Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Tilburg, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt, Tilburg of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Het lijsttrekkersdebat 2014 is door het CDA zelfstandig georganiseerd. De deelnemende partijen aan het debat (zonder Groep Hop) ZIJN DOOR HET CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!

FEITEN! J. Hop: De griffie gemeente Ermelo en alle partijen in de Ermelose gemeenteraad wisten dat het grote CDA lijsttrekkers debat 2014 werd gehouden ZONDER GROEP HOP om Groep Hop DOOD TE ZWIJGEN. Iedereen wist ervan -ook de griffie van de gemeenteraad van Ermelo- en zij hebben allemaal meegewerkt aan het DOODZWIJGEN van Groep Hop in 2014 tijdens meerdere verkiezingsdebatten in 2014.

(655) 2018 (cda) bestuurders gemeente Ermelo weigeren Groep Hop toestemming voor plaatsen verkiezingsborden tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018. Iedereen weet ervan dat Groep Hop geen verkiezingsborden mag plaatsen tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2018!
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(DIS) Groep Hop wil de
DISCRIMINATIE van Nederlanders tov buitenlanders wel aanpakken! Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen door Ermelose jongeren legaliseren!

 

Oneerlijke verkiezingen in de gemeente Ermelo. Uitnodiging voor bijwonen openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 1 februari 2018 om 14:50 uur

DE NORM! In de gemeente Purmerend kunnen politieke partijen zes weken voor de verkiezingen en twee dagen na de verkiezingen dubbele verkiezingsborden plaatsen in het kader van democratische verkiezingen. HET GEVAAR! Het kliekje CDA Terroristen in de gemeente Ermelo hebben geweigerd Groep Hop toestemming te geven dubbele verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen zoals dat regelrechte TERRORISTEN betaamt om hun politieke tegenstanders dood te zwijgen.

J. Hop (Groep Hop Ermelo heeft twee verzoeken primair en secundair ingediend bij de gemeente Ermelo om dubbele Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 en het Sleepwet referendum. De gemeente Ermelo weigert toestemming om Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen en handelt daarmee volgens Hop in strijd met het gelijkheidbeginsel, eerlijke democratische verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Opvallend is dat de CBS Ermelo in de uitnodiging aan Hop "Bij verwijzing naar stukken die zich niet in het procesdossier bevinden dient u een kopie van die stukken mee te nemen." heeft vermeld. Deze zin ziet Hop voor het eerst in zo'n uitnodiging staan. De hoorzitting is openbaar dus u kunt komen kijken hoe deze zaak wordt behandeld/afgehandeld. Lees verder

 

 

Raad voor de Journalistiek. Klager Hop tegen journalist Ermelo Weekblad Jeanne Dijkstra

Gelet op hetgeen partijen verder ter zake hebben aangevoerd, kan klager worden nagegeven dat het artikel op deze punten niet geheel strookt met hetgeen hij op de debatavond werkelijk heeft gezegd.

2006/20 Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van J. Hop tegen J. Dijkstra (Ermelo’s Weekblad) Bij brief van 29 december 2006 met een bijlage heeft J. Hop te Ermelo (hierna: klager) een klacht ingediend tegen J. Dijkstra (hierna: verweerster). Hierop heeft verweerster gereageerd in een brief van 12 januari 2006 met een bijlage. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 17 februari 2006 in aanwezigheid van klager. Verweerster is daar niet verschenen. DE FEITEN Op 14 december 2005 is in Ermelo’s Weekblad een artikel van de hand van verweerster verschenen onder de kop “Debat ondernemers en politiek niet uit de verf”. De intro van het artikel luidt: “Het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen dat woensdagavond tussen de lijsttrekkers en ondernemers werd gehouden kwam niet echt uit de verf. Er waren te veel stellingen, waardoor er wel vragen werden gesteld maar er onvoldoende tijd was voor de antwoorden. Het vuur in het debat ontbrak eveneens waardoor een aantal bezoekers tijdens de pauze afhaakte.”

Onder de subkop “Recht eerste koop in buitengebied” is over klager het volgende bericht: “De heer Hop (Groep Hop) nam de hele vinger en las niet alleen zijn stelling voor maar ook het hele verkiezingsprogramma. Het woningprobleem in Horst en Telgt loste hij op door recht op eerste koop te eisen in het buitengebied door de bewoners uit dat gebied. Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo wat natuurlijk fel bestreden werd door Bilder. “We hebben volop gebouwd, namelijk 500 woningen. Daarvan is eenderde deel goedkope woningbouw.”” Naar aanleiding van het artikel heeft klager in een e-mail van 14 december 2005 aan verweerster zijn bezwaren tegen de publicatie kenbaar gemaakt en rectificatie verzocht.

In reactie daarop heeft verweerster in een e-mail van 15 december 2005 klager uitgenodigd om de onjuistheden in het artikel aan te geven. Klager heeft diezelfde dag in een e-mail gereageerd en voorgesteld dat in Ermelo’s Weekblad zijn complete stelling en een toelichting daarop, beide gepubliceerd op zijn website, zouden worden afgedrukt. Verweerster heeft in een e-mail, eveneens van 15 december 2005, onder meer aan klager bericht dat zij de eerste alinea van klagers stelling heeft ingekort. Verder heeft verweerster aan klager geschreven: “Wel ben (ik) het met u eens dat “door de bewoners uit het gebied” vervangen had moeten worden (door) “voor bewoners uit het buitengebied”. Eén letter verschil dus.

Daarnaast trachtte de discussieleider u vergeefs de mond te snoeren hetgeen niet lukte omdat u door bleef lezen uit de paragraaf, hetgeen niet de bedoeling was. U mocht uw stelling verdedigen, meer niet. Vervolgens maakt u tijdens het debat de opmerking dat er “in Ermelo niets (voor jongeren) wordt gebouwd” waarop de heer E. Bilder tamelijk geagiteerd reageerde dat er “500 woningen zijn gebouwd en dat Ermelo dus wel degelijk bouwt ook in de goedkopere klasse (dus voor jongeren). Een telefoontje naar de heer Bilder of een van de aanwezigen zal dit alleen maar bevestigen dat ik woordelijk heb geciteerd. Ik heb het overigens ook letterlijk zo in mijn opschrijfboekje staan. Hierbij heb ik denk ik voldoende aangegeven hoe ik door middel van korte citaten tot mijn artikel ben gekomen. Dat het onvolledig is, is juist, Daarvoor is er nu eenmaal niet voldoende ruimte in een krant beschikbaar. Zou overigens ook onleesbaar worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en sluit hiermede de discussie.” DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Klager stelt dat het artikel diverse onjuistheden bevat. Zo heeft hij niet het hele verkiezingsprogramma voorgelezen, maar alleen zijn stelling die hij vooraf in overleg ter controle heeft toegestuurd aan de gespreksleider. Ook is niet juist dat hij het woningprobleem oploste door recht op eerste koop te eisen door bewoners uit het buitengebied. Hij verwijst ter zake naar zijn website waarop zijn stelling is gepubliceerd onder de kop “Programma onderdeel Groep Hop. Project 31 Van kalvergier naar schone energie. Economische ontwikkelingen in Ermelo.” De eerste passage van de stelling luidt: “Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers.

De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. Om te voorkomen dat rijke welgestelden en projectontwikkelaars grond in Horst en Telgt gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst en Telgt uit te gaan oefenen. Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn.” Volgens klager heeft verweerster deze passage niet goed gelezen en onjuist samengevat. Klager meent dat best een paar zinnen extra afgedrukt hadden kunnen worden om zijn stelling juist weer te geven. Verder stelt klager dat de zinsnede “Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo” onjuist is. Ten onrechte is een opmerking vanuit de zaal aan hem toegeschreven. Klager heeft de indruk dat verweerster de lijsttrekkers van de partijen die al in de gemeenteraad van Ermelo zitten anders heeft bejegend dan de twee lijsttrekkers van partijen die in 2006 in de gemeenteraad proberen te komen. Klager stelt ten slotte dat verweerster ten onrechte niets heeft geschreven over waterstof als dé energie-oplossing van de Groep Hop. Klager betoogt dat sprake is van onjuiste, subjectieve berichtgeving. Verweerster heeft met haar handelwijze de burgers van Ermelo benadeeld door hen innovatieve en creatieve informatie te onthouden over de Groep Hop in de gemeentelijke politiek inzake oplossingen met betrekking tot woningnood en duurzame energie, aldus klager.

