CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?

Stichting Pactum (460)
Mw. mr. W.G.H. Cortť Ambtelijk secretaris klachtencommissie (848) (827)(354)(460)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

 

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

 

Logtenberg 

tegen 

Pactum Pleegzorg

 

 

De zaak Logtenberg. Het indienen van klachten tegen de jeugdzorg is totaal zinloos! Ouders dien geen klachten meer in maar ga procederen met bezwaarschriften tegen de jeugdzorg op grond van artikel 5.5 Wet op de Jeugdzorg

Het onderscheppen van correspondentie van burgers aan de klachtencommissies door directeuren en beleidsmedewerkers is representatief voor de werkwijze van de jeugdzorg in Gelderland

De zaak Logtenberg. In een eerste klachtzaak inzake de familie L. is een klacht gegrond verklaard tegen de Voorziening voor Pleegzorg inzake het onderscheppen van correspondentie afkomstig van de ouders gericht aan de klachtencommissie door de directeur van de Voorziening voor Pleegzorg. Zie www.burojeugdzorg.nl/460.htm

De zaak Logtenberg. In een tweede klachtzaak inzake de familie L. is opnieuw een klacht gegrond verklaard inzake het onderscheppen van correspondentie gericht aan de klachtencommissie afkomstig van de ouders door de beleidsmedewerker van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland. Zie www.burojeugdzorg.nl/461.htm  

 

"Klager stellen dat zij op 2 juni 2005 een klacht naar de Klachtencommissie van Pactum hebben gezonden. Zij verwijten Wichman de brief niet naar de Klachtencommissie te hebben doorgestuurd maar deze te hebben onderschept en achtergehouden. Wichman heeft ten onrechte zelf een beslissing op de ingediende klacht genomen en de klacht ongegrond verklaard. Wichman bevestigt hetgeen door klagers wordt gesteld. Hij heeft de klacht niet doorgestuurd aan de GKC. Als reden hiervoor geeft Wichman dat binnen de procedure van Pactum het de gewoonte is dat er eerst intern wordt gekeken wat er is gedaan met een verzoek of klacht, teneinde de cliŽnt / jeugdige niet onnodig te belasten."

 

Gezamenlijke Klachtencomissie De Waarden, Dunamis, GSJ Lindenhout, Pactum en Bredervoort
Postbus 6546
6503 GA Nijmegen
Telefoon secretariaat: 024 378U31


De heer F. Logtrenberg
Mevrouw D. Logtenberg-Dijkhof
XXXXXXXXXX
Kenmerk: lClG KC/hj/O5-02
Betreft: klachtmelding d.d. 13 juni 2005 en 27 juni 2005
Datum: 19 september 2005

Geachte heer en mevrouw L.,

De gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) van De Waarden, Dunamis, GSJ Lindenhout, Pactum en Bredervoort heeft op haar vergadering van 31 augustus 2005 een uitspraak geformuleerd over uw klachten tegen de heer R. Eckringa, unitleider pleegzorg, en de heer B.W. Wichman algemeen directeur Pactum.

Bijgevoegd zend ik u de uitspraak van de GKC. De uitspraak is tevens naar de heer Eckringa en de heer Wichman c.q. de directie van Pactum verzonden.
Aan de directie van Pactum is verzocht om, conform artikel 68 lid 5 van de Wet op de Jeugdzorg, binnen een maand schriftelijk naar u en de GKC te reageren op de uitspraak.

Ter informatie deel ik u nog mede dat, nu de heer Wichman als algemeen directeur van Pactum betrokken is bij uw klacht, tevens een afschrift van de uitspraak ter informatie is gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Pactum. In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geÔnformeerd,

bijlage: uitspraak GKC d.d. 31 augustus 2005
 vriendelijke groet
Mw. mr. W.G.H. Cortť Ambtelijk secretaris klachtencommissieGezamenlijke Klachtencommissie (GKC) van De Waarden, Dunamis, GSJ Lindenhout, Pactum en Bredervoort


Beslissing: 05-02 Pactum/L.

