Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Met gefabriceerd bewijs verzonnen verhalen als kenmerk van de jeugdzorg werkwijze probeert de jeugdzorg industrie Hop aan te pakken in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Hop: "Gedwongen gesubsidieerde "jeugdzorg" kenmerkt zich door achterkamertjespolitiek ZONDER NEUTRALE WAARHEIDSVINDING!
Voorzitter vraagt: "Is de beslissing over Hop genomen in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor?"
Jeugdbescherminbg Brabant antwoord: "Ja!"

 

Aan mevrouw Drs. T.P. Barendse-Cornelissen,
Koninginneweg 90,
2012 GR Haarlem.

Ermelo, 1 februari 2001.

Betreft: Weigering J. Hop als vertrouwenspersoon en gemachtigde.

Geachte mevrouw Barendse,

Hierbij informeer ik u over de recente ontwikkelingen m.b.t. de weigering van J. Hop als gemachtigde en vertrouwenspersoon door (gezins)voogdij-instellingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste hoorzitting waar dit onderwerp werd behandeld in de klachtzaak Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant.

Van Jeugdzorg Noord-Brabant was een jurist als vertegenwoordiger aanwezig.

Kort samengevat en zakelijk weergegeven op hoofdpunten:

Voorzitter:  Opent de zitting.

Jeugdzorg: Ik verzoek u de klacht van J. Hop niet-ontvankelijk te verklaren, hij kan zelf niet klagen bij deze commissie.

Voorzitter: Bent u zich ervan bewust dat Hop ook geen bezwaar kan indienen op grond van Awb.

Jeugdzorg: Ja

Hop : Klager heeft exact dezelfde klacht ingeleverd met Hop als gemachtigde.

Voorzitter: Klopt dat secretaris? Antwoord secretaris Ja.

Voorzitter: Kunnen we beide zaken dan niet gelijk behandelen omdat ze toch identiek zijn.

Jeugdzorg: Akkoord

Voorzitter: Op voorhand staat niet vast dat Hop hier niet als klager kan worden aangemerkt.

Voorzitter: Jeugdzorg kunt u mij uitleggen waarom de heer J. Hop bij uw instelling wordt geweigerd?

Jeugdzorg: Ja, de reden van weigering is dat de Vedivo heeft besloten de heer J. Hop te weigeren op grond van deze internetsite. (Getoond wordt een afschrift van de internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) Deze internetsite wordt gelijk aan de commissie overlegd.

Voorzitter: Wat houdt dat in?

Jeugdzorg: Landelijk wordt Hop geweigerd door de voorzitters van de interne klachtencommissies en instellingen die zich aan het besluit van Vedivo conformeren. Jeugdzorg conformeert zich ook aan dit Vedivo besluit en daarom wordt Hop door Jeugdzorg Noord-Brabant geweigerd.

Voorzitter: Meneer Hop?

Hop : De kwestie die hier aan de orde is zal een enorme impact hebben en geschiedenis maken.

Hop : Ik heb altijd kritiek op de gezinsvoogdij dat deze sector niet controleerbaar en doorzichtig is. Mijn internetsite is dan ook zeer doorzichtig en controleerbaar. Iedereen weet dat mijn internetsite www.burojeugdzorg.nl is met daaraan gelinkt kindsites. Op dit moment zijn dat 255 kind sites.

Hop : De internetsite die Jeugdzorg hier toont (http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) en aan de commissie heeft overlegd is NIET van mij. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er door anderen op internet wordt gezet.

Jeugdzorg: Dat moet dan wel gecontroleerd worden of die internetsite wel of niet van Hop is.

Voorzitter: Is dit besluit genomen in een achterkamertje bij Vedivo zonder hoor en wederhoor?

Jeugdzorg: Ja.

Voorzitter: Heeft de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant problemen met Hop.

Antwoord: Nee

Voorzitter: Het betreft dus met name de zaken in Flevoland? (252)

Jeugdzorg: Ja

Voorzitter: Is het niet mogelijk dat de directeur een gesprek heeft met Hop binnen drie weken om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden?

Jeugdzorg: Ja

Hop : Ik ben daartoe bereid en heb dat ook aangegeven in mijn klacht.

Voorzitter sluit de zitting.

 

Geachte mevrouw Barendse,

Ik weet nu dus waarom ik overal wordt geweigerd, een internetsite die niet van mij is. De Vedivo kan niet beter etaleren hoe deze sector te keer gaat in Nederland zonder ook maar iets op juistheid te controleren worden er zware maatregelen tegen (klagende) burgers genomen. Ze hebben nu  een enorme blunder gemaakt om mij landelijk te weigeren op grond van een internetsite die niet van mij is.

Tenslotte wijs ik op het feit dat ik bij twee instellingen al geweigerd werd "wegens aanzetten tot klagen over het contactjournaal en procedureel klagen". Deze sites staan onder de kop contactjournaal op mijn internetsite.

Wat zullen de volgende argumenten zijn van Vedivo om mij buiten te deur te houden en als ze de impact van deze blunder gaan beseffen?

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

Bijlage: Internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html 3 pagina.

Totaal aantal pagina’s van dit bericht is 6.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.