CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Kinderrechter/President Soroptemistenclub: "Geen omgangsregeling Hop met kinderen omdat hij omgang met een beschikking wil afdwingen." Directeur Raad voor de Kinderbescherming: "Indienen van klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt omgang vader met kinderen. Hop bijt terug met satire: SO BE IT!

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk. Hop bijt terug: "Ik beken geen letter!" Eerste kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

353 De NVvR- norm. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie, d.w.z. een registratie die volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk is,  van nevenfuncties en zal zich hier ook voor blijven inzetten

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag, 2 november 2000

Uw kenmerk :  CENSUUR! WIE WEET OM WELK KENMERK HET HIER GAAT?
Ons kenmerk : 7.1/185/mt
Bijlage(n) :       CENSUUR! WIE WEET OM WELKE BIJLAGEN HET HIER GAAT?
Onderwerp : brief van de Minister van Justitie inzake nevenfuncties van rechters

Bij brief van 9 oktober 2000 heeft de Minister van Justitie u het WODC onderzoeksrapport "Nevenfuncties zittende magistratuur" aangeboden. De NVvR acht het voor een evenwichtige beoordeling van rapport en brief van belang een enkele kanttekening daarbij te maken. De NVvR stelt zich op het standpunt dat het een goede zaak is dat rechters zich maatschappelijk betrokken tonen en vanuit dien hoofde nevenfuncties vervullen. De uitoefening van het ambt behoeft hiervan geen enkele hinder te ondervinden nu deze functies worden uitgeoefend buiten de reguliere arbeidstijd.

De NVvR hecht aan een goede registratie –d.w.z. een registratie die volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk is- van nevenfuncties en zal zich hier ook voor blijven inzetten. Ik moge u erop wijzen dat de NVvR reeds in de tweede helft van de jaren ’80 initiatieven heeft ondernomen om te komen tot een vorm van registratie op vrijwillige basis.

Mede tegen de achtergrond van de ontwikkeling in schaalgrootte van rechterlijke colleges en het onvermijdelijke verlies aan cohesie daarbinnen zal de NVvR gerichte aandacht (blijven) geven aan de professionele attitude die het rechtersambt verlangt op het vlak van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. In dit kader kan ik u melden dat de NVvR op 12 oktober j.l., gezamenlijk met de NOvA het symposium "schijn van partijdigheid" heeft georganiseerd in Arnhem. Dit symposium zag erop een open discussie te initiŽren en het denkproces te stimuleren over de mogelijke schijn van (on)partijdigheid die rechters op kunnen wekken in de uitoefening van hun ambt vanwege hun persoonlijke en sociale relatie of nevenfuncties. Aan dit symposium zal een vervolg worden gegeven.

Tevens vestig ik uw aandacht op het in voorbereiding zijnde protocol van de NVvR inzake de behandeling van wrakingverzoeken. Gebleken is dat er grote verschillen bestaan tussen de gerechten in de afhandeling van deze verzoeken. Naar het inzicht van de NVvR is nadere stroomlijning wenselijk. Aanbevelingen op dit terrein zullen binnenkort naar buiten worden gebracht. Bij de WODC bevindingen zelf plaats ik de volgende kanttekeningen. Het WODC rapport maakt ten onrechte geen enkel onderscheid tussen de nevenfuncties van de rechters en de plaatsvervangers (veel advocaten). De nevenfuncties komen relatief vaker voor onder deze plaatsvervangers. Gesteld kan worden dat hierdoor afbreuk is gedaan aan de inhoud en conclusies van het rapport. De suggestie die in het rapport wordt gewekt dat het vertrouwen onder de burgers in de integriteit van de rechterlijke macht aan erosie onderhevig is, wordt op geen enkele wijze door enig gedegen onderzoek geschraagd. Een dergelijke suggestie behoort niet lichtvaardig te worden gemaakt en doet afbreuk aan de goede reputatie van het WODC.

Namens het hoofdbestuur,

J.J.I. Verburg, (42)

voorzitter.

cc. Minister van Justitie

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten