Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Ermelo
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

 

 

PRAKTIJKVOORBEELD IMPRODUCTIEVE AMBTELIJKE BUREAUCRATIE! Aangifte tegen J. Hop Ermelo door personeel gemeente Lelystad na publicatie procedurele klachtzaak met landelijke jurisprudentie over belemmering Groep Hop politieke activiteiten in Lelystad

 

 

WAARSCHUWING! Dit is geen grapje maar keiharde realiteit tijdens de verkiezingen gemeenteraad Lelystad zichtbaar gemaakt met foto's van lijsttrekker Groep Hop Ermelo J. Hop.

Hop dient een simpele procedurele klachtzaak met landelijke jurisprudentie in tegen personeelsleden gemeente Lelystad. Een chefje uit Lelystad weigert op de (tegen zijn afdeling?) ingediende klachten te beslissen Een bekend ambtenaren(overheids)trucje tegen burgers is het niet beslissen op klachten en verzoeken van burgers. Hop publiceert onderstaande klachtzaak, het is een nieuwsfeit met landelijke jurisprudentie, op internet en daar zijn ze niet blij mee in Lelystad. Een bekend ambtenaren(overheids)trucje is vervolgens een slachtoffer als dader gaan aanmerken. Hop slachtoffer van belemmering politieke activiteiten in Lelystad wordt vervolgens tot dader gebombardeerd. Hop beschikt nog niet over het geheime dossier en de geheime aangifte. Maar het politieapparaat komt in werking niet om de daders van belemmering politiek activiteiten in Lelystad aan te pakken maar om Hop te spreken te krijgen over de publicatie van de procedurele klachtzaak met landelijke jurisprudentie op internet. Het vervolgingsapparaat en de rechtspraak gaan zich nu met de ingediende klachtzaak van Hop bemoeien en KOMT U OOK KIJKEN hoe de rechter reageert op ieder INGEDIEND KLACHTONDERDEEL WAAROP EERST ALS VOORVRAAG door de rechter beslist moet gaan worden. Iets wat simpel kan worden gedaan beslissen op en simpele klachtzaak wordt door gemeenteambtenaren nu opgeblazen om er zoveel mogelijk problemen over te maken om de oplossing zo duur mogelijk te blijven verkopen. Een praktijkvoorbeeld van de bekende improductieve bureaucratie. Veel leesplezier met het volgen van deze zaak en vergelijk vooral de afwikkeling in deze zaak met het verloop van de behandeling van uw aangifte.

Maar een ding is inmiddels al wel duidelijk de FAIR BEWAKER op 28-01-2014 heeft gesjoemeld met zijn dagrapport door de gebeurtenis niet in zijn dagrapport te vermelden. Hij heeft zijn belemmering van politieke activiteiten in opdracht van gemeente Lelystad personeel zoals verwoord in de klachtzaak niet vermeld in zijn dagrapport welk dagrapport Hop al wel in handen heeft gekregen. Er is kennelijk een doofpotoperatie in gang gezet om de belemmering van politieke activiteiten jegens Hop door personeel gemeente Lelystad DOOD TE ZWIJGEN. Een bekend ambtenaren(overheids)trucje is het weglaten van informatie wat niet past in het toeschrijven naar de voor de overheid gewenste conclusie.

 

 

Praktijkervaring Hop. Stel altijd eerst vast wat de norm en wat het gevaar is en kijk altijd hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen.
De norm! Een politiebeambte dient onpartijdig te zijn bij de afhandeling van een aangifte en dient een kopie van de aangifte aan de betrokken burger te geven.
Jurisprudentie. Hop tegen Harreveld Alexandra. Uitspraak commissie bezwaarschriften ministerie: "Namen van medewerkers overheid zijn openbaar evenals hun telefoonnummers bij de overheid!"
Het gevaar! Uitgangspunt bij een aangifte overheidpersoneel tegen een burger (of omgekeerd) is dat de politie altijd partijdig is voor overheidspersoneel. De politie zal ook niet aan waarheidsvinding doen. De burger krijgt geen kopietje van de geheime aangifte zodat u als burger NIET uw verdediging zo goed mogelijk vantevoren kan voorbereiden.
Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? Praktijkervaring Hop 1995 - 2014.