De gezamenlijke Klachtencommissie van De Waarden, Dunamis, GSJ Lindenhout, Pactum en Bredervoort, hierna te noemen de GKC, heeft het volgende beslist naar
aanleiding van de klachten van de heer F. L. en mevrouw D. L.-D. gericht tegen Pactum

Procesgang
Per brief van 13 juni 2005 en een aanvullende brief op 27 juni 2005 is door de heer L. en mevrouw L.-D., de ouders van J. L., hierna te noemen klagers
een klacht ingediend jegens de heer R. Eckringa, unitleider pleegzorg Pactum, hierna te noen Eckringa, en zijn er drie klachten ingediend jegens de heer B.G.M. Wichman, algemeen direct Pactum, hierna te noemen Wichman. 

Voor de omschrijving van de klachten zij venwezen naar onderdeeÔ II van de uitspraak. Op 21 iunr 2005 is de ontvangst van de brief van 13 juni 2005
door de secretaris van de GKC aan klagers bevestigd. Op 4 juli 2005 is door de secretaris de ontvangst van de klachten d .d.27 juni 2005 aan klagers bevestigd. Ter wille van de behandelbaarheid van de klachten is aan klagers in de brief van 4 juli 2005 voorgesteld in te stemmen met een samenvattende formulering van de klachten. Klagers hebben bij brief van juli 2005 ingestemd met de formulering van de klachten. Gezien de vakantieperiode heeft de GKC eerst op 31 augustus 2005 de klachten
ter zitting behandeld. Tijdens de zitting zijn klagers, Eckringa en Wichman door de commissieleden gehoord. 

Klagers hebben zich tijdens de zitting laten bijstaan door de heer Hop.

De commissie heeft zich over de klachten beraden. Thans bericht zij over haar bevindingen. de uitspraak is als volgt opgebouwd:

I Het onderzoek van de klachten door de GKC;
ll Omschrijving van de klachten, bevindingen en uitspraak
lII Aanbevelingen van de GKC aan de directie van Pactum
lV Afsluiting

I Het onderzoek van de klachten door de GKC de GKC heeft kennis genomen van de volgende stukken
Brief d.d. 21 juni 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Corte, secretaris van de GKC, aan de heer en mevrouw L.;
Brief d.d.27 juni 2005 van de heer en mevrouw L. aan mevrouw mr. W.G.H. Cortť;
Brief d.d. 4 juli 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Cortť aan de heer en mevrouw L.;
Brief d.d.4 juli 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Corte aan de heer B.W. Wichman, algemeen directeur Pactum;
Brief d.d. 4 juli 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Cortť aan de heer R. Eckringa, unitleider pleegzorg Pactum;
Brief d.d. 7 juli 2005 van de heer B.G.H. wichman aan de GKC (inclusief bijlagen); algemeen directeur Pactum;
Brief d.d. 11 juli 2005  van de heer en mervrouw L. aan de GKC (inclusief Bijlagen);
Brief d.d. 12 juli 2005 van de heer R. Eckringa aan mevrouw mr. W.G.H. Cortť (inclusief bijlage);
. Brief d.d. 20 juli 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Corte aan de heer en mevrouw L.;
. Brief d.d. 20 juli 2005 van mevrouw mr. W.G.H. Cortť aan de heer R. Eckringa;
Brief d.d.21 j u l i 2005van de heer R. Eckringa aan mevrouwmr. W.G.H  Cortť(inclusief bijlage);
. Brief d.d.22 juli 2005 van de heer en mevrouw L. aan de GKC (inclusief bijlage);
 Pleitnotitie (inclusief bijlagen) en toelichting klachtmelding 270605 die tijdens de zitting op 31 augustus 2OO5 door de heer Hop aan Eckringa, Wichman en de leden van de GKC is overhandigd.
Op 31 augustus 2005 heeft de GKC klagers, Eckringa en Wichman gehoord.