Verweerster stelt dat tijdens het verkiezingsdebat 16 stellingen werden geformuleerd, waarop de acht lijsttrekkers en acht bedrijven kort mochten reageren. Toen klager werd verzocht zeer kort te reageren op zijn stelling ging hij echter de hele paragraaf voorlezen, waarin een groot stuk van zijn verkiezingsprogramma is verwerkt. De leider van het debat probeerde klager de mond te snoeren, maar dat lukte niet, aldus verweerster. Aangezien zij aan alle stellingen slechts enkele regels kon wijden, heeft verweerster die stellingen in enkele zinnen verwoord. Het standpunt van klager ten aanzien van de woningnood kan zij niet anders uitleggen dan ‘eigen buitengebiedbewoners eerst’. Verder stelt verweerster dat zij de reactie van wethouder Bilder letterlijk in haar opschrijfboekje heeft staan als citaat op het gezegde van Hop dat er in Ermelo niets voor jongeren werd gebouwd. Verweerster benadrukt dat zij geen lid is van een politieke partij en volkomen neutraal is. Zij is al 15 jaar werkzaam voor Ermelo’s Weekblad en staat bekend als een betrouwbare verslaggever.

BEOORDELING VAN DE KLACHT Kern van de klacht is dat verweerster op onjuiste en onvolledige wijze verslag heeft gedaan van hetgeen klager tijdens een openbare bijeenkomst naar voren heeft gebracht. De Raad zal zich tot deze kern beperken. Het gaat hier om een verslag van een debatavond waar veel mensen het woord hebben gevoerd. Het is begrijpelijk en niet onzorgvuldig dat een journalist in een dergelijk kader zijn verslaggeving beperkt tot een compilatie van naar voren gebrachte standpunten en die standpunten niet volledig weergeeft. Voor zover de klacht is gericht tegen het feit dat in het artikel niet de volledige stelling van klager is weergegeven en dat verweerster heeft nagelaten te schrijven over waterstof als dé energie-oplossing van de Groep Hop, is de klacht ongegrond. Klager heeft voorts gesteld dat ten onrechte is vermeld dat hij zijn hele verkiezingsprogramma heeft voorgelezen, dat zijn stelling onjuist is samengevat en dat ten onrechte een citaat aan hem is toegeschreven. Ter zitting heeft klager desgevraagd meegedeeld dat de aan hem toegeschreven opmerking “Volgens hem werd er niet gebouwd in Ermelo” waarschijnlijk afkomstig was van zijn partijgenoot de heer Pieper.

Gelet op hetgeen partijen verder ter zake hebben aangevoerd, kan klager worden nagegeven dat het artikel op deze punten niet geheel strookt met hetgeen hij op de debatavond werkelijk heeft gezegd. De berichtgeving had op die punten wellicht iets nauwkeuriger kunnen zijn. Bezien in de context van het gehele artikel, acht de Raad dit echter niet van zodanige aard dat daarmee jegens klager journalistiek onzorgvuldig is gehandeld. Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerster geen grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is, door over klager te berichten op de wijze zoals zij heeft gedaan. BESLISSING De klacht is ongegrond. De Raad verzoekt verweerster deze beslissing integraal of in samenvatting in Ermelo’s Weekblad te (laten) publiceren. Aldus vastgesteld door de Raad op 14 april 2006 door mr. A. Herstel, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. C.M. Buijs, mw. E.J.M. Lamers en mw. mr. H.M.A. van Meurs, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

 

 

Ingezonden brief van Jeroen Meijbaum kandidaat 3 Groep Hop Ermelo  geplaatst in Ermelo's Weekblad op 27 januari 2010