 

 


Chronologisch overzicht verloop procedure aangifte personeel gemeente Lelystad tegen J. Hop na belemmering politieke activiteiten gepleegd door ambtenaren uit Lelystad in 2014

00-00-2014 Wordt vervolgd waarbij heel Nederland kan meekijken op internet hoe dit gaat aflopen en Hop wil dat tijdens een komende rechtszaak alle bij deze zaak betrokken gemeente ambtenaren en de betrokken FAIR bewaker onder ede worden gehoord en bij meineed ter plekke worden opgepakt om belemmering van politieke activiteiten, het verkrijgen van stempeltjes op ondersteuningsverklaringen op een tegen de betrokken gemeente ambtenaren op een repressieve wijze de kop wordt ingedrukt zodat ondersteuningsverklaringen politieke partijen die mee willen doen aan verkiezingen probleemloos en snel door het ambtenarenapparaat verwerkt worden tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zoals netjes aangeplakt op de deur gemeentehuis gemeente Putten.

De normonder hier komt een door Hop genomen foto van de mededeling van de gemeente Putten bij de ingang gemeentehuis mbt verkrijgen stempels ondersteuningsverklaringen EN ZO HOORT HET!


09-04-2014 Hop wordt thuis gehoord door wijkagent Ermelo ivm aangifte personeel gemeente Lelystad. De agent vermeld ten onrechte niet dat Hop niet tot antwoorden verplicht is. Hop krijgt geen kopie van de aangifte. Reactie Hop: ZWIJGRECHT Ik geef geen verklaring. De zaak komt wel voor de rechter. Reactie wijkagent: Hij vertrekt met de mededeling dat Hop hiermee geen vrienden maakt.
00-00-2014 Telefoongesprek 12 minuten Hop met politie Lelystad dat hij niet komt naar Lelystad maar iedere dag om 09.00 uur gehoord kan worden in Ermelo
Ok meneer Hop het dossier wordt naar Ermelo gestuurd en u wordt gehoord door de wijkagent.
26-03-2014 Naamloos verzoek om te verschijnen bij BUREAU CELLENCOMPLEX LELYSTAD om gehoord te worden over een geheime aangifte.
00-00-2014 Voor Hop tot op heden een geheime aangifte en een geheim dossier.
28-01-2014 Procedurele klachtzaak met landelijke jurisprudentie Hop tegen Lelystad. Zie de inhoud van de ingediende klacht, hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

 

Op deze plaats wordt een kopie van de aangifte tegen Hop ongecensureerd gepubliceerd zodra Hop een kopie hiervan in handen heeft gekregen.

 

 

 

Gemeente Lelystad weigerde op door Hop tegen personeel gemeente Lelystad ingediende klachten te beslissen door klachten gegrond of ongegrond te verklaren, maar deed aangifte tegen Hop omdat Hop de klachten als nieuwsfeiten op internet heeft gezet tijdens de verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Lelystad,
Stadhuisplein 2,
8232 ZX Lelystad.

Lelystad, 28 januari 2014.

Geacht College,

Ondergetekende(n) dienen een klachten in. De klachten hebben betrekking op de periode twee weken voor de kandidaatstelling 3 februari 2014.

Klacht 1.
Ten onrechte in de eerste week van de kandidaatstelling 5+ personen zijn weggestuurd zonder stempel op een model H4 formulier kandidaatstelling Groep Hop voor de verkiezing gemeenteraad van Lelystad omdat er door deze personen geen afspraak was gemaakt om een stempel burgemeester te mogen halen. Ten onrechte er door een burger een afspraak moet worden gemaakt om een stempel te halen op een formulier model H4 ondersteuningsverklaring Groep Hop.

Klacht 2.
Ten onrechte er op maandagmorgen, het was druk er maar een balie los was balie 10 waar een stempel gehaald kon worden op een formulier H4. Burgers langer dan een uur moesten wachten.

Klacht 3.
De burger die eerst geholpen werd voor andere zaken bij de andere balies vervolgens apart weer naar balie 10 moesten gaan met een wachttijd.

Klacht 4.
Bij balie 10 op maandagmorgen een andere medewerker werd ingewerkt door een blonde dame met een knotje waarbij punt voor punt de procedure langzaam werd herhaald en besproken de burger eindeloos moest wachten. Instructie van medewerkers mbt formulier h4 ten onrechte niet voor de twee weken voor kandidaatstelling voor alle baliemedewerkers is geregeld/werd geregeld.

Klacht 5.
De burger ten onrechte in bijzijn van een baliemedewerker zijn handtekening op het formulier moest zetten het betrof de blonde medewerker met knotje. De burger die zijn handtekening al op het H4 formulier had gezet moest op een blanco papier opnieuw zijn handtekening zetten. Deze burger moest ten onrechte zelf om vernietiging van het blanco papier met zijn handtekening vragen.

Klacht 6.
Gelet op de tegenwerking en zeer lange wachttijden burgers met een H4 formulier niet meer wilde wachten en ons geen H4 formulier met stempeltje burgemeester konden geven.

Klacht 7.
Op dinsdagmorgen 28 augustus 2014 anticipeerde Weber met als grondslag praktijkervaring Hop op de situatie in Lelystad en stonden Hop en Weber bij twee ingangen van het gemeentehuis om aan burgers EEN UITNODIGING OM TE HELPEN MET EEN STEMPELTJE BURGEMEESTER ut te delen aan burgers die bij de gemeente Lelystad moesten zijn en dan gelijk een formulier H4 mee konden nemen. Tevens ontmoetingsplaats voor bekenden van Weber.

Klacht 8.
Een bewaker van Fair beveiliging ten onrechte sommeerde Hop te stoppen met uitdelen van bovengenoemde uitnodigingen aan burgers bij de ingang gemeentehuis. De bewaker weigerde Hop zijn naam te vertellen. De bewaker weigerde Hop te vertellen welke persoon hem de opdracht gegeven had om Hop te sommeren te stoppen met het uitdelen van bovengenoemde uitnodigingen.

Klacht 9. COMPETENTIE!
Hop wendde zich na dit voorval bij de receptiebalie omschreef klacht 8 en wilde spreken met de persoon die de opdracht aan deze bewaker had gegeven. Ten onrechte werd eerst een ambtenaar op Hop af gestuurd die NIET BEVOEGD was over deze zaken te beslissen en niet bevoegd was mbt de klachtafhandeling.

Klacht 10. COMPETENTIE!
Ten onrechte de griffier van de gemeenteraad mw. Inema vervolgens op Hop werd afgestuurd en Hop sommeerde te stoppen met bovengenoemde uitnodigingen uit te delen bij de ingang gemeentehuis Lelystad.

Klacht 11. COMPETENTIE!
Vervolgens de derde persoon mw. A. Klaver hoofd verkiezingen op Hop werd afgestuurd en Hop sommeerde te stoppen met bovengenoemde uitnodigingen uit te delen bij de ingang gemeentehuis mbt H4 formulieren.

Klacht 12. COMPETENTIE!
Hop ten onrechte door een bewaker en drie medewerkers van de gemeente werd gesommeerd te stoppen met het uitdelen van uitnodigingen bij de ingang van het gemeentehuis. Zij hadden GEEN COMPETENTIE om hiertoe te sommeren omdat Hop stond voor de koffiebar links en naast de roltrap naar de bibliotheek en voor de ingang gemeentehuis dus VOOR het openstaande rolluik gemeentehuis waarmee het gemeentehuis wordt afgesloten.

Klacht 13. COMPETENTIE!
Hop ten onrechte geen H4 formulier uitnodigingen mag uitdelen in het gemeentehuis terwijl Hop expliciet aangaf dat H4 formulieren beschikbaar moeten zijn voor burgers uit Lelystad. Het zijn officiŽle documenten en de gemeente Lelystad weigert deze H4 formulieren van Groep Hop in het gemeentehuis van Lelystad aan burgers ter beschikking te stellen.

Klacht 14.
Er was sprake van HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN jegens Hop door de bewaker en drie medewerkers gemeente Lelystad waaronder de griffier van de gemeenteraad waarbij geen enkele persoon de COMPETENTIE had Hop te sommeren te stoppen met uitdelen van uitnodigingen mbt formulier H4 op de plaats waar Hop stond voor de ingang gemeentehuis naast de koffiebar, naast de roltrapbibliotheek.

Klacht 15.
Er is sprake van succesvol tegenwerken van Hop en Weber bij het zo snel mogelijk bijeenkrijgen van de benodigde H4 formulieren in de twee weken voorafgaande aan de kandidaatstelling.

Klacht 16.
Het probleem met het verkrijgen van de laatste stempeltjes op H4 formulieren ten onrechte nu met een klachtzaak moet worden aangepakt waarbij Hop aangaf dat het een procedurele klacht was mbt de tegenwerking gemeente ambtenaren Lelystad bij het snel verkrijgen van stempeltjes op de benodigde H4 formulieren Groep Hop waarbij dan ook landelijke jurisprudentie kan worden verkregen.

Verzocht wordt de klacht per onderdeel MET SPOED GEGROND te verklaren en bij uw beslissing de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden. Wij zien af van verder horen omdat er al door de bewaker en drie medewerkers gemeente is gehoord.

Hoogachtend,

G. Weber                                                              J. Hop
Kempenaar 32-03                                                      Joubertstraat 24
8231 CA Lelystad                                                       3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.

Lelystad, 28 januari 2014.

Geacht College,

Vervolgklacht 17.
Ten onrechte op dinsdagmiddag ca. 14.50 door Hop werd gebeld voor afspraak mbt een formulier H4 stempeltje en Hop ca. 5 minuten aan de telefoon moest wachten voordat de telefoon werd opgenomen door mw. Angelique.

Vervolgklacht 18.
Ten onrechte op dinsdagmiddag ca. 14.55 door Hop geen afspraak kon worden gemaakt om die middag nog een stempeltje op een ondersteuningsverklaring te halen omdat de agenda vol zat volgens uw medewerker Angelique. Hop feliciteerde Angelique gelijk tijdens dit telefoongesprek met de woorden. Gefeliciteerd Angelique je hebt nu een klachtzaak te pakken en Hop beŽindigde gelijk het gesprek. Dit stempeltje mist Groep Hop ook weer vandaag.

Vervolgklacht 19.
19.1 Ten onrechte Hop door drie ambtenaren en een FAIR bewaker van de gemeente ongelijk wordt behandeld. Hop wordt gesommeerd te stoppen met uitdelen van uitnodigingen H4 formulieren en naast Hop staan rekken vol met VVV documentatie. Het uitdelen van enorme hoeveelheden reclame en ander VVV drukwerk door de FAIR bewaker en drie ambtenaren gemeente Lelystad ongemoeid wordt gelaten.
19.2 Ten onrechte door de gemeente Lelystad het maken van afspraken voor stempeltjes op Groep Hop H4-tjes wordt geweigerd omdat de agenda vol zit in de periode vanaf twee weken voor de kandidaatstelling.

Vervolgklacht 20.
Gelet op de ingediende klachten van Weber en Hop is er sprake van succesvol treiteren van Hop en/of een ongelijke behandeling mbt verspreiding drukwerk Hop tov de VVV door een FAIR bewaker c.q. drie ambtenaren gemeente Lelystad waarbij Hop gesommeerd wordt met het uitdelen van uitnodigingen gerelateerd aan de officiŽle H4 formulieren te stoppen en de VVV wel enorme hoeveelheden drukwerk mag verspreiden op dezelfde plaats. De bewakers hebben gezien dat wij foto’s maakten van de toegang c.a. afsluiting schuifdeur gemeentehuis Lelystad. Die foto’s kunt u ook zelf maken maar als bijlage 5 foto’s. Bovendien is een FAIR beambte door Hop aangesproken zijn college te bellen dat hij voor een juiste rapportage over de gebeurtenissen 28-1-2014 in zijn dagrapport dient te zorgen.

Verzocht wordt de klacht GEGROND te verklaren.

J. Hop Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Lees verder lees verder
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.