ll Omschrijving van de klachten, bevindingen en uitspraken van de Klachtencommissie
Per klacht volgen thans de bevindingen en het oordeel van de GKC.
Klacht jegens Eckringa:
1. De heer Eckringa heeft ten onrechte geweigerd de door klagers in de brief d.d. 27 juni 2005 genoemde documenten en gegevens te verstrekken nadat zij hem daar op 14 mei 2005 schriftelijk om hadden verzocht.
Klagerstellen dat zij op 14 mei 2005 een modelaanvraag77 hebben verstuurd / ingeleverd bij de Voorziening Pleegzorg Pactum. Beklaagden hebben om (een kopie van) devolgende documenten en gegevens verzocht:
a. gratis afschrift van een compleet (contact) journaal pleegzorgwerker;
b. gratis afschrift gegevens welke in geautomatiseerde bestanden
/zaakadministratie over deze zaak zijn opgeslagen
c gratis afschift alle memo's
d. gratis afschrift van alle zittingverslagen waar onderhavige zaak is
besproken;
e. gratis afschrift van alle informantenverklaringen;
f. gratis afschrift van alle werkaantekeningen;
g. gratis afschrift van klachtreglement;
h. gratis afschrift van alle indicatierapporten;
i. gratis afschrift van alle zorgtoewijzingsbesluiten;
j inschrijving Kamer van Koophandel van de Voorziening van Pleegzorg;
k. Adres Klachtencommissie;
l. Lijst met leden van de Klachtencommissie met nevenfuncties;
m. Gratis afschrift van alle (concept)pleegzorgrapporten;
n. Inzage alle (complete) dossie(s) m.b.t. deze zaak;
o. Afschrift van het HVP-formulier dat als leidraad is gebruikt in deze casus;
p. Afschrift van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens
pleegzorgwerker in deze zaak
q. Afschrift van het Pleegzorgcontract;
r. Afschrift van alle voorzieningen voor Pleegzorgrapporten;
s. Afschrift van een lijst met kosten die wel of niet door de WP vergoed
worden;
t. Een schriftelijke bevestiging dateen uithuisgeplaatste minderjarige niet
is/wordt geplaatst in een gezin/instelling waar de minderjarige in contact kan
komen met
wolmanzouten vergiftigde speeltoestellen;
Indien sprake is van (toekomstige) onderzoeken:

u.  Normen rapport netwerkonderzoek;
v.   Normenrapport onderzoek hulpverleningsplan;
w.  Normenrapport onderzoek opvoedingsplan;
x.  Normenonderzoek verzorgingsplan;
y.   Normenrapport onderzoek criteria geschiktheid pleegouders WP

Klagerstellen dat bovengenoemde stukken hen geheel en / of in ieder geval gedeeltelijk ten onrechte zijn geweigerd. Wel melden klagers dat zij op 9 augustus 2005 een
kopie van de verlenging van het pleegcontract hebben ontvangen.

Eckringa stelt dat hij niet aan het verzoek van klagers d.d. 14 mei 2005 kan voldoen omdat de dochter van klagers op 13 mei 2005 de zestienjarige leeftijd heeft bereikt.
Eckringa venwijst naar het Privacyreglement CliŽntgegevens Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland waarin in artikel 7 het inzagerecht van cliŽnt en ouder(s) wordt behandeld. lndien een cliŽnt zestien jaar of ouder is, dan oefent zij in principe alleen haar inzagerecht uit. Eckringa was dus niet gemachtigd om ouders inzage in het dossier te geven. Eckringa heeft klagers erop gewezen dat zij alleen na hiertoe instemming van de dochter te hebben gekregen, de gewenste bescheiden kunnen
inzien. De GKC constateert dat de modelaanvraag 77 afkomstig is van de website van de heer Hop (http://www.burojeugdzorg.nl/71 .htm). Tijdens de hoorzitting heeft de heer Wichman desgevraagd medegedeeld dat Pactum niet bekend is met de door klagers verzochte documenten onder a, c, Í, l, p, u, v, w, x en y. Pactum kon derhalve deze documenten niet aan klagers verstrekken. Het verzoek van klagers om een afschrift van document 't' te mogen ontvangen is tijdens de zitting door klagers ingetrokken omdat het ziet op verstrekking van gegevens van minderjarigen en dus niet van toepassing is.

Persoon gebonden gegevens Ten aanzien van het verzoek van klagers om persoongebonden gegevens over hun dochter aan klagers te verstrekken is de GKC van mening dat terecht door Eckringa van het verstrekken van deze gegevens is afgezien nu een machtiging van de zestienjarige dochter hiertoe ontbrak.

Voor zover de klacht dan ook betrekking heeft op het ten onrechte niet verstrekken van de persoongebonden gegevens acht de commissie de klacht ongegrond. Wel betreurt de GKC de formalistische opstelling van Eckringa in deze. Klagers waren immers feitelijk niet in de gelegenheid om hun dochter om instemming te verzoeken u zij niet bekend waren met haar verblijfplaats. Het ware beter geweest als Eckringa klagers had verwezen naar een contactpersoon dan wel naar het Bureau Klachtenondersteuning Jeugdzorg (BKJ). (Memo Hop Weer een voorbeeld van stelselmatig doorverwijzen door gesubsidieerde maatjes zoals ze dat in de jeugdzorg graag doen) Deze laatste heeft bij uitstek een voorlichtende, adviserende en ondersteunende taak bij het zoeken van de juiste weg.

Overige niet persoongebonden gegevens
De GKC acht de klacht over het ten onrechte weigeren van de overige, niet persoongebonden documenten en gegevens - met uitzondering van de documenten onder a, c, e, l, p, u, v, w, x en y gegrond. Voor het verstrekken van deze gegevens is de instemming van de dochter niet vereist. Eckringa had tot verstrekking ervan dienen over te gaan. De GKC zal bij de aanbevelingen op eerdergenoemde punten terug komen.

Klachten jegens de heer Wichman
2. De heer Wichman heeft verzuimd de brief van klagers d.d. 2 juni 2005 aan de Klachtencommissie door te sturen. in plaats daarvan heeft de heer Wichman de
klacht zelf in behandeling genomen en beslist dat de klacht ongegrond was.

Klager stellen dat zij op 2 juni 2005 een klacht naar de Klachtencommissie van Pactum hebben gezonden. Zij verwijten Wichman de brief niet naar de Klachtencommissie te hebben doorgestuurd maar deze te hebben onderschept en achtergehouden. Wichman heeft ten onrechte zelf een beslissing op de ingediende klacht genomen en de klacht ongegrond verklaard. Wichman bevestigt hetgeen door klagers wordt gesteld. Hij heeft de klacht niet doorgestuurd aan de GKC. Als reden hiervoor geeft Wichman dat binnen de procedure van Pactum het de gewoonte is dat er eerst intern wordt gekeken wat er is gedaan met een verzoek of klacht,
teneinde de cliŽnt / jeugdige niet onnodig te belasten.


Per 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. Met de invoering van de wet is opgenomen dat de Klachtencommissies - verbonden aan de instellingen voor jeugdzorg - helemaal uit externe leden dient te bestaan en dus onafhankelijk moet zijn van de jeugdzorginstellingen. Vooruitlopend op de invoering van de wet is eerder de Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) opgericht. De GKC voldoet aan de wettelijke vereisten. Op 1 april 2004 heeft Pactum zich aangesloten bij de GKC. Met het aansluiten heeft Pactum zich geconformeerd aan het (huishoudelijk) klachtenreglement van de GKC. ln artikel B lid 1 van het Huishoudelijk Reglement staat vermeld ...' als een klacht voor behandeling door de GKC is binnengekomen bŪj een van de aangesloten instellingen wordt deze direct naar hef secretariaat
van de GKC doorgestuurd"...Nu de brief van klagers gericht was aan de GKC en niet is gebleken dat Wichman klagers heeft verzocht om instemming met een afwijkende afhandeling van de klacht, acht de GKC de klacht gegrond. De commissie komt ook op dit punt bij de aanbevelingen terug.

3. Pactum maakt misbruik van het klachtrecht door toezending van de door klagers gevraagde stukken te vertragen. Klagers voelen zich hierdoor genoodzaakt
onnodig procedurele stappen te ondernemen. Klagerstellen dat Wichman het recht in eigen hand heeft genomen door hen niet van de nodige informatie te voorzien waar zij recht op hebben om een klacht goed in te kunnen dienen door toezending van de gevraagde stukken te rekken. Klagerstellen dat de klacht reeds voor de zitting opgelost had kunnen worden door de stukken snel toe te sturen. Klagers voelen zich onnodig genoodzaakt procedurele stappen te ondernemen. 

Ter informatie delen klagers mede dat zij pas recent hebben vernomen dat Pactum, als begeleidende instantie, bij de behandeling van hun dochter betrokken is. Eerder waren zij in de veronderstelling dat bureau Jeugdzorg partij was. Een informatiepakket betreffende (de organisatie van) Pactum met onder andere informatie over de klachtenregeling hebben zij nimmer ontvangen.