Met enige verbazing las ik de reactie van de heren Blankestijn en Volgenant van Stichting Natuur- en MilieuPlatform
Ermelo, op het verkiezingsprogramma van Groep Hop. Gelukkig geven de heren zelf al aan dat ze zich er geen raad mee weten, wat niet echt blijk geeft van veel autoriteit op dit gebied. Schone energie, biologisch boeren
en het behoud van de Groevenbeekse heide zouden volgens de heren geen zoden aan de dijk zetten.
Schone energie is al jarenlang een speerpunt van Groep Hop (zie www.groephop.nl/project31.htm ). De ChristenUnie wordt
geprezen voor hun plannen betreffende alternatieve energie, terwijl schone energie van Groep Hop geen zoden aan
de dijk zou zetten. Zit dit hem dan alleen in de woordkeuze tussen alternatief en schoon? Biologisch boeren vermindert
vervuiling van bodem en oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en pesticiden èn verkleint de kans
op nare welvaartsziekten zoals bijvoorbeeld kanker, maar ook dit zal wel geen zoden aan de dijk zetten! Het behoud
van de Groevenbeekse heide hoeft volgens de Werkgroep Milieu vreemd genoeg ook niet. Zijn de heren op de hoogte
van het feit dat door de aangelegde beplanting langs de zuidas en langs het spoor de heide steeds meer verwildert<
en terrein verliest? Onderhoud wordt er namelijk al jaren niet meer gepleegd. Als volgens de Werkgroep Milieu de
Groevenbeekse heide het niet waard is om te behouden, zijn we in Ermelo in één klap van alle woningnood af! Gewoon
asfalt erover en volbouwen die handel! Hoeven we in de toekomst ook niet meer te steggelen met het verplaatsen
van sportverenigingen en het afbreken van sporthallen, teneinde een kleine hoeveelheid veel te dure
woningen te bouwen! Bedankt Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo voor het 'langs de meetlat leggen'
van de verkiezingsprogramma’s, maar volgens mij is dat nu juist hetgeen wat geen zoden aan de dijk zet.
Jeroen Meijbaum, Groep Hop

Groep Hop heeft in 2006 ook meegedaan met verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het was verbazingwekkend dat de programmapunten van Groep Hop waar wij tegen waren en alle andere partijen voor zoals woningbouw op DVS33, Woningbouw op Zanderij en sportvelden naar Telgtereng niet zijn uitgevoerd. Wij zaten niet in de raad en waren tegen terwijl de andere partijen voor waren. Ook hebben we meegedaan aan de provinciale verkiezingen in Gelderland in 2007 wat een posteroorlog tot gevolg heeft gehad Overal werden onze posters van de borden gerukt, overplakt, verwijderd.

 

 

Programma onderdeel Groep Hop Lijsttrekkersdebat Bedrijvenkring Ermelo 8 december 2005: "Project 31 Van kalvergier naar schone energie. Economische ontwikkelingen in Ermelo"

Ondernemers hebben belang bij goed gemotiveerde medewerkers. De Groep Hop geeft daarom de hoogste prioriteit om in Ermelo eerst de woningnood voor starters op te lossen door snel betaalbare woonruimte te realiseren. 

Om te voorkomen dat rijke welgestelde en projectontwikkelaars grond in Horst, Telgt en Speuld gaan opkopen dient de gemeente onmiddellijk een recht van eerste koop op alle boerderijen in Horst, Telgt en Speuld uit te gaan oefenen. 

Er dient een gemeentelijk woningbouwbedrijf te komen dat zich in eerste aanleg alleen bezig gaat houden met het oplossen van starters woningnood. De gemeente nodigt de eigenaars van boerderijen in Telgt en Horst uit hun boerderijen aan de gemeente te koop aan te bieden. Na overname wordt de complete bebouwing op die percelen afgebroken en vervangen door kleine woonruimtes op dezelfde oppervlakte voor starters van 18 tot 25 jaar welke burgers maatschappelijk verbonden aan Horst en Telgt dienen te zijn. Deze wooneenheden kunnen architectonisch zodanig worden gebouwd dat het zo goed mogelijk past in een agrarische omgeving. Het landschap “weilanden” wordt met project 31 niet aangetast en blijft intact. De weilanden kunnen door de gemeente verpacht worden bijvoorbeeld voor het fokken van kwaliteitsvee. 

Aan deze kleinschalige projecten die snel gestart wordt contractueel waterstof als de energieoplossing gekoppeld zodat starters zelf hun woningruimte kunnen verwarmen en van elektriciteit kunnen voorzien. Goedkoper wonen. 

De aanbesteding voor deze projecten is openbaar met een voorkeur voor de locale aannemersbedrijven waarbij aan de bouw leerprojecten voor beginnende bouwvakkers worden gekoppeld. Project 31 is dus goed voor de werkgelegenheid.  Omdat er sprake is van innovatie, kleinschalige (leer)projecten en schone energie kunnen zoveel mogelijk subsidies voor deze projecten worden binnengehaald.  Zou het niet prachtig zijn als zo snel mogelijk de starters uit de regio Horst en Telgt vanuit eigen woonruimte door hun ramen naar de weilanden kunnen kijken? 

Project 31 dient in onderlinge samenhang met de projecten 32, 33, 34 en 35 van de Groep Hop gezien te worden. 

De belangen van de gevestigde orde van bijvoorbeeld enkele grote bedrijven worden veel te vaak beschermd. Er dient dan ook een voorkeur uitgesproken te worden voor de overname van vleeskalverbedrijven niet alleen om de stroom kalvergier die gezuiverd moet worden te stoppen en te vervangen door projecten met waterstof als energieoplossing. In de regio (rond) Ermelo zitten meerdere pluimveeslachterijen met veel werkgelegenheid. Transport van dieren wordt hierdoor beperkt en eenden worden opgefokt op stro. 

Uitdagers zoals de Groep Hop met nieuwe creatieve projecten gekoppeld aan schone energie om de woningnood voor starters snel op te lossen dienen gestimuleerd te worden en alle regels die technische vooruitgang tegenhouden dienen geschrapt te worden om Nederland in de toekomst concurrerender te maken.  Stem dus voor Groep Hop waardoor nieuwelingen ook kansen krijgen. 

Jan Hop, namens de Groep Hop.

 

 

 

Groep Hop wil zich in gaan zetten voor de brede inzet van waterstof als oplossing van de energieproblematiek

En wij, als Groep Hop, vinden dat de financiële voordelen die dit oplevert ook bij de gebruiker terecht moeten komen en niet zoals nu dat de overheid middels accijns- en belastingheffingen het bedrijfsleven en de burger onnodig en onterecht op kosten jaagt. 

 

Waterstof is dé energie oplossing!

 

We weten allemaal dat de fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas op termijn opraken. Met de ontwikkelingen rond waterstof hebben we een uitstekend alternatief; ‘Een energiedrager die op duurzame wijze opgewekt kan worden en ook nog eens schoon is.’ De verwachting is dan ook dat binnen vijf jaar de grote automerken deze technologie langzaamaan gaan invoeren.’’ Waterstof in het doemscenario van de energieproblematiek dé hoopgevende factor!

 

Mondiale afspraken

Doctorandus Ruud van den Wijngaart van het Milieu en Natuur Planbureau sprak onlang tijdens een lezing over wetenschappelijke benadering ten aanzien van het mondiaal energieverbruik en daaraan gerelateerde klimaatproblematiek. Volgens Van den Wijngaart is de menselijke invloed op het klimaat aantoonbaar én voelbaar aanwezig, ook in Nederland. ,,Door de toename van de broeikasgasconcentratie (CO2) is de temperatuur op aarde, in de periode 1870 – 2005, gemiddeld 0,6 graden gestegen. Het gevolg is dat iedere 10 jaar de zeespiegel met 2,8 centimeter stijgt. Wereldwijd kan dit grote gevolgen hebben voor de landbouw en ecosystemen (koraalriffen) en leiden tot droogtes, extreme neerslag en het uitbreken van epidemieën.’’ Om temperatuurstijging in de hand te houden is het noodzakelijk om de CO2 uitstoot sterk te verminderen. ,,Dit kunnen we bereiken door energie te besparen of over te gaan op zon-, wind-, kernenergie of biobrandstof. Om te zorgen dat we de 2 graden doelstelling halen, moeten we voor binnen 15 jaar de uitstoot mondiaal stabiliseren en in 2050 50% minder uitstoten dan in 1990. Wereldwijde bindende afspraken zijn daarom essentieel!’’.

Windenergie op zee

Doctor Mark Beekes ging tijdens de lezing in op het toepassen van duurzame energie. ,,Aan de ene kant hebben we het broeikaseffect en de daaraan gekoppelde klimaatverandering en aan de andere kant hebben we het uitputten van de olie en gasvoorraden. Onze gasvoorraad raakt bijvoorbeeld op. Rond 2020 zullen wij geheel afhankelijk worden van de import van gas uit ‘minder stabiele landen’.’’ Oplossing voor dit probleem ligt mede in het overgaan op duurzame energie. ,,Momenteel wordt met bio-energie al volop gewerkt. In Schijndel, Cuijk en Lelystad hebben we bijvoorbeeld houtgestookte centrales. Daarnaast zijn er projecten met verbranding van biomassa (mest), bio-olie en vergisting van mest. Ook de toepassing van windenergie groeit, mondiaal gezien, snel. In Nederland hebben we de doelstelling van 1500 Megawatt bijna gehaald (nu 1100 MW). Het rendement van windmolens en de efficiency van de huidige molens is prima. Met de hoge olieprijs wordt het ook steeds rendabeler. De toekomst voor windenergie ligt echter op zee. Het is iets duurder, maar het maatschappelijk draagvlak hiervoor is vele malen groter doordat het daar niemand in de weg staat. In Duitsland is het draagvlak voor windenergie vele malen groter omdat de deelnemers rond de windmolens meedelen in de opbrengst. En juist die financiële prikkel ontbreekt in Nederland.’’

