT hierboven NIET GENOEMD van het bestuursorgaan LdH waar u het NIET mee eens bent?
Welke bezwaarschriften staan hieronder niet vermeld?
U gaat met een verzoek- of verweerschrift naar de kinderrechter tegen "ANDERE BESLUITEN" waar u het NIET mee eens bent?
Welk verzoek- en verweerschriften staan hieronder niet vermeld?

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 11:
U dient twee verzoeken in bij de school van de minderjarige
Verzoek 464
Verzoek 465
Het is heel belangrijk om te weten hoe het met uw kind gaat op school!
Het is heel belangrijk om te weten wat de school over u en uw kind in dossiers heeft opgeslagen!
Indien u te maken heeft met een school die met rode kaarten werkt voor gedrag van een schoolkind
en geen rode kaart voor iedere onvoldoende die een kind haalt dan maakt u gelijk bezwaar tegen deze
mentaliteit. U doet gelijk onderzoek naar de directeur en bestuurders van deze school. Wie is ook een rechter?
Hoe zijn zij aan hun baantjes gekomen? Doen zij mee aan verkiezingen gemeenteraad, indien ja welke partij.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 12:
Wie is de kinder(bestuurs)rechter in uw zaak?
Staat naam rechter WEL in de oproep vermeld doe dan VOOR DE HOORZITTING onderzoek naar die rechter! (Bijbanen rechters)
Staat naam rechter NIET in de oproep vermeld vraag NAAM RECHTER aan begin hoorzitting, weigering naam gelijk wraken! (610)
Indien u de naam van de rechter op de hoorzitting WEL krijgt gelijk uitstel vragen om onderzoek naar de rechter te kunnen doen!
Indien de rechter die zijn naam op de hoorzitting WEL geeft uitstel hoorzitting weigert dan gelijk deze rechter wraken! (610)
LET OP! U dient een rechter GELIJK te wraken zodra de omstandigheden om te wraken zich voordoen!
LET OP! U dient dus NIET akkoord te gaan met eerst behandeling van een zaak en aan het eind van de zitting de naam van de rechter krijgen!
U doet nauwgezet onderzoek naar rechters in uw zaak, nevenfuncties, eerdere uitspraken en bijzondere vermeldingen in andere zaken!
U gaat NIET BELLEN voor de hoorzitting om de naam van een rechter! De naam van de rechter MOET in de oproep staan!

(263) Proces-verbaal hoorzitting
Na de hoorzitting gaat u gelijk na de informatiebalie van de rechtbank en dient u een verzoek afschrift compleet proces-verbaal in. U controleert of het proces-verbaal van de hoorzitting aan de eisen van een PV voldoet en/of de inhoud van het PV ook klopt. Indien iets niet klopt dan verzoekt u gelijk om correctie proces-verbaal.
Kijk bij de naam kinderrechter of (vaker) verzoeken zijn ingediend om PV van hoorzittingen te corrigeren.

(263) Beschikking kinderrechter
U controleert altijd of de (inhoud) van de beschikking kinderrechter wel klopt
Een bekend probleem met Nederlandse kinderrechters is gerommel met de chronologische volgorde gebeurtenissen in beschikkingen om toe te kunnen schrijven naar de door de jeugdzorg en RvdK gewenste conclusies. Indien dat het geval is kunt u het beste eerst even overleggen met de redacteur. Het hangt een beetje af van de stand van zaken welke actie voor de gewone burger op dat moment het beste is. Een ander probleem bij Nederlandse kinderrechters is dat het personeel dat de jeugdzorg vertegenwoordigt niet met naam in de beschikking kinderrechter wordt vermeld. Dat heeft te maken met hun competentie! De indruk bestaat bij de redacteur dat als de namen van jeugdzorgpersoneel niet in beschikking kinderrechter staan vermeld deze medewerkers kennelijk niet bevoegd waren de stichting te vertegenwoordigen. Door hun namen niet te vermelden in beschikkingen omzeilen kinderrechters de bevoegdheid van personeel zoals beschreven bij de Kamer van Koophandel. Sowieso verzoekt u altijd om correctie beschikking kinderrechter indien de namen van jeugdzorg personeel niet in de beschikking staan vermeld. Kijk bij de naam kinderrechter of (vaker) verzoeken zijn ingediend om beschikkingen te corrigeren.