Wichman ontkent hetgeen door klagers wordt gesteld. Wichman is van mening dat op formele gronden het verzoek van klagers is afgewezen door hen erop te wijzen dat, gezien de zestienjarige leeftijd van de dochter van klagers, eerst toestemming van de dochter vereist is alvorens inzage in het dossier te kunnen krijgen. Nu tot op de dag van de zitting de toestemming van de dochter niet is verkregen kan niet aan het verzoek van klagers worden voldaan. Van een vertraging in de afhandeling van het verzoek van klagers kan aldus Wichman geen sprake zijn. Voor zover klagerstellen dat door het niet toezenden van de niet-persoonsgebonden documenten en gegevens - met uitzondering van de documenten onder a, c, e, l, p, u, v, w, x en y, de procedure is vertraagd en klagers onnodig procedurele stappen hebben moeten nemen, acht de GKC de klacht gegrond. Over het niet toezenden van de persoonsgebonden documenten en gegevens heeft de GKC onder klacht 1 haar oordeel reeds gegeven. Tevens komt zij in de aanbevelingen hier nog op terug.

Ondanks het feit dat klagers hierover geen klacht hebben ingediend betreurt de GKC het dat klagers niet op enig moment, althans voor 13 mei 2005, informatie over de organisatie van Pactum hebben ontvangen. Nu het ook voor de GKC tijdens de zitting niet duidelijk is geworden wie na de oorspronkelijke spoedplaatsing van de dochter van klagers bij Bureau Jeugdzorg voor toezending van deze informatie had dienen zorg te dragen neemt de GKC zich de vrijheid op dit punt bij de aanbevelingen terug te komen.

4. Pactum misbruikt het klachtrecht door te weigeren een afschrift van het klachtenreglement aan klagers toe te zenden en het adres van de Klachtencommissie aan hen bekend te maken.

Klagers stellen dat Pactum het klachtrecht misbruikt door te weigeren een afschrift van het klachtenreglement aan klagers toe te zenden en het adres van de Klachtencommissie aan hen bekend te maken. Eerst via het AKJ hebben klagers het adres van de GKC ontvangen.

Wichman meldt dat hij in de veronderstelling was dat klagers in het bezit waren van de gevraagde gegevens. Het was Wichman niet bekend dat klagers geen algemene informatie, en dus ook niet over de klachtenregeling van Pactum ontvangen hadden.

De Klachtencommissie betreurt de miscommunicatie in deze. Voor zover klagerstellen het klachtenreglement alsmede het adres van de Klachtencommissie na verzoeken daartoe, niet te hebben ontvangen, acht de GKC de klacht gegrond. Ter zitting is de GKC echter niet gebleken dat Pactum (structureel) misbruik maakt van het klachtrecht en weigert informatie  betreffende de GKC aan cliŽnten en jeugdigen te verstrekken. Zo is de klachtenregeling opgenomen in de informatiefolder van Pactum.
Ook op de website van Pactum wordt uitgebreid informatie betreffende de GKC verstrekt waarbij tevens het adres van de GKC vermeld staat. De klacht als zou Pactum misbruik hebben gemaakt van het klachtrecht acht de GKC  dan ook ongegrond.

lll Aanbevelingen
De commissie beveelt directie van Pactum aan om, voor zover na de behandeling van de klacht door de GKC nog relevant, om op korte termijn tot verstrekking van de niet- persoonsgebonden documenten en gegevens - voor zover zij daarover beschikt - aan klagers over te gaan. Verder adviseert de GKC de directie van Pactum om, in deze specifieke casus, de dochter van klagers, bij voorkeur binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak van de GKC, te (laten) benaderen met de vraag of en in hoeverre zij bereid is om toestemming tot inzage dan wel afgifte van een kopie van de persoonsgebonden documenten en gegevens aan klagers te geven en klagers van het besluit van de dochter op de hoogte te stellen. 

Tevens verzoekt de GKC de directie van Pactum om de procedure / gewoonte bij Pactum om eerst intern te kijken wat er met een verzoek of een klacht ter attentie van de GKC wordt gedaan teneinde de cliŽnt / de jeugdige niet onnodig te belasten, te herzien in zoverre dat, in het uitzonderlijke geval dat men voornemens is van de procedure zoals beschreven in het (huishoudelijk) reglement van de GKC af te wijken, hiervoor vooraf toestemming wordt gevraagd aan klager(s).