Waterstof is schoon én veilig

Voorzitter van de Nederlandse Waterstofvereniging, ingenieur Erik de Nie, is overtuigd van dé oplossing die waterstof kan bieden in de energieproblematiek.

De Nie: ,,Waterstof is geen primaire energie, maar een schone energiedrager die verbrandt zonder vervuiling. Wanneer je met bijvoorbeeld windenergie elektriciteit genereert en deze vervolgens door water leidt, ontstaat er waterstof. Dit ‘gas’ kan in tegenstelling tot elektriciteit makkelijk opgeslagen worden. Wanneer je waterstof door een zogenaamde brandstofcel leidt, ontstaat er elektriciteit, die dan weer gebruikt kan worden om een elektromotor aan te drijven. Via deze techniek rijden de stadsbussen van Amsterdam nu eigenlijk op windenergie.’’

Waterstof is, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, niet gevaarlijk. ,,Wel gelden er nieuwe gebruiksaanwijzingen voor. Waterstof is dé energie oplossing en kan overal worden toegepast. Via een koppeling aan zonenergie kan iedereen in de toekomst zelf zijn huis verwarmen en van elektriciteit voorzien. En het is zelfs mogelijk dat men op deze wijze ook zelf de energie voor de eigen auto levert.’’ Hoever zijn we in Nederland? ,,We zitten momenteel in de demonstratie- en inregelfase om tot onderling werkzame systemen te komen. We moeten in Nederland domweg gaan investeren in dit systeem, ook de overheid. Wanneer we dat niet doen, zitten we over 10 jaar met de Russen en Arabieren rond de tafel en zullen we aan alle kanten worden uitgemolken.’’

Leefbare wereld

Groep Hop wil zich in gaan zetten voor de brede inzet van waterstof als oplossing van de energieproblematiek. ,,Als landelijke overheid, maar ook als provincie en gemeente moeten we op het gebied van Duurzame Energie een lange termijn visie ontwikkelen. Het huidige korte termijn beleid wekt weinig vertrouwen. De overheid is er ons inziens om faciliteiten te bieden waardoor het bedrijfsleven en de burger over kunnen gaan op het gebruik van schone energie. Voor alle partijen levert dit naast milieutechnische voordelen ook een aanzienlijke lastenverlichting op. En wij, als Groep Hop, vinden dat de financiële voordelen die dit oplevert ook bij de gebruiker terecht moeten komen en niet zoals nu dat de overheid middels accijns- en belastingheffingen het bedrijfsleven en de burger onnodig en onterecht op kosten jaagt. Een overheid is er in principe voor de burger en niet om zichzelf via allerlei slimme regelgeving en dubieuze belastingpraktijken in stand te houden. Openheid en transparantie, daar draait het in een leefbare wereld om! En daar moeten we met z’n allen voor strijden.

 

 

Groep Hop programma specifiek voor Horst, Telgt en Speuld

Groep Hop wil woonruimte in Horst en Telgt creëren voor de Ermelose jongeren door boerderijen op te kopen t.b.v. "Project 31".
Groep Hop acht functieverandering voor het agrarisch gebied Horst en Telgt ONGEWENST!
"Niets is dodelijker voor een politicus/politieke partij als een gebrek aan visie. Al decennia bakken gevestigde Ermelose politieke partijen niets van creëren woonruimte voor jongeren, nieuwbouw buurtschool met snel internet voor alle computers en het tegengaan functieverandering gekoppeld aan het behoud van het agrarisch landschap. De ernstig falende bestuurders in het Ermelose gemeentehuis maken zich veel drukker over het weigeren van een wormenkwekerij in een agrarisch gebied (Hop bezocht de hoorzitting BSC in deze zaak) dan over een snelle internetverbinding voor de buurtschool zodat op alle schoolcomputers gelijktijdig met internet kan worden gewerkt. Het behoud van agrarisch landschap is niet alleen van belang voor behoud van weidevogels maar ook van belang voor de voedselproductie in Nederland met korte aanrijtijden van pluimvee en/of rose kalveren naar slachterijen. De afname van eendenboeren in de nabijheid van de twee Nederlandse eendenslachterijen met korte aanrijtijden van pluimvee naar slachterijen dient als zorgelijk te worden aangemerkt en is ook in strijd met cultuurbehoud van het gebied omdat na sluiting van de Zuiderzee in dit gebied eendenboeren hun centjes met het opfokken van eenden konden verdienen. Het aantal eenden(pluimvee)boeren kan worden uitgebreid door snel voor deze activiteiten in agrarisch gebied vergunningen te geven met een korte aanrijtijd naar slachterijen. De pluimveeslachterijen in Ermelo, Harderwijk, Putten ook voor werkgelegenheid zorgen. Wie ontbreekt het hier aan VISIE en wie hebben hier hun huiswerk niet gedaan?