Het Nederlands rechtersleger heeft hier en daar opvoedingsondersteuning nodig van gewone burgers.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 13:
Het ontbreekt bij veel managers werkzaam in de jeugdzorg aan huis-tuin- en keukenlogica en aan gezond verstand. Een geliefde activiteit van de jeugdzorg is dan ook ouders naar hun huisarts jagen waar ouders zelf een hulpvraag moeten indienen om zich te laten onderzoeken door een psychiater of psycholoog. Op mijn website adviseer ik ouders daar NOOIT aan mee te werken tenzij u zelf vindt dat u hulp van deze beroepsgroep nodig hebt. U moet dat dus NOOIT DOEN omdat u er door de jeugdzorg naar toe wordt gestuurd onder allerlei bedreigingen dat u anders uw kinderen nooit meer te zien krijgt en/of kinderen die zijn afgepakt niet meer terug krijgt. Het is veel slimmer om de jeugdzorg aan te pakken met huis- tuin- en keukenlogica en redeneren met gezond verstand.

 

 

Openbaar verzetsplan
Stap 14:
Heeft uw kind onverhoopt een eenvoudige (gedrags)handicap?
Het jachtseizoen van ondernemers, scholen, politie, RVDK, jeugdzorg en rechtersleger op uw kind is al jaren geopend!
Ieder jaar moeten gezinshuizen weer met een nieuwe voorraad kinderen met een eenvoudige (gedrags)handicap worden aangevuld.
Steeds meer ONDERNEMERS ontdekken de "booming business" kinderen met een eenvoudige (gedrags)handicap.
Steeds meer ONDERNEMERS ontdekken de MARKT opvang van kinderen met eenvoudige (gedrags)handicap in ruime woningen.
Steeds meer ONDERNEMERS zoeken ook PERSONEEL met de functie GEZINS HUISOUDER voor oude en allerlei nieuwe concepten.
Steeds meer OUDERS krijgen te maken met ONDERNEMERS, GEZINSHUIZEN, RESIDENTIĖLE INRICHTINGEN en UHP KINDEREN.
Steeds meer OUDERS krijgen te maken met RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN om de stroom kinderen richting KINDERTEHUIS te handhaven.
Steeds meer OUDERS krijgen te maken met RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN en de zittingzaal grammofoonplaat: "U moet meewerken!".
Steeds meer ouders komen er (te laat) achter dat het totaal niet uitmaakt wat je doet. Je kind zit in een ( commercieel) gezins-, kindertehuis.
Dan krijg je een kind NIET snel terug. Rapporten worden toegeschreven naar de conclusie. Ouders worden (onderonsje KIR/RVDK) uit gezag gezet.
Als je te maken hebt met jeugdzorgpersoneel dat gezinshuispersoneel als pleegouders blijft aanmerken. Ouders daar steeds opnieuw bezwaar
tegen maken maar de jeugdzorg gaat hiermee gewoon door dan heb je als ouders te maken met RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN!

(3) RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN weten DONDERSGOED dat zo'n zaakje STINKT EN NIET DEUGT!
RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN WETEN DONDERSGOED DAT DIE OUDERS BEDONDERD WORDEN!
RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN VERDIENEN HUN GELD DUS AAN HET AFDEKKEN VAN BEKENDE EN DUIDELIJKE JEUGDZORG LEUGENS!
OMDAT RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN NOG STEEDS NIET WORDEN AANGEPAKT (419) (555) blijven bekende en duidelijke leugens
van de jeugdzorg steeds opnieuw in jeugdzorg en RvdK rapporten staan om steeds meer kinderen uithuis te plaatsen!

J. Hop Ermelo verwacht dat het aantal gezinshuizen en de aantallen uithuisplaatsingen van kinderen met een (eenvoudige)
gedragshandicap flink zal gaan toenemen omdat deze beroepsgroepen (elite) de geldstromen achter zo'n kind in handen proberen te krijgen, zullen
blijven handhaven en zullen blijven uitbreiden simpelweg omdat steeds meer RECHTERS MET STRONT IN HUN OGEN kinderen gezinshuizen injagen.
Het maakt als ouder dus niet meer uit wat u wel of niet doet, het jachtseizoen op kinderen met een (eenvoudige) gedragshandicap is geopend!
Deze beroepsgroepen met hun Tweede Kamer hebben dit natuurlijk goed voorbereid, ook gezorgd dat u als ouder GEEN BEZWAAR mag maken!
TENSLOTTE.
Vindt u mijn taalgebruik op mijn website met al mijn praktijkervaring vanaf 1997-2010 veel en veel te hard?
Je zal het kind maar zijn dat gezinshuizen wordt ingejaagd en je ouders hebben hiertegen GEEN BEZWAAR gemaakt GEEN stevig weerwerk geleverd.

Denk dus eerst ZELF eens na over wat er om u heen gebeurt. Kijk dus eerst ZELF eens om u heen.
Gelooft u nog steeds wat de overheid u probeert wijs te maken (91) en dat de verkiezingen in Nederland eerlijk verlopen? (718) (383) (459)

 

 

Openbaar verzetsplan
(317) Hoor en wederhoor:

1. Zielig Leger des Heils klaagt over bijstand (groot)ouders met Hop tegen Leger des Heils. De klachtencommissie erkent dat u vrij bent uw keuze door wie u zich in een klachtenprocedure wenst te laten bijstaan, maar wil u er op wijzen dat de heer Hop zich in klachtenprocedures met name concentreert op de inhoudelijke, concentreert op de procedurele aspecten van het werk van de gezinsvoogdij-instelling. Uw  inhoudelijke, concrete klachten zijn nauwelijks gemotiveerd en onderbouwd. De klachtencommissie geeft u daarom in overweging om zich te laten bijstaan door een professioneel klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X. De medewerkers van de Stichting X zijn onafhankelijk en professioneel en kunnen u kosteloos bijstaan in een klachtenprocedure waarin de belangen van u en uw kinderen centraal staan.

2. Nationale Ombudsman! Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg handelt in strijd met de bedoeling van de wetgever dat aan de toegang tot het klachtrecht ook nog de voorwaarde wordt verbonden dat een bemiddelingsprocedure wordt doorlopen.

3. Voor u ligt het jaarverslag over 2001. In het afgelopen jaar was het opvallend dat de Provinciale Klachtencommissie aanzienlijk minder klachten binnen heeft gekregen dan in 2000. Naar de oorzaak kan slechts geraden worden. Mogelijk speelt een rol dat een gemachtigde die klagers bijstond en die daarbij herhaaldelijk een zeer groot aantal klachten indiende, met zijn werkzaamheden lijkt te zijn gestopt.

(318) Hoor en wederhoor:

1. Hop procedeerde WEL procedureel en systematisch TEGEN Leger des Heils en TEGEN toegang interne klachtencommissie via een verplichte bemiddeling! Een professioneel (gesubsidieerd) klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X deed dat NIET!

(683) Hoor en wederhoor:

1. Hop procedeerde WEL procedureel en systematisch TEGEN Leger des Heils en TEGEN termijnoverschrijding ontvangstbevestiging klacht door interne klachtencommissie! Een professioneel (gesubsidieerd) klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X deed dat NIET!

3. Klachten gegrond in de zaak Z. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

4. Klachten gegrond in de zaak E. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

 

 

Openbaar verzetsplan
(556) Hoor en wederhoor:

1. De leden van het Leger des Heils zijn georganiseerd in "gevechtseenheden"
2. Rechterlijke instanties Moskou weigeren Leger des Heils als religieuze beweging te erkennen en als zodanig te registreren
3. Problemen Leger des Heils Zutphen gebed zonder eind! Zaak Leger des Heils wordt wel naar andere rechtbank verwezen!

 

 

 

bjz34185945 Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Jan Luijkenstraat 76, 1071 CT Amsterdam
bjz34185945 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam-'t Gooi", IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam
403 Controleer IN- en UITschrijvingen leerling school en geheime onderonsjes met jeugdzorg
85   Zicht op het opzetten van kinderen tegen hun ouders om jeugdzorg gericht op schaalvergroting te kunnen verkopen
474 Open brief J. Hop aan directeur BJAA n.a.v. schriftelijke aanwijzing! Neem jij bij je vertrek ook je eigen kinderrechter mee?
689 Max Wattimena! 12 klachten gegrond met Hop als gemachtigde van moeder X tegen Max Wattimena e.a. Bureau Jeugdzorg Amsterdam
137 Max Wattimena! Ongewenste dubbelfunctie medewerker gezinsvoogdij/lid interne klachtencommissie zichtbaar in hetze tegen Hop
689 Max Wattimena! Bij gelijke geschiktheid voorkeur voor allochtoon

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.