Als laatste adviseert de GKC de directie van Pactum om, al dan niet in samenwerking met Bureau Jeugdzorg, voor toekomstige gevallen, heldere afspraken te maken over de taakverdeling betreffende het informeren c.q. het toezenden van informatie betreffende de organisatie van Pactum aan ouders / cliŽnten met name na spoedplaatsingen.


lV Afsluiting
Aan het beraad dat tot de bovenstaande uitspraak heeft geleid is deelgenomen door drie leden van de GKC, te weten: . 

de heer drs. R. van Dijk, voorzitter;
o mevrouw mr. l . Draisma, lid
. mevrouw drs. G. Vosmer, lid
Als ambtelijk secretaris fungeerde mevrouw mr. W.G.H. Cortť
Binnen vier weken zullen klagers nog een schrijven ontvangen waarin directie van Pactum zal berichten of zij het oordeel van de GKC deelt en in hoeverre de klachten voor haar aanleiding zijn geworden tot het nemen van maatregelen.
Nijmegen op 31 au
mr. W.G.H. Cortť
ambtelijk secretaris

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wob verzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
867 Exploitatie kinderen! VLINDER zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
(s41052011) Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

(505) Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?
Vitree, check juridisch juiste naam (521)
Stichting Blanco (088)
Stichting de Combinatie (722)
Stichting Gereformeerde Jeugdhulphulpverlening (sgj41025318)
Stichting de Hoenderloo Groep (310)
Stichting Stichting Joseph (s41076982)
Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg (s41208154)
Stichting Lindenhout (s41052011)
Stichting Pactum (460)
Stichting Rentray (386)
Stichting Tender (120)
Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)
 

CHECK ONDERSTAANDE NAMEN!
Stichting Trias Jeugdhulp Adios Holanda Adoptievoorzieningen Almata Jeugdzorg Plus Altra Avenier Cardea Jeugdzorg Cluster Collegio BV Combinatie Jeugdzorg CWZW Gelderland CWZW Noord CWZW Overijssel De Bascule De Boei De Kern De Lindenhorst De Rading De Werkwijzer De Zuidwester Elker Entrťa FCB FlexusJeugdplein Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag Het Poortje Horizon HVO - Querido Jarabee Jeugd Zorgvragers Limburg Joods Welzijn JSO Juvent K2, Brabants Kennisctr. Jeugd Kabouterhuis Kindercentrum Olivo Kinderpostzegels Nederland Kinderzorg Zwolle Klaverblad Zeeland Kompaan en De Bocht Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Leger des Heils Midden-Nederland Lijn5 Maashorst Mutsaersstichting Nationaal Fonds Kinderhulp Nederlands Jeugdinstituut Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen OCK het Spalier Oosterpoort P.M.Z. Boerderijen Pactum Parlan Partoer POC Drenthe Prokino Reinaerde Rivas Zorggroep Rubicon Jeugdzorg Service.JZ SOVEE Spectrum Spirit! Stek Jeugdhulp STHL Stichting Eigen Kracht Centrale Stichting Jade Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdhulp Friesland Stichting OGH Stichting Teylingereind Stichting Timon Stichting Triade Stichting Welzijn Lelystad Stimulans Welzijn SWS Welzijn TeleTrust Tender Tiskidz Topaze BV Trajectum TriviumLindenhof Voor School Welzijn Meppel Westerveld Welzijn Tubbergen Welzijn West Z-Vlaanderen Welzijnsonderneming Divers XONAR Yorneo Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Zorgbelang Frysl‚n Zorgbelang Gelderland Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens! Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

 

 

Familie Logtenberg uit Heerde

tegen

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort Gezinsvoogdij
sgj41025318
Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort Voorziening voor Pleegzorg
Rechtbank Zutphen met ongelijke doorlooptijden procedures voor ouders (
426) om stelselmatig "jeugdzorg" te bevoordelen.

met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

 

 

Inleiding.

Vraag? Hoeveel kinderen in Nederland hebben inmiddels traumatische ervaringen opgelopen nadat zij op weg naar school of op hun school met "jeugdzorg geweld" hun taxibusje of school zijn uitgsleurd om met grof geweld een kindertehuis of jeugdzorg auto jeugdzorg te worden ingeslagen? 