De besluiteloosheid van de Ermelose bestuurders t.a.v. een snelle internetverbinding voor alle schoolcomputers voor de buurtschool in Horst en Telgt is nog zorgwekkender omdat kapitalen worden uitgegeven aan het achtervolgen van burgers in recreatiewoningen door gemeentelijke handhavers met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer. De bestuurders van de gemeente Ermelo betalen liever veel geld aan kilometervergoeding (41 cent per kilometer) voor handhavers dan voor een snelle internetverbinding voor een school in het buitengebied. Groep Hop wil niet alleen een nieuwe snelle internetverbinding voor de buurtschool maar ook snijden in het aantal gemeentelijke handhavers. Met huis, tuin en keukenlogica gelijk gratis internet voor de gemeente Ermelo dus ook de buurtschappen Horst en Telgt financieren en wonen in recreatiewoning legaliseren.

Groep Hop wil woonruimte in Speuld creëren voor de Ermelose jongeren door boerderijen op te kopen t.b.v. "Project 31". Groep Hop wil gratis snel internet in de hele gemeente Ermelo dus ook in buurtschap Speuld. Wij zijn tegen het naar beneden blijven bijstellen van de norm voor de Speulderbrink ten koste van andere Ermelose scholen en willen met snelle woningbouw voor jongeren een buurtschool in Speuld ook op langere termijn behouden. Wij zijn tegen uitbreiding van bedrijven in de natuurregio Speuld/Staverden. Bedrijven uit Speuld/Staverden die willen uitbreiden kunnen beter naar het industrieterrein van Ermelo, Harderwijk of Putten verhuizen met een prima aansluiting op de snelwegen om met minder vrachtverkeer de veiligheid en bereikbaarheid van Ermelo te vergroten. Hessenmeer (Speuld): Verbod auto's muv bestemmingsverkeer met aanleg van een heidestrook langs deze zandweg om (fijn)stofwolken richting omwonenden aan te pakken.

(17) Zijn eerste politieke ervaring deed Hop op met de Fractie Hendriks in de Tweede Kamer.

Van de heer Hendriks heb ik destijds veel opgestoken, ik heb hem geholpen met het toesturen van benodigde informatie en ik verzamelde informatie voor hem in de Tweede Kamer. Ik deed met Groep Hop mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Ermelo en in 2007 met de provinciale verkiezingen voor de provincie Gelderland. In 2010 doet Hop weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Ermelo samen met andere kandidaten in Ermelo, Rheden en Zoetermeer.

Zoals al genoemd heeft Groep Hop meegedaan met verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het was verbazingwekkend dat de programmapunten van Groep Hop waar wij tegen waren en alle andere partijen voor zoals woningbouw op DVS33, Woningbouw op Zanderij en sportvelden naar Telgtereng niet zijn uitgevoerd. Wij zaten niet in de raad en waren tegen terwijl de andere partijen voor waren. Ook hebben we meegedaan aan de provinciale verkiezingen in Gelderland wat een posteroorlog tot gevolg heeft gehad Overal werden onze posters van de borden gerukt, overplakt, verwijderd.

Hop hoopt dat dat burgers vanuit heel Nederland contact opnemen met familie, vrienden en kennissen om in 2014 op Groep Hop te stemmen zodat nieuwkomers zoals de kandidaten van Groep Hop ook eens kansen gaan krijgen.

Helpt u mee?

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
638 Groep Hop! Het begin! Een sfeerverslag uit christelijk Ermelo en hoe (christelijke) ondernemers met Hop omgingen
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.