De ouders Logtenberg hebben GEEN GESLOTEN OPVOEDINGSSITUATIE maar stellen zich open op. Publiceren hun ervaringen met "jeugdzorg" op internet om kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Iedereen mag weten wat er met een gezin kan gebeuren als ouders en hun kinderen onverhoopt met SBJG en SGJ te maken krijgen. Het gaat in de zaak Logtenberg dus niet om het belang van een kind maar om schaalvergroting van SGJ jeugdzorg en pleegzorg en het onder controle krijgen van de ouders onder het SGJ regime. SGJ er zelfs niet voor terug deinst om bij de kinderrechter een VERZOEK in te dienen om een minderjarig meisje L. ZONDER GEDRAGSPROBLEMEN in een kindergevangenis op te laten sluiten. Met deze minderjarige L. is het na 5 jaar SGJ/SBJG bemoeienis en "JEUGDZORG TRAUMA" alleen maar bergafwaarts gegaan. Alle kinderbeschermingsmaatregelen OTS en UHP met SGJ als REGIME onder het mom van hulpverlening hebben alleen maar een averechts effect gehad terwijl L. probleemloos naar haar school ging tot het moment dat het CHRISTELIJKE SGJ op haar werd afgestuurd met hun STASI WERKWIJZE in strijd met het negende gebod en zij onderweg naar school uit haar taxi busje werd gesleurd en een kindertehuis/auto SGJ gezinsvoogd werd ingeslagen. 

Hoeveel kinderen in Nederland hebben inmiddels traumatische ervaringen opgelopen nadat zij op weg naar school of op hun school met "jeugdzorg geweld" hun taxibusje of school zijn uitgsleurd om met grof geweld een kindertehuis of jeugdzorg auto jeugdzorg te worden ingeslagen? Dit klemt allemaal des te meer omdat het oudste kind uit het gezin Logtenberg na haar UHP binnen twee jaar naar zeven adressen werd geslingerd! Zij is twee keer verkracht waaronder in keer in een SGJ pleeggezin als norm voor wat het christelijke SGJ, SBJG en Raad voor de Kinderbescherming en rechtbank Zutphen allemaal onder "jeugdzorg in Gelderland" verstaan. 

(124) Stockholmsyndroom. De ouders hebben het oudste kind uit het gezin nadat zij in de tentakels van de christelijke jeugdzorg was terecht gekomen nooit meer terug gezien. VIJF JAAR OTS en SGJ rapporten dat er contact moet zijn tussen ouders en alle kinderen uit het gezin als voorbeeld van SGJ "PR hulpverlening" alleen maar gericht op schaalvergroting. 

Gesprek SGJ gezinsvoogd/J. Hop/moeder Logtenberg bij familie Logtenberg thuis. Er heeft aan het begin van de bemoeienis van SGJ met het gezin een gesprek SGJ gezinsvoogd/Hop/moeder Logtenberg plaats gevonden. Tijdens dit gesprek wordt op SCHRIFT een VERZOEK omgangsregeling ingediend tussen SGJ gezinsvoogd/ouders Logtenberg en alle kinderen uit het gezin. Er wordt expliciet op gewezen dat de SGJ gezinsvoogd dit schriftelijk verzoek omgang/contact tussen SGJ gezinsvoogd/ouders Logtenberg/alle 3 kinderen uit het gezin gelijk SCHRIFTELIJK heeft AFGEWEZEN! De betrokken SGJ gezinsvoogd verbijsterd en rancuneus achterlatend omdat de ouders vervolgens tegen dat SGJ besluit (geen contact/omgang tussen ouders/SGJ gezinsvoogd/alle 3 kinderen uit het gezin) niet in beroep gaan! Een SGJ gezinsvoogd die zelf te stom was om maar te begrijpen waar hij mee bezig was om dit verzoek af te wijzen! Een prototype van een rancuneuze gezinsvoogd die NIET THUIS HOORT in de "jeugdzorg". Vervolgens staat in alle rapporten te lezen dat er contact moet zijn met deze minderjarige (inmiddels meerderjarige) en de andere leden van het gezin. Dat de ouders hieraan niet willen meewerken terwijl deze rancuneuze SGJ gezinsvoogd contact tussen hem en alle leden van het gezin zelf in een beschikking heeft afgewezen als voorbeeld van de kafka-achtige toestanden waarin ouders terechtkomen als ouders en kinderen met "SGJ jeugdzorg" te maken gaan krijgen. 

De ouders Logtenberg zien hun SGJ gezinsvoogd tijdens schorsing van een hoorzitting bij de rechtbank Zutphen uit pure frustratie tegen de wanden van de rechtbank trappen en de SGJ gezinsvoogd etaleert hiermee hoe gewelddadig hij eigenlijk is als hij zijn zin niet krijgt. Hetzelfde gedrag stelde Hop ook vast bij een SGJ teamleider die over de rooie scheldend en tierend na een hoorzitting de ouders van de Vee begon te bedreigen dat ze niet met Hop in zee moesten gaan want anders kregen ze hun kinderen nooit meer terug. Het is dus van groot belang een onderzoek in te stellen naar gewelddadig gedrag van SGJ personeel richting ouders om met intimiderend gedrag hun zin door te drijven. Hebben zij als kind misschien te maken gehad met huiselijk geweld? Worden SGJ gezinsvoogden wel psychologisch onderzocht om eerst na te gaan of zij wel met kinderen en hun ouders kunnen omgaan voordat zij in de "jeugdzorg" mogen gaan werken. Indien neen, waarom niet? Zijn zij juist geschikt voor hun werk bij SGJ omdat de werkwijze van SGJ gericht is op schaalvergroting?

De weerzinwekkende SGJ bemoeienis met ouders en kinderen zoals de redacteur dat heeft meegemaakt in meerdere zaken (Logtenberg, Struyck, van der Vee) is immers niet kindgericht maar alleen maar gericht op het criminaliseren en demoniseren van ouders van kinderen kennelijk met als enig oogmerk de SGJ organisatie in stand te houden en steeds verder uit te bouwen. Hoeveel kinderen in Nederland zijn er inmiddels door toedoen van SGJ huichelaars en hun Stasi werkwijze met het inzetten van spionnen in het gezin onder het mom van hulpverlening in strijd met het negende gebod uithuis geplaatst en kinderrechters die NIET TOETSEN maar eerst een beschikking UHP voor alle kinderen afgeven zodat SGJ vervolgens naar de UHP in hun rapporten kan toeschrijven?

Werd het nieuwe SGJ kantoorpand al op de te verwachte groei van OTS en UHP kinderen gebouwd?

Wat is het totaal aan geldstromen dat ieder jaar richting SGJ blijft stromen om steeds meer kinderen uit hun huis te halen en de "jeugdzorg" in te jagen?

Welke rol spelen de gereformeerde dominees, scriba's, schooldirecteuren en schoolbestuurders om steeds meer kinderen voor SGJ bemoeienis te selecteren?

Verdienen zij misschien ook centjes aan uithuisplaatsingen van kinderen door als pleeggezin voor SGJ te functioneren?

Hoeveel gereformeerde rechters zijn er eigenlijk die kritiek van buitenaf op SGJ kost wat kost zullen proberen te onderdrukken?

Worden juridische beroepsmogelijkheden onder SGJ besluiten en schriftelijke aanwijzingen worden stelselmatig NIET vermeld?

Maakt SGJ liever MISBRUIK van ouders in een emotioneel kwetsbare positie door juridische juiste beroepsmogelijkheden niet te vermelden?

Kloppen de ondertekeningsblokken onder BESLUITEN en VERZOEKSCHRIFTEN van de SGJ. Wat zou er gebeuren als in Nederland alle ouders die met SGJ te maken hebben gekregen de ondertekeningsblokken van SGJ op juistheid gaan controleren?

Ouders die onverhoopt met SGJ te maken krijgen hebben alle reden om zich grote zorgen te maken over het welzijn van hun kinderen.

Indien u weerwerk tegen SGJ wilt leveren kunt u alle procedures die u nodig heeft bij de kinderrechter GRATIS van deze website halen.

Heeft u al een chronologisch overzicht gemaakt van alle gebeurtenissen? (7)

Heeft u al een WOB 102 ingediend bij de SGJ? Indien neen waarom niet?

J. Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop (95) (710) Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

 

 

 

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Voorziening voor Pleegzorg)
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling!
Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en ook toepast in uw communicatie met "jeugdzorg"
464 Heeft u formulier 464 ingeleverd bij de school van uw kind? Indien neen, waarom niet?
465 Heeft u verzoek 465 ingeleverd bij de school van uw kind? Indien neen, waarom niet?
Heeft u onderzoek naar het schoolbestuur gedaan? Wie zitten erin met welke nevenfuncties?
Zit er een rechter in het schoolbestuur? Zit personeel van de school in de gemeenteraad en/of kandidaat voor de gemeenteraad?
Zit personeel van de school ook met een baantje in het hoofdstembureau en/of een van de andere stembureaus in uw gemeente?
Van welke politieke partij is de schooldirecteur lid en hoe is hij/zij aan haar/zijn baantje schooldirecteur gekomen?
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste UHP kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste UHP kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 Lachwekkend! UN heeft nog steeds